Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara – 22-27 marsa 2021 Herinandro fiomanana hiatrika “ Ny fiaretan’ny Zanak’ondrin’Andriamanitra ” *

Ny atao hoe ”Herinandro fiomanana hiatrika Ny fiaretan’ny Zanak’ondrin’Andriamanitra” dia ny fanomanana ny fo amam-panahintsika hiatrika ny zava-tsarotra tsy misy toa azy izay neken’i Jesosy hihatra tamin’ny tenany, dia ny niaretany ny fahoriana mafy indrindra izay niafara tamin’ny fahafatesany teo amin’ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika mpanota. Fa ”Izy dia voalefona noho ny fahadisoantsika sy notorotoroina noho ny helotsika, ka ny fampijaliana nahazoantsika fihavanana no namelezana Azy; ary ny dian-kapoka taminy no nahasitranana antsika” Isa.53:5. Fotoanan’ny Karemy no filaza izany ao amin’ny fiainam-piangonana, izay hanaovana fifadiana samihafa, mba hanokanana ny tena ho amin’ny fivavahana sy ny fihaonana amin’i Kristy ary ny fahalalana ny anton’ny fiaretany, sy ho fahatsiarovan-tena ho amin’ny fibebahana noho ny fitiavan’i Kristy mamela heloka (Mat.9:2). Fa raha nipatrapatraka ny dinitrany nifangaro tamin’ny rany vokatry ny fikapohana Azy tamin’ny kotopia misy fantsika sy ny satroka tsilo natrobaka ny lohany, dia mbola nivavaka ho antsika Izy nanao hoe: ”Raiko ô, mamela ny helony fa tsy fantany izay ataony” Lio.23:34. Fa voasoratra hoe: ”Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin’izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao” Jao.3:17, dia ny hamela heloka. Fa nanome tsiny Azy ireo Fariseo noho Izy sy ny mpianany niara-nihinana tamin’ireo mpanota sy mpamory hetra, kanefa hoy Jesosy taminy: ”Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody, fa ny marary. Fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe: Famindram-po no sitrako, fa tsy fanatitra alatsa-drà (Hos 6:6); fa tsy tonga hiantso ny marina Aho, fa ny mpanota” Mat.9:12-13. Fa nirahin’ny Ray Jesosy hamonjy ny mpanota araka ny voasoratra hoe: ”Tsy hifanditra, na hiantso mafy Izy; Ary tsy hisy handre ny feony any an-dalana; Tsy hotapahiny ny volotara torotoro, Ary tsy hovonoiny ny lahin-jiro manetona, Ambara-pamoakany ny rariny ho mpandresy” Mat.12:19-20. Ny fifadiana ilain’Andriamanitra amintsika mpanota dia ny miala amin’ ny ratsy fanao mba ho velona (Ezek.33:11), ka hinoantsika ny tenin’ny Filazantsara manao hoe: ”fa voavono Kristy, Paska ho antsika” 1 Kor.5:7.

Alatsinainy 22: Ny fiaretan’ny Zanak’ondrin’Andriamanitra.
“Indro ny Zanak’ondrin’Andriamanitra, Izay mitondra ny fahotan’izao tontolo izao” Jao.1:29.
Vakiteny 1: Isa.53:7-8. Vakiteny 2: Jao.1:25-31. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.1:29.
Fitarihan-kevitra: Zava-tsarotra indrindra ny asan’ny ota, satria mampisaraka amin’Andriamanitra izy (Isa.59:2) no antom-piavian’ny fahafatesana, “Fa ny ota no fanindronan’ny fahafatesana” 1 Kor.15:56a. Ary dia marina ny aminy ny hoe: “izay maharesy ny olona dia mahandevo azy” 2 Pet.2:19. Hoy Paoly: “Iza no hanafaka ahy amin’ity tenan’ny fahafatesana ity?” Rom.7:24b. Tonga Jesosy ka niteny hoe: “Koa raha ny Zanaka no hahafaka anareo, dia ho afaka tokoa hianareo” Jao.8:36.

Talata 23: Kristy niaritra ny fahafatesana ho fanavotana.
“Mpanalalana amin’izay fanekena vaovao Izy, rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin’ny fahotana” Heb.9:15a.
Vakiteny 1: Jao.14:1-7. Vakiteny 2: Heb.9:11-15. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.9:15a.
Fitarihan-kevitra: Raha voalazan’ny Soratra Masina fa “fahafatesana no tambin’ny ota” Rom.6:23a, dia ny fiaretan’i Jesosy ny fahafatesana kosa no niteraka fiainana ho antsika, araka ny voasoratra hoe: “Ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin’Andriamanitra ao amin’i Kristy Jesosy Tompontsika” Rom.6:23b, satria efa maty nisolo antsika Izy, ary nitsangana mba hanangana antsika ho velona tahaka Azy. Fa hoy Izy:“Satria velona Aho, dia ho velona koa hianareo” Jao.14:19.

Alarobia 24: Kristy naka ny endriky ny mpanota hanavotana azy.
“Rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona Izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin’ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin’ny hazo fijaliana” Fil.2:8.
Vakiteny 1: Isa.53:4-6. Vakiteny 2: Fil.2:5-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Fil.2:8.
Fitarihan-kevitra: Ny fahafatesan’i Jesosy ho antsika mpanota no nahatonga fahavelomana ho antsika. Sady nampihavana antsika tamin’Andriamanitra izany, no mitaona antsika koa ho velona ho Azy. Fa hoy Paoly: “Mangataka aminareo aho, ry rahalahy, noho ny famindram-pon’Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak’Andriamanitra, dia fanompoam-panahy mety hataonareo izany” Rom.12:2, dia ny maty ny amin’ny ota fa velona amin’Andriamanitra (Rom.6:11).

Alakamisy 25: Kristy Mpiandry ondry lehibe maty ho an’ny ondriny.
“Izaho no Mpiandry Tsara, ny Mpiandry Tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry” Jao.10:11.
Vakiteny 1: Heb.13:18-21. Vakiteny 2: Jao.1:9-15. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.10:11.
Fitarihan-kevitra: Efa nataon’i Jesosy ho sakaizany akaiky ny fony tokoa ny mpanota, ka nisahiranany araka ny teniny manao hoe: “Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very” Lio.19:10. Noho izany, dia marina indrindra Aminy ny teniny manao hoe: “Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany” Jao.15:13.

Zoma 26: Kristy nanao fanekem-panavotana mandrakizay tamin’ny rany.
“Ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin’ny rako, izay aidina ho anareo” Lio.22:20.
Vakiteny 1: Heb.9:22-28. Vakiteny 2: Lio.22:14-23. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2:
Fitarihan-kevitra: Mahery indrindra ny fanekem-panavotana nataon’i Jesosy Kristy tamin’ny alalan’ny rany. Fa voasoratra hoe: “Fa raha tsy misy ra alatsaka, dia tsy misy famelan-keloka” Heb.9:22. Koa amin’izany, “ny ran i Kristy, Izay nanatitra ny tenany tsy manan-tsiny ho an’Andriamanitra, tamin’ny alalan’ny Fanahy mandrakizay, no hahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin’ny asa maty mba hanompoanareo an’Andriamanitra velona” Heb.9:14.

Sabotsy 26: Kristy miantso ny mpanota handray ny fanavotany.
“Mankanesa atỳ amiko hianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana” Mat.11:28.
Vakiteny 1: Isa.55:1-5. Vakiteny 2: Mat.11:25-30. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.11:28-30.
Fitarihan-kevitra: Marina tsy azo lavina ny fanambaran’ny Soratra Masina manao hoe: “Tsy misy fiadanana ho an’ny ratsy fanahy, hoy Jehovah” Isa.48:22, dia izay mivelona amin’ny ota ka mioty ny voka-dratsiny (Gal.6:. Fa ny ota no enta-mavesatra tsy zakan’ny olona, fa izay nandray an’i Jesosy kosa dia afaka hidera an’Andriamanitra hanao hoe: “Isaorana anie ny Tompo Izay mitondra ny entantsika isan’andro isan’andro, eny, Andriamanitra Izay famonjena antsika” Sal.68:19. Mbola miantso Izy: ”Avia”

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *