Fiangonana Loterana Malagasy Hira sy Filazantsara Alahady II manaraka ny Trinite, 13-19 Jona 2021 “Andriamanitra manasa ny mpanota” *

Ny hafatra: Ny “fanasan’Andriamanitra ny mpanota” dia ny famindrampon’Andriamanitra miantefa amintsika mpanota izay tafasaraka taminy, izay tsy manan-kery na voninahitra, fa feno fahalemena sy tsy fahatanterahana, tsy mahafantatra akory izay antom-pisiantsika na ny làlam-piainana hizorantsika, tsy mahalala an’Andriamanitra Izay nahary antsika sy Mpiahy ary Mpamelona antsika, fa rembin’ny fahavalo izay mihaza ny aintsika (1 Pet.5:8). Fa Izy dia naka ny endrika maha-olona antsika ka tonga amintsika sy miseho amintsika amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanany Izay nambarany manao hoe: “Ity no Zanako
malalako Izay sitrako; Izy no henoy” Mat.17:5b. Ny feon’ny Zanak’Andriamanitra dia mitaona sy manasa antsika mba hahatanteraka ny teniny manao hoe: “Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very” Lio.19:10. Teny milaza fa Andriamanitra dia tsy lavitra antsika, na sanatria vahiny na miafina antsika ka tsy mahalala sy tsy mahita ny fahoriantsika sy ny fahafatesantsika noho ny ota. Fa Andriamanitra Ray be fitiavana tokoa Izy ka tsy mahafoy ny mpanota ho very na ho faty, fa hoy Izy: “Tsy sitrako ny hahafatesan’ny ratsy fanahy, fa ny hialan’ny ratsy fanahy amin’ny làlany, mba ho velona izy” Ezek.33:11a. Koa dia tonga
Jesosy mitady ny mpanota hamonjeny azy, ary dia fifaliana lehibe ho Azy ny mahita azy ireo manaiky ny antsom-panasany araka ny fanoharana nataony manao hoe: “Iza moa no olona aminareo, izay manana ondry zato, ka very ny anankiray, no tsy mandao ny sivy amby sivi-folo any an-efitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy? ary rehefa hitany iny, dia ataony eo an-tsorony, ka dia faly izy; ary rehefa tonga ao an-trano izy, dia mamory ny sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe: Avia hiara-mifaly amiko; fa efa hitako ilay ondriko very” Lio.15:4-6. Tonga amintsika tokoa Andriamanitra, tsy ny handringana na ny hanameloka antsika noho ny ratsy izay vitantsika teo anatrehany, fa ny hamonjy antsika (Jao.3:17), ary dia mbola manasa antsika Izy ka miantso manao
hoe: “He! hianareo rehetra izay mangetaheta, mankanesa amin’ny rano!” Isa.55:1a. Henoy ny antson’Andriamanitra, fantaro ny fitiavany, valio ny fanasany. Fa ho an’izay manao izany dia hoy Izy: “Matokia, anaka; voavela ny helokao” Mat.9:2b, “Midira amin’ny fifalian’ny tomponao” Mat.25:21d,23d.

Alatsinainy 14: Andriamanitra manasa ny mpanota handray ny famonjeny.
“Indro Jehovah, Izay nandrasantsika, koa dia aoka ho faly sy ho ravoravo amin’ny famonjeny isika” Isa.25:9b.
Vakiteny 1: Jao.16:19-24. Vakiteny 2: Isa.25:6-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.25:9.
Fitarihan-kevitra: Vaovao Mahafaly indrindra ny fanambaran’Andriamanitra ny fahatongavan’i Jesosy Kristy Zanany, Ilay Mesia-Voahosotra
hamela ny helotsika sy hamonjy antsika avy amin’ny fahafatesana: “Mifalia indrindra, ry Ziona zanakavavy; manaova feo fifaliana, ry
Jerosalema zanakavavy; indro, ny Mpanjakanao avy ho anao; marina Izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina boriky dia
zana-boriky tanora” Zak.9:9. Koa dia manasa antsika am-pitiavana Izy hino Azy sy handray ny famonjeny, ka hoy Izy hoe: “Ary raiso ny
famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin’Andriamanitra ho sabatry ny Fanahy” Efes.6:17.

Talata 15: Andriamanitra manasa ny mpanota hibebaka.
“Mibebaha hianareo, fa efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra” Mat.4:17.
Vakiteny 1: Isa.55:6-8. Vakiteny 2: Mat.4:12-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.4:17.
Fitarihan-kevitra: Tsy afaka mandray ny famonjen’Andriamanitra isika olombelona mpanota raha tsy mibebaka (Heb. Shouv , “miverina”; Gr.
Metanoeô, “miova saina/fisainana”), izany hoe raha tsy miaiky ny fahadisoantsika, manenina amin’ny ratsy fanaontsika, manapa-kevitra ho tia, hino sy hankatò an’Andriamanitra ka miova fo sy fiainana tanteraka, araka ny tenin’i Jaona Mpanao-batisa hoe: “Koa mamoaza voa mendrika
ny fibebahana hianareo” Mat.3:8. Tsy mba mandatsa izay mibebaka Andriamanitra Fitiavana, araka ny tenin’i Paoly Apostoly hoe: “Ary
Andriamanitra ninia tsy nijery ny andron’ny tsi-fahalalana; fa ankehitriny Izy mandidy ny olona rehetra […] hibebaka” Asa.17:30.

Alarobia 16: Andriamanitra manasa ny olona hiray antoka Aminy.
“Mba ho tonga mpiray amin’ny fomban’Andriamanitra […] hianareo […]” 2 Pet.1:4.
Vakiteny 1: Jao.17:20-26. Vakiteny 2: 2 Pet.1:1-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 2 Pet.1:3-4.
Fitarihan-kevitra: Firaisan’antoka, firaisan’aina, firaisan’asa tanteraka amin’i Jesosy no iantsoany ny mpanota izay nibebaka sy mino ny
famonjeny. Hoy Izy: “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa” Jao.14:12a. Hoy koa Paoly
Apostoly: “Fa mpiara-miasa amin’Andriamanitra izahay; ary sahan’Andriamanitra sy trano arafitr’Andriamanitra hianareo” 1 Kor.3:9.

Alakamisy 17: Andriamanitra manasa ny olona handray ny fiadanany.
“Mankanesa atỳ amiko hianareo […], Izaho no hanome anareo fitsaharana” Mat.11:28.
Vakiteny 1: Isa.35:3-10. Vakiteny 2: Mat.11:27-30. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.11:28.
Fitarihan-kevitra: Fianam-piadanana no anasan’Andriamanitra izay rehetra miray antoka Aminy. Hoy ny teny nampitondrainy an’Isaia
mpaminaniny: “Fa izao no lazain’i Jehovah: Indro, hitarihako fiadanana tahaka ny ony izy, ary ny voninahitry ny firenena tahaka ny renirano
tondraka, ka hinono hianareo; ary hosakalehina hianareo sady hohindrahindraina eo ambony lohalika” Isa.66:12. Hoy koa Jesosy: “Izay
rehetra misotro ity rano ity dia mbola hangetaheta indray; fa na iza na iza no misotro ny rano izay homeko azy dia tsy hangetaheta
mandrakizay; fa ny rano izay homeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay” Jao.4:13-14.

Zoma 18: Valio ny fanasan’Andriamanitra.
“Anio, raha hihaino ny feony hianareo, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin’ny fahasosorana” Heb.3:15.
Vakiteny 1: Lio.14:15-24. Vakiteny 2: Heb.3:7-15. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.3:15.
Fitarihan-kevitra: Mahari-po sady be famindrampo amin’ny mpanota Andriamanitra, kanefa kosa tsy manenina Izy amin’izay ariany satria efa
nialany nenina, kanefa nanao tsinontsinona ny fanasany. Fa hoy Izy:“Satria efa niantso Aho, fa nandà hianareo; efa naninjitra ny tànako Aho, fa
tsy nisy nitandrina” Oha.1:24. “Dia hoy izy tamin’ny mpanompony: Efa voavoatra ny fampakaram-bady, fa izay efa nasaina no tsy mendrika.
Koa mankanesa hianareo any amin’ny sampanan-dàlana, ary izay hitanareo, dia asao ho ao amin’ny fampakaram-bady” Mat.22:8-9.

Sabotsy 19: Sambatra mandrakizay izay manoina ny fanasan’Andriamanitra.
“Sambatra izay nantsoina ho amin’ny fanasana fampakaram-badin’ny Zanak’ondry” Apok.19:9a.
Vakiteny 1: Rom.8:14-28. Vakiteny 2: Apok.19:4-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Apok.19:9.
Fitarihan-kevitra: Ho an’izay mamaly ny antson’Andriamanitra ka miditra amin’ny fanasany dia fandovàna ny fiainana tsy
manam-pahataperana no anjara lovany. Hoy Jesosy: “Ary amin’izany ny Mpanjaka dia hilaza amin’izay eo amin’ny ankavanany hoe: Avia
hianareo izay notahin’ny Raiko, mandovà ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao” Mat.25:34. Ary koa:
“Ary ny anankiray tamin’izay niara-nipetraka nihinana taminy dia nandre izany ka nanao taminy hoe: Sambatra izay hihinan-kanina ao amin’ny
fanjakan’Andriamanitra” Lio.14:15.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org, 24 ora/24,7 andro/7: fampianarana, hira… © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *