Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XXI manaraka ny Trinite 24-30 Oktobra 2021 “Fantaro Andriamanitra” *

Ny hafatra: Ny hoe “Fantaro Andriamanitra” dia teny fanentanana antsika mba hahafantarantsika an’Andriamanitra marina. Fa misy ireo midify tsy mahafantatra na tsy te-hahafantatra an’Andriamanitra, ka mitondra ny fiainany araka ny fisainany sy ny sitraky ny fony ihany. Andanin’izany dia misy tokoa ireo mivavaka, saingy tsy amin’Andriamanitra Ilay nahary ny lanitra sy ny tany (Gen.1:1) no ivavahany fa amin’izay noharina, na notefen’ny tanan’ny olona, na koa amin’izay antsangany ho andriamanitra toy ny vola aman-karena, fahalalana, voninahitra, sns. Izany anefa no antsoin’ny Soratra Masina hoe: “fanompoan-tsampy, izay fady indrindra” (1 Pet. 4:3) satria mahavery. Zava-dehibe iankinan’ny aina, araka izany, ny hahafantarantsika an’Andriamanitra mba hiorenantsika amin’ny finoana azy marina, ka handraisantsika ny famonjeny sy ny fahasoavany tsy misy fetra (Jao.1:16), dia tahaka an’i Paoly Apostoly izay niteny hoe: ”Fantatro izay inoako” 2 Tim.1:12. Fa fahamaizinana sy fahavoazana ary fangahiaizana no vokatry ny tsy fahalalana Azy, araka ny voasoratra hoe: “Ringana ny oloko noho ny tsi-fisian’ny fahalalana” Hos.4:6, sy ny finiavana hanohitra Azy, araka ny voasoratra hoe: “Izao no maharingana anao, ry Isiraely ô; manohitra Ahy Izay famonjena anao hianao” Hos.13.9. Fa Tompon’ny aina Andriamanitra, ka ao amin’ny fahefany no itaomany antsika manao hoe: “Fantaro ankehitriny fa Izaho dia Izaho no Izy, ka tsy misy andriamanitra eto amiko. Izaho no mahafaty sy mahavelona” Deot.32:39a,b. Fitiavana indrindra koa anefa Izy (1 Jn.4:16b), ka tsy mahafoy antsika olombelona ho very rehefa tafasaraka Taminy noho ny ota isika (Gen.3:6), ka nanao fanavotana ho antsika tamin’ny alalan’ny Zanany, araka ny teniny manao hoe: “Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay” Jao.3:16. Efa tonga tokoa Jesosy Kristy, ka nanao fanavotana mba hamelany ny helotsika sy hampihavanany antsika amin’ny Rainy (Efes.2:14), ary nanokatra lalana hankanesantsika any Aminy (Jao.14:6). Koa dia miantso antsika Izy hahafantatra sy hino Azy mba handovantsika ny fanjakany mandrakizay, araka ny vavaka nataony manao hoe: “Ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra Anao, Izay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesosy Kristy, Izay efa nirahinao” Jao.17:3. Koa dia fantaro Andriamanitra, mba ho velona hianao!

Alatsinainy 25: Fantaro fa tsara Andriamanitra no sady Mpanao ny tsara. “Andramo ka izahao fa tsara Jehovah” Sal.34:8a.
Vakiteny 1: Mar.7:31-37. Vakiteny 2: Sal.34:8-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.34:8.

Fitarihan-kevitra: Ao amin’ny Tompo ny fahatanterahana sy ny fahatsarana rehetra, koa tsy ho orin-java-tsoa izay rehetra miankina Aminy. Ao Aminy koa no misy ny tokim-pamonjena tsy mba mamitaka, fa “Mpamonjy mora azo indrindra amin’ny fahoriana Izy” Sal.46:1. Koa ny hoe “Fantaro fa tsara Andriamanitra no sady Mpanao ny tsara” dia fitaomana antsika hitady Azy, hahalala Azy sy hanana fifandraisana manokana Aminy, hianoka ny fahasoavany sy hahatsapa ny maha-Andriamanitra Azy, mba ho afaka hiteny tahaka an’i Tomasy isika ka hanao hoe : “Tompoko sy Andriamanitro” Jao.20:28.

Talata 26: Ao amin’ny Soratra Masina no ahafantarana an’Andriamanitra. “Dinihinareo ny Soratra Masina, […] ireny no manambara Ahy” Jao.5:39. Vakiteny 1: 2 Tim.3:10-17. Jao.5:30-47. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.5:39.

Fitarihan-kevitra: Maro dia maro ny boky voasoratry ny olombelona fa ny Soratra Masina irery ihany no anovozana ny fahalalana momba an’Andriamanitra. Tenin’Andriamanitra no raketin’ireo boky mandrafitra ny Baiboly; Izy no nampanoratra azy ary ny fikendreny tamin’izany voalohany indrindra dia ny hahafantarantsika Azy. Fa voasoratra hoe: “Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon’Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin’ny asa tsara rehetra” 2 Tim.3:16-17.

Alarobia 27: Fantaro Jesosy, fanehoana an’Andriamanitra.
“… ho amin’ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay an’Andriamanitra, dia Kristy” Kol.2:2b. Vakiteny 1: Mat.16:13-17. Vakiteny 2: Kol.1:24-2.3. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Kol.2:3.
Fitarihan-kevitra: Jesosy Kristy no “endrik’Andriamanitra tsy hita” (Kol.1:15) tonga teo afovoan’ny olona, ary te-hiditra ao am-pon’ny tsirairay mba hampiposaka ny famirapiratan’ny voninahitr’Andriamanitra ao aminy. Izy no“Tenin’Andriamanitra tonga nofo ka nonina tamintsika” (Jao.1:14), mba hanambara amintsika ny momba an’Andriamanitra sy ny fanjakany, araka ny voasoratra hoe: “Tsy nisy nahita an’Andriamanitra na oviana na oviana ; fa ny Zanakalahy Tokana, Izay ao an-tratran’ny Ray, Izy no nanambara Azy” Jao.1:18. Fanambarana avy amin’ny Ray any an-danitra ihany koa anefa no ahafantarana an’i Jesosy, araka ny Teniny manao hoe: “Ity no Zanako malalako Izay sitrako; Izy no henoy” Mat.17:5.

Alakamisy 28: Ny Fanahy Masina no manambara an’Andriamanitra. “Izy no vavolombelona hanambara Ahy” Jao.15:26b. Vakiteny 1: 1 Kor.2:6-11. Vakiteny 2: Jao.15:17-27. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.15:26.

Fitarihan-kevitra: Ny Fanahy Masina no Vavolombelona tsy mandainga ny amin’Andriamanitra satria Izy no Fanahin’Andriamanitra Izay midina avy any ambony ka omena ny mino rehetra (Joe.3:1). Izy no Fanahin’ny fahamarinana Izay mitari-dàlana ny zanak’Andriamanitra (Rom.8:14), ka mampahafantatra azy ny hevitr’Andriamanitra sy ny fikasany ary ny sitrapony amin’ny zavatra rehetra, araka ny tenin’ny Apostoly Paoly manao hoe: “Fa ny Fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an’Andriamanitra aza” 1 Kor.2:10b.

Zoma 29: Fantaro Andriamanitra miahy ny olony. “Fa Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-boafidiny va, izay mitaraina aminy andro aman’alina” Lio.18:7a. Vakiteny 1: Sal.18:1-6. Vakiteny 2: Lio.18:1-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.18:7-8.

Fitarihan-kevitra: Lehibe sy mahery Andriamanitra, lehibe amin’ny fisainana sy mahery amin’ny atao (Jer.32:18-19), kanefa mitsinjo hatramin’ny kely sy bitika ary malemy indrindra, indrindra ireo madinika mino Azy ( Mat.25:40b). Mahazo toky ny fo mahafantatra fa tsy mba mamilafila na manoso-bohon-tanana ny hataka atao Aminy Izy, araka ny teniny manao hoe: “Antsoy Aho amin’ny andro fahoriana, dia hamonjy anao Aho, ka hanome voninahitra Ahy hianao” Sal.50:15. Hoy Jesosy manantitra izany: “Mangataha dia omena hianareo” Mat.7:7; “Ary na inona na inona no hangatahinareo amin’ny anarako, dia hataoko izany, mba hankalazana ny Ray eo amin’ny Zanaka” Jao.14:13

Asabotsy 30: Ny mpino vavolombelon’Andriamanitra. “Izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo” 1 Jao.1:3a.
Vakiteny 1: Asa.1:8. Vakiteny 2: 1 Jao.1:1-5. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Jao.1:3. Teny manampy:

Fitarihan-kevitra: Sitrak’Andriamanitra ny olona rehetra hahafantatra Azy araka ny voasoratra hoe: “Fa ny tany ho henika ny fahalalana an’i Jehovah, tahaka ny anaronan’ny rano ny fanambanin’ny ranomasina” Isa.11:9b. Ho amin’izany no ananganany vavolombelona maro izay efa niaina sy resy lahatra fa Andriamanitra velona Izy (Ap.1:18), ary mahery ka mamonjy (Zef.3:17), mba hitory ny Filazantsaran’ny famonjeny amin’ny hafa koa. Dia tahaka ireo mpianatra izay niara-niaina tamin’i Jesosy ka nilazany hoe: “Ary hianareo koa dia vavolombelona hanambara, satria hianareo efa teto amiko hatramin’ny voalohany” Jao.15:27.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi- madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org: fampianarana, hira …. 24/7. © Madanet.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *