Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Pentekosta I sy II, 24-29 Mey 2021 “Tonga amintsika ny Fanahy Masina” *

Fitarihan-kevitra: “Tonga amintsika ny Fanahy Masina”, fofonain’Andriamanitra nahary izao rehetra izao (Gen.1:1-3), Mpampihavana antsika mpanota amin’Andriamanitra (Rom.8:26), Mpampianatra antsika ny fahamarinana (Jao.16:13), Mpampionona antsika amin’ny fahoriantsika (Jao.14:18), Herin’Andriamanitra atafiny izay mino (Asa.1:8), Fahatanterahan’ny olon’Andriamanitra (1 Tes.5:23). Fa hoy Jesosy tamin’ny mpianany: “Ary, indro, Izaho mampitondra ny teny fikasan’ny Raiko ho anareo” Lio.24:49a, dia ny fanomezany ny Fanahy Masina izany. Inona no fototra iorenan’ny asany? Ny fanambarana ny Filazantsaran’ny famonjen’Andriamanitra ao amin’ny Anaran’i Jesosy Kristy, ny fampahafantarana an’i Jesosy Anarana Tokana Izay nomen’ny Ray ho famonjena izao tontolo izao (Asa.4:12). Fa hoy Jesosy tamin’ny mpianany: “Fa hahazo hery hianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany” Asa.1:8. Ny amin’izany, dia efa niteny Jesosy nanao hoe: “Fa raha tonga ny Mpananatra, Izay hirahiko ho aminareo avy amin’ny Ray, dia ny Fanahin’ny fahamarinana Izay mivoaka avy amin’ny Ray, dia Izy no ho vavolombelona hanambara Ahy. Ary hianareo koa dia vavolombelona hanambara, satria hianareo efa teto amiko hatramin’ny voalohany” Jao.15:26-27. Zava-dehibe tokoa ny asan’ny vavolombelona: ny voalohany, dia izy mampahafantatra izay hitany ary mampita ny teny izay reny. Hoy Jaona Apostoly, vavolombelon’i Jesosy: “Izay hatramin’ny
voalohany, dia izay efa renay, izay efa hitan’ny masonay, izay efa nojerenay sady efa notsapain’ny tananay, dia ny amin’ny Teny Fiainana, […] no ambaranay aminareo” 1 Jao.1:1,3a. y asan’ny vavolombelona lehibe faharoa dia izy manamarina izay hitany sy izay ambarany, araka ny fampianaran’i Jesosy hoe: “ento miaraka aminao ny olona iray na roa, mba ho voaorina mafy avokoa ny teny rehetra amin’ny tenin’ny vavolombelona roa na telo – Deo.19:15” Mat.18:16. Hoy koa Jesosy: “Izay avy any an-danitra dia ambonin’izy rehetra; koa izay hitany sy reny no ambarany” Jao.3:31d-32a. Tsy inona no hitan’ny Fanahy Masina fa ny voninahitr’i Jesosy sy ny fiandrianany (2 Pet.1:16), ary ny ambarany dia ny fahatanterahan’ny Filazantsara izay “herin’Andriamanitra ho famonjena izay rehetra
mino […]” Rom.1:16a. Koa dia “Raiso ny Fanahy Masina” Jao.20:22.

Alatsinainy 24 [PENTEKOSTA II]: Tonga amintsika ny Fanahy Masina, fahatanterahan’ny teny fikasana.
[Nota: Omaly alahady no nankalazana ny Pentekosta I]
“Ary rehefa afaka izany, dia handatsaka ny Fanahiko amin’ny nofo rehetra Aho” Joe.3:1a.
Vakiteny 1: Jao.16:5-15. Vakiteny 2: Joe.3:1-5. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Joe.3:1.
Fitarihan-kevitra: “Fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon’Andriamanitra” Lio.1:37. Notanterahin’Andriamanitra nanomboka tamin’io andro Pentekosta io tokoa ny fikasany efa hatry ny ela hanome ny Fanahiny amin’ny olombelona rehetra izay mibebaka, ka tapa-kevitra ny hiova fo sy fiainana ka miverina Aminy marina. Omeny maimaimpoana izany, ho an’izay mandray ny famelan-keloka sy ny famonjena atolony amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanany, araka ny toritenin’i Petera Apostoly hoe: “Mibebaha, ary aoka samy hatao batisa amin’ny anaran’i Jesosy Kristy
hianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo; ary hianareo handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina” Asa.2:38.

Talata 25: Tonga amintsika ny Fanahy Masina, manorina ny faneken’Andriamanitra.
“Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko” Jer.31:33b.
Vakiteny 1: 2 Kor.3:1-8. Vakiteny 2: Jer.31:31-36. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.31:33.
Fitarihan-kevitra: Fanekena vaovao amin’ny olombelona no nataon’Andriamanitra tamin’ny nanaovany sorona an’i Jesosy Kristy Zanany
Lahitokana teo amin’ny hazo fijaliana, ho famelan-keloka sy ho famonjena izay rehetra mino Azy (Jao.3:16). Fanekena mandrakizay izany, ary ny
Fanahiny Masina dia omeny ho tombo-kavatsa manorina izany ao am-pon’izay rehetra mino, araka ny voasoratra hoe: “Raha Izaho, dia izao no
fanekeko aminy, hoy Jehovah: Ny Fanahiko Izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao Dia tsy hiala amin’ny vavanao, Na amin’ny
vavan’ny taranakao, Na amin’ny vavan’ny taranaky ny taranakao, Hatramin’izao ka ho mandrakizay, hoy Jehovah” Isa.59:21.

Alarobia 26: Tonga amintsika ny Fanahy Masina, hampianatra ny fankatoavana an’Andriamanitra.
“Hianareo handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina” Asa.2:38b.
Vakiteny 1: Lio.24:36-49. Vakiteny 2: Asa.2:32-41. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Asa.2:38.
Fitarihan-kevitra: Tsy hain’ny olombelona mpanota ny mankatò ny didin’Andriamanitra, koa dia omeny ny Fanahiny izay rehetra tia Azy, mba
hanarahana ny sitrapony, araka ny teny nampitondrainy an’i Ezekiela mpaminany manao hoe: “Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka
hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy” Ezek.36:27. Hoy koa Jesosy tamin’ireo mpianany izay
nanaraka Azy: “Ary Izaho hangataka amin’ny Ray, ary Izy hanome anareo Mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny Fanahin’ny
fahamarinana […]” Jao.14:16-17a.

Alakamisy 27: Tonga amintsika ny Fanahy Masina hampiray antsika amin’Andriamanitra.
“Tomoera Amiko ary Izaho aminareo” Jao.15:4a.
Vakiteny 1: 2 Kor.5:16-20. Vakiteny 2: Jao.15:1-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.15:4.
Fitarihan-kevitra: Omen’Andriamanitra Ray ny mino ny Fanahiny Masina mba hahazoantsika mahafantatra Azy, mifanerasera Aminy sy manao
ny Asany, izany hoe mba hahazoantsika mitia Azy. Hoy Jesosy: “Hianareo no mahafantatra Azy, satria mitoetra eo aminareo Izy, ary ho ao
anatinareo” Jao.14:17b. Hoy indrindra i Paoly Apostoly momba ny firaisana amin’ny Tompo: “Fa izay miray amin’ny Tompo kosa dia fanahy iray
aminy” 1 Kor.6:17. Hoy koa Jesosy momba ny firaisana Aminy: “Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy” Jao.15:5b.

Zoma 28: Tonga amintsika ny Fanahy Masina hampiray antsika ao amin’Andriamanitra.
“Raha mifankatia isika, dia mitoetra ato amintsika Andriamanitra, ary tanteraka ato amintsika ny fitiavany” 1 Jao.4:12b.
Vakiteny 1: Eks.29:38-46. Vakiteny 2: 1 Jao.4:9-16. Toriteny 1 safidy). Toriteny 2: 1 Jao.4:12-13.
Fitarihan-kevitra: Fanahin’ny Fitiavana ny Fanahy Masin’Andriamanitra, ary dia fifankatiavana no aterany ao am-pon’izay mino Azy. Hoy Lioka
mitantara ny firaisam-pon’ny Kristiana tany am-boalohany: “Ireo rehetra ireo niray saina naharitra nivavaka mbamin’ny vehivavy sy Maria,
renin’i Jesosy, ary ny rahalahiny” Asa.1:14. Hoy koa Paoly Apostoly: “Fa Fanahy iray ihany no nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray, na
Jiosy na jentilisa, na andevo na tsy andevo; ary isika rehetra dia efa nampisotroina ny Fanahy iray” 1 Kor.12:13.

Sabotsy 29: Tonga amintsika ny Fanahy Masina hanorina ny finoantsika an’Andriamanitra.
“Izay mino Ahy, dia tsy Izaho no inoany, fa Izay naniraka Ahy” Jao.12:44.
Vakiteny 1: Asa.10:34-45. Vakiteny 2: Jao.12:44-50. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.12:44-45.
Fitarihan-kevitra: Ny Fanahy Masina no Vavolombelona omen’Andriamanitra antsika mba hinoantsika ny fitiavany antsika ao amin’i Jesosy
Kristy, sy hijoroantsika ho vavolombelony am-pahasahiana koa. Hoy Jesosy: “Fa raha tonga ny Mpananatra, Izay hirahiko ho aminareo avy
amin’ny Ray, dia ny Fanahin’ny fahamarinana Izay mivoaka avy amin’ny Ray, dia Izy no ho vavolombelona hanambara Ahy” Jao.15:26. Hoy koa
Lioka, raha mitantara ny fiandohan’ny ministeran’i Paoly Apostoly: “Ary nandeha Ananiasy ka niditra tao an-trano, dia nametra-tanana taminy
ka nanao hoe: Ry Saoly rahalahy, ny Tompo, dia Jesosy Izay niseho taminao teo amin’ny lalana nalehanao, no efa naniraka ahy, mba hahiratan’ny
masonao, ary mba ho feno ny Fanahy Masina hianao” Asa.9:17.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook
“Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org, 24 ora/24,7 andro/7: fampianarana, hira… © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *