Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XXIII manaraka ny Trinite 07-13 Novambra 2021 “Ny fanjakana ankasitrahan’Andriamanitra” *

Ny hafatra: Ny “fanjakana ankasitrahan’Andriamanitra” dia izay manatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra, dia ny fampanjakana ny fahamarinana sy ny fihavanana hahasoa ny mpiara-belona, araka ny tenin’Andriamanitra manao hoe: “Indro, fa araka ny fahamarinana no hanjakan’ny mpanjaka, ary ny lehibe hanapaka araka ny rariny” Isa.32:1. Jesosy Kristy, Ilay Mpanjaka Mahatoky sy Marina, no ivon’izany fanjakana izany sy foto-piorenan’ny fanjakan’Andriamanitra rahateo, izay fanjakam-piadanana (Jao.20:19,21). Andriamanitra tokoa no Tompon’ny fahefana sy Lohan’ny fanapahana rehetra, ary Izy Irery Ihany. Tamin’ny alalan’ny Teniny no nahariany ny fahefana, ary mbola Izy ihany koa no mandrindra ny fampiasana ny fahefana manapaka eo amin’ny fiainan’ny olona sy ny firenena. Fa voasoratra hoe: “Fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin’Andriamanitra; fa izay misy dia voatendrin’Andriamanitra” Rom.13:1b. Koa dia ny Tompo no mampindrana ny fahefana sy manome fanapahana ny olombelona, ary manome izany mba hanatanterahana ny heviny, dia ny sitrapony izay mahasoa, araka ny teniny manao hoe: “Fa izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin’ny farany [Heb. farany sy fanantenana]” Jer.29:11. Miaraka amin’izany dia misy ny toky izay omeny: “Ary hiantso Ahy hianareo ka handeha sy hivavaka amiko, dia hihaino anareo Aho. Ary hitady Ahy hianareo, dia ho hitanareo Aho, raha katsahinareo amin’ny fonareo rehetra” Jer.29:12-13. Fa fepetra apetrany hahatanteraka “fiadanana” ny “fihavanana” Aminy, dia ny fifandraisana akaiky Aminy, Izay manaiky ho Ray Mpiahy, miray antoka amin’ny olony ka mitsinjo azy amin’ny adiny sy ny antony rehetra izay itadiavany Azy. Ho amin’izany indrindra no nanendreny sy nanomezany ny Zanany Lahitokana, dia Jesosy Kristy Tompo, araka ny teny faminaniana nampitondraina an’Isaia mpaminany manao hoe: “Fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena antsika; ary ny fanapahana dia eo an-tsorony, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolo-tsaina, Andriamanitra Mahery, Rain’ny mandrakizay, Andrian’ny fiadanana” Isa.9:5. Antoka lehibe sady ambony indrindra omen’Andriamanitra antsika ny anekentsika ny fahamarinan’i Kristy, Andrian’ny fiadanana, hanapaka ny fiainantsika sy ny firenentsika. Fa amin’izany dia ho tanteraka amintsika ny voalazan’ny mpanao salamo manao hoe: “Sambatra ny firenena izay manana an’i Jehovah ho Andriamaniny” Sal.33:12a.

Alatsinainy 08: Ny fanjakana ankasitrahan’Andriamanitra, fanjakan’ny fahamarinana. “Indro, fa araka ny fahamarinana no hanjakan’ny mpanjaka, ary ny lehibe hanapaka araka ny rariny” Isa.32:1. Vakiteny 1: Rom.14:11-18. Vakiteny 2: Isa.32:1-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.32:1. Fitarihan-kevitra: Andriamanitra dia manendry fanjakana sy manome fahefana ho an’ny olona mba hanaovany ny fahamarinana sy hahatonga fiadanana ho azy. Koa ny fahefana omeny dia ny hampandrosoana ny firenena sy hanomezana voninahitra an’Andriamanitra. Izay rehetra tsy mahasoa sy mifanohitra amin’ny sitrapon’Andriamanitra kosa dia toheriny mafy, toy ny nananaran’i Jesosy ireo Fariseo manao hoe: “Lozanareo mpitarika jamba” Mat.23:16a. Fa “raha ny jamba no mitarika ny jamba, dia samy ho latsaka any an-kady izy roa” Mat.15:14b.

Talata 09: Ny fanjakana ankasitrahan’Andriamanitra, mpanapaka mampandroso ny fireneny. “Ary izay manapaka dia aoka ho toy ny manompo” Lio.22:26b. Vakiteny 1: Rom.13:1-5. Vakiteny 2: Lio.22:24-30. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.22:24-26. Fitarihan-kevitra: Andriamanitra no Tompon’ny fahefana lehibe, dia ny fahefana ambony indrindra amin’ny fitondrana sy ny fanapahana amin’ny firenena rehetra. Toy izany no nanendreny ireo mpanompony toa an’i Mosesy ho mpitarika sy mpanafaka ny Isiraely, Samoela ho mpaminany sy mpitsara, sy ny hafa koa. Ny modely nomen’ny Ray ho tahafina dia Jesosy Kristy Zanany Izay “tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo” (Mat.20:28). Sambatra ny firenena izay manana mpanapaka toa Azy. Hoy ny tenin’ny Ray momba an’i Jesosy Kristy: “Izy no henoy” Mat.17:5.

Alarobia 10: Ny fanjakana ankasitrahan’Andriamanitra, olom-pirenena manefa ny adidiny. “Aoka tsy hisy tsy voaloa na amin’iza na amin’iza […]” Rom.13:8a. Vakiteny 1: Mat.17:24-27. Vakiteny 2: Rom.13:6-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.13:8. Fitarihan-kevitra: Fitenintsika amin’ny andavan’androm-piainantsika ny hoe “ny adidy tsy an’ny olon-dratsy”. Ny olon’Andriamanitra koa dia tsy mba miala andraikitra fa manefa ny anjara birikiny hahasoa sy hampandroso ny fireneny. Koa raha misy loza mananontanona azy dia tsy hiamboho adidy izy, tahaka an’i Estera izay niteny nanao hoe: “Hataoko ahoana no fijery ny loza hanjo ny fireneko? Ary hataoko ahoana no fijery ny fandringanana ny havako?” Est.8:6.

Alakamisy 11: Jesosy Kristy no Tompo manapaka ny zavatra rehetra. “Zazalahy no omena antsika; ary ny fanapahana dia eo an-tsorony” Isa.9:5b. Vakiteny 1: Jao.5:19-23. Vakiteny 2: Isa.9:5-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.9:5. Fitarihan-kevitra: Hoy Jesosy rehefa nitsangana tamin’ny maty Izy ka niseho tamin’ny mpianany: “Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany” Mat.28:18. Fahefana mandresy ny fahafatesana ka mitondra aina sy famelombelomana no fiasan’ny fahefany, ary indrindra fahefana hampihavana antsika amin’Andriamanitra. Izany no fanjakam-pahasoavana entiny. Fa voasoratra hoe: “Ny handrosoan’ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanam-pahataperana eo amin’ny seza fiandrianan’i Davida sy ny fanjakany, mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin’ny rariny sy ny hitsiny hatramin’izao ka ho mandrakizay; ny fahasaro-piaron’i Jehovah, Tompon’ny maro, no hahatanteraka izany” Isa.9:6.

Zoma 12: Andriamanitra no Tompon’ny fanjakana. “Fa Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay” Mat.6:13 Nota. Vakiteny 1: Dan.5:18-21. Vakiteny 2: Mat.6:7-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.6:13 Nota. Fitarihan-kevitra: Toa zavatra ifandroritan’ny olona sasany ny ho tompon’ny fahefana. Iray ihany anefa no tena Tompony, dia Andriamanitra Izay nahary izao rehetra izao tamin’ny Teniny, ary ao anatin’izany ny fahefana sy ny fanjakana misy manerana izao tontolo izao (Jao.1:1-3). Koa na iza na iza olom-pirenena, mpitondra fanjakana na olom-pirenena ankapobe, dia samy ho entin’Andriamanitra hiatrika Ilay Tompon’ny fahefana dia Jesosy Kristy. Fa Izy no nasandratr’Andriamanitra indrindra ary nomeny ny Anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, “mba ho amin’ny anaran’i Jesosy no handohalehan’ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny any ambanin’ny tany, sy haneken’ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo ho voninahitr’Andriamanitra Ray” Fil.2:10-11.

Asabotsy 13: Jesosy Kristy no Mpanjaka mandrakizay andrandrain’ny olony. “Avia, Jesosy Tompo” Apok.22:20b. Vakiteny 1: Isa.65:17-20. Vakiteny 2: Apok.22:10-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Apok.22:20. Fitarihan-kevitra: Fanjakana andrandrain’ny mpino rehetra ny fihavian’i Jesosy hanjaka mandrakizay amin’ny olony. Mba ho tanteraka amintsika araka ny fanambarana nataony raha namelatra ny bokin’Isaia mpaminany Izy nanao hoe: “Ny Fanahin’i Jehovah no ato amiko, satria nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny malahelo Izy; naniraka Ahy hitory fanafahana amin’ny babo Izy, sy fampahiratana amin’ny jamba, hanafaka izay nampahorina, hitory ny taona ankasitrahan’i Jehovah […]” Isa.61:1-2.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny site www.hifi- madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org: fampianarana, hira, …. 24/7 © Madanet.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *