Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady X manaraka ny Trinite, 08-14 Aogositra 2021 “Jesosy Kristy, làlan’Andriamanitra mahavelona” *

Ny hafatra: Hoy ny Soratra Masina: “Misy làlana ataon’ny olona ho mahitsy, kanjo làlana mivarina any amin’ny fahafatesana no iafarany” Oha.14:12.
Amin’izany dia miasa mafy tokoa Satana hamitaka ny olona mba ho very tahaka azy, ary “[…] raha azo atao, na dia ny olom-boafidy aza dia hofitahiny” Mat.24:24. Ny very dia izay tafasaraka amin’Andriamanitra Mpahary sady Tompon’ny aina sy ny Famonjena. Isaorana ny Ray Izay naniraka sy nanome antsika ny Làlam-piainana mahavonjy sy mahavelona, dia Jesosy Kristy Zanany Izay niteny nanao hoe: “Izaho no fahazavan’izao tontolo izao; izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin’ny maizina, fa hanana ny fahazavan’aina” Jao.8:12. Araka izany, dia mampisafidy antsika ny Tompo no sady mitaona antsika manao hoe: “Miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana; koa mifidiana ny fiainana, mba ho velona hianao sy ny taranakao” Deo.30:19. Inona io fiainana io? “Dia ny ho tia an’i Jehovah Andriamanitrao […] ka hihaino ny feony sy hifikitra aminy; fa izany no fiainanao sy fahamaroan’ny andronao, mba honenanao eo amin’ny tany izay nianianan’i Jehovah tamin’i Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao, homena azy” Deo.30:20, izany hoe ny ho vita fihavanana amin’Andriamanitra ka “miray
antoka sy miray làlana” Aminy. Fa hoy Jesosy Ilay Mpiandry ondry Tsara: “Ny ondriko mihaino ny feoko, ary Izaho mahalala azy, ary izy manaraka Ahy, ary Izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin’ny tànako” Jao.10:27-28. Antoka lehibe ho amin’ny fiainantsika no omen’i Jesosy raha hoy Izy: “Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin’ny Ray, afa-tsy amin’ny alalako” Jao.14:6. Làlana tsy mamitaka Izy, ary mampihavana antsika amin’Andriamanitra no sady handraisantsika ny fahasoavany sy handovantsika ny fiainana mandrakizay. Fa voasoratra hoe: “Ny Fanahy dia miara-milaza amin’ny fanahintsika fa zanak’Andriamanitra isika. Ary raha zanaka, dia mpandova; eny, sady mpandova an’Andriamanitra no mpiray lova amin’i Kristy koa […]” Rom.8:16-17.

Alatsinainy 09: Jesosy Kristy, làlan’Andriamanitra mahavelona.
“Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana” Jao.14:6a.
Vakiteny 1: Oha.3:13-18. Vakiteny 2: Jao.14:1-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.14:5-6.
Fitarihan-kevitra: Maro ny làlana azon’ny olombelona safidiana eo amin’ny fiainany. Tokana ihany anefa no mitondra mankany amin’ny
tena fiainana, dia ny fiainana mandrakizay. Hoy i Jaona Mpanao batisa: “Izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay” Jao.3:36a. Ny
anaran’i Jesosy Kristy avy any Nazareta irery tokoa no mahavelona sy mahavonjy, araka ny fanambaran’i Petera Apostoly manao hoe: “Ary
tsy misy famonjena amin’ny hafa; fa tsy misy anarana hafa ambanin’ny lanitra nomena ny olona izay hahazoantsika famonjena” Asa.4:12.
Diniho ny hiafaran’ny làlana izoranao, ary mahaiza misafidy ny tsara!

Talata 10: Fidio ny làlan’Andriamanitra mahavelona.
“[…] Efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana; koa mifidiana ny fiainana, mba ho
velona hianao sy ny taranakao” Deo.30:19.
Vakiteny 1: Mik.6:6-8. Vakiteny 2: Deo.30:15-20. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Deo.30:19.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra dia Fitiavana, koa dia mamela antsika Izy hisafidy malalaka izay làlana tiantsika izorana (Deo.30:15).
Ampahatsiahiviny hatrany amintsika anefa fa ny fiarahana Aminy irery ihany no tsara ho antsika, araka ny tonon-kiran’ny mpanao Salamo
manao hoe: “Ankino amin’i Jehovah ny làlanao, ary matokia Azy, fa hataony tanteraka” Sal.37:5. Nahazo izany tsara ny Apostoly Petera,
koa izany no nampiloa-bava azy hiteny tamin’i Jesosy Kristy nanao hoe: “Tompo ô, hankany amin’iza moa izahay? Hianao no manana ny
tenin’ny fiainana mandrakizay” Jao.6:68.

Alarobia 11: Izory ny làlan’Andriamanitra mahavelona.
“Ataovy tsara ny làlanareo sy ny ataonareo, dia hamponeniko amin’ity tany ity hianareo” Jer.7:3.
Vakiteny 1: Jao.15:9-11. Vakiteny 2: Jer.7:1-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.7:3.
Fitarihan-kevitra: Tsy ny hisafidy an’i Jesosy ihany no itaoman’ny tenin’Andriamanitra antsika, fa ny hizotra sy handeha amin’ny làlany
koa, mba hahitantsika soa. Fahatokiana sy fankatoavana Azy amin’ny ataontsika rehetra no hevitr’izany. Hoy ny baiko nomeny amin’ny
alalan’i Jeremia mpaminany hoe: “Izao no lazain’i Jehovah: Mijanòna eo an-dàlana hianareo, ka izahao, ary anontanio izay làlana masaka
hatry ny ela. Dia izay làlana mankany amin’ny tsara, ka iny no izory, dia hahita fitsaharana ho an’ny fanahinareo hianareo” Jer.6:16a,b. Ary
dia manome toky ireo mpanara-dia Azy Izy ka manao hoe: “Andramo ka izahao fa tsara Jehovah; sambatra izay olona mialoka aminy”
Sal.34:8.

Alakamisy 12: Hazòny tsara ny làlan’Andriamanitra mahavelona.
“Fa efa tonga mpiombona amin’i Kristy isika, raha mihazona mafy ny fiandohan’ny fahatokiantsika hatramin’ny farany” Heb.3:14.
Vakiteny 1: Jao.10:22-28. Vakiteny 2: Heb.3:12-19;4:1. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.3:14-15.
Fitarihan-kevitra: Tsy làlana mora fa èty sy tery (Mat.7:14) no tsy ilaozan’ady ny làlan’ny mino an’i Jesosy Kristy satria manam-pahavalo
izy ireo (1 Pet.5:8). Izany no nampaherezan’i Paoly Apostoly an’i Timoty zanany nanao hoe: “Miadia ny ady tsaran’ny finoana, hazòny ny
fiainana mandrakizay; fa ho amin’izany no niantsoana anao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo imason’ny vavolombelona maro”
1 Tim.6:12. Ary amin’izany dia izay maharitra hatramin’ny farany no hovonjena (Mat.10:22b;24:13). Hoy Jesosy amin’izay rehetra miaritra
fampahoriana noho ny Aminy: “Izay maharesy dia havelako hihinana ny avy amin’ny hazon’aina, izay eo amin’ny Paradisan’Andriamanitra” Apok.2:7b.

Zoma 13: Ny tenin’Andriamanitra no jiro manazava ny làlana mahavelona.
“Fanilon’ny tongotro sy fanazavana ny làlako ny teninao” Sal.119:105.
Vakiteny 1: Jao.1:1-5. Vakiteny 2: Sal.119:97-105. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.119:105.
Fitarihan-kevitra: Tsy avelan’Andriamanitra handeha ao amin’ny haizina ny olony miankina Aminy fa omeny ny teniny ho fanazavana ny
làlany. Hoy Izy: “Anaka, tandremo ny teniko; atongilano ny sofinao hihaino ny filazako. Aza avela hiala eo imasonao izy, fa raketo ao
am-ponao. Fa aina ho an’ny mahazo azy izy ary fahasalamana ho an’ny nofony rehetra” Oha.4:20-22. Fiadiana mahery omen’Andriamanitra
antsika ho enti-mandresy ny devoly fahavalontsika tokoa ny tenin’Andriamanitra “sabatry ny Fanahy” (Efes.6:17), izay nampiloa-bava ny mpanao Salamo hihira nanao hoe: “Ato am-poko no iraketako ny teninao, mba tsy hanotako aminao” Sal.119:11.

Sabotsy 14: Jesosy Kristy, làlam-pifaliana mandrakizay.
“Hampahafantatra ahy ny làlan’aina Hianao; fahavokisam-pifaliana no eo anatrehanao” Sal.16:11a,b.
Vakiteny 1: Jao.7:37-39. Vakiteny 2: Sal.16:1-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.16:11.
Fitarihan-kevitra: Jesosy Kristy no Làlana namboarin’Andriamanitra hitondra izay mino Azy ho any amin’ny fiainana mandrakizay.
Fifaliana tretrika tsy manam-pahataperana manomboka etỳ ary ho mandrakizay tokoa no omeny ho an’ny mpanota izay mandray ny
fanavotany. Hoy ny fanambaran’ny mpaminany Isaia momba izany: “Ary hisy làlambe any, dia làlana voavoatra, izay hatao hoe Làlan’ny
fahamasinana; […] ny navotana no handia azy. Eny, ny navotan’i Jehovah hiverina ka hankany Ziona amin’ny fihobiana, ary ny fifaliana
mandrakizay no ho eny an-dohany” Isa.35:8a,9b-10a.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi- madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara” © Madanet.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *