Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady V amin’ny Advento, 26 Desambra 2021 – 01 Janoary 2022 “Tonga ny Mesia feno ny Fanahy” *

Ny hafatra: Tonga tokoa ny Mesia hitondra famonjena ho an’izao tontolo izao. Vanim-potoana tsy manam-paharoa izany, izay manamarika ny taom-baovaon’Andriamanitra, dia ny fidiran’ny Tompo ao amin’ny fiainantsika zanak’olombelona mba hamerina antsika sy hampihavana antsika indray amin’Andriamanitra Mpahary sy Mpiahy antsika ary hanafaka antsika amin’ny famatoran’ny ota, ka mampiposaka masoandron’aina vaovao (Mal.3:20a) ho antsika izay nitoetra maharitra tanatin’ny alin’ny tsy fahalalana an’Andriamanitra sy ny fisarahana Taminy (Isa.9:1). Asa lehibe indrindra ny asam-pamonjena nanirahana ny Mesia, dia fanokafana ny lanitra ho antsika mpanota, mba handovantsika ny fiainana mandrakizay ao amin’Andriamanitra (Rom.8:17). Koa dia nampitafiana Azy ny herin’ny Avo Indrindra, araka ny namakian’i Jesosy ny teny voarakitry ny mpaminany Isaia manao hoe: “Ny Fanahin’i Jehovah no ato amiko, satria nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny malahelo Izy; naniraka Ahy hitory fandefasana amin’ny mpifatotra Izy, sy fampahiratana amin’ny jamba, hanafaka izay nampahoriana, hitory ny taona ankasitrahan’i Jehovah – Isaia 61:1-2” Lio.4:18-19. Asa tsy hain’iza na iza tanterahina izany, koa dia Andriamanitra tenany mihitsy no manao izany amin’ny alalan’ny Mesia Zanany, fa Izy no “manana ny fanalahidin’i Davida, Izay mamoha ka tsy hisy hanidy, ary manidy ka tsy misy mamoha […] ” Apok.3:7d,e. Teny maneho ny hery sy ny fahefany indrindra izany, fa “ny fanjakan’Andriamanitra tsy amin’ny teny, fa amin’ny hery” 1 Kor.4:20, dia ny Fanahy Masin’Andriamanitra. Mifono hafatra miantefa manokana amintsika izay nantsoin’ny Tompo hanana anjara sy andraikitra eo amin’ny fampandrosoana ny fanjakany izany teny izany, dia araka ny tenin’i Paoly Apostoly manao hoe: “Aoka ho fenoina ny Fanahy” Efes.5:18d. Ny firaisana velona amin’i Jesosy no mahatanteraka izany (Jao.15:5). Fa ny Fanahy Masina no manambara an’i Jesosy sy ny fanjakan’Andriamanitra izay aoriny, araka ny teniny manao hoe: “Fa raha tonga ny Mpananatra, […] Izy no ho vavolombelona hanambara Ahy” Jao.15:26. Koa dia mahereza fa ny Tompo no momba antsika; Izy no hery sy tanjaka ho an’izay rehetra mino Azy, dia herin’Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, araka ny teniny hoe: “Miasa Aho, ka iza moa no mahasakana izany?” Isa.43:13b.

Alatsinainy 27: Tonga ny Mesia feno ny Fanahin’i Jehovah. “Ary ny Fanahin’i Jehovah hitoetra ao Aminy” Isa.11:2a. Vakiteny 1: Lio.2:21-32. Vakiteny 2: Isa.11:1-5. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.11:2. Fitarihan-kevitra: Fa “tsy amin-kery na amim-pahatanjahana, fa amin’ny Fanahiko, hoy Jehovah, Tompon’ny maro” (Zak.4:6) no anaovana ny asan’Andriamanitra. Hatrany am-bohoka dia ny Fanahy Masina no notorotoronina ny Mesian’Andriamanitra, ary dia ny Fanahy Masina hatrany no nitarika an’i Jesosy nalaim-panahy tany an’efitra (Mat.4:1-11). Ny hery sy ny fahefan’ny Fanahy no nanasitranany izay rehetra nanatona Azy sy namoahany ny fanahy ratsy (Mat.4:23-24). Raha nampianatra Izy dia niteny toy izay manana fahefana ary talanjona izay nihaino Azy noho ny tenin’ny fahasoavana izay naloaky ny vavany (Lio.4:22).

Talata 28: Tonga ny Mesia, Zaza Mahagaga. “Ary ny Zaza dia nitombo ka nihahery sady feno fahendrena; ary ny fahasoavan’Andriamanitra no tao aminy” Lio.2:40. Vakiteny 1: Isa.9:5-6. Vakiteny 2: Lio.2:40. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.2:40. Fitarihan-kevitra: Naka ny endritsika olombelona tokoa ny Tompo ka nanaraka ny lalàn’ny fitomboan’ny zaza. Saingy feno ny Fanahin’Andriamanitra Izy, koa raha nitady Azy ireo ny ray aman-dreniny dia “hitany teo an-kianjan’ny tempoly Izy nipetraka teo afovoan’ny mpampianatra ka nihaino sy nanontany Azy. Ary talanjona izay rehetra nandre Azy noho ny fahalalany sy ny famaliany” Lio.2:46-47.

Alarobia 29: Tonga ny Mesia, manangana ho zanak’Andriamanitra. “Ka dia tsy mpanompo intsony hianao fa zanaka” Gal.4:7a. Vakiteny 1: Jao.1:6-13. Vakiteny 2: Gal.4:1-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Gal.4:7. Fitarihan-kevitra: Na dia feno aza ny fahefan’ny Fanahy amin’ny maha-Mesian’Andriamanitra an’i Jesosy, dia tsy nihazona izany ho an’ny tenany samy irery Izy fa nampiasa izany kosa mba hananganany zanaka ho an’Andriamanitra. Fa niasa tamin’ny alalany ny Fanahin’Andriamanitra, koa “izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, dia ireo izay tsy nateraky ny ra, na ny sitrapon’ny nofo, na ny sitrapon’ny olona, fa naterak’Andriamanitra” Jao.1:12-13.

Alakamisy 30: Tonga ny Mesian’Andriamanitra hanangana ny fanjakany. “Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakàm-pisorona, firenena masina […]” 1 Pet.2:9a. Vakiteny 1: Sal.110:1-6. Vakiteny 2: 1 Pet.2:4-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Pet.2:9-10. Fitarihan-kevitra: Manangana taranaka ho Azy Andriamanitra, ary izany no anton’ny niaretan’ny Mesiany, araka ny voasoratra hoe: “Rehefa manolotra fanati-panorenana Izy, dia hahita taranaka sady ho maro andro, ary ny sitrapon’i Jehovah dia hambinina eo an-tànany” Isa.53:10b. Dia hoy ny “Bokin’ny fanambarana” manao hoe: “Ho an’Izay tia antsika ka namaha antsika ho afaka amin’ny fahotantsika tamin’ny rany, sady efa nanao antsika ho fanjakana, dia mpisorona ho an’Andriamanitra Rainy, – ho Azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amena” Apok.1:5b-6.

Zoma 31: Ny zanak’Andriamanitra mandova ny fanjakany. “Fa raha an’i Kristy hianareo, dia taranak’i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana” Gal.3:29. Vakiteny 1: Gen.17:1-8. Vakiteny 2: Gal.3:23-29. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Gal.3:29. Fitarihan-kevitra: Ireo izay natsangan’ny Mesia ho zanak’Andriamanitra dia nataony ho “mpandova an’Andriamanitra sy mpiray lova amin’i Kristy” (Rom.8:17). Nataon’Andriamanitra ho mpiray antoka Aminy izy ireo ka nohavaoziny hanana ny toe-panahy araka an’Andriamanitra, ary ampahereziny mba hanao ny asan’Andriamanitra. Fa hoy Jesosy: “Izay mino Ahy, ny asa ataoko no ataony koa; ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria Izaho mankany amin’ny Ray” Jao.14:12.

Asabotsy 01: ARAHABA TRATRY NY TAOM-BAOVAO 2022! Ny zanak’Andriamanitra tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra. “Fa izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra” Rom.8:14. Vakiteny 1: Joe.3:1-5. Vakiteny 2: Rom.8:9-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.8:14. Fitarihan-kevitra: Marina amin’ny olona rehetra izay natsangan’Andriamanitra ho zanany ny teny filamatra voalazan’ny Apostoly Paoly manao hoe: “Fa hianareo tsy ao amin’ny nofo, fa ao amin’ny Fanahy, raha ny Fanahin’Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo” Rom.8:9a. Fa hoy Petera Apostoly ny momba ny zanak’Andriamanitra rehetra: “Atsangana koa hianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy, ho fisoronana masina, hanatitra fanati-panahy sitrak’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesosy Kristy” 1 Pet.2:5.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi- madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. © Madanet.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *