FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Hira sy Filazantsara Alahady XIV manaraka ny Trinite, 05 – 11 Septambra 2021 “Afaha amin’ny fanamarinan-tena” *

Fitarihan-kevitra: Tsy izay manamarin-tena no marina, fa izay hamarinina. Hoy Jesosy: “Raha Izaho no manambara ny tenako, dia tsy marina ny fanambarako” Jao.5:31. Tsy mahamarina ny olona ny fanamarinan-tena, fa mahameloka azy eo imason’Andriamanitra, ary sakana tsy hidirany ao amin’ny fanjakan’ny lanitra, izany hoe mahavery azy. Ny ilaina dia ny fanamarinan’Andriamanitra araka ny voasoratra hoe: ”Fa Jesosy Kristy no natolotra noho ny fahadisoantsika, ka natsangana indray ho fanamarinana antsika” Rom.4:25. Ratsy tokoa ny fanamarinan-tena fa mahatonga ny fanamelohana ny hafa toy ny nataon’i Adama sy Eva tao Edena rehefa avy nanota izy ireo (Gen.3:12-13). Nanterin’i Jesosy tamin’ny fanoharana ny amin’ny Fariseo natoky tena ho marina izany, izay nitsara ilay mpamory hetra teo akaikiny ka nivavaka nanao hoe: « Misaotra Anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany, izay mpanao an-keriny, tsy marina, mpijangajanga, na tahaka io mpamory hetra io aza” Lio.18:11. Izay matoky tena dia mamitaka ny tenany, ary tandindomin-doza (Gal.6:3). Fandrika tokoa ny fatokian-tena izay mahatonga ny fanamarinan-tena, ary toy ny habokana, izay aretina lalina mahazo ny fon’ny olombelona, fa ”ny fo mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra, ary manana aretina tsy azo sitranina” Jer.17:9. Ho amin’izany kosa, dia hoy Jesosy: « Sitràna amin’ny aretinao” Mar.5:34. Ny lalam-panasitranana tondroiny dia ny fahasiarovan-tenan’ny olona handala ny fibebahana, hiaiky fa ota ny fanamarinan-tena. Toky lehibe no omen’ny Soratra Masina: ”Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsi-fahamarinana rehetra” 1 Jao.1:9. Matokia Azy, fa hoy Jesosy: ”Famindram-po no sitrako, fa tsy fanatitra alatsa-dra (Hos.6:6); fa tsy tonga hiantso ny marina Aho, fa ny mpanota” Mat.9:13. Ary dia hivavaka tokoa isika hanao hoe: “Jehovah o, sitrano aho, dia ho sitrana; vonjeo aho, dia ho voavonjy” Jer.17:14a.

Alatsinainy 06: Andriamanitra manafaka amin’ny fanamarinan-tena. “Jehovah ô, sitrano aho, dia ho sitrana; vonjeo aho, dia ho voavonjy” Jer.17:14a. Vakiteny 1 : 1 Jao.1:5-10. Vakiteny 2 : Jer.17:13-14. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.17:14.
Fitarihan-kevitra: Aretina tsy hain’ny olona sitranina ny fanamarinan-tena kanefa mahavery, satria tsy ahazoana ny fanamarinana avy amin’Andriamanitra. Vonona kosa Jesosy hanafaka izay rehetra miantoraka Aminy, araka ny teniny manao hoe: “Koa raha ny Zanaka no hahafaka anareo, dia ho afaka tokoa hianareo” Jao.8:36. Toky no omeny fa Izy no manamarina ny mino Azy eo anatrehan’ny Ray, araka ny teniny manao hoe: “Ary raha misy manota, dia manana Solovava ao amin’ny Ray isika, dia Jesosy Kristy, Ilay Marina; ary Izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an’izao tontolo izao koa” 1 Jao.2:1-2.

Talata 07: Miambena ny amin’ny fanamarinan-tena. “Manana anarana ho velona hianao, kanjo maty ihany”Apok.3:1b.
Vakiteny 1: Rom.3:9-19. Vakiteny 2: Apok.3:1-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Apok.3:1-2.
Fitarihan-kevitra: Rehefa mandray fitahiana avy amin’Andriamanitra ny olona dia fandrika ho azy ny fiheverana fa noho ny fahamarinany no anomezan’Andriamanitra azy izany, ary dia izay koa no haha-marina azy eo anatrehany. Izany no nameperan’ny Tompo ny zanak’Israely raha hiditra ny tany Kanàna izy ireo hoe:“Tsy ny fahamarinanao, na ny hitsim-ponao, no andehananao handova ny taniny; fa ny haratsiam-panahin’ireo firenena ireo no androahan’i Jehovah Andriamanitrao azy eo anoloanao…” Deo.9:5a. Andanin’izany, dia nananatra ny mpianany Jesosy tsy hanaraka am-bokony izay mpitarika tsy marina amin’ny ataony, fa manamarin-tena mba hisehoana ety ivelany ihany: “Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan’ny olona; …. ataony vaventy ny somotraviaviny” Mat.23:5. Lavin’Andriamanitra ny fitaka toy izany.

Alarobia 08: Ny mpanamarin-tena tsy ambinina. “Maro no boka teo amin’ny Isiraely tamin’ny andron’i Elisa…, nefa tsy mba nisy nodiovina na dia iray akory aza” Lio.4:27a. Vakiteny 1: Asa.5:1-11. Vakiteny 2: Lio.4:23-30. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.4:25-27.
Fitarihan-kevitra: Tsy ambinina ny mpanamarin-tena, satria matoky tena ho marina ka tsy afaka nandray ny famelan-keloka entin’i Jesosy ho an’ny mpanota, araka ny teniny tamin’ireo Fariseo manao hoe: “Raha jamba hianareo, dia tsy ho nanan-keloka; nefa hoy hianareo ankehitriny: Mahiratra izahay; dia tsy afaka ny helokareo” Jao.9 :41. Raha ny marina dia mandainga amin’Andriamanitra ny olona manamari-tena ka voatsarany avy hatrany. Toy izany no nahazo an’i Ananiasy ilay nanafina ny ampahan’ny vidin’ny saha izay efa nolazainy homena ny Fiangonana, ka maty tsy trà-drano rehefa notenenin’i Petera Apostoly nanao hoe : “Tsy nandainga tamin’olona hianao, fa tamin’Andriamanitra”Asa.5:4e.

Alakamisy 09: Ny fanamarinan-tena tsy handovana ny lanitra. “Tsy izay manao amiko hoe: Tompoko; tompoko, no hiditra ny fanjakan’ny lanitra” Mat.7:21a. Vakiteny 1: Isa.29:13-16. Vakiteny 2: Mat.7:15-23. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.7:21.
Fitarihan-kevitra: Tsy fanarahana fomba fivavahana no ahitana an’Andriamanitra, fa fahamarinana ao am-po no sitrany (Sal.51 :6). Ny olona izay manana fo miray Aminy dia fantany, ary ataony mandova ny fanjakany mandrakizay. Ireo miavona am-po sy matoky tena ho marina ka mandà ny famonjeny kosa dia tsy ho tafiditra ao, araka ny teny mafy nataon’ny Tompo hoe: “Ary hianao, ry Kapernaomy, hasandratra hatrany an-danitra va hianao? Hietry hatrany amin’ny fiainan-tsi-hita hianao; fa raha mba tany Sodoma no natao ny asa lehibe izay natao teo aminao, dia ho naharitra ambaraka androany izy” Mat.11:23. Hoy koa izy tamin’ny Fariseo sy Mpanora-dalàna mpihatsaravelatsihy: “Ry bibilava, taranaky ny menarana, hataonareo ahoana no fandositra ny fanamelohana ho any amin’ny helo?”Mat.23:33.

Zoma 10: Andriamanitra no manamarina ny olony. “Jehovah no fahamarinantsika” Jer.23:6b. Vakiteny 1: Rom.5:15-21. Vakiteny 2: Jer.23:1-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.23:5-6.
Fitarihan-kevitra: Tsy ny fanesorana ny heloka ihany ny fanamarinana ataon’Andriamanitra ho an’ny olony, fa fanavaozana lalina koa izay anomezany azy fo vaovao sy fanahy vaovao mandalà ny fahamarinany, araka ny teniny manao hoe : “Dia hofafazako rano madio hianareo, ka hadio; ny mba ho afaka amin’ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo. Ary homeko fo vaovao hianareo, ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo, ary hesoriko amin’ny nofonareo ny fo vato, ka homeko fo nofo hianareo” Ezek.36:25-26. Foana hatreo ny faningoran’ny eritreritra mahazo ny olona noho ny ota sy ny fahalemena, araka ny tenin’ny Soratra Masina manao hoe: “Iza no hiampanga ny olom-boafidin’Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy” Rom.8:33.

Sabotsy 11: Ny fibebahana, fanamarinana ny mpanota. “Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia matoky sy marina Izy ka hamela ny fahotantsika” 1 Jao.1:9a. Vakiteny 1: Sal.51:1-4. Vakiteny 2: 1 Jao.1:5-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Jao.1:9.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra tsy mandà ny mpanota izay miverina Aminy amin’ny nenina sy ny alahelo noho ny ota. Hoy ny mpanao salamo: “Ny fanatitra ho an’Andriamanitra dia fanahy torotoro; ny fo torotoro sy mangorakoraka, Andriamanitra ô, tsy mba ataonao tsinontsinona” Sal.51:17. Tao amin’ilay fanoharana nataon’i Jesosy dia hitan’Andriamanitra ny fon’ilay mpamory hetra, nanatona Azy tsy manamarin-tena fa nitady Azy marina tamin’ny fanetre-tena, hany ka nataony ho mendrika ny hiditra ny fanjakan’ny lanitra izy araka ny teny manao hoe : “Fa ilay mpamory hetra kosa nijanona teny lavitra eny, … niteha-tratra ka nanao hoe: Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko mpanota. Lazaiko aminareo: Izany lehilahy izany nidina tany an-tranony efa nohamarinina noho ny anankiray” Lio.18:13-14a.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org: fampianarana, hira, …. 24/7. © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *