Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XXIV manaraka ny Trinite, 14-20 Novambra 2021 “Ny mino mandresy ao amin’Andriamanitra” *

Ny hafatra: “Ny mino mandresy ao amin’Andriamanitra” satria Andriamanitra no mampandresy azy. Fa ny fiainana tsy ilaozan’ady, ary mainka marina indrindra izany amin’izao andro ankehitriny izao, izay tondroin’ny Soratra Masina hoe: “Andro fakam-panahy izay efa hihatra amin’izao tontolo izao ho fizahan-toetra izay monina ambonin’ny tany” Apok.3:10. Andron’ny fizahan-toetra ny finoan’ny olona tokoa ny vanin’andro iainantsika, dia toy ny “androm-panadinana lehibe”, ka nilazan’ity mpanompon’Andriamanitra iray fahavelony nanao hoe: “Lehilahy izay mahajoro amin’izany andro izany”. Manoloana izany dia miray antoka amin’ny amin’ny olony ny Tompo, ka manome toky azy manao hoe: “Atỳ amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao” Jao.16:33b,d. Koa dia mitsofoka amin’ny adin’ny olony Izy, miandany aminy, miady ho azy ary mampandresy azy, ka manatanteraka ny teniny manao hoe: “Indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao” Mat 28:20. Fa tsy hain’Andriamanitra ny handiso fanantenana izay miankina Aminy; tsy hitaredretra izy hanome rariny izay tonga manatona azy sy mitalaho ny famonjeny (Lio.18:7-8). Araka izany, izay tafaray sy mitoetra ao amin’Andriamanitra sy amin’ny finoana Azy sy ny teniny, dia tsy hangaihay fa ataony mpandresy amin’ny adiny rehetra. Koa na dia mbola anaty ady aza izy dia efa mandresy sahady, ka afaka miteny tahaka an’i Paoly Apostoly hoe: “Raha Andriamanitra momba antsika, iza no hahatohitra antsika?” Rom.8:31b. Manafaka sy mamonjy izay mino Azy tokoa ny Tompo, na dia amin’ny tery indrindra aza. Hoy Jesosy: “Raha ny zanaka no hahafaka anareo, dia ho afaka tokoa hianareo” Jao.8:36, izay azontsika adika hoe “ho mpandresy tokoa ianareo”. Fa izay tsy hain’olona dia hain’Andriamanitra, izay tsy resin’ny olona dia resin’Andriamanitra. Amin’ny alalan’ny finoana an’i Jesosy Kristy Zanany no andraisana izany; fa Izy no efa nandresy ny sarotra sy mafy indrindra, dia ny fahafatesana teo amin’ny hazo fijaliana, ary miaraka amin’izany ny ota izay fanindronan’ny fahafatesana (1 Kor.15:56). Amin’izay mino dia hoy Jesosy: “Satria velona Aho, dia ho velona koa hianareo” Jao.14:19b.

Alatsinainy 15: Andriamanitra mampandresy ny mino Azy. “Hahazo fifaliana sy faharavoravoana izy, ka dia handositra ny alahelo sy ny fisentoana” Isa.51:11b. Vakiteny 1: Jao.16:19-24. Vakiteny 2: Isa.51:9-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.51:11.

Fitarihan-kevitra: Tompon’aina Andriamanitra ka mampifaly ny olona. Ny very dia tadiaviny, ny maty dia velominy indray (Lio.15:24), izay nohamarininy dia ampitafiany ny voninahiny (Rom.8:30), ary izay novonjeny dia ampitoeriny ao amin’ny fanjakany mandrakizay hiray voninahitra Aminy (Jao.17:24a). Firaisana antoka lehibe tokoa no ataon’Andriamanitra amin’ny mino amin’ny ananganany azy ho zanany, fa “raha zanaka, dia mpandova; eny, sady mpandova an’Andriamanitra no mpiray lova amin’i Kristy” Rom.8:17a.

Talata 16: Andriamanitra mampionona ny olony mandrakizay.
“Fa ny fahorianay maivana, […], dia […] mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakariva ho anay” 2 Kor.4:17.
Vakiteny 1: Isa.25:6-8. Vakiteny 2: 2 Kor.4:11-18. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 2 Kor.4:17.
Fitarihan-kevitra: Fampiononana mandrakizay no omen’Andriamanitra ny olony, izay ampandovany ny fanjakan’ny fahasoavana sy ny
voninahitr’Andriamanitra, dia ny fanjakan’ny fandreseny ho fiainana mandrakizay. Fa voasoratra hoe: “Fa, indro, Izaho mahary lanitra
vaovao sy tany vaovao, ka dia tsy hotsarovana intsony ny taloha, na ho mby ao an-tsaina akory aza. […] Ary ny feo mitomany tsy ho re
any intsony, na ny feo mitaraina” Isa.65:17,19b.

Alarobia 17: Ao amin’Andriamanitra no andresen’ny mino ny fahafatesana.
“Ny fahafatesana noresena ka levona” 1 Kor.15:54b.
Vakiteny 1: Lio.7:11-17. Vakiteny 2: 1 Kor.15:50-57. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Kor.15:54-55.
Fitarihan-kevitra: Fanjakam-piainana ny fanjakan’Andriamanitra. Mandresy ny fahafatesana izy. Santarina etỳ amin’ny alalan’ny asan’ny
Fanahy Masina izany, izay “Fanahin’aina mahavelona” (Rom.8:2), ary lovaina mandrakizay amin’ny finoana (Jao.3:16). Amin’izany, dia
hoy ny voalazan’ny Soratra Masina: “Sambatra ny maty, dia izay maty ao amin’ny Tompo hatramin’izao” Apok.14:13a

Alakamisy 18: Fandresena ny fahavelomana ho an’Andriamanitra.
“Fa Izy tsy mba Andriamanitry ny maty, fa an’ny velona; fa velona ho an’Andriamanitra avokoa izy rehetra” Lio.20:38.
Vakiteny 1: Rom.6:8-14. Vakiteny 2: Lio.20:27-40. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.20:38.
Fitarihan-kevitra: Làlam-piainana sy fandresena nataon’Andriamanitra ho an’ny olona ny hoe: izay velona ho an’Andriamanitra dia ataony
mpandresy tahaka Azy. Tombony fa tsy fatiantoka ho an’izay manao izany! Hoy Jesosy: “Fa na iza na iza no ta-hamonjy ny ainy, dia
hahavery azy; ary na iza na iza no hahavery ny ainy noho ny amiko, dia hahazo izany” Mat.16:25. Hoy koa Paoly Apostoly: “Fa Kristy no
anton’ny ahavelomako, ary ny fahafatesana no hahazoako tombony” Fil.1:21

Zoma 19: Ny fonenan’ny mino maharitra mandrakizay.
“Manana izay voarafitr’Andriamanitra isika, dia trano tsy nataon-tànana izay maharitra mandrakizay any an-danitra” 2 Kor.5:1.
Vakiteny 1: Jao.14:1-4. Vakiteny 2: 2 Kor.5:1-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 2 Kor.5:1.
Fitarihaen-kevitra: Sambatra izay manorina ny trano fonenany ao amin’Andriamanitra. Mahajoro mandresy mandrakariva izy, araka ny
fanoharana nataon’i Jesosy manao hoe: “Koa amin’izany na zovy na zovy no mandre izany teniko izany ka mankatò azy, dia hoharina
amin’ny lehilahy manan-tsaina izy, izay nanorina ny tranony teo ambonin’ny vatolampy. Ary latsaka ny ranonorana, ka nisy riaka be, sady
nifofofofo ny rivotra ka namely izany trano izany; nefa tsy nianjera izy, satria efa naorina teo ambonin’ny vatolampy” Mat.7:24-25

Asabotsy 20: Andriamanitra miantoka ny olony ka mampandresy azy.
“Satria velona Aho, dia ho velona koa hianareo” Jao.14:19b.
Vakiteny 1: 1 Kor.15:12-22. Vakiteny 2: Jao.14:15-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.14:19.
Fitarihan-kevitra: Antoka lehibe no omen’Andriamanitra ny olony. Hoy Izy: “Izaho tsy handao anao mihitsy na hahafoy anao akory
(Jos.1:5)” Heb.13:5. Izany dia toy ny nampaherezany ny Zanak’Isiraely hivoaka avy any Egypta manao hoe: “Jehovah hiady ho anareo,
fa hianareo kosa hangina” Eks.14:14. Mpamonjy mahatoky tokoa Jesosy, ka nanome toky ny mpianany izay nirahiny raha hoy Izy taminy:
“Indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao” Mat.28:20b.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi- madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara” © Madanet.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *