Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XX manaraka ny Trinite 17-23 Oktobra 2021 “Manatòna an’Andriamanitra” *

Ny hafatra: Ny hoe: “Manatòna an’Andriamanitra” dia baiko sady fitaomana izay avantan’Andriamanitra amin’ny olona rehetra. Fa maro tokoa no variana amin’ny zavatry ny tany mandalo, ka mbola vahiny ny amin’Andriamanitra sy ny fanjakany, kanefa: “Mandalo izao tontolo izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay” 1 Jao.2:17. Antson’Andriamanitra miantefa indrindra koa amin’ireo izay tojo fizahan-toetra sy miatrika ady sarotra anefa izany, amin’izao andro mahory iainantsika izao. Fa manaiky hatonin’izay mitady Azy amin’ny fony rehetra Izy, ary mamonjy sy mamaly vavaka izay miantso Azy, araka ny toky omeny manao hoe: “Antsoy Aho amin’ny andro fahoriana; dia hamonjy anao Aho, ka hanome voninahitra Ahy ianao” Sal.50:15. Fa mitoetra anaty haizin’ny fahafatesana ny olona tafasaraka amin’ny Mpahary azy noho ny ota (Isa.61:1-2). Koa ny fiantsoan’Andriamanitra ny olona hanatona Azy dia manambara indrindra ny fitiavany te-hampihavana ny mpanota Aminy, izay anehoany ny fahalalahan’ny fony amin’ny anamboarany fitoerana ho azy ao amin’ny fanjakany be voninahitra (Jao.14:3). Efa nanomana fanasam-pamonjena tokoa Izy (Isa.25:6-8), ka miantso ny olona rehetra handray ny famonjeny. Raha ny marina anefa dia tsy hain’ny olona ny manatona an’Andriamanitra, noho izany dia Izy mihitsy no nitady sy nanatona ny olona. Izany no nanirahany an’i Jesosy Zanany Lahitokana, Izay nanambara ny tenany nanao hoe: “Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very” Lio.19:10. Efa tonga tokoa Jesosy ka mampihavana ny olona indray amin’Andriamanitra amin’ny amelany ny helony noho ny fanavotana nataony tamin’ny rany tao Kalvary (Efes.2:14). Miantso ny olona rehetra Izy handray izany fampihavanana atolony izany, ary manome toky manao hoe: “Izay rehetra omen’ny Raiko Ahy no hanatona Ahy; ary izay manatona Ahy dia tsy mba holaviko mihitsy” Jao.6:37. Koa meteza hanatona Azy, fa amin’izay tafahaona Aminy, dia hoy Izy: “Fiadanana ho anareo” Jao.20:19.

Alatsinainy 18: Andriamanitra miantso ny olona hanatona Azy.

“Hoy Izaho tamin’ny firenena izay tsy nantsoina tamin’ny anarako: Inty Aho,! Inty Aho!” Isa.65:1b. Vakiteny 1: Rom.9:14-26. Vakiteny 2: Isa.65:1-2. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.65:1.

Fitarihan-kevitra: Tsy mahafoy ny olona ho very Andriamanitra, koa dia nataony tsy ho zavatra sarotra ny mitady Azy; fa na ny tsy mitady Azy aza dia ataony mahita Azy. Ary noho ny fitiavany tsy misy fetra dia Izy mihitsy no mitolo-batana, manatona ny olona, ary miantso azy mba handraisany ny famonjeny, ka manao hoe: “He! hianareo rehetra izay mangetaheta, mankanesa amin’ny rano! Ary hianareo izay tsy manam-bola, avia, mividia, ka homàna! Eny, avia, mividia divay sy ronono, nefa tsy amim-bola, na amin-karena” Isa.55:1.

Talata 19: Manatòna an’Andriamanitra amin’ny finoana.

“Aoka isika hanatona amin’ny fo marina sy amin’ny fahatokiana be avy amin’ny finoana” Heb.10:22a. Vakiteny 1: 1 Jao.3:18-24. Vakiteny 2: Heb.10:19-25. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.10:19,22.

Fitarihan-kevitra: Noho ny fanavotana izay nataon’i Jesosy Kristy ho an’ny mpanota, dia afaka manatona ny seza fiandrianan’ny fahasoavan’Andriamanitra amin’ny fahatokiana isika (Heb.4:16). Ary na inona na inona fahadisoana nataontsika mety haningotra ny fontsika, Andriamanitra Izay mamela heloka antsika dia lehibe lavitra noho ny fontsika (1 Jao.3:20). Koa toy ny zanaka manatona ny rainy dia afaka manatona Azy amin’ny fahasahiana isika, ka manantena zava-tsoa avy Aminy, araka ny teny manao hoe: “Fa izay manatona an’Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Izy, sady mpamaly soa izay mazoto mitady Azy” Heb.11:6.

Alarobia 20: Manatòna an’Andriamanitra amin’ny fibebahana.

“Ry sakaiza, ahoana no idiranao eto, nefa hianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin’ny fampakaram-bady?” Mat.22:12a. Vakiteny 1: Heb.10:26-31. Vakiteny: Mat.22:11-14. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.22:12-14.

Fitarihan-kevitra: Noho ny fitiavany tsy takatry ny saina dia miantso ny mpanota hanatona Azy Andriamanitra, ary manasa azy hihinana ao amin’ny fanasam-pamonjeny. Masina indrindra anefa Izy, koa amin’ny fanetren-tena no anatonana Azy. Hoy ny mpanao Salamo: “Ny fo torotoro sy mangorakoraka, Andriamanitra ô, tsy mba ataonao tsinontsinona” Sal.51:17. Fo voadio sy efa nandalo fibebahana toy izany no akanjo mendrika hidirana ao amin’ny fanasany. Ho an’izay efa nohavaozina sy mahalala ny famonjen’Andriamanitra dia fanitsakitsahana ny fanavotana vitan’i Jesosy teo amin’ny Hazo Fijaliana ny filalaovana ota sy tsy fialana amin’ny ota, ka mahatonga ny fitsarany.

Alakamisy 21: Misy fetra ny fotoana ahazoana manatona an’Andriamanitra.

“Anio raha hihaino ny feony hianareo, aza manamafy ny fonareo” Heb.4:7. Vakiteny 1: Efe.5:14-17. Vakiteny 2: Heb.4:1-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.4:6-7.

Fitarihan-kevitra: Tsy an’ny olombelona ny hamaritra ny andro iainany. Andriamanitra no manendry ny fotoana, ary nataony hanana ny fotoanany ny zavatra rehetra (Mpit.3:11). Araka izany, dia misy ny fotoana anatonana an’Andriamanitra mba hamitranana ny fihavanana Aminy, ary misy koa ny fotoana tsy ahafahana manao izany intsony. Mbola andron’ny famindram-pon’Andriamanitra no iantsoany antsika hanatona Azy, araka ny teniny manao hoe: “Tamin’ny taona fankasitrahana no niantsoako anao, tamin’ny andro famonjena no namonjeko anao” Isa.49:8a. Aza manjehy andro lava: manapaha hevitra hanatona an’Andriamanitra.

Zoma 22: Manatòna an’i Jesosy Kristy fa Izy no Mpamonjy.

“Ny vato izay nolavin’ny mpanao trano no efa tonga fehizoro” Mat.21:42a. Vakiteny 1: Asa 4:8-12. Vakiteny 2: Mat.21:33-44. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.21:42.

Fitarihan-kevitra: Noho ny faharatsian’ny fony dia tsy nanaiky an’i Jesosy ho Mesian’Andriamanitra ny mpitarika ny fivavahana Jiosy: “Fa tonga tany amin’ny Azy Izy, fa ny Azy tsy nandray Azy” Jao.1:11. Koa na dia nazoto nandinika ny Soratra Masina aza izy ireo, dia tsy nety nino sy nanatona an’i Jesosy mba hahazoany fiainana sy famonjena (Jao.5:39-40). Izy anefa no Anarana voafidin’ny Ray ho Mpamonjy izao tontolo izao (Mat.1:21), ka tsy misy olona mankany amin’ny Ray raha tsy amin’ny alàlany (Jao.14:6d). Sambatra kosa izay mino Azy, “Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra, dia izay mino ny Anarany” Jao.1:12.

Asabotsy 23: Sambatra izay hihinana amin’ny fanasan’Andriamanitra.

“Mankanesa atỳ amin’ny fampakaram-bady hianareo” Mat.22:4d. Vakiteny 1: Isa.25:6-8. Vakiteny 2: Mat.22:1-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.22:4.

Fitarihan-kevitra: Ny olona rehetra no antsoin’Andriamanitra hanatona Azy sy handray ny famelan-keloka atolony. Izay nanoina ny antsony sy vita fihavanana Aminy ihany anefa no ho afaka miditra ao amin’ny fanasan’Andriamanitra ka mandova ny fanjakany. Ireo no ambaran’ny tenin’Andriamanitra manao hoe: “Ireo no avy tamin’ny fahoriana lehibe, ary ny akanjony nosasany sy nofotsiany tamin’ny ran’ny Zanak’ondry. Ary noho izany dia mitoetra eo anoloan’ny seza fiandrianan’Andriamanitra izy ka manompo Azy andro aman’alina eo amin’ny tempoliny; ary Ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana dia hamelatra ny trano-lainy handrakotra azy” Apok.7:14-15.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi- madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *