Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady II mialoha ny Paska 15-20 Marsa 2021 “Ny faneken’Andriamanitra amin’ny olony ” *

Andriamanitra manao fanekena amin’ny olony, dia izay nanaiky Azy ho ”Tompony sy Andriamaniny” (Jao.20:28). Ny fototra iorenan’ny fanekena ataony dia araka ny teniny manao hoe: ”Izaho ho Andriamaniny ary izy ho oloko” Jer.31:33. Dia araka izany no naneken’i Abrama ny baikony ka nandaozany ny tany fonenany, dia ny Oran’ny Kaldea, tany avaratra atsinanan’ny Palestina, ka nizorany nianatsimo hamonjy ny tany Kanana. Io fanekena io koa anefa dia tsy nataony ho amin’ny raim-pianakaviana ihany fa mahazo koa ny taranany rehetra, dia fanekena mandrakizay izay tsy ho foanany na hivadihany araka ny teniny manao hoe: ”Ary haoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mbamin’ny taranakao mandimby anao hatramin’ny taranaka fara mandimby, ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitrao sy ny taranakao mandimby anao Aho” Gen.17:7. Ny fanekena izay ataon’Andriamanitra amin’ny olony dia tsy misaraka amin’ny Teny Fikasana izay omeny azy, ary dia io fanekena io no antoka manorina ny fahatanterahan’ny teny fikasana rehetra. Fa voasoratra hoe: ”Fa na firy na firy ny teny fikasan’ Andriamanitra, dia ao aminy ny eny, ary amin’ny alalany koa ny Amena, ho voninahitr’Andriamanitra…” 2 Kor.1:20. Fa hoy Izy tamin’i Abrama: ”Fa Izaho hanao ny fanekeko ho amiko sy ho aminao ary hahamaro anao indrindra” Gen.17:2. Ary dia nanao fianianana mihitsy Izy mba hahatanteraka izany ho amin’ny taranaka manao hoe: ”Ny tenako no nianianako, hoy Jehovah: Satria nanao izany zavatra izany hianao ka tsy niaro ny zanakao, ilay lahitokanao, dia hitahy anao tokoa Aho ary hahamaro dia hahamaro ny taranakao, ho tahaka ny kintana eny amin’ny lanitra sy ho tahaka ny fasika izay any amoron-dranomasina; ary ny taranakao hahazo ny vavahadin’ny fahavalony; ary amin’ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany, satria nanaiky ny teniko hianao” Gen.22:17-18. Ho taranaka tahian’Andriamanitra tokoa izy ireo. Fa ho an’izay mihazona ny fanekeny, dia hoy Izy: « Izaho tsy handao anao mihitsy na hahafoy anao akory – Jos.1.5” Heb.13:5.

Alatsinainy 15: Andriamanitra manao fanekena amin’izay manaiky Azy. “Ho fitahiana tokoa hianao” Gen.12:2b. Vakiteny 1: Isa.65:8-16. Vakiteny 2: Gen.12:1-3. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Gen.12:2.
Fitarihan-kevitra: Hevi-dehibe roa no ambaran’ny andinin-tSoratra Masina eto. Ny iray dia ny fanomezan’Andriamanitra teny fikasam-pitahiana ho an’izay mankatò ny teniny. Ny faharoa dia milaza ny fiahian’Andriamanitra azy, fa hoy Jesosy: “Tsy varidimiventy ihany va no vidin’ny tsintsina roa? nefa tsy misy na dia iray akory aza amin’ireny ho latsaka amin’ny tany, raha tsy avelan’ny Rainareo. Fa na dia ny volon-dohanareo aza dia voaisa avokoa” Mat.10:29-30.

Talata 16 : Andriamanitra manao fanekem-pihavanana amin’ny olony. “Izy hitoetra eo aminy, ary ireo ho olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy, dia ho Andriamaniny” Apok.21:3b. Vakiteny 1: Isa.54:1-10. Vakiteny 2: Apok.21:1-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Apok.21:3. Fitarihan-kevitra: Ny hevi-dehibe eto dia Andriamanitra tsy mahafoy na mahasaraka ny olony. Sarobidy Aminy tokoa ireo, ka hoy Izy manome toky azy: “Fa ankehitriny, ry Jakoba ô, izao no lazain’i Jehovah, Izay nahary anao sady namorona anao, ry Isiraely ô: Aza matahotra hianao, fa efa nanavotra anao Aho; Efa niantso ny anaranao Aho, Ahy hianao” Isa.43:1. Tenim-pifamatorana lehibe izany, toa an’i Jesosy nanao tamin’ny mpianany hoe: “Tsy hamela anareo ho kamboty Aho” Jao.14:18a.

Alarobia 17: Famindram-po no faneken’Andriamanitra amin’ny olony. “Ny famindram-pony dia amin’izay matahotra Azy hatramin’ny taranaka fara mandimby” Lio.1:50. Vakiteny 1: Hos.6:6. Vakiteny 2: Lio.1:46-55. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.1:50 Fitarihan-kevitra: Mamindra fo tokoa Andriamanitra ka tsy mahafoy ny olony noho ny fitiavany azy sy nifidianany azy, ka nanaovany fanekena taminy. Masina indrindra izany fanekena izany, ka hoy Izy: “Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko, ary tsy hitsoaka ny faneken’ny fihavanako, hoy Jehovah, Mpamindra fo aminao” Isa.54:10.

Alakamisy 18: Fanekena no nananganan’Andriamanitra ny olona ho zanany. “Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra, dia izay mino ny anarany” Jao.1:12. Vakiteny 1: Rom.8: 12-17. Vakiteny 2: Jao.1:6-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Jao.1:11-12. Fitarihan-kevitra: Planina efa nosoritin’Andriamanitra ny hampitovy endrika ny olona Aminy (Gen.1:26), ka nananganany azy ho zanaka mandova ny fanjakany (Rom.8:17). Hoy Jesosy: “Ny zanaka no mitoetra mandrakariva [ao an-trano]” Jao.8:35.

Zoma 19: Faneken’Andriamanitra no hiahiany ny olony. “Mpanompoko hianao, Efa nofidiko ka tsy mba nariako” Isa.41:9. Vakiteny 1: Sal.23:1-6. Vakiteny 2: Isa.41:8-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Isa.41:8-10. Fitarihan-kevitra: Ny fiahian’Andriamanitra ny olony dia ny fanekeny homba azy ka mampandresy azy amin’ny adiny, ary hiandaniany aminy ka hiaro azy amin’ny fahavalony sy ny loza rehetra. Nahafantatra tsara izany fombàn’Andriamanitra azy izany i Daviba ka niloa-bava nihira hoe: ”Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aza aho, dia tsy hatahotra ny loza aho, fa hianao no amiko; ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafa-tahotra ahy” Sal.23:4.

Sabotsy 20: Jesosy Kristy no fehin’ny faneken’Andriamanitra. “Mpanalalana amin’izay fanekena vaovao Izy” Heb.9:15a.
Vakiteny 1: Jao.6:47-58. Vakiteny 2: Heb.9:11-15. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.9:15.
Fitarihan-kevitra: Ny atao hoe “fanekena vaovao” dia ny fanavaozan’Andriamanitra ny fanekeny amin’ny olony izay miverina Aminy. Ka ny antoka mamehy ny fanekena vaovao dia ny ran’i Kristy Zanak’ondrin’Andriamanitra (Jao.1:29/ 1 Kor.11:25a). Tsy ny fanekena nosoratana tamin’ny vatolampy fisaka intsony, fa amin’ny vato fisaka nofo, dia ny fontsika (2 Kor.3:3). Rehefa izany dia hoy ny Tompo: ”Fa izao no fanekena hataoko amin’ny taranak’isiraely, Rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah: Dia hataoko ao an-tsainy ny lalàko, Sady hosoratako ao am-pony, Ary Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko” Heb.8:10.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *