Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahadin’ny Sampan-drofia 29 marsa – 03 avrily 2021 “ Kristy, Avotra ho an’izao tontolo izao ” *

Nahoana? Satria sarobidy indrindra amin’’Andriamanitra ny olona noforoniny sy izao tontolo izao nohariany. Asan’ny Teniny sy ny Tanany ireo, dia asa nisasarany. Fa raha nahary izao tontolo izao Izy dia niteny nanao hoe ”Misia mazava”, ary dia nisy mazava (Gen.1:3). Fa hoy Jaona Apostoly: ”Tamin’ny voalohany ny Teny, ary ny Teny tao amin’Andriamanitra, ary ny Teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin’Andriamanitra tamin’ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra; ary raha tsy Izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao, na dia iray aza. Izy no nisiam-piainana; ary ny fiainana no fanazavana ny olona” Jao.1:1-4. Fa ny Teny no fiainana (Jao.6:63). Isika olombelona kosa, dia nomeny sata ambony indrindra ka hoy Izy: ”Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika ; ary aoka izy hanjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin’ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny; tahaka ny endrik’Andriamanitra no namoronany azy” Gen.1:26-27a. Izany rehetra izany dia nataony tamin’ny fitiavany ary nisahiranany fatratra, satria asa entina hanehoana ny voninahiny. Fa voasoratra hoe: ”Ary hitan’Andriamanitra izay rehetra nataony, ary, indro, tsara indrindra izany” Gen.1:31. Koa dia hoy indrindra ny mpanao Salamo mankalaza ny asan’Andriamanitra: ”Endrey ny hamaroan’ny asanao, Jehovah ô! Fahendrena no nanaovanao azy rehetra; Henika ny zavatra nataonao [na: ny harenao] ny tany” Sal.104:24. Ary satria tsy tian’Andriamanitra ny hahafoana ny asan’ny tanany, dia naniraka an’i Jesosy Zanany Izy mba hanavotra azy. Fa voasoratra hoe: ”Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay” Jao.3:16. Ho amin’izany no nanaovany sorona ny ainy mba ho fanavotana ho an’Andriamanitra, dia ho antsika izay lavo sy voafatotry ny ota, sy izao rehetra izao izay mipetraka eo amin’ilay ratsy (1 Jao.5:19b). Fa voasoratra hoe: ”Izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an’izao tontolo izao koa” 1 Jao.2:2.

Alatsinainy 29: Tonga ny Mpanavotra.
“Mifalia indrindra, ry Ziona zanakavavy;…; Indro, ny Mpanjakanao avy ho anao” Zak.9:9a.
Vakiteny 1: Jao.12:1-16. Vakiteny 2: Zak.9:9-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Zak.9:9.
Fitarihan-kevitra: Tokim-panantenana lehibe no tanterahin’Andriamanitra ho an’ny olony, dia ny fanavotana azy. Fa voasoratra hoe: “Isaorana anie ny Tompo Andriamanitry ny Isiraely; Fa nitsinjo ny olony Izy ka nanao fanavotana ho azy” Lio.1:68. Izay nandray ny fanavotany dia afaka hanandratra ny feony toy ny mpanao Salamo ka hihira hoe: « Hosana ! Isaorana anie ny Mpanjakan’ny Isiraely, Ilay avy amin’ny anaran’i Jehovah – Sal.118:26 » Jao.12:13.

Talata 30: Kristy tia ny fanavotana ny mpanota.
”Tsy tonga hiantso ny marina Aho, fa ny mpanota” Mat.9:12-13.
Vakiteny 1: Rom.3:23-26. Vakiteny 2: Mat.9:9-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.9:13.
Fitarihan-kevitra: Lehibe tsy voarefy ny fitiavan’Andriamanitra, dia Izy tia mamela heloka ny mpanota mba tsy hahavery azy. Fa “Ny fitiavana manarona ny fahotana rehetra” Oha.10:12. Ho amin’izay rehetra miverina Aminy dia ”hamela heloka dia hamela heloka tokoa Izy” Isa.55:7.

Alarobia 31: Kristy miantso ny mpanota handray ny fanavotana.
“ Ary Izaho, raha asandratra hiala amin’ny tany, dia hitaona ny olona rehetra hanatona Ahy” Jao.12:32.
Vakiteny: 1 Pet.3:18-22. Vakiteny 2: Jao.12:20-33. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Jao.12:32.
Fitarihan-kevitra: Satria tsy mahavotra ny tenany ny mpanota, dia tonga Jesosy, “Ilay Marina hamonjy ny tsy marina””1 Pet.3:18, ary dia miteny amin’izay rehetra manatona Azy manao hoe: ”Matokia, anaka; voavela ny helokao” Mat.9:2

Alakamisy Masina 01: Meteza ho diovin”i Kristy.
“Raha tsy hosasako hianao, dia tsy manana anjara amiko” Jao.13:8b.
Vakiteny 1: Eks.12:3-14. Vakiteny 2: Jao.13:1-15. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.13:8.
Fitarihan-kevitra: Mari-pitiavana lehibe no nasehon’i Jesosy raha nanasa ny tongotry ny mpianany Izy. Fa tandindon’ ny fanadiovany feno ny mpanota izany, dia ny asa fanavotana tamin’ny rany araka ny teniny manao hoe: ” fa ity no rako, dia ny amin’ny fanekena [Na:(ny fanekena vaovao], izay alatsaka ho an’ny maro ho famelan-keloka.” Mat.26:28.

Zoma Masina 02: Ny fiaretan’i Kristy, avotra ho antsika.
“Jesosy nasainy nokapohina, dia natolony mba hohomboana tamin’ny hazo fijaliana” Mat.27:26b.
Vakiteny 1: Isa.50:6-9. Vakiteny 2: Mat.27:24-31. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.27:26.
Fitarihan-kevitra: Ny azo anekena n yfiaretan’i Jesosy ny fampijaliana tsy rariny nihatra taminy dia noho ny tonom-bavaka nataony manao hoe: ” Raiko ô, raha azo atao, dia aoka hesorina amiko ity kapoaka ity; nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no hatao, fa ny Anao” Mat.26:39. Fa hoy Izy: ”Ny Zanaka tsy mahazo manao na inona na inona ho Azy, afa-tsy izay hitany ataon’ny Ray; fa na inona na inona no ataon’ny Ray dia toy izany koa no ataon’ny Zanaka” Jao.5:19.

Sabotsy 03: Fanginana miatrika ny fiaretan’i Jesosy ho fanavotana ny olombelona mpanota sy izao tontolo izao.
Vakiteny : Lio.22:39-62 / Lio.2346: 39. Ireto dia tenin’i Jesosy ho fandinika sy entina am-bavaka:

  • tamin’ny mpianany: “Mitsangàna, ka mivavaha, mba tsy hidiranareo amin’ny fakam-panahy” Lio.22:46.
  • tamin’i Jodasy: “Ry Jodasy, fanorohana va no amadihanao ny Zanak’olona?” Lio.22:48.
  • tamin’i Petera: “Raha tsy mbola misy akoho maneno anio, dia handà Ahy intelo hianao” Lio.22:61.
  • tamin’ny Jiosy: “Ry zanakavavin’i Jerosalema, aza mitomany Ahy, fa mitomania ny tenanareo sy ny zanakareo” Lio.23:28.
  • tamin’ny Ray: “Raiko ô, mamelà ny helony, fa tsy fantany izay ataony” Lio.23:34.
  • tamin’ilay jiolahy: “Lazaiko aminao marina tokoa: Anio no hihaonanao amiko any Paradisa” Lio.23:43.
    Ny teniny farany teo ambony fijaliana: “Raiko ô, eo an-tananao no atolotro ny fanahiko Sal. 31:5” Lio.23:49.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *