Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady III manaraka ny Paska 26 Avrily – 01 Mey 2021 “JESOSY KRISTY, FANANTENANA MAHATOKY” *

Fitarihan-kevitra: Vanin’andro mahavery hevitra sy mahavalalanina ny maro ny ankehitriny, indrindra amin’izao valan’areti-mandringana mihanaka eran-tany izao. Fa ny olon’Andriamanitra izay manantena Azy, satria fantany fa mahatoky Izy, dia afaka miteny manao hoe: “Fa manana izao rakitra izao amin’ny vilany tany izahay, mba ho an’Andriamanitra ny halehiben’ny hery, fa tsy ho avy aminay. Voageja manodidina izahay, nefa tsy tery; very hevitra, nefa tsy mamoy fo” 2 Kor.4:7-8. Tsy hay sakanana tokoa ny fanantenan’ny mino sy ny fahatokiany an’Andriamanitra, fa amin’ny maha-zanaky ny finoan’ny Abrahama azy, dia ho tanteraka aminy tokoa araka ny voasoratra hoe: “Ary na dia efa tsy nisy nanantenana aza, dia nanantena ihany izy ka nino, mba ho rain’ny firenena maro; araka ny voalaza hoe: ‘Ho tahaka izany ny taranakao’ – Gen.15:5” Rom.4:18. Amin’izany dia tsy miankina amin’ny hita maso tokoa mantsy ny finoana fa fahatokiana ny teny fikasan’Andriamanitra sy fanantenana ny fahatanterahany. Fa hoy indrindra ny mpaminany Habakoka: “Fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy, Ary tsy misy voany ny voaloboka, Na dia mahadiso fanantenana aza ny oliva, Ary tsy mahavokatra
hohanina ny saha, Na dia vonoina aza ny ondry ao amin’ny vala, Ary tsy misy omby ao am-pahitra, Nefa izaho dia mbola hifaly amin’i Jehovah ihany Sy hiravoravo amin’Andriamanitry ny famonjena ahy” Hab.3:17-18. Koa ho an’izay manatona Azy amin’ny fo mietry sy mibebaka dia hoy ny Tompo: “INDRO, ny tànan’i Jehovah tsy fohy, fa mahavonjy, Ary ny sofiny tsy lalodalovana, fa mahare” Isa.59:1. Ary dia manome toky lehibe azy Izy fa hamaly ny antsony: “Antsoy Aho amin’ny andro fahoriana, Dia hamonjy anao Aho, ka hanome voninahitra Ahy hianao” Ps 50:15. Miaraka amin’izany dia omen’Andriamanitra hery izy raha hitany ho maharitra amin’ny fanantenana Azy, Ilay Mahatoky: “…izay miandry an’i Jehovah dia mandroso hery kosa; Elatra no hiakarany tahaka ny voromahery; Hihazakazaka izy, nefa tsy ho sasatra; Handeha izy, nefa tsy ho reraka” Isa.40:31. Hoy indrindra ny teny fampanantenana lehibe nomen’i Jesosy mamehy izany: “Ho reraka ny fon’ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin’ny tany; fa ny herin’ny lanitra dia hohozongozonina. Ary amin’izany andro izany dia hahita ny Zanak’olona avy eo amin’ny rahona amin-kery sy voninahitra lehibe izy. Ary raha vao miandoha izany zavatra izany dia miandrandrà, ka asandrato ny lohanareo; fa manakaiky ny fanavotana anareo” Lio.21:26-28. Efa akaiky Jesosy Tompo, Ilay “tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay” Heb.13:8, manantenà ny fisehoany!

Alatsinainy 26: Jesosy Kristy, fanantenana mahatoky.
“Jehovah no anjarako, hoy ny fanahiko, ka dia hanantena Azy aho” Fit.Jer.3:24.
Vakiteny 1: Mat.1:18-23. Vakiteny 2: Fit.Jer.3:18-26. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Fit.Jer.3:24.
Fitarihan-kevitra: Azo antoka indrindra ny fanantenana an’i Jesosy Kristy, Ilay “tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay” Heb.13:8.
Fiainana feno fiadanana, fahasambarana tsy manam-pahataperana no omeny izay rehetra matoky Azy, dieny ety ka hatrary. Izany no
nampiloa-bava ny mpanao Salamo nanao hoe: “Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolampin’ny foko sy anjarako
mandrakizay Andriamanitra” Sal.73:26.

Talata 27: Ny fanantenana an’i Jesosy Kristy, mampionona ny mino.
“Ho avy indray Aho ka handray anareo ho any amiko, ka izay itoerako no hitoeranareo koa” Jao.14:3b.
Vakiteny 1: 2 Tes.2:13-17. Vakiteny 2: Jao.14:1-12. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.14:3.
Fitarihan-kevitra: Tsy navelan’i Jesosy ho kivy na ho variana ny mpianany, raha avy nandao azy Izy tamin’ny niakarany tany an-danitra.
Nomeny fanantenana azo antoka izy ireo fa mbola hiverina Izy. Hoy mantsy ny anjely tamin’ireo mpianatra: “Ry lehilahy Galiliana,
nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra hianareo? iny Jesosy Izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho
avy tahaka ny nahitanareo Azy niakatra ho any an-danitra” Asa.1:11.

Alarobia 28: Ny fanantenana an’i Jesosy Kristy, mampifaly ny mino.
“Izany no iravoravoanareo…dia amin’ny hisehoan’i Jesosy Kristy” 1 Pet.1:6a,7d.
Vakiteny 1: Jao.16:16-22. Vakiteny 2: 1 Pet.1:3-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Pet.1:6-7.
Fitarihan-kevitra: Loharanom-pifaliana sy firavoravoana tsy hita lany ny fanantenana ny fisehoan’i Jesosy Kristy, Ilay Marina, “Izay tsy
misy fiovaovana na aloka avy amin’ny fiodinana” Jak.1:17b. Fa hoy ny teny fampanantenany ho an’izay rehetra tia Azy: “Izay manana ny
didiko ka mitandrina izany, dia izy no tia Ahy; ary izay tia Ahy no ho tian’ny Raiko, ary Izaho ho tia azy ka hiseho aminy” Jao.14:21.
Nanana izany fanantenana izany i Jaona Apostoly raha hoy izy: “Fantatsika fa raha hiseho Izy, dia ho tahaka Azy isika, fa ho hitantsika Izy,
dia izay tena endriny tokoa” 1 Jao.3:2b.

Alakamisy 29: Ny olon’Andriamanitra, olon’ny fanantenana an’i Jesosy Kristy.
“Fa izaho kosa dia hanantena mandrakariva, ary hitombo lalandava ny fideràko Anao” Sal.71:14.
Vakiteny 1: Zak.9:9-12. Vakiteny 2: Sal.71:4-14. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.71:14.
Fitarihan-kevitra: Ny olon’Andriamanitra dia mino sy manantena an’i Jesosy Kristy amin’ny adiny rehetra. Amin’izany fihazakazahany
mitahiry ny finoany sy ny fanantenany izany (2 Tim.4:7), dia mibanjina ny lokan’ny “satroboninahitry ny fiainana mandrakizay” izy
(Jak.1:12; Apok.2:10). Hoy indrindra i Paoly Apostoly mamehy izany: “Kristy ao anatinareo, […] fanantenana ny voninahitra” Kol.1:27b.

Zoma 30: Hazòny ny fanantenana an’i Jesosy Kristy.
“Aoka hohazonintsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hihozongozonany” Heb.10:23.
Vakiteny 1: Kol.1:19-23. Vakiteny 2: Heb.10:19-23. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.10:23.
Fitarihan-kevitra: Baiko mihitsy no omen’Andriamanitra ny mpino mba hanantena Azy mandrakariva ka tsy hitsahatra, araka ny voasoratra
hoe : “Ry Isiraely ô, manantenà an’i Jehovah hatramin’izao ka ho mandrakizay” Sal.131:3. Hoy Jesosy: “fa Andriamanitra tsy hanome
rariny ny olom-boafidiny va, izay mitaraina aminy andro aman’alina, ary moa hitaredretra va Izy?” Lio.18:7. Ary ho an’izay mpanompo
hitany ho nahatoky tamin’ny fanantenana Azy dia hoy Izy: “Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky; […] midira amin’ny
fifalian’ny tomponao” Mat.25:21a,d,23a,d.

Sabotsy 1: Ny fanantenana an’i Jesosy Kristy, làlan`ny fiainana mandrakizay.
“Fa ny fanantenana no namonjena antsika” Rom.8:24a.
Vakiteny 1: Mat.11:1-6. Vakiteny 2: Rom.8:18-24. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.8:24.
Fitarihan-kevitra: Ny fanantenana an’i Jesosy Kristy dia fanantenana ny fiainana mandrakizay. Asan’ny Fanahy Masina izany, “Izay
naidiny [Andriamanitra] betsaka tamintsika tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy, Mpamonjy antsika, mba hohamarinina amin’ny fahasoavany
isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay” Tit.3:6-7.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org
ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org, 24 ora/24,7 andro/7: fampianarana, hira… © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *