Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XVIII manaraka ny Trinite 03-09 Oktobra 2021 “Matahora an’Andriamanitra” *

Ny hafatra: Ny hoe “Matahora an’Andriamanitra” dia hafatra sady baiko omen’ny Tompo antsika hampahafantarany antsika ny fomba sy ny toe-panahy izay tokony hananantsika eo amin’ny fifandraisantsika Aminy. Fa “Ny fahatahorana an’i Jehovah no fiandoham-pahendrena” Oha.9:10a. Izany dia ny fanekena sy ny fanajàna Azy ho Tompo, ary ny fankatoavana ny Teniny ambonin’ny zavatra rehetra. Tompon’izao rehetra izao tokoa Izy no sady Tompon’ny aina, ka ao amin’ny fahamasinany no
itenenany hoe: “Ny zanaka manaja ny Rainy, ary ny mpanompo ny Tompony; koa raha Ray Aho, aiza izay hajako? ary raha Tompo Aho, aiza izay tahotra Ahy? hoy Jehovah, Tompon’ny maro” Mal.1:6. Manda fiarovana izany amin’izao vanin’andro iainantsika izao, izay andro mahory, androm-pihemorana, andron’ny tsy fankatoavan-dalàna sy ny fanaranam-po (2 Tim.3:1), satria Andriamanitra dia mandinika mandrakariva ny ataon’ny olona rehetra (Joba 34:21), mba hamaliany azy araka ny asany (Jer.17:10). Tahotra an’Andriamanitra no naneken’i Noa hamboatra ny sambo fiara nasain’Andriamanitra nataony ho famonjena azy, sy ny naharetany
tamin’izany nandritra ny roam-polo amin’ny zato taona, na dia teo aza ny eso sy latsa nataon’ireo mpiara-belona taminy ka naharingana azy ireny niaraka tamin’ny zava-manan’aina rehetra teto ambonin’ny tany nony tonga ny safo-drano (Gen.6:7-8:2). Ambaran’i Jesosy fa ho tampoka tahaka ny fahatongavan’ny safo-drano ny fiaviany raha hoy Izy nanao hoe: “Ary tahaka ny tamin’ny andron’i Noa, dia hisy toy izany koa amin’ny andron’ny Zanak’olona: nihinana izy, nisotro izy, nampaka-bady izy, navoaka hampakarina izy, mandra-pihavin’ny andro izay nidiran’i Noa tao amin’ny sambo-fiara, dia tonga ny safo-drano ka nandringana azy rehetra […] Dia ho tahaka izany koa amin’ny andro hisehoan’ny Zanak’olona” Lio.17:26-27;30. Koa ny tahotra an’Andriamanitra dia tsy fatiantoka fa tombony mba hahazoantsika ny fankasitrahan’Andriamanitra sy ny fahasoavany. Izany no miasa ho fefy sy fiarovana antsika mba tsy hanota, satria manam-pahalemena isika, ary mamaritra ny làlantsika mba handeha araka ny sitrapon’Andriamanitra, ka tsy hiharan’ny fanamelohana isika amin’ny andron’ny fitsaran’Andriamanitra izay tsy maintsy ho tonga amin’izao tontolo izao (2 Pet.2:3). Jesosy Kristy no “sambo fiara” narafitr’Andriamanitra. Izy no manda famonjena natsangany, “mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay” Jao.3:16b.

Alatsinainy 04: Matahora an’Andriamanitra fa Tompo Izy.
“Jehovah Andriamanitrao no hatahoranao; Izy no hotompoinao” Deo.10:20a,b.
Vakiteny 1: Lio.12:1-7. Vakiteny 2: Deo.10:12-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Deo.10:20.
Fitarihan-kevitra: Ny Filazantsaran’ny fahasoavan’Andriamanitra dia miasa ho amin’ny fanatanterahana ny lalàna hahasoa. Hoy Jesosy: “Tsy tonga aho handrava, fa hanatanteraka” Mat.5:17. Hoy koa Paoly Apostoly: “Koa mahafoana ny lalàna amin’ny finoana va isika? Sanatria izany! fa
mampiorina tsara ny lalàna isika” Rom.3:31. Voizin’ny fitaizana maoderina mantsy ny tsy hatahotra na iza na iza mba “hampivelatra ny maha-olona”.
Izany koa no ataon’ny mpitory ny Filazantsara sasany, izay mandà ny fampianarana ny lalàna sy ny tahotra an’Andriamanitra, ary tsy mitaona ny olona hibebaka noho ny fandikàna ny lalàna. Izay manaiky an’i Jesosy Kristy kosa dia manaiky ho fehezin’ny “lalàn’i Kristy” (Gal.6:2).

Talata 05: Matahora an’Andriamanitra ka inoy ny fananarany.
“Aza tia izao tontolo izao, […] fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay” 1 Jao.2:15a,17b.
Vakiteny 1: Heb.12:4-12. Vakiteny 2: 1 Jao.2:7-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Jao.2:15-17.
Fitarihan-kevitra: Natoky tena ho “firenena voafidin’Andriamanitra sy nanaovan’Andriamanitra fanekem-pitahiana” ny Isiraely fahiny ka mora
nivadika taminy, lasa nanompo sampy. Hoy anefa ny Didy voalohany: “Aza manana andriamani-kafa, fa Izaho ihany” Eks.20:3. Koa na dia efa tafita
ny Ranomasina Mena azy izy ireo, dia indrisy fa “ny ankabiazany dia tsy sitrak’Andriamanitra, fa naringany tany an’efitra” 1 Kor.10:5. Hoy ny
fananaran’ny Apostoly Paoly ho antsika manoloana izany: “Izany zavatra izany dia tonga anatra ho antsika, mba tsy ho mpila zava-dratsy isika toy ny
nilan’ireny” 1 Kor.10:6. Matahora an’Andriamanitra ary afoizo “ny fanompoan-tsampy izay fady indrindra” 1 Pet.4:3.

Alarobia 06: Matahora an’Andriamanitra ka ialao ny fitiavan-karena.
“Manao ahoana ny hasarotry ny hidiran’ny manan-karena amin’ny fanjakan’Andriamanitra!” Mar.10:23.
Vakiteny 1: Asa.5:1-11. Vakiteny 2: Mar.10:17-27. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mar.10:21-23.
Fitarihan-kevitra: Misy tokoa ny olona tsy matahotra an’Andriamanitra fa mitoky amin’ny harenany ary manompo fieremana, kanefa fahaverezana no hiafarany. Toy izany ny fanoharana nataon’i Jesosy momba ilay lehilahy nanan-karena izay tsy mba niantra an’i Lazarosy, lehilahy nahantra sy ferena; fa raha noraisin’i Abrahama teo an-tratrany tany an-danitra ity farany, ilay nanan-karena kosa nikaikaika nitady vonjy tanatin’ny afo mandoro (Lio.16:19-31). Hoy Jesosy ho fehin’izany: “Inona moa ny soa azon’ny olona raha azon’izao tontolo izao kanefa very ny ainy [ny fanahiny]?” Mar.8:36. Matahora an’Andriamanitra, ary katsaho Jesosy, Ilay tena harena mandrakizay.

Alakamisy 07: Andriamanitra miray antoka amin’izay matahotra Azy.
“Ny fisainan’i Jehovah asehony amin’izay matahotra Azy, ary ny fanekeny no hampahafantariny azy” Sal.25:14.
Vakiteny 1: Jao.15:9-16. Vakiteny 2: Sal.25:12-15. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.25:14.
Fitarihan-kevitra: Ny “tahotra an’Andriamanitra” dia tsy tahotra mampandositra na mampihataka amin’Andriamanitra tsy akory, fa fanajana lehibe sady ambony indrindra ary fankatoavana ny teny sy ny sitrapony. Ho an’izay manao izany, dia manao fanekena aminy Andriamanitra hoe: “Izaho ho Andriamaniny ary izy ho oloko” Jer.31:33b. Ary dia omeny azy ny Fanahy Masina izay mampianatra azy ny zavatra rehetra (Jao.14:26), eny, “na dia ny saina lalina izay an’Andriamanitra aza” 1 Kor.2:10b.

Zoma 07: Andriamanitra mitahy izay matahotra Azy.
“Ny Anjelin’i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra Azy ka mamonjy azy” Sal.34:7.
Vakiteny 1: 1 Kor.15:1-10. Vakiteny 2: Sal.34:1-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.34:7.
Fitarihan-kevitra: Sambatra izay matahotra an’Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra, ka miankina Aminy. Tsy mitsahatra misahirana miahy sy miambina azy tahaka ny anakandriamasony Izy (Deo.32:10/Zak.2:12). Araka ny teny nampitondrainy ny mpaminany Isaia dia ohariny tamin’ny tanimboaloboka izay karakarainy andro aman’alina ny Isiraely olony: “Izaho Jehovah no mpiaro io; isaky ny indray mipi-maso no andemako azy, Fandrao misy manimba azy; na andro na alina dia miaro azy aho” Isa.27:3. Toky lehibe izay tsy azo ampihorohoroina tokoa no raisiny avy amin’ny Tompo, raha miteny Izy manao hoe: “Fiadanana ho anareo” Jao.20:19.

Asabotsy 09: Andriamanitra mamaly ny olona araka ny finoany.
“Izay mino sy atao batisa no hovonjena; izay tsy mety mino no hohelohina” Mar.16:16.
Vakiteny 1: Heb.10:26-31. Vakiteny 2: Mar.16:9-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mar.16:16.
Fitarihan-kevitra: Noho ny tsy fahampian’ny fahalalany ny Soratra Masina dia misy ny olona sasany mihevitra fa mifanohitra ny maha-Fitiavana an’Andriamanitra sy ny tokony hatahorana Azy. Satria tokoa Fitiavana Izy, dia tsy tiany hisy ho very ny olona (Ezek.33:11); izany indrindra no nanolorany ny Zanany Lahitokana hanao ny fanavotana ny mpanota teo ambony hazo fijaliana (Jao.3:16). Masina indrindra koa anefa Izy, ary manam-pahefana hahavonjy na hahavery (Jak.4:12). Koa ny fepetra takiany ny amin’ny famonjeny dia hanekena ny batisa masina sy ny hinoana an’i Jesosy Zanany. Hoy Jesosy: “Maro no antsoina, fa vitsy no fidina” Mat.22:14, dia izay manaiky ka “nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra” Jao.1:12. Ireo no mandova ny fanjakany (Rom.8:16-17).

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi- madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara” © Madanet.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *