Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady VI manaraka ny Paska, 16-22 Mey 2021 “Andriamanitra Fitiavana manome fo vaovao” *

Fitarihan-kevitra: Andriamanitra manome fo vaovao izay tia Azy sady tiany rahateo, satria Fitiavana Izy. Teraka sy nobeazina tanatin’ny ota isika
zanak’olombelona, ary tsy nahalala an’Andriamanitra, araka ny voasoratra hoe: “Ny fisainan’ny fon’ny olona dia ratsy hatramin’ny fahazazany” Gen.8:21b.
Hoy Jesosy ny amin’ny fon’ny olona: “Fa avy ao anatin’ny olona dia avy ao am-pony, no ivoahan’ny sain-dratsy, dia ny fijangajangana, ny halatra, ny
vonoan-olona, ny fakam-badin’olona, ny fieremana, ny lolom-po, ny fitaka, ny fijejojejoana, ny maso ratsy, ny fitenenan-dratsy [gr. blasfemia; izahao
Mat.9:3], ny avonavona, ny fahadalana; izany zava-dratsy rehetra izany no mivoaka avy ao anatin’ny olona ka mahaloto azy” Mar.7:21-23. Izany fontsika ratsy izany no tian’Andriamanitra havaozina ka anomezany fo vaovao izay rehetra mino sy mandray an’i Jesosy Kristy Zanany, izay midika ho fahateraham-baovao, araka ny voalazan’ny epistily nosoratan’i Paoly Apostoly ho an’ny Korintiana manao hoe: ”Raha misy olona ao amin’i Kristy dia olom-baovao izy; efa lasa ny zavatra taloha, indreo, efa tonga vaovao ireo” 2 Kor.5:17. Ny fo vaovao dia ny fo voadio, fo afa-pahotana, izay nahatonga ny vavaka fibebahana sy fangatahana nataon’i Davida manao hoe: “Sasao madio aho mba ho afa-keloka, ary diovy aho mba ho afa-pahotana” Sal.51:2. Fa hoy indrindra Jesosy: “Sambatra izay madio am-po, fa izy no hahita an’Andriamanitra” Mat.5:8. Omen’Andriamanitra ny olona vita batisa io fo vaovao io. Fa izay vita batisa no mandray ny Fanahy Masina (Asa.2:39), Izay miteraka indray ny olona ho tonga zanak’Andriamanitra (Jao.1:12). Ary dia ny Fanahy Masina no manorina ny finoana ho famonjena amin’ny alalan’ny tenin’Andriamanitra (Rom.10:17) sy mampitoetra ny tenin’Andriamanitra rahateo ao aminy, indrindra fa ny didim-pitiavana. Fa hoy ny Tompo: “Fa izao no fanekena hataoko amin’ny taranak’Isiraely. Rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah: Dia hataoko ao an-tsainy ny lalàko sady hosoratako ao am-pony; Ary Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko” Jer.31:33. Ary dia hoy ilay tononkira: “Mba omeo ahy fo madio kokoa, / […] Ka omeo fo mino, / Fo mahay manompo, / Fo mahay mihafy, / Fo miravoravo, / Na dia voa mafy, / Fo toy ny Anao” Fihirana FFPM
623:1,4.

Alatsinainy 17: Ny fo vaovao, fanomezan’Andriamanitra Fitiavana.
“Homeko fo vaovao hianareo” Ezek.36:26a.
Vakiteny 1: 2 Kor.5:14-17. Vakiteny 2: Ezek.36:25-27. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Ezek.36:26.
Fitarihan-kevitra: Fanomezan’Andriamanitra ny fo vaovao, araka ny tenin’i Samoela mpaminany, fony izy vao avy nanosotra an’i Saoly ho
mpanjaka hoe: “Ary hilatsaka aminao ny Fanahin’i Jehovah, ka hiara-maminany aminy hianao, dia ho voaova ho olom-baovao […], Ary
raha vao nihodina niala tamin’i Samoela izy, dia nomen’Andriamanitra fo vaovao” 1 Sam.10:6,9a. Ny làlana ahazoana azy? Ny finoana sy ny
fandraisana an’i Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpamonjy ao am-po, ary ny fitiavana sy ny fankatoavana Azy. Hoy Jaona Apostoly: “Izay
rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia naterak’Andriamanitra […]” 1 Jao.5:1a.

Talata 18: Omen’Andriamanitra Fitiavana fo vaovao izay rehetra mibebaka.
“Amoròny fo madio aho, Andriamanitra ô” Sal.51:10a.
Vakiteny 1: Lio.15:11-24. Vakiteny 2: Sal.51:1-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.51:10.
Fitarihan-kevitra: Tsapan’i Zakaiosy mpamory hetra loatra ny halalin’ny Fitiavan’Andriamanitra Mpamindra fo taminy, fony izy
novangian’i Jesosy Tompo tao an-tokatranony, ary dia niova fo sy fiainana tokoa izy, araka ny voasoratra hoe: “Fa Zakaiosy kosa nitsangana
ka nanao tamin’ny Tompo hoe: Indro, Tompoko, ny antsasaky ny fananako omeko ho an’ny malahelo; ary raha misy zavatr’olona nalaiko
tamin’ny fanambakana, dia honerako avy efatra heny izany. Ary hoy Jesosy taminy: Anio no tonga eto amin’ity trano ity ny famonjena, fa izy
dia zanak’i Abrahama koa” Lio.19:8-9.

Alarobia 19: Ny fo vaovao omen’Andriamanitra Fitiavana, fo itoeran’i Kristy.
“Manamasìna an’i Kristy ho Tompo ao am-ponareo” 1 Pet.3:15a.
Vakiteny 1: Jao.14:22-27. Vakiteny 2: 1 Pet.3:15-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Pet.3:15.
Fitarihan-kevitra: Ao amin’ny fitoerana masina sy manerinerina no onenan’Andriamanitra, anefa koa ao amin’ny torotoro fo sy ny manetry
tena (Isa.57:15a). Te hiara-monina amintsika ny Tompo, koa ny fo mangetaheta sy mitady Azy marina dia vangiany tokoa ary ilazany hoe:
“Indro efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandòndòna; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao
aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy Amiko” Apok.3:20. Vohay Jesosy, fahasambaran’ny fo!

Alakamisy 20 : Ny fo vaovao omen’Andriamanitra Fitiavana, fo matoky Azy.
“Aza matahotra; fa mihoatra noho ny tsintsina maro hianareo” Lio.12:7b.
Vakiteny 1: Isa.26:1-9. Vakiteny 2: Lio.12:4-12. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.12:6-7.
Fitarihan-kevitra: Fo vita fihavanana amin’Andriamanitra, fo mahalala an’Andriamanitra, fo itoeran’Andriamanitra, fo feno fitiavana: izany
no fo vaovao omen’Andriamanitra izay rehetra mino sy mandray an’i Jesosy Kristy Zanany. Ary dia ho feno toky, fiadanana sy fifaliana izy
ka afaka hiloa-bava tahaka an’i Maria hoe: “[..] Ny foko mankalaza ny Tompo, Ary ny fanahiko efa ravoravo tamin’Andriamanitra,
Mpamonjy ahy” Lio.1:46-47. Itokiso Jesosy, loharanom-pifaliana!

Zoma 21: Ny fo vaovao omen’Andriamanitra Fitiavana, fo tia ny teniny.
“Ato am-poko no iraketako ny teninao” Sal.119:11.
Vakiteny 1: Jao.14:15-21. Vakiteny 2: Sal.119:9-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.119:11.
Fitarihan-kevitra :Ny fo mandray an’i Jesosy Kristy sy itoerany, sady matoky Azy rahateo dia liana sy mangetaheta ny teniny. Toy izany ny
fon’i Maria, raha nandray an’i Jesosy namangy azy izy sy Marta rahavaviny: “Ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria, izay nipetraka teo
anilan’ny tongotry ny Tompo ka nihaino ny teniny” Lio.10:39. Ary dia nankasitrahan’ny Tompo tokoa izy araka ny teniny tamin’i Marta hoe:
“[…]Marta, Marta, maro ahina sy maro herehina hianao; nefa zavatra iray loha no ilaina; fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara, izay tsy
halaina aminy” Lio.10:41-42.

Sabotsy 22: Ny fo vaovao omen’Andriamanitra Fitiavana, mandray ny Fanahy Masina.
“Ary tsy misy manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta;[…] fa ny siny hoditra vaovao no asian’ny olona divay vaovao” Mat.9:17.
Vakiteny 1: Ezek.36:25-27. Vakiteny 2: Mat.9:14-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.9:17.
Fitarihan-kevitra: Izay mino an’i Jesosy Kristy sy atao batisa no voavonjy (Mar.16:16), ary voadio sy afaka mandray ny Fanahy
Masin’Andriamanitra izy, araka ny tenin’i Petera Apostoly tamin’ireo Jiosy tafavory tao Jerosalema manao hoe: “Mibebaha, ary aoka samy
hatao batisa amin’ny anaran’i Jesosy Kristy hianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo; ary hianareo handray ny fanomezana, dia
ny Fanahy Masina” Asa.2:38.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary
Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org, 24 ora/24,7 andro/7: fampianarana, hira… © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *