Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady II manaraka ny Paska 18 – 24 Avrily 2021 “JESOSY KRISTY MPIANDRY TSARA, MIANTOKA NY ONDRINY” *

Ny hafatra: “Jesosy Kristy Mpiandry Tsara, miantoka ny ondriny”, satria tena tia ny Azy Izy, ary nataony ho akaiky ny fony ireo. Azo antoka indrindra ny fiantohan’Andriamanitra ny ondriny, satria Mahatoky sy Marina Izy, araka ny teniny manao hoe: “Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana” Jao.14:6a. Ilain’ny olombelona tokoa mantsy ny Mpiandry azo antoka mba hiambina ny lalam-piainany, satria mipepipepy toy ny ondry mania tsy mahafantatra ny lalan-kalehany ny olombelona izay tsy mahalala an’i Jesosy ho Mpiandry Tsara noho ny fahotana, araka ny voasoratra hoe: “fa samy nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra” Rom.3:23. Eo koa ireo mpisandoka maro sy mpamitaka, ary eo rahateo ny devoly izay “mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany” 1 Pet.5:8b. Soa fa tonga Jesosy mba “hitady sy hamonjy ny very” Lio.19:10.
Nanaiky ho solovoina tokoa Jesosy ka milaza hoe: “Izaho no Mpiandry Tsara, ny Mpiandry Tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry” Jao.10:11. Ny Ainy dia ny rany masina izay nalatsaka ho famelan-keloka (Mat.26:28) sy fanekem-panavotana mandrakizay ho an’izay mino ka lasa sakaizany satria
manaiky ho hitany, ka antsoiny hoe: “Avia hiara-mifaly amiko, fa efa hitako ilay ondriko very” Lio.15:6b. Amin’izany indrindra no anomezan’Andriamanitra toky fa mitsinjo ny ondriny Izy satria sarobidy tahaka ny anakandriamasony izy ireo (Deo.32:10b). Koa dia miantoka, miahy ary mamelona azy ny Tompo, araka ny tenin’ny mpanao Salamo manao hoe: “Izy no Andriamanitsika; Ary olona fiandriny sy ondry tandremany isika” Sal.95:7a. Koa manoloana ny ady sy tolom-piainana atrehin’ny olony, dia mibaiko azy ny Tompo manao hoe: “[…] aza manahy hianareo ka manao hoe: Inona no hohaninay? […] na: Inona no hotafianay? […] Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany” Mat.6:31,33. Fa na dia eo aza ny devoly izay “mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana”, dia tonga (kosa) Jesosy “mba hanany fiainana, sady hananany be dia be” Jao.10:10. Rehefa izany, dia sambatra ny ondry izay manana Azy ho Tompo sy Andriamanitra, fa omeny toky afaka hiteny hanao hoe: “Jehovah no Mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho, Mampandry ahy amin’ny ahi-maitso Izy; Mitondra ahy eo amoron’ny rano fialan-tsasatra Izy” Sal.23:1-2. Toky sy fiadanana mandrakizay izany !

Alatsinainy 19: Jesosy Kristy Mpiandry Tsara, miantoka ny ondriny ka miahy azy.
“[…] Indro, Izaho, eny, Izaho no hiahy ny ondriko” Ezek.34:11.
Vakiteny 1: Lio.15:1-7. Vakiteny 2: Ezek.34:11-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Ezek.34:11.
Fitarihan-kevitra: Lalina ny fifamatoran’ny fon’i Jesosy amin’ireo mpianany. Fa rehefa “…tia ny Azy izay amin’izao tontolo izao Izy, dia
tia azy hatramin’ny farany” Jao.13:1b. Fa mahalala ny Azy tokoa Jesosy, ka omeny fiainana mandrakizay izy sady “tsy hisy handrombaka
azy amin’ny [tanany]” Jao.10:28. Tsy zavatra kely amin’Andriamanitra ny fiahiana ny ondriny, dia ny hahazoan’izy ireny ny antoka fa
Andriamanitra tsy mahafoy na mahasaraka azy (Heb.13:5b). Izany no nilazan’i Petera Apostoly hoe: “Ary apetraho aminy ny
fanahianareo rehetra; fa Izy no miahy anareo” 1 Pet.5:7.

Talata 20: Jesosy Kristy Mpiandry Tsara, miantoka ny ondriny ka manao fanakem-panavotana ho azy.
“Jesosy Tompontsika [no] mitondra ny ran’ny fanekena mandrakizay” Heb.13:20b.
Vakiteny 1: Isa.49:8-13. Vakiteny 2: Heb.13:20-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.13: 20.
Fitarihan-kevitra: Tanteraka sy tsy miova ny asam-panavotana nataon’i Jesosy Mpiandry tsara indrindra, fa nanaiky halatsa-drà ho
famelàna ny helotsika Izy (Heb.9:22b), araka ny tenin’i Petera Apostoly manao hoe: “Izy nitondra ny fahotantsika tamin’ny tenany
(Isa.53.12) teo ambonin’ny hazo, mba ho faty ny amin’ny ota isika” 1 Pet.2:24a,b. Koa rehefa nitsangana tamin’ny maty sy niakatra ho any
an-danitra Izy dia tsy nahafoy izay mino Azy, fa mbola mivavaka ho azy (Rom.8:34).

Alarobia 21: Jesosy Kristy Mpiandry Tsara, miantoka ny ondriny ka mamelona azy.
“Izaho ho avy mba hananany fiainana, sady hananany be dia be” Jao.10:10b.
Vakiteny 1: Isa.26:12-19. Vakiteny 2: Jao.10:1-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.10:10.
Fitarihan-kevitra: Jesosy mamelona tokoa ny ondriny noho ny fitiavany azy. Tsy ho amin’ny fiainana eto an-tany fotsiny ihany anefa
izany famelomany izany fa ho amin’ny fiainana izay tsy manam-pahataperana. Fa hoy Jesosy: “Ny ondriko mihaino ny feoko, ary Izaho
mahalala azy, ary izy manaraka Ahy, ary Izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay […]” Jao:10:27-28.

Alakamisy 22: Jesosy Kristy Mpiandry Tsara, miantoka ny ondriny ka miaro azy.
“Ny Anjelin’i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra Azy” Sal.34:7a.
Vakiteny 1: Mat.10:22-33. Vakiteny 2: Sal.34:1-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.34:7.
Fitarihan-kevitra: Miantoka ny ondriny Jesosy satria tsy tiany hisy ho very ny Azy, na dia iray aza (Lio.19:10). Fa tonga tokoa Izy
hamonjy sy hamerina ireo ondry mania izay tsy mahalala akory izay alehany, ka mora rembin’ny amboadia maro (1 Pet.5:8). Fa miaro
ny ondriny Jesosy mba tsy ho voaviravira, araka ny teniny manao hoe: “[…] tsy hisy handrombaka azy amin’ny tanako. Ny Raiko Izay
nanome Ahy dia lehibe noho izy rehetra; ary tsy misy mahay mandrombaka amin’ny tanan’ny Ray” Jao.10:28d-29. Fa izay mitoetra ao
am-balany kosa dia afaka hiteny tokoa hoe: “Jehovah no harambatoko sy batery fiarovana ho ahy ary Mpamonjy ahy” Sal.18:2a.

Zoma 23: Jesosy Kristy Mpiandry Tsara, miantoka ny ondriny ka mandà tena ho azy.
“Ny Mpiandry Tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry” Jao.10:11b.
Vakiteny 1: Isa.46:3-10. Vakiteny 2: Jao.10:11-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.10:11.
Fitarihan-kevitra: Jesosy dia nanaiky tokoa ny hiantoka ny amin’ny ondriny, ka niteny tamin’ny mpianany manao hoe: “Tsy misy manana
fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany” Jao.15:13. Notanterahiny tokoa izany fitiavany mandà tena
izany tamin’ny nanolorany ny Ainy ho sorona ho azy ireo (Jao.13:1). Sambatra izay ondriny manaraka ny diany ka tonga ho “lehilahy
izay nanao ny ainy tsy ho zavatra ho voninahitry ny anaran’i Jesosy Kristy Tompontsika” Asa.15:26.

Sabotsy 24: Jesosy Kristy Mpiandry Tsara, miantoka ny ondriny ho amin’ny fiainana mandrakizay.
“Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, Koa izany no nampaharetako famindrampo ho anao” Jer.31:3b.
Vakiteny 1: Heb.13:5-6. Vakiteny 2: Jer.31:1-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.31:3.
Fitarihan-kevitra: Jesosy Kristy no “Mpiandry ondry lehibe amin’ny ran’ny fanekena mandrakizay hiala amin’ny maty” ho fiainana
mandrakizay (Heb.13:20a). Ny rany soa sy marina no miantoka io fanekena mandrakizay io, izay nofehezin’ny teniny manao hoe: “Fa
toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanany-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana
fiainana mandrakizay” Jao.3:16.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org
ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org, 24 ora/24,7 andro/7: fampianarana, hira… © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *