Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady VII manaraka ny Trinite, 18-24 Jolay 2021 “Andriamanitra amin’ny olony, tokim-pitahiana” *

Ny hafatra: Ny hoe “Andriamanitra amin’ny olony, tokim-pitahiana” dia midika fa eo amin’izay itoeran’ny Tompo no andidiany fitahiana sy fiadanana, dia fahasambarana ho an’izay rehetra mino Azy. Tsy mba misy aloky ny fikotranana na fiahiahiana loza na tsy fahombiazana eo, fa fanjakan’ny fiadanana sy fahatokiana be. Fa raha niangona tao amin’ny efitrano ambony ny mpianatr’i Jesosy noho ny tahony ny Jiosy izay nanenjika azy, dia nitsangana teo afovoan’izy ireo ny Tompo ka nanao taminy hoe: “Fiadanana ho anareo” Jao.20:19. Dia torak’izany koa, ny fo izay itoeran’ny Tompo dia lavitra fahotana sy faharatsiana, fa
hanjakan’ny fahamarinana sy fahamasinana, dia fahazavan’aina sy fahavelomana maharitra. Fa hoy Jesosy: “Izaho no fahazavan’izao tontolo izao; izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin’ny maizina, fa hanana ny fahazavan’aina” Jao.8:12. Tanteraka amin’izany ny tonon-kira sady tonom-bavaka manao hoe: “Ho lao ny fahotako raha akaikezinao, tsy misy hadalako izay tsy afakao: tsy afaka ao am-poko ny faniriana Anao; oneno re, ny foko ho tena lapanao!” Hira FFPM 470, andininy faha-4. Nankalaza ny hasoan’ny fitoerana eo amin’Andriamanitra ny mpanao Salamo ka nanao hoe: “Sambatra izay fidinao ka ampanatoninao hitoetra eo an-kianjanao; te-ho voky ny zava-tsoa ao amin’ny tranonao izahay, dia ny zava-masina ao amin’ny tempolinao” Sal.65:4. Toy izany koa no nataon’i Jaona
Apostoly izay nankalaza ny fiavian’ny Tompo manao hoe: “Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika; ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra mendrika ho an’ny Lahitokana avy tamin’ny Ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana” Jao.1:14. Tian’Andriamanitra ny olony hitoetra eo Aminy mba handray ny fitahiany ka hoy Jesosy: “Tomoera amiko ary Izaho aminareo” Jao.15:4a. Fa “Ao an-tranon’ny Raiko misy fitoerana maro; […] fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho. Ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho, dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay itoeraka no itoeranareo koa”
Jao.14:2a,d-3. Taominy isika hihavana Aminy sy hiditra ao amin’ny fanjakany mba handray fitahiana sy handova ny fanjakan’ny fiainana mandrakizay. Hoy Izy: “Honina eo aminy sy handeha eo aminy; ary ho Andriamaniny Aho, ary izy ho oloko – Lev.26:11-12” 2 Kor.6:16b.

Alatsinainy 19: Andriamanitra amin’ny olony, tokim-pitahiana.
“Ary ny anarany hataon’ny olona hoe Imanoela, izany hoe, raha adika: ‘Amintsika Andriamanitra’” Mat.1:23b.
Vakiteny 1: Isa.54:11-17. Vakiteny 2: Mat.1:18-25. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.1:22-23.
Fitarihan-kevitra: Izay mandray an’i Jesosy Kristy ho Tompony sy Mpamonjiny dia manana fiainana mandrakizay (Jao.3:36a). Rehefa atao batisa izy dia vita fanekena noho ny ra masina nalatsak’i Jesosy ho fanavotana azy, ombàn’ny tokim-pitahiany araka ny teny fikasana efa
nomen’Andriamanitra ny Israely olony fahizay manao hoe: “Fa Andriamanitra mamindra fo Jehovah Andriamanitrao ka tsy hahafoy anao, na handringana anao, na hanadino ny fanekena tamin’ny razanao, izay efa nianianany taminy” Deo.4:31. Mbola nanterin’ny mpanoratra ny epistily
ho an’ny Hebreo izany teny fikasany izany, raha hoy Izy nanao hoe: “Izaho tsy handao anao mihitsy na hahafoy anao akory – Jos.1.5” Heb.13:5b.

Talata 20: Andriamanitra amin’ny olony, tokim-piahiana.
“Fa ny fanahy ana dia hampisotroiko, ary ny fanahy mihaosa rehetra dia hovokisako” Jer.31:25.
Vakiteny 1: Efes.3:14-19. Vakiteny 2: Jer.31:23-25. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.31:25.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra miahy ny olony ny Tompontsika ary tsy mba mamela azy ho irery na hangaihay. Hoy ny toky nomeny: “Indro,
Izaho, eny, Izaho no hiahy ny ondriko sy handinidinika azy” Ezek.34:11. Nohamafisiny izany raha hoy izy tamin’ny alalan’i Isaia mpaminany:
“Na dia mandra-pahantitrareo aza, dia tsy miova Aho, ary mandra-pahafotsy volonareo, dia Izaho ihany no hisahirana mitondra anareo. Izaho
no nanao, ka Izaho ihany no hitrotro, eny, izaho no hitondra sy hanafaka” Isa.46:4. Hoy ny teniny: “Antsoy Aho, dia hovaliako hianao […]”
Jer.33:3.

Alarobia 21: Andriamanitra amin’ny olony, tokim-pahasoavana.
“Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin’ny Rain’ny fanazavana, Izay tsy misy
fiovaovana na aloka avy amin’ny fihodinana” Jak.1:17.
Vakiteny 1: Isa.45:5-8. Vakiteny 2: Jak.1:16-18. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jak.1:16-17.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra Irery ihany no Loharanon-tsoa. Hoy indrindra ny mpanao Salamo: “Endrey ny hatsaran’ny famindramponao,
Andriamanitra ô! Ka mialoka eo amin’ny aloky ny elatrao ny zanak’olombelona. Voky ny matavy ao an-tranonao izy; ary ny ony fampifalianao no ampisotroanao azy. Fa ao aminao no misy loharanon’aina; ny fahazavanao no hahitanay fahazavana” Sal.36:7-9. Ny Làlana ? Hoy Jesosy: “Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin’ny Ray, afa-tsy amin’ny alalako” Jao.14:6.

Alakamisy 22: Andriamanitra amin’ny olony, toky ho an’ny mino.
“Jehovah no Mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho” Sal.23:1.
Vakiteny 1: Heb.13:5-7. Vakiteny 2: Sal.23:1-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.23:1.
Fitarihan-kevitra: Miahy ny olony izay mino Azy marina Andriamanitra. Hoy ny toky omen’i Jesosy Kristy azy: “Izay mino Ahy, dia hisy onin’ny
rano velona hiboiboika avy ao an-kibony, araka ny voalazan’ny Soratra Masina” Jao.7:38. Manoloana izany dia fo matoky, tsy misalasala amin’ny
teniny no andrasan’Andriamanitra amin’ny olony, tahaka ny an’i Abrahama rain’ny mino, araka ny fanambaran’i Paoly Apostoly hoe: “Ary tsy
niahanahana ny amin’ny teny fikasan’Andriamanitra tamin’ny tsi-finoana izy, fa nampaherezin’ny finoana ka nanome voninahitra
an’Andriamanitra ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy hatao koa” Rom.4:20-21.

Zoma 23: Andriamanitra amin’ny olony, fiahiana tsy misy fetra.
“Fa tamin’ny fahafenony no nandraisantsika rehetra, dia fahasoavana anampy fahasoavana” Jao.1:16.
Vakiteny 1: Efes.3:20-21. Vakiteny 2: Jao.1:14-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.1:16.
Fitarihan-kevitra: Tsy misy fetra ny fomban’Andriamanitra an’izay mino sy matoky Azy, araka izay nampilazainy an’Isaia mpaminany manao
hoe: “Izao no lazan’i Jehovah, ny Iray Masin’ny Isiraely, dia ny namorona azy: Ny amin’ny zavatra ho avy no anontanio Ahy; ary ny zanako sy ny
asan’ny tànako dia aoka ho adidiko ihany” Isa.45:11. Hoy koa Jesosy Kristy: “Ary, indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambarapahatongan’ny
fahataperan’izao tontolo izao” Mat.28:20b.

Sabotsy 24: Andriamanitra amin’ny olony, tokim-pahasambarana.
“Sambatra izay hihinan-kanina ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra” Lio.14:15.
Vakiteny 1: Sal.65:1-4. Vakiteny 2: Lio.14:12-15. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.14:13-15.
Fitarihan-kevitra: Fahasambarana manomboka eto an-tany ary mitohy ao amin’ny mandrakizay ny fananana an’i Jesosy Kristy ho Tompo sy
Andriamanitra, araka ny toky omeny manao hoe: “Fa na iza na iza no misotro ny rano izay homeko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay; fa ny
rano izay homeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay” Jao.4:14. Inona tokoa moa no soa ho tadiavina mihoatra
ny fananana an’Andriamanitra miara-monina amintsika isan’andro? Hoy Jesosy amin’ny olombelona rehetra: “Indro, efa mitsangana eo ambaravarana Aho ka mandòndòna; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko” Apok.3:20.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi- madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *