Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XXV manaraka ny Trinite 21-27 Novambra 2021 “Mihazona ny fanekeny Andriamanitra” *

Ny hafatra: Andriamanitra mihazona ny fanekeny ka tsy mivadika amin’izany satria Mahatoky sy Marina Izy (Apok.19:11), Mahatoky amin’ny fitiavany Izy ary Marina amin’ny teniny sy ny toky izay omeny, araka ny voasoratra hoe: “Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak’olombelona ka hanenina; moa efa nilaza va Izy, ka tsy hefainy? Na efa niteny va Izy, ka tsy hotoviny?” Nom.23:19. Anaovan’Andriamanitra fanekena ny olony satria Andriamanitra tia sady saro-piaro Izy, Izay nandidy hoe: “Aza manana andriamani-kafa, fa Izaho ihany” Eks.20:3, ka manamarika ny olony ho Azy araka ny teniny manao hoe: “Efa nanavotra anao Aho; efa niantso ny anaranao Aho, Ahy hianao” Isa.43:1b,d. Fanekena miorina amin’ny fankatoavana ny didin’Andriamanitra no nataon’Andriamanitra tamin’ny firenena Isiraely voafidiny, araka ny teniny manao hoe: “Fa izao no fanekena hataoko amin’ny taranak’Isiraely. Rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah: dia hataoko ao an-tsainy ny lalàko sady hosoratako ao am-pony; ary Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko” Jer.31:33. Nohavaoziny sy novelariny tamin’ny alalan’ny Filazantsaran’i Jesosy Kristy izany, mba ho fanekem-pihavanana ho an’izay rehetra mino ny Anarany, araka ny teniny manao hoe: “Ho Rainareo Aho, ary hianareo ho zanako-lahy sy ho zanako-vavy, hoy Jehovah Tsitoha” 2 Kor.6:18, ka didim-pitiavana no manorina azy, araka ny tenin’i Jesosy tamin’ny mpianany manao hoe: “Raha tia Ahy hianareo, dia hitandrina ny didiko” Jao.14:15. Mihazona ny fanekeny tokoa Andriamanitra, na dia olombelona tsy marina sy mpivadika fanekena aza no anaovany izany, satria tsy mahafoy ny olony ho very Izy ka mbola te-hitahiry famindrampo ho azy. Izany dia araka ny teniny manao hoe: “Fa famindrampo no sitrako […]” Hos.6:6. Faharim-po mitaona ny olona hibebaka anefa izany (Rom.2:4), ka hialany amin’ny ratsy fanaony mba hiverina amin’Andriamanitra sy ho vita fihavanana Aminy. Ho amin’izany indrindra no nanomezany an’i Jesosy Kristy Zanany, Izay nanaiky hanao sorona ny tenany, ka ny rany no “fanekena, izay alatsaka ho an’ny maro ho famelan-keloka” Mat.26:28. Mampiambina ny olony mba hihazona tsara ny fanekeny Jesosy, satria ho avy Izy hanavaka sy handray ny Azy ho any Aminy, koa izay mitoetra mahatoky no ankasitrahany (Mat.25: 21,23). Hoy ny Teniny: “Izay maharitra hatramin’ny farany no hovonjena” Mat.24:13.

Alatsinainy 22: Andriamanitra tsy mba manadino, fa mihazona ny fanekeny. “Indro, efa vitako tombo-kavatsa eo am-pelatanako hianao” Isa.49:16a. Vakiteny 1: Rom.11:1-6. Vakiteny 2: Isa.49:12-17. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Isa.49:16.

Fitarihan-kevitra: Ny fihazonana fanekena sy ny tsy fivadihana dia toetran’Andriamanitra indrindra (Nom.23:19). Tsy vitan’ny fanekena am-bava fotsiny no nataony, fa nomarihiny tamin’ny ran’i Jesosy Kristy Zanany izay porofo sady antoka hahatanteraka ny fanavotana antsika izany. Koa ny fanekena nataony dia “fanekem-panavotana amin’ny ra” ho famelan-keloka mandrakizay sy ho fanamarinana ny maha-zanak’Andriamanitra, “ary raha zanaka, dia mpandova; eny, sady mpandova an’Andriamanitra no mpiray lova amin’i Kristy koa” Rom.8:17.

Talata 23: Andriamanitra mihazona ny teniny sy ny fanekeny. “Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona” Mat.24:35. Vakiteny 1: Sal.102:25-29. Vakiteny 2: Mat.24:35-44. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Mat.24:43-44.

Fitarihan-kevitra: Ny tenin’Andriamanitra tsy eny sy tsia, fa eny ihany, satria Andriamanitra Izy. Koa ny zanak’Andriamanitra dia hiteny toa Azy. Ary dia hangina ny tabataba, ho foana ny resaka rehetra izay misary ho marina, fa hisongadina sy hahazo vahana kosa ny tenin’Andriamanitra velona sy mahery, ary madio sy marina. Izany no andrandrain’ny maro, indrindra ny zanak’Andriamanitra rehetra izay hiteny hanao hoe : “Mitenena Jehovah ô, fa mihaino ny mpanomponao” 1 Sam.3:9b.

Alarobia 24: Andriamanitra miantso ny mino hanamasina ny tenany. “Fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin’ny fahalotoana, fa amin’ny fahamasinana” 1 Tes.4:7. Vakiteny 1: Sal.24:1-6. Vakiteny 2: 1 Tes.4:1-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Tes.4:7.

Fitarihan-kevitra: Endriky ny fitandrovana ny fanekena natao amin’Andriamanitra ny fitandrovana ny fahamasinana, dia ny fanokanan-tena ho an’Andriamanitra, ny fihazonana ny fitondran-tena ho madio tsy misy pentina avy amin’izao tontolo izao sy ny fombany. Izany dia araka ny tenin’ i Jesosy manao hoe: “Efa nomeko azy ny teninao; ary halan’izao tontolo izao izy, satria tsy naman’izao tontolo izao, tahaka Ahy tsy naman’izao tontolo izao” Jao.17:14. Noho izany dia hoy ny fananaran’i Jaona Apostoly: “Aza tia izao tontolo izao, na izay zavatra eo amin’izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny Ray” 1 Jao.2:15.

Alakamisy 25: Andriamanitra miantso ny mino hanavao ny fanoloran-tenany. “Miovà amin’ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon’Andriamanitra” Rom.12:2b. Vakiteny 1: Apok.2:1-5. Vakiteny 2: Rom.12:1-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.12:1-2.

Fitarihan-kevitra: Ny faneken’Andriamanitra dia mitoetra tsy miova, ary Andriamanitra dia tsy mba manenina amin’ny fiantsoany ny olona (1 Kor.1:9). Fa ny mino no mety ho tra-pahalemena sy fangatsiahana ary fahazarana, hany ka mila fanavaozana ny fanoloran-tenany ho an’Andriamanitra. Izany no nananaran’i Paoly Apostoly antsika “tsy handeha amin’ny haelan-tsoratra, fa amin’ny fanavaozan’ny Fanahy Masina” (Rom.7:6). Tian’Andriamanitra tokoa ny hanavaozana tsy tapaka ny fifandraisantsika Aminy sy ny fanompoantsika Azy. Koa hoy Jesosy mananatra ny olony: “Miambena, ka aoreno tsara ny zavatra sisa izay saiky maty; fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan’Andriamanitro” Apok.3:2.

Zoma 26: Andriamanitra mampiomana ny mino handray Azy. “Tonga ny fampakaram-badin’ny Zanak’ondry. Ka efa niomana ny vadiny” Apok.19:7b. Vakiteny 1: Mat.25:1-13. Vakiteny 2: Apok.19:5-9. Toriteny 1 (safidy).Toriteny 2: Apok.19:7.

Fitarihan-kevitra: Ny endrika lehibe indrindra anehoana ny fanekena dia amin’ny alalan’ny fampakaram-bady, izay ilazan’i Jesosy fa Izy no Zanak’ondrin’Andriamanitra tonga hampakatra ny vadiny, dia ny Fiangonana, na ny fiombonan’ny mino Azy. Vanim-potoana tsy manam-paharoa izany, izay anorenan’ny Tompo ny firaisana antoky ny olony amin’Andriamanitra sy ny asan’Andriamanitra (Jao.14:12). Fa izay niaritra noho ny Anarany sy ny Filazantsara dia azo lazaina ho “vady mahatoky mendrika ny ho hampakarina”. Hoy Paoly Apostoly: “Raha miaritra isika dia hiara-manjaka Aminy” 2 Tim.2:12a.

Asabotsy 27: Mihazona ny fanekeny Andriamanitra, ka handray ny Azy. “Midira amin’ny fifalian’ny Tomponao” Mat.25:21d. Vakiteny 1: 2 Tim.4:1-8. Vakiteny 2: Mat.25:14-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.25:21.

Fitarihan-kevitra: Fantatry ny Tompo izay nahazona ny fanekena ka ataony hoe “mahatoky” tahaka Azy. Ho azy ireny dia vohan’i Jesosy midànadana ny varavaran’ny fanjakan’ny lanitra ka tsy hisy hanidy (Apok.3:7), ary dia hoy Izy aminy: “Midira amin’ny fifalian’ny Tomponao” Mat.25:21d.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi- madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org: fampianarana, hira, …. 24/7. © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *