Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IV amin’ny Advento 19 Desambra – 25 Desambra 2021 “Mifalia fa tonga ny Mesia” *

Ny hafatra: “Mifalia fa tonga ny Mesia”, dia Jesosy Kristy, Ilay Voahosotra hitondra famonjena ho anao, araka ny voasoratra hoe: “Ary ny anarany hataonao hoe Jesosy [Jehovah no Mpamonjy]; fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany” Mat.1:21. Ny fikendren’Andriamanitra amin’ny fiaviany ka nahatongavan’i Jesosy ho Zaza, naka ny endritsika ary nonina tamintsika dia ny hahatanteraka ny fifaliantsika, izay noraisiny ho an’ny tenany, ho olony. Hoy Jesosy manantitra izany: “Mangataha dia hahazo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo” Jao.16:24b. Amin’izany, tsy fifaliana mandalo sy vetivety ihany, toy ny fanaovana sakafom-pety sy ny toy izany, no kendren’Andriamanitra hananantsika fa fifaliana tanteraka, fifaliana feno, ka tsy hisy antom-pifaliana hafa ho tadiavintsika na mbola mety hibahana ao am-pontsika, afa-tsy ny fifaliantsika ao amin’Andriamanitra sy amin’Andriamanitra Irery ihany. Izany no hahatonga antsika hiraiki-po, hiraiki-pitia amin’Andriamanitra, ka hahatanteraka ny didiny manao hoe: “Aza manana andriamani-kafa, fa Izaho ihany” Eks.20:3. Araka izany dia didin’Andriamanitra isika olony mba hifaly. Fa ny fetezantsika sy ny fanekentsika hifaly dia fanomezantsika voninahitra an’Andriamanitra, ary mariky ny fahasalaman’ny fiainam-pinoantsika. Satria ny hoe “mino” dia tsy misaraka amin’ny fifaliana vokatry ny fandresena amin’ny finoana, araka ny voalazan’i Jaona Apostoly manao hoe: “Fa izay rehetra naterak’Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao; ary ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo afa-tsy izay mino fa Jesosy no Zanak’Andriamanitra?” 1 Jao.5:4-5. Fa iza tokoa moa no hino, na hety hino, raha tsy misy antom-pifaliana azo antoka avy amin’izany finoana izany? Ny mino dia mifaly tokoa amin’ny fihavian’ny Tompony. Fanomezan’Andriamanitra lehibe sy ambony indrindra izany, ka tokony hifaliana. Fa tsy fanambarana loza, sanatria, ny fahatongavan’i Jesosy, fa fanambarana Famonjena, araka izay nolazain’ny anjely tamin’ireo mpiandry ondry manao hoe: “Aza matahotra; fa, indro, milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an’ny olona rehetra, fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanan’i Davida, dia Kristy Tompo” Lio.2:10-11.

Alatsinainy 20: Mifalia fa tonga ny Mesia, fahazavana miposaka ho an’izao tontolo izao. “Avia, ary aoka isika handeha amin’ny fahazavan’i Jehovah” Isa.2:5. Vakiteny 1: Apok.21:22-27. Vakiteny 2: Isa.2:2-5. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.2:5 Fitarihan-kevitra: Teny fikasana roa lehibe ao amin’ny Soratra Masina no mamaritra ny fiavian’i Jesosy Kristy; izany dia araka ny voasoratra hoe: “Ny olona izay mandeha amin’ny maizina dia mahita mazava lehibe; Izay mitoetra amin’ny tany aloky ny fahafatesana no iposahan’ny mazava” Isa.9:1. Koa amin’izany dia: “Mitsangàna, mihazavà, fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitr’i Jehovah efa miposaka aminao. Fa, indro, ny haizina manarona ny tany, ary ny haizim-pito manarona ny firenena; fa aminao kosa no iposahan’i Jehovah, ary aminao no isehoan’ny voninahiny” Isa.60:1-2.

Talata 21: Mifalia amin’ny Mesia, Andriamanitry ny famonjena anao. “Mifalia mandrakariva amin’ny Tompo, hoy izaho indray: Mifalia” Fil.4:4. Vakiteny 1: Jao.3:22-30. Vakiteny 2: Fil.4:4-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Fil.4:4. Fitarihan-kevitra: Sambatra indrindra ny olona izay mifaly amin’Andriamanitra Mpahary azy sady Mpamonjy azy. Izany dia antoka lehibe ho amin’ny famonjena sady tokim-pitahiana izay tsy hihozongozona mandrakizay. Hoy Paoly Apostoly mitaona antsika: “Koa raha niara-natsangana tamin’i Kristy hianareo, dia katsaho ny zavatra any ambony, any amin’ny itoeran’i Kristy, Izay mipetraka eo an-tanana ankavanan’Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra etỳ an-tany. Fa efa maty hianareo, ary ny fiainanareo miara-miafina amin’i Kristy ao amin’Andriamanitra” Kol.3:1-3.

Alarobia 22: Izay mahitsy fo no hahita ny Mesia. “Ataovy mahitsy ny lalan’i Jehovah, araka izay nolazain’Isaia mpaminany (Isa.40.3)” Jao.1:23. Vakiteny 1: Hab.2:3-11. Vakiteny 2: Jao.1:19-28. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.1:23. Fitarihan-kevitra: Tian’Andriamanitra ny maso rehetra hahita ny fiaviany ary ny olona rehetra ho tafahaona Aminy mba handray ny famonjeny. Ny Tompo Lehibe no tonga amintsika ka mendrika indrindra ny hiomanantsika, araka ny voasoratra hoe: “Iza no hiakatra any an-tendrombohitr’i Jehovah? ary iza no hitoetra ao amin’ny fitoerany masina? Izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin’ny lainga,na mianiana hamitaka. Handray fitahiana avy amin’i Jehovah izy, ary fahamarinana avy amin’Andriamanitry ny famonjena azy” Sal.24:3-5.

Alakamisy 23: Mifalia fa tonga ny Mesia, Ilay Tomponao. “[…] Mba ho ao aminareo ny fifaliako, ka ho tanteraka ny fifalianareo” Jao.15:11. Vakiteny 1: Jer.31:10-14. Vakiteny 2: Jao.15:9-14. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.15:11. Fitarihan-kevitra: Nataon’Andriamanitra ho miray antoka sy miray lova ary miray fanjakana Aminy ny olom-boafidiny, ary tsy misy izay notsitsìny ho azy (Rom.8:32). Fa voasoratra hoe: “Ary raha zanaka, dia mpandova; eny, sady mpandova an’Andriamanitra no mpiray lova amin’i Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa” Rom.8:17. Koa “Raha hiseho Kristy fiainantsika, dia hiara-miseho aminy koa amin’ny voninahitra hianareo” Kol.3:4.

Zoma 24: Ankalazao ny Mesia Mpamonjy, Mpanjakan’ny Fiadanana. “Isaorana anie Izay avy amin’ny anaran’i Jehovah” Mat.23:39b. Vakiteny 1: Mika 5:1-3. Vakiteny 2: Mat.23:34-39. Toriteny 1 (safidy). Toriteny: Mat.23:39b. Fitarihan-kevitra: Fisaorana, fiderana, fankalazana ny voninahitr’Andriamanitra ny nanomezany ny Mesiany, Mpamonjy tonga ho antsika. Miray feo amin’ireo anjeliny masina isika hihoby hanao hoe: “Voninahitra any amin’ny avo Indrindra ho an’Andriamanitra! Ary fiadanana ho etỳ ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany” Lio.2:14.

Asabotsy 25: KRISMASY, FIFALIANA HO AN’NY OLONA REHETRA. “Fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan’i Davida, dia Kristy Tompo” Lio.2:11b. Vakiteny 1: Isa.7:10-14 / Heb.1:1-5. Vakiteny 2: Lio.2:1-14. Toriteny 1 (safidy). Toriteny: Lio.2:10-11. Fitarihan-kevitra: Fahatanterahan’ny fanantenan’ny Isiraely indrindra ny fahatongavan’ny Mesia hamonjy azy, kanefa indrindra koa nataon’Andriamanitra ho toky sy fanantenana ho an’ny olona rehetra monina ambonin’ny tany. Fa voasoratra hoe: “Ary ankehitriny, hoy Jehovah, Izay namorona Ahy hatrany am-bohoka ho Mpanompony, hampodiana ny Jakoba ho ao aminy indray sy hamoriana ny Isiraely ho ao aminy, (Fa mahazo voninahitra eo imason’i Jehovah Aho, Ary Andriamanitro no heriko),– Eny, hoy Izy: Mbola zavatra kely foana, raha tonga Mpanompoko hanandratra ny firenen’i Jakoba hianao sy hampody ny Isiraely sisa voaro; Fa homeko ho fanazavana ny jentilisa koa hianao, mba ho famonjeko hatrany amin’ny faran’ny tany” Isa.49:5-6.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi- madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. © Madanet.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *