Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XIII manaraka ny Trinite, 29 Aogositra – 04 Septambra 2021 “Mahavelona ny fitandremana ny didin’Andriamanitra” *

Ny hafatra: Nahoana no lazaina fa “Mahavelona ny f itandremana ny didin’Andriamanitra”? Satria fotoam-pihemorana ny vanin’andro ankehitriny, dia andron’ny tsy fanarahan-dalàna, araka ny fanambaran’i Paoly tamin’i Timoty zanany manao hoe: “Fa aoka ho fantatrao izao: fa any am-parany any dia hisy andro mahory. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona, miteny ratsy [ Gr manao blasfemia; izahao Mat.9,3], tsy manoa ray sy reny, tsy misaotra, tsy manaja
izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonom-po, lozabe, tsy tia ny tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny f itiavany an’Andriamanitra, manana ny endriky ny t oe-panahy araka an’Andriamanitra, nefa nandà ny heriny” 2 Tim.3:1-5 a. Ny fototra niavian’izany dia ny fandikana ny lalàn’Andriamanitra, ny tsy fitandremana ny didiny, ny tsy firaharahiana ny teniny. Raha akapoka dia ny tsy fisian’ny f itiavana an’Andriamanitra
mihitsy, hany ka manao ny f itandremana ny didiny ho toy ny “zioga t sy antonona”. Rehefa misy mantsy ny f itiavana marina an’Andriamanitra, dia tanteraka araka ny fanambaran’i Jaona Apostoly: “Fa i zao no f itiavana an’Andriamanitra, dia ny hitandremantsika ny didiny, sady t sy mavesatra ny didiny” 1 Jao.5:3. Izay tia an’Andriamanitra toy i zany dia t arihin’ny Fanahiny Masina hanatona an’i Jesosy ka homeny fiainana, fa “Izay mino ny Zanaka manana f iainana mandrakizay” Jao.3:36a . Izany no nananaran’i Jesosy ny j iosy manao hoe: “Dinihinareo ny Soratra Masina, satria ataonareo fa ao aminy no anananareo f iainana mandrakizay, ary ireny no manambara Ahy. Kanefa tsy mety manatona Ahy hianareo hanananareo fiainana [ …] Fa fantatro hianareo, fa tsy misy fitiavana an’Andriamanitra ao am-ponareo” Jao.5:39-40,42. Fa satria efa toy ny tandra vadin-koditra amin’ny mpanota ny t sy f itandremana ny didin’Andriamanitra, dia hoy Jesosy: “Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny l alàna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka” Mat.5:17. Ary dia feheziny izany amin’ny baiko manao hoe: “Raha tia Ahy hianareo, dia hitandrina ny didiko” Jao.14:15. Tiava an’Andriamanitra, t andremo ny didiny fa izany no fahavelomana!

Alatsinainy 30: Mahavelona ny fitandremana ny didin’Andriamanitra.
“Ny fitsipiko no harahinareo, ary ny didiko no hotandremanareo, hanarahanareo azy: Izaho no Jehovah Andriamanitrareo” Lev.18:4.
Vakiteny 1: 1 Jao.5:10-12. Vakiteny 2: Lev.18:1-5. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lev.18:4-5.
Fitarihan-kevitra: Satria aina avy amin’ny fofonain’Andriamanitra ny teny miloaka ny vavan’Andriamanitra, dia mitondra ho amin’ny fahavelomana ny fihainoana sy ny fitandremana izany, araka ny voasoratra hoe: “Fa aina ho an’ny mahazo azy izy ary fahasalamana ho an’ny nofony rehetra” Oha.4:22. Manantitra izany ny tenin’i Jesosy Tompo manao hoe: “Ny Raiko Izay naniraka Ahy, Izy no nandidy Ahy izay holazaiko sy hotononiko. Ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny” Jao.12:49b – 50a .

Talata 31: Mahavelona ny fitandremana ny didim-pitiavana.
“Ary na dia omeko hohanin’ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro hodorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavana aho, dia
tsy mahasoa ahy akory izany” 1 Kor.13:3.
Vakiteny 1: Lio.6:31-36. Vakiteny 2: 1 Kor.13:1-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Kor.13:3.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra dia fitiavana, koa dia fitiavana no fototra iorenan’ny didiny. Fantatr’Andriamanitra ny fo tia Azy: ataony akaikin’ny fony ireny, ka vonjeny raha mitaraina Aminy ary asiany soa sy omeny voninahitra, araka ny voasoratra hoe: “Satria Izaho no niraiketan’ny fitiavany, dia hamonjy azy Aho, hanandratra azy ho any amin’ny avo Aho, satria mahalala ny anarako izy” Sal.91:14. Andriamanitra saro-piaro Izy, ka ataony ho antoky ny fitahiany sy ny fanambinany mipaka hatramin’ny taranaka ny fitiavana Azy, araka ny teniny manao hoe: “Jehovah Andriamanitrao, dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin’ny zanaka hatramin’ny zafiafy sy ny zafindohalika, dia amin’izay mankahala Ahy; nefa kosa mamindra fo amin’ny olona arivo mandimby izay tia Ahy ka mitandrina ny didiko” Eks.20:5-6.

Alarobia 01: Izay tia an’Andriamanitra dia mitandrina ny didiny.
“Raha tia Ahy hianareo, dia hitandrina ny didiko” Jao.14:15.
Vakiteny 1: Sal.37:27-33. Vakiteny 2: Jao.14:12-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.14:15.
Fitarihan-kevitra: Amin’Andriamanitra, ny “fitiavana Azy” dia midika ho ny “fihainoana ny teniny sy ny fitandremana ny didiny”. Tsy asa na zavatra
hafa no takiany amin’izany, fa ny fontsika mihitsy no tadiaviny, araka ny ohatra nomen’ny mpanao Salamo manao hoe: “Ato am-poko no iraketako ny teninao, mba tsy hanotako aminao” Sal.119:11. Nisahirana mafy Marta mba hanehoany taminy ny fitiavany raha tonga namangy azy tany
an-tokantranony Jesosy, saingy Maria rahavaviny ilay nihaino ny teniny teo an-tongony no nahazo ny fankasitrahan’ny Tompo, araka ny teniny nanao
hoe: “Marta, Marta, maro ahina sy maro herehina hianao; nefa zavatra iray loha no ilaina; fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara, izay tsy halaina
aminy” Lio.10:41-42.

Alakamisy 02: Ny fitandremana ny didin’Andriamanitra no ananantsika firaisana Aminy.
“Raha mitandrina ny didiko hianareo, dia hitoetra amin’ny fitiavako […]” Jao.15:10.
Vakiteny 1: Apok.22:12-17. Vakiteny 2: Jao.15:9-12. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.15:10.
Fitarihan-kevitra: Izay tia an’Andriamanitra ka mankatò ny didim-pitiavany dia miray fo Aminy, ary ataony miray antoka sy miray aina Aminy, araka ny tenin’i Jesosy manao hoe: “Raha misy tia Ahy, dia hitandrina ny teniko izy; ary ny Raiko ho tia azy, ary hankao aminy Izahay ka honina ao aminy”
Jao.14:23. Hoy koa Jesosy mbola manantitra izany: “Ny ondriko mihaino ny feoko, ary Izaho mahalala azy, ary izy manaraka Ahy, ary Izaho manome
azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin’ny tànako” Jao.10:27-28.

Zoma 03: Ny fankatoavana ny didin’Andriamanitra, loharanom-pitahiana.
“Dia hataon’i Jehovah ho lohany hianao […], raha mihaino ny didin’i Jehovah Andriamanitrao, izay andidiako anao anio, ka mitandrina sy
manaraka azy” Deo.28:13.
Vakiteny 1: Lio.10:38-42. Vakiteny 2: Deo.28:1-14. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Deo.28:13.
Fitarihan-kevitra: Antoka ho amin’ny fitahian’Andriamanitra ny fankatoavana ny teniny sy ny fitandremana ny didiny, araka ny teny nampitondrainy
ny mpaminany Isaia manao hoe: “Raha manaiky sy mankatò hianareo, dia hihinana ny voka-tsoa amin’ny tany” Isa.1:19. Fanalahidin’ny
fahasambarana izany, araka ny tenin’i Jesosy manao hoe: “Eny tokoa, kanefa mainka sambatra aza ny mihaino ny tenin’Andriamanitra ka mitandrina
izany” L io.11:28.

Sabotsy 04: Ny fitandremana ny didim-pitiavana, fiainana mandrakizay.
“Izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay” Jao.3:36a .
Vakiteny 1: Ezek.37:26-28. Vakiteny 2: Jao.3:31-36. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.3:36.
Fitarihan-kevitra: Tsy fifaliana mandalo no ateraky ny fitiavana an’Andriamanitra sy ny fifankatiavan’ny olony, fa fiainana mandrakizay izay santarina dieny etỳ sahady. Fa hoy Izy amin’ny alalan’ny mpanao Salamo: “Endrey, tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina.
[…] Fa voadidin’i Jehovah ho eo ny fitahiana, dia fiainana ho mandrakizay” Sal.133:1,3b . Hoy ny fanambaran’i Jesosy manantitra izany: “Lazaiko
aminareo marina dia marina tokoa: Raha misy olona mitandrina ny teniko, dia tsy mba hahita fahafatesana izy mandrakizay” Jao.8:51.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org: fampianarana, hira, . … 24/7. © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *