Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady III amin’ny Advento, 12-18 Desambra 2021 “Jesosy Kristy, Mesia mitondra fanavotana” *

Ny hafatra: Ny fahatongavan’ny Mesia dia ny hitondra fanavotana ho an’ny olombelona izay mitoetra ambany vahohon’ny fahafatesana noho ny ota. Fa hoy ny anjely momba Azy: “Ny Anarany dia atao hoe Jesosy, fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany” Mat.1:21b. Asan’Andriamanitra avy amin’ny fikasany madiodio izany, dia asan’ny fitiavany antsika olombelona izay very, tafasaraka taminy ka rembin’ny fahavalo, dia ny devoly fahavalon’ny asan’Andriamanitra. Tsy resintsika amin’ny herin’ny tenantsika izy, fa resintsika kosa amin’ny herin’Andriamanitra izay momba antsika, araka ny teniny manao hoe: “Na dia ny sambotry ny mahery aza dia halaina ihany, ary ho afaka ny babon’ny mpandrombaka; fa Izaho no hiady amin’izay miady aminao, ary Izaho no hamonjy ny zanakao” Isa.49:25. Fampiononana lehibe ho an’ny fontsika sy ny fo rehetra izay niandrandra ny fanatanterahana ny teny fikasan’Andriamanitra ny amin’ny fahatongavan’ny Mesia izany vaovao mahafaly izany, dia ny fiverenany indray eo amin’Israely olony sy ny fisehoany amin’ny maha-Mpamonjy izao tontolo izao Azy. Fa tonga etỳ amintsika tokoa Jesosy Kristy mitondra fahazavan’aina ho solon’ny haizina izay itoerantsika, mitondra fampifaliana lehibe ho fanasitranana sy ho fanomezana toky ny fontsika maratra, mitondra fanafahana amin’ny adintsika sy ny fatorana izay manazioga antsika, mitondra fanavaozana sy fananganana indray izay rehetra simba sy rava teo amin’ny fiainantsika sy teo amin’ny firenentsika (Isa.61:1-3). Raha ny marina, tsy haintsika ny miverina amin’Andriamanitra, koa dia Izy mihitsy no tonga manatona antsika sy miverina amintsika izay efa niodina taminy, ary miantso antsika mba hihavana Aminy indray, araka ny teniny feno toky sy fanambatambazana manao hoe: “Miverena amiko ianareo, hoy Jehovah, Tompon’ny maro, dia mba hiverina ho aminareo kosa Aho, hoy Jehovah, Tompon’ny maro” Zak.1:3. Ny fanavotan’Andriamanitra no andraisany antsika ho zanany, amelany heloka sy anamarinany antsika, ary ampandovàny antsika ny fanjakany be voninahitra ho fiainana mandrakizay. Tanterahiny amin’izay rehetra mahatsiaro ny fahadisoany ka mibebaka Aminy izany (Sal.51:1-4). Amin’izany dia hoy Jesosy amiko sy aminao manao hoe: “Matokia, anaka; voavela ny helokao” Mat 9:2b.

Alatsinainy 13: Jesosy Kristy, Mesia mitondra fanavotana ho an’ny olona. “Ampionony, ampionony ny oloko, hoy Andriamanitrareo” Isa.40:1a. Vakiteny 1: Mat.1:18-25. Vakiteny 2: Isa.40:1-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.40:9.

Fitarihan-kevitra: Andriamanitra tsy mba mahafoy ny olona. Izany no nanaovany fanavotana ho azy, dia ny famelana ny helony (Efes.1:7). Maniraka ny Mesiany Izy hampihavana ny olona Aminy ary dia manome toky sy mampahery azy Izy manao hoe: “Mitoria teny soa mahafaly amin’i Jerosalema, ka lazao aminy fa vita ny adiny, sady voavela ny helony” Isa.40:2a. “Fa Izy tokoa no fihavanantsika, […] ka nandrava ny efitry ny fisarahana” Efes.2:14, tsy amintsika samy olombelona ihany fa amin’Andriamanitra indrindra (2 Kor.5:18).

Talata 14: Jesosy Kristy mitondra fanavotana, famonjena feno ho an’ny olona. “Mahiratra ny jamba, […] ary ny malahelo dia itoriana ny filazantsara” Mat.11:5. Vakiteny 1: Isa.61:1-3. Vakiteny 2: Mat.11:2-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.11:5.

Fitarihan-kevitra: Ny fanavotan’Andriamanitra dia mitondra famonjena feno ho an’ny olona. Izany no entin’i Jesosy Kristy, Mesian’Andriamanitra, dia famonjena amin’ny lafim-piainany manontolo sy amin’ny zava-tsarotra mety mahazo azy. Fa voasoratra hoe: “Nitondra ny aretintsika tokoa Izy sady nivesatra ny fahoriantsika. […] ny dian-kapoka taminy no nahasitranana antsika” Isa.53:4a,5b. Didìn’Andriamanitra isika hatoky Azy; fa hoy Jesosy: “Atỳ amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao” Jao.16:33b.

Alarobia 15: Jesosy Kristy mitondra fanavotana, fiadanana ho an’ny olona. “Fiadanana ho etỳ ambonin’ny tany […]” Lio.2:14. Vakiteny 1: Isa.9:1-6. Vakiteny 2: Lio.2:8-14. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.2:13-14.

Fitarihan-kevitra: Fa voasoratra hoe: “Tsy misy fiadanana ho an’ny ratsy fanahy, hoy Jehovah” Isa.48:22. Ary koa : “Ny ratsy fanahy mandositra, na dia tsy misy manenjika aza; fa ny marina kosa dia matoky toy ny liona tanora” Oha.28:1. Ny “marina” dia ny olona izay vita fihavanana amin’Andriamanitra ary manana firaisana amin’ny Zanany (1 Jao.1:3). Andriamanitra no manamarina azy ary dia maniraka ny anjeliny hitory manao hoe: “Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra! Ary fiadanana ho etỳ ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany” Lio.2:14.

Alakamisy 16: Ny Advento, tokim-panavotana ho an’ny mino. “Avia hianareo izay notahin’ny Raiko, mandovà ny fanjakana […]” Mat.25:34. Vakiteny 1: Rom.10:1-13. Vakiteny 2: Mat.25:31-40. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.25:34.

Fitarihan-kevitra: Ny dikan-kevitry ny Advento dia “fahatongavana”. Natao hilazana ny fahatongavan’ny Mesian’Andriamanitra etỳ an-tany ho antsika izany, dia Jesosy Kristy “teny tonga nofo ka nonina tamintsika” Jao.1:14a. Tokim-panavotana ho an’izay rehetra mino Azy tokoa ny fahatongavany. Fa hoy ny anjely manambara izany: “Aza matahotra; fa, indro, milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an’ny olona rehetra; fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan’i Davida, dia Kristy Tompo” Lio.2:10-11.

Zoma 17: Torio sy ambarao ny fanavotana entin’i Jesosy Kristy. “Aza mitsara na inona na inona alohan’ny fotoana, dia ny fihavian’ny Tompo” 1 Kor.4:5b. Vakiteny 1: Mat.7:1-11. Vakiteny 2: 1 Kor.4:1-5. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Kor.4:5.

Fitarihan-kevitra: “Famindrampo no sitrako”, hoy ny Tompo (Hos.6:6a). Koa dia tonga tokoa ny Mesia, tsy ny hanameloka izao tontolo izao fa ny hamonjy izao tontolo izao (Jao.3:17). “Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay” Jao.3:16.

Asabotsy 18: Miomàna handray an’i Jesosy Kristy, Mesia Mpanavotra. “Ary ny akanjony nosasany sy nofotsiany tamin’ny ran’ny Zanak’ondry” Apok.7:14d. Vakiteny 1: Mat.22:8-14. Vakiteny 2: Apok.7:11-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Apok.7:13-14.

Fitarihan-kevitra: Amin’ny fo voadio nandalo fibebahana no andraisana ny Mesia. Fa Andriamanitra tsy mba to fo, fa Mpamela heloka (Mika 7:18). Fa izay mibebaka no mahazo fanavotana, dia famelan-keloka sy fanamarinana avy amin’Andriamanitra. Fa voasoratra hoe: “Izay manafina ny fahotany tsy hambinina; fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindrampo. Sambatra izay olona matahotra mandrakariva; fa izay manamafy ny fony no hidiran-doza” Oha.28:13-14.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi- madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. © Madanet.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *