Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady V manaraka ny Paska: 09 – 15 Mey 2021 “Andriamanitra Fitiavana tia mamela heloka”

Fitarihan-kevitra: Andriamanitra dia tia mamela heloka satria Fitiavana Izy, ary tiany koa ny olony ho tia mamela heloka tahaka Azy. Fa hantsana lehibe mampisaraka antsika amin’Andriamanitra ny heloka tsy voavela: na ny antsika tsy nibebahantsika, na ny an’ny hafa tsy navelantsika. Hoy ny tenin’ny Tompo: “Indro, ny tànan’i Jehovah tsy fohy, fa mahavonjy, Ary ny sofiny tsy lalodalovana, fa mahare; Fa ny helokareo no efitra mampisaraka anareo amin’Andriamanitrareo, Ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy mihaino Izy” Isa.59:1-2. Ratsy tokoa ny ota fa mampisaraka amin’Andriamanitra Mpahary antsika sady Tompo Mpanome ny aina (Asa.17:25), satria “[…] ny ota no fanindronan’ny fahafatesana” 1 Kor.15:56a. Koa raha mitondra fanamelohana ho amin’ny fahafatesana ny ota, ny famelan-keloka kosa dia mitondra fananganana ho amin’ny fiainana. Tsy zakan’ny fon’Andriamanitra Fitiavana mantsy ny mahita ny olombelona nohariany mitoetra ao amin’ny fahafatesana. Amin’izany, dia hoy indrindra Izy: “Raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan’ny ratsy fanahy, fa ny hialan’ny ratsy fanahy amin’ny làlany, mba ho velona izy. Mialà, mialà amin’ny làlan-dratsinareo, fa nahoana moa no te-ho faty hianareo, ry taranak’Isiraely?” Ezek.33:11. Tanteraka izany fikasan’Andriamanitra tsy hahafaty ny
ratsy fanahy izany tamin’ny asam-panavotana nataon’i Jesosy Kristy Zanany, Izay maty nisolo antsika mpanota ary nitsangana ho antsika (1 Kor.15:3-4). Fa tamin’ny ran’i Jesosy Kristy no nalatsaka teo amin’ny hazo nijaliany sy tamin’ny fahafatesany mba ho famelana maimaimpoana ny helotsika, araka ny voasoratra hoe: “[…] ny ran’i Jesosy Zanany no manadio antsika ho afaka amin’ny ota rehetra” 1 Jao.1:7b. Antsika tsirairay ny mankasitraka sy ny mandray izany fitiavana tsy takatry ny saina izany, ary ny miverina Aminy. Rehefa izany, dia hamela heloka tokoa Izy, araka ny voalaza hoe: “Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsi-fahamarinana rehetra” 1 Jao.1:9. Minoa ny famelan-keloka atolotr’Andriamanitra ao amin’i Jesosy Kristy, sahia mibebaka sy miverina amin’Andriamanitra, fa izany no idirana ao amin’ny fiainana
mandrakizay (Jao.3:36).

Alatsinainy 10: Andriamanitra Fitiavana tia mamela heloka.
“Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza […]” Jer.29:11.
Vakiteny 1: Jao.3:14-17. Vakiteny 2: Jer.29:11-14. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.29:11.
Fitarihan-kevitra: Ny fon’Andriamanitra mamela heloka no endrika isehoan’ny maha-Fitiavany Azy indrindra. Ho an’izay rehetra
mahatsapa ny fahaverezan’ny fanahiny vokatry ny fahotany dia hoy Jesosy aminy: “[T]sy tonga Aho hiantso ny marina, fa ny mpanota”
Mat.9:13b. Ary dia antsoin’Andriamanitra izy hibebaka sy hiverina Aminy, satria efa namela azy Izy ka mitaona azy manao hoe: “Aoka ny
ratsy fanahy hahafoy ny làlany, Ary ny tsy marina hahafoy ny heviny; Ary aoka hiverina ho amin’i Jehovah ireny, Fa hamindra fo aminy Izy,
Eny, ho amin’Andriamanitsika, Fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa Izy” Isa.55:7.

Talata 11: Andriamanitra Fitiavana mandidy ny fibebahana ho famelan-keloka.
“Koa mibebaha hianareo, ka miverena […], mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin’ny fanatrehan’ny Tompo” Asa.3:19.
Vakiteny 1: Mat.4:12-17. Vakiteny 2: Asa.3:12-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Asa.3:19.
Fitarihan-kevitra: Ny fiverenana amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesosy Kristy amin’ny fo manetry tena sy tapa-kevitra hiova no
ahazoana famelan-keloka avy Aminy. Nahafantatra izany Davida ka nivavaka hoe: “Ny fanatitra ho an’Andriamanitra dia fanahy torotoro;
Ny fo torotoro sy mangorakoraka, Andriamanitra ô, tsy mba ataonao tsinontsinona” Sal.51:17. Ary dia vonona ny hamafa ny lasa rehetra
tokoa Izy. Hoy Paoly Apostoly: “Ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny andron’ny tsi-fahalalana; fa ankehitriny Izy mandidy ny olona
rehetra amin’izao tontolo izao hibebaka”Asa.17:30.

Alarobia 12: Andriamanitra Fitiavana mampianatra famelan-keloka.
“Ary mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay” Mat.6:12.
Vakiteny 1: Mat.18:21-27. Vakiteny 2: Mat.6:5-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.6:12.
Fitarihan-kevitra: Izay rehetra mandray ny famelan-keloka atolotr’Andriamanitra maimaimpoana ho azy, amin’ny alalan’i Jesosy Kristy, dia
vita fihavanana Aminy indray, ary atsangany ho zanany (Jao.1:12). Antsoin’Andriamanitra kosa izy hamela ny heloky ny namany, dia ny
olombelona rehetra ataon’Andriamanitra mifanerasera aminy, na iza na iza, eny, fa na dia ny fahavalony aza. Hoy Jesosy: “Efa renareo fa
voalaza hoe: ‘Tiava ny namanao’ (Lev.19:18), ary mankahalà ny fahavalonao. Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Tiava ny fahavalonareo,
ary mivavaha ho an’izay manenjika anareo, — mba ho tonga zanaky ny Rainareo Izay any an-danitra hianareo” Mat.5:43-45a.

Alakamisy 13: ANDRO NIAKARANA. Jesosy Kristy Zanaka sy ny Fanahy Masina no mifona ho antsika.
“[…] Ao amin’ny fitoerana avo sy masina no onenako, Ary ao amin’ny torotoro fo sy ny manetry tena” Isa.57:15a.
Vakiteny 1: Efes.4:7-10. Vakiteny 2: Isa.57:15-18. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.57:15.
Fitarihan-kevitra: Jesosy Kristy no Ilay Zanak’ondrin’Andriamanitra tsy misy kilema, nanao sorona ny tenany hanaisotra ny fahotan’izao
tontolo izao (Jao.1:29b). Ho antsika izay manatona Azy amin’ny fo madio sy manetry tena, dia Izy ihany koa no Ilay Mpisoronabe
mandrakizay (Heb.6:20) mifona ho antsika eo an-kavanan’Andriamanitra Ray. Izany no antoky ny teny nampitondrainy manao hoe: “Iza no
manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin’ny maty koa ka mitoetra eo amin’ny tànana ankavanan’Andriamanitra
ary mifona ho antsika” Rom.8:34.

Zoma 14: Tian’Andriamanitra ny olony ho tia fifamelan-keloka.
“Koa mifaneke heloka hianareo, ary mifampivavaha, mba ho sitrana hianareo” Jak.5:16a.
Vakiteny 1: Gen.33:1-16. Vakiteny 2: Jak.5:16-20. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jak.5:16.
Fitarihan-kevitra: Ankasitrahan’ny fon’Andriamanitra indrindra ny olony rehefa miaina ny fifamelan-keloka. Fepetra apetrany amin’ny
fanatonana Azy izany, mba ho vita fihavanana Aminy ny olona izay manana fo madio satria nifamela tamin’ny namany. Hoy Jesosy: “Ary
amin’izany, raha mitondra ny fanatitrao ho eo amin’ny alitara hianao, ary eo no mahatsiaro fa ny rahalahinao manana alahelo aminao, dia
avelao eo anoloan’ny alitara ny fanatitrao, ka mandehana aloha, ataovy izay hihavananao amin’ny rahalahinao, ary rehefa miverina, dia
vao atero ny fanatitrao” Mat.5:23-24. Hoy koa Paoly Apostoly: “Raha azo atao, dia ataovy izay hihavananareo amin’ny olona rehetra”
Rom.12:18.

Sabotsy 15: Sambatra mandrakizay izay voavela heloka.
“Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany” Sal.32:1.
Vakiteny 1: Zak.3:1-5. Vakiteny 2: Sal.32:1-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.32:1.
Fitarihan-kevitra: Fahasambarana feno sy tanteraka sady maharitra mandrakizay no azo avy amin’ny famelan’Andriamanitra heloka, satria
fahasitranan’ny fanahy vita fihavanana Aminy no dikan’izany. Izany no nitenenan’i Jesosy tamin’ilay mararin’ny paralysisa talohan’ny
nanasitranany ny vatany marary hoe: “[…] Matokia, anaka; voavela ny helokao” Mat.9:2b.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org, 24 ora/24,7 andro/7: fampianarana, hira… © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *