Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady VIII manaraka ny Trinite, 25-31 Jolay 2021 “Ny mpivavaka marina”

Ny hafatra: Tsy vitsy, na tokana, ny hevitry ny hoe “mpivavaka marina”. Amin’ny teny tsotra, ny mpivavaka marina dia ny olona izay mivavaka amin’ny fo mahitsy sy marina. Dia toy izany koa izay mivavaka amin’ny “fo madio”, na koa ny “fo voadio” satria fo mibebaka ka hamarinin’Andriamanitra, tahaka ilay mpamory hetra
niteha-tratra nanao hoe: “Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko mpanota” Lio.18:13. Ny “fo marina” eo imason’Andriamanitra dia ny fon’ny mpanota voavela heloka sady mamela heloka, ka tsy misy elanelana intsony amin’ny fifandraisany Aminy. Hoy Jesosy: “Sambatra ny madio am-po; fa izy no hahita an’Andriamanitra” Mat.5:8. Koa ny fivavahana amin’ny fo madio dia tsy hisalasalana fa mivantana amin’Andriamanitra, ary henoiny tokoa, ka hamarininy sy mahatonga fitahiana ho an’izay manao azy, araka ny teniny manao hoe: “Ary raha hihaino tsara ny didiko izay andidiako anareo anio hianareo ka ho tia an’i Jehovah Andriamanitrareo sy
hanompo Azy amin’ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra, dia halatsako eo amin’ny taninareo ny ranonorana amin’ny fotoany, dia ny loha-orana sy ny fara-orana, mba hanangonanao ny varinao sy ny ranom-boalobokao ary ny diloilonao; ary hampaniriko ahitra ny sahanao ho an’ny biby fiompinao, ary hihinankanina hianao ka ho voky” Deo.11:13-15. Toy izany no endriky ny vavaka marina izay nahatonga ny mpianatr’i Jesosy hiangavy Azy manao hoe: “Tompo ô, mampianara anay hivavaka […]” Lio.11:1. Raha zohina araka ny Baiboly, Tenin’ny fahamarinan’Andriamanitra (Jao.17:17b), ny atao hoe “mpivavaka
marina”, dia ny olona izay “tsy misy fitaka na fihatsaram-belatsihy”. Fa izay mihatsara velatsihy dia nanarin’i Jesosy manao hoe:
“Hianareo avy tamin’ny devoly rainareo […]” Jao.8:44a; ka tsy misy anjara toerana ho azy ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra. Fa “inona no iraisan’ny
fahamarinana sy ny fahotana? Ary inona no iombonan’ny mazava sy ny maizina? Ary inona no ifanarahan’i Kristy sy Beliala?” 2 Kor.6:14b,d-15a.
Ara-pilazantsara, ny atao hoe “mpivavaka marina” dia izay mivavaka amin’ny finoana (Mat.21:22), dia ny fiorenana amin’ny tenin’Andriamanitra sy ny fitokisana Azy. Hoy Jesosy: “Raha miray amiko hianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angataho izay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany” Jao.15:7.

Alatsinainy 26: Ny mpivavaka marina, tia an’Andriamanitra.
“Andriamanitra dia Fanahy; ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin’ny fanahy sy ny fahamarinana” Jao.4:24.
Vakiteny 1: Isa.55:6-7. Vakiteny 2: Jao.4:15-24. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.4:23-24.
Fitarihan-kevitra: Sitrak’Andriamanitra ny mpino mitady Azy sy tia Azy amin’ny fony sy ny fanahiny manontolo. Hoy ny teniny amin’ny alalan’i
Jeremia mpaminany: “Ary hitady Ahy hianareo, dia ho hitanareo Aho, raha katsahinareo amin’ny fonareo rehetra” Jer.29:13. Hoy Jesosy
Fahamarinana amin’izay mitady Azy fatratra ka noana sy mangetaheta ny teniny: “Sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana; fa izy
no hovokisana” Mat.5:6.

Talata 27: Ny mpivavaka mibebaka no henoin’Andriamanitra.
“Sasao madio aho mba ho afa-keloka, ary diovy aho mba ho afa-pahotana” Sal.51:2.
Vakiteny 1: 1 Jao.1:5-10. Vakiteny 2: Sal.51:1-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.51:2.
Fitarihan-kevitra: Tsy mba ataon’Andriamanitra tsinontsinona ny fo torotoro sy mietry manatona Azy (Sal.51:17b), dia izay miaiky heloka, tsy
manafina fahotana na fahalemena Aminy ary tapa-kevitra ny hiova. Hoy Izy: “Raha ny oloko izay nantsoina amin’ny anarako ho avy hanetry tena
ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin’ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny taniny” 2 Tan.7:14. Toy izany no nataon’ilay zanaka adala rehefa nody ny sainy: “Hiainga aho, dia hody any amin’ny raiko ka hanao aminy hoe: Raiko
ô, efa nanota tamin’ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika hatao hoe zanakao intsony” Lio.15:18-19a.

Alarobia 28: Ny mpivavaka amin’ny finoana no valian’Andriamanitra.
“Mandehana; tongava aminao araka ny ninoanao” Mat.8:13a.
Vakiteny 1: Rom.4:13-22. Vakiteny 2: Mat.8:1-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.8:13.
Fitarihan-kevitra: Izay mino fa misy Andriamanitra ary Mpamaly soa izay mazoto mitady Azy Izy no valian’Andriamanitra (Heb.11:6b). Hoy
Jesosy: “Ary na inona na inona no angatahinareo amin’ny fivavahana atao amin’ny finoana dia ho azonareo” Mat.21:22. Hoy Jakoba Apostoly
amin’izay manana marary: “Ary ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary, fa ny Tompo hanangana azy; […] dia havela ny helony” Jak.5:15.

Alakamisy 29: Anarin’Andriamanitra mafy ny mpivavaka tsy marina.
“Ity firenena ity manaja Ahy amin’ny molony, fa ny fony kosa lavitra Ahy” Mar.7:6.
Vakiteny 1: Jak.1:19-25. Vakiteny 2: Mar.7:5-15. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mar.7:6-7.
Fitarihan-kevitra: Halan’Andriamanitra ny fihatsaravelatsihy ka mananatra mafy ny amin’izany Izy. Hoy Jesosy tamin’ny Fariseo sy ny mpanoradalàna
izay niseho ho mpivavaka ivelany: “Fa lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, mpihatsaravelatsihy! fa arindrinareo eo anoloan’ny olona
ny fanjakan’ny lanitra; fa hianareo tsy miditra, ary izay miditra dia tsy avelanareo hiditra” Mat.23:13. Hoy koa Petera tamin’i Ananiasy sy Safira
izay namitaka an’Andriamanitra sy ny Fiangonana masina: “Ry Ananiasy, nahoana Satana no nameno ny fonao handainga amin’ny Fanahy
Masina ka hanafina ny vola sasany vidin’ny tany? […] Ary Ananiasy, nony nandre izany teny izany, dia nikarapoka, ka afaka ny ainy” Asa.5:3,5a.

Zoma 30: Ny mpivavaka marina, mandresy ny sandoka.
“Anaka, hianareo dia avy amin’Andriamanitra ary efa naharesy ireny […]” 1 Jao.4:4.
Vakiteny 1: Mat.7:15-21. Vakiteny 2: 1 Jao.4:1-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Jao.4:4.
Fitarihan-kevitra: Tsy hay fitahina ny zanak’Andriamanitra. Mahita sy mamantatra ary mandresy ny fitaka ataon’ny devoly “rain’ny lainga” izy
(Jao.8:44d), satria nomen’Andriamanitra ny Fanahiny Masina tamin’ny batisa, Izay Fanahin’ny Fahamarinana (Jao.14:17a;15:26;16:13a). Hoy
Jaona Apostoly momba ny fandresen’izay mino an’i Jesosy Kristy: “Fa izay rehetra naterak’Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao; ary
ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika” 1 Jao.5:4. Hoy koa Paoly Apostoly: “(Fa tsy avy amin’ny nofo ny fiadian’ny
tafikay, fa mahery amin’Andriamanitra handrava fiarovana mafy); fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana hanohitra
ny fahalalana an’Andriamanitra izahay […] hanaiky an’i Kristy” 2 Kor.10:4-5.

Sabotsy 31: Andriamanitra miandany amin’ny mpivavaka marina.
“Momba anao hamonjy sy hanafaka anao Aho” Jer.15:20d.
Vakiteny 1: Rom.8:31-37. Vakiteny 2: Jer.15:19-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.15:20.
Fitarihan-kevitra: Omban’Andriamanitra izay mivavaka Aminy amin’ny fo mahitsy sy marina tsy misy fihatsaram-belatsihy. Hoy Petera
Apostoly: “Fa ny mason’ny Tompo dia mitsinjo ny marina, ary ny sofiny mihaino ny fitarainany; fa ny tavan’ny Tompo dia tezitra amin’ny mpanao
ratsy – Sal.34:12-16” 1 Pet.3:12. Ary dia ankasitrahan’ny Tompo amin’izay ataony rehetra izy ka vonjeny. Hoy indrindra ny toky omen’i Jesosy
amin’izay rehetra mino sy matoky Azy: “Ary, indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao”
Mat.28:20b.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi- madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara” © Madanet.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *