Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IX manaraka ny Trinite, 01-07 Aogositra 2021 “Ny mpino, olona mahatoky” *

Ny hafatra: Ny mpino mahatoky dia olona ankasitrahan’Andriamanitra satria azony itokisana. Olona maharitra amin’ny finoany izy, araka ny tenin’ny Tompo manao hoe: “Ny oloko marina, dia ho velon’ny finoana; fa raha mihemotra izy, dia tsy sitraky ny fanahiko – Hab.2:3-4” Heb.10:38. Araka izany, dia mandeha amin’ny finoana tokoa ny mpino mahatoky, fa tsy amin’ny fahitana (2 Kor.5:7). Ary amin’izany dia ambaran’i Jesosy fa sambatra izy, araka ny teniny tamin’i Tomasy nanao hoe: “Satria nahita Ahy hianao, dia nino; sambatra kosa izay tsy nahita, nefa nino” Jao.20:29. Ny olon’Andriamanitra dia nataony hivelona amin’ny finoana, satria
antoky ny famonjena azy izany, araka ny tenin’i Jesosy tamin’ilay vehivavy narary tonga nanendry ny lamba nitafian’ny Tompo manao hoe: “Ny finoanao no nahasitrana [Gr. namonjy] anao” Mar.5:34a. Fanomezana voninahitra an’Andriamanitra ny finoana, ka ankasitrahany sy valiany ny vavaka atao amin’ny finoana, satria “raha tsy amin’ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy; fa izay manatona an’Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Izy sady Mpamaly soa izay mazoto mitady Azy” Heb.11:6. Tsy amin’ny fotoana voafetra, na amin’ny antony manokana ihany no tokony handehanana amin’ny finoana, fa amin’ny
androm-piainana manontolo sy amin’ny antony rehetra. Koa ny “fanekena ny finoana” (Rom.16:26) dia miantomboka amin’ny fotoana izay inoana, fa
notendren’Andriamanitra kosa mba haharitra ambara-pahatapitry ny fofonain’ny mpino eto an-tany, ka andraisan’ny Tompo azy any amin’ny fanjakany mandrakizay. Hoy Izy: “Aoka ho mahatoky hatramin’ny fahafatesana hianao, dia homeko anao ny satroboninahitra fiainana” Apok.2:10d.

Alatsinainy 02: Ny mpino, olona mahatoky amin’Izay inoany.
“Tsy mahay manompo an’Andriamanitra sy mamôna hianareo” Lio.16:13d.
Vakiteny 1: Jos.24:11-15. Vakiteny 2: Lio.16 :9-15. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.16:13.
Fitarihan-kevitra: Ny fitiavana Azy Irery Ihany no votoatin’ny didy telo voalohany nolazain’Andriamanitra avy tao an-danitra (Eks.20:3-11,
fehezin’ny Deo.6:5). Halany tokoa ny mampirafy Azy amin’andriamani-kafa. Nahatoky tamin’ny finoana Azy i Josoa, izay sahy nijoro tamin’ny
vahoaka Israely nanao hoe: “Fa raha izaho sy ny ankohonako kosa, dia hanompo an’i Jehovah izahay” Jos.24:15b. Nanantitra izany indrindra
Jesosy Kristy, fahatanterahan’ny lalàna, raha hoy Izy hoe: “Jehovah Andriamanitrao no hiankohofanao, ary Izy irery ihany no hotompoinao –
Deo.6:13” Mat.4:10b.

Talata 03: Ny mpino, olona mahatoky amin’ny fiahiana ny namana.
“Fa hianareo, ry rahalahy, aza ketraka amin’ny fanaovan-tsoa” 2 Tes.3:13.
Vakiteny 1: Asa.10:1-8. Vakiteny 2: 2 Tes.3:13-18. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 2 Tes.3:13.
Fitarihan-kevitra: Ny asam-pitiavana vokatry ny finoana dia fanatitra ankasitrahan’Andriamanitra, tahaka ny nataon’i Jesosy Kristy ho antsika
mpanota (Efes.5:2). Ny voalohany amin’izany dia ny fiahiana ny ain’ny namana izay ampifaneraseran’Andriamanitra amintsika, araka ireo didy
fito farany (Eks.20:12-17, fehezin’ny Lev.19:18). Hoy Paoly Apostoly mamehy izany: “Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana
rehetra aminareo, mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin’ny zavatra rehetra, ka hitombo amin’ny asa tsara rehetra; araka ny
voasoratra hoe: ‘Namafy izy, eny, nanome ho an’ny malahelo; ny fahamarinany maharitra mandrakiza’ – Sal.112:9” 2 Kor.9:8-9.

Alarobia 04: Ny mpino, olona mahatoky ka mihazona ny finoana.
“Fa izay maharitra hatramin’ny farany no hovonjena” Mat.24:13.
Vakiteny 1: Apok.12:1-11. Vakiteny 2: Mat.24:1-14. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.24:12-13.
Fitarihan-kevitra: Tsy ny hino fotsiny ihany no fahatokiana takian’Andriamanitra amin’ny mpino, fa ny hihazona ny finoany hatramin’ny farafofon’ainy.
Nahajoro sy namporisika ho amin’izany i Paoly Apostoly, raha hoy izy nanoratra tamin’i Timoty zanany hoe: “Fa izaho dia efa
hatolotra sahady, ary efa mba akaiky ny andro fialako. Efa niady ny ady tsara aho; nahatanteraka ny fihazakazahako aho; nitahiry ny finoana
aho” 2 Tim.4:6-7. Tsy ho foana velively ny fahasahianao sy ny faharetanao hihazona ny finoana an’i Jesosy Kristy (1 Kor.15:58b), araka ny
fampaherezany manao hoe: “Koa aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe. Fa tokony hanana faharetana hianareo mba
hahazoanareo izay lazain’ny teny fikasana, rehefa vitanareo ny sitrapon’Andriamanitra” Heb.10:35-36.

Alakamisy 05: Ny mpino, olona mahatoky amin’ny fanompoana.
“Ary izay mahatoky amin’ny kely indrindra dia mahatoky koa amin’ny be” Lio.16:10a.
Vakiteny 1: Heb.3:1-6. Vakiteny 2: Lio.16 :10-12. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.16:10.
Fitarihan-kevitra: Ny asa fanompoana ampanaovin’Andriamanitra ny mpino eto an-tany dia andinihany azy na mahatoky izy na tsia. Ambarany
fa sambatra izay hitany ho mahatoky amin’izany, araka ny tenin’i Jesosy manao hoe: “Iza moa no mpanompo mahatoky sy manan-tsaina, izay
notendren’ny tompony hifehy ny mpanompony mba hanome azy hanina amin’ny fotoana? Sambatra izany mpanompo izany, raha avy ny tompony
ka hahita azy manao izany” Mat.24:45-46. Sambatra tokoa izy, satria hataon’Andriamanitra ho mahatoky amin’ny tena harena, dia ny fiainana
mandrakizay (Lio.16:11). Koa amin’izany dia: “[…] miorena tsara, aza miova, ary mahefà be mandrakariva amin’ny asan’ny Tompo, satria
fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin’ny Tompo” 1 Kor.15:58.

Zoma 06: Ny mpino, olona mahatoky ka manome voninahitra an’Andriamanitra.
“Koa ankehitriny misaotra Anao izahay, ry Andriamanitray ô, sy midera ny anaranao be voninahitra” 1 Tan.29:13.
Vakiteny 1: Sal.115:1-11. Vakiteny 2: 1 Tan.29:10-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Tan.29:13.
Fitarihan-kevitra: Miteraka fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra avy ao am-po ny fankasitrahana ny famonjeny antsika tamin’ny alalan’i
Jesosy Kristy. Toetry ny fon’ny zanak’Andriamanitra rehetra ny midera Azy (Sal.145:10-12). Izany rahateo no ataon’ny mponin’ny lanitra rehetra
mandrakizay, araka ny voasoratra hoe: “Ary ny anjely rehetra nitsangana manodidina ny seza fiandrianana mbamin’ny loholona sy ny zavamanan’aina efatra, dia niankohoka teo anoloan’ny seza fiandrianana izy ka nivavaka tamin’Andriamanitra nanao hoe: Amena! Ny saotra sy ny
voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaorana sy ny haja sy ny hery ary ny faherezana anie ho an’Andriamanitsika mandrakizay mandrakizay. Amena” Apok.7:11-12.

Sabotsy 07: Ny mpino mahatoky no omen’Andriamanitra voninahitra.
“Aoka ho mahatoky hatramin’ny fahafatesana hianao, dia homeko ny satroboninahitra fiainana” Apok.2:10d.
Vakiteny 1: 2 Tim.4:1-8. Vakiteny 2: Apok.2:8-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Apok.2:10.
Fitarihan-kevitra: Valian’Andriamanitra soa ny mpino mahatoky sy maharitra amin’ny finoany, dieny etỳ an-tany ary ho mandrakizay. Hoy Jesosy aminy : “Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky; nahatoky tamin’ny kely hianao, dia hotendreko ho mpanapaka ny be” Mat.25:21a,b.
Hoy koa ny fanambaran’i Jaona Apostoly: “Ireo no avy tamin’ny fahoriana lehibe, ary ny akanjony nosasany sy nofotsiany tamin’ny ran’ny
Zanak’ondry. Ary noho izany dia mitoetra eo anoloan’ny seza fiandrianan’Andriamanitra izy ka manompo Azy andro aman’alina eo amin’ny tempoliny” Apok.7:14b-15a.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi- madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara” © Madanet.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *