Fiangonana Loterana Malagasy Hira sy Filazantsara Alahady I manaraka ny Epifania, 09 – 16 Janoary 2022 “Ny taona ankasitrahan’i Jehovah” *

Ny hafatra: Ny taona ankasitrahan’i Jehovah dia taonam-panafahan’Andriamanitra ny olony. Raha ny tantara no zohina, ny taona ankasitrahana dia omen’Andriamanitra ho setrin’ny taom-pioriana izay nataony nihatra tamin’ny Zanak’Isiraely fony izy babon’ny Asyriana, ka nitoloko mafy tamin’Andriamanitra (2 Mpan.18:11 ). Tsy nambinina tamin’ny nataony tokoa ny Isiraely, satria tsy nomba na nitahy azy intsony ny tànan’Andriamanitra, ary tsy niaro azy tamin’ny fahavalony, fa nanafay sy nikapoka azy aza, noho ny nahafoizany Azy Vatolampin’ny famonjena azy sy ny nanakalozany
Azy tamin’andriamani-tsi-izy (Ezek.39:23). Tanteraka taminy, araka izany, ny tenin’Andriamanitra efa voalazany taminy manao hoe: “Hampandehanin’i Jehovah aminao ny ozona, dia horohoro sy fampitahorana amin’izay rehetra ataon’ny tànanao, mandra-paharinganao sy mandra-pahalaninao faingana noho ny faharatsian’ny nataonao tamin’ny nahafoizanao Ahy” Deo.28:20. Koa ny taona ankasitrahana dia taona anehoan’Andriamanitra ny
famindrampony amintsika olony amin’ny amelany ny helotsika, ka ampiononany antsika manao hoe: “Ampionony, ampionony ny oloko, hoy Andriamanitrareo; mitoria teny soa mahafaly amin’i Jerosalema, ka lazao aminy fa vita ny adiny, sady voavela ny helony, ary efa nandray indroa heny tamin’ny tànan’i Jehovah izy ho valin’ny fahotana rehetra nataony” Isa.40:1-2. Ho amin’izany dia nirahiny tokoa ny Mesia hitondra fanavotana ho antsika, araka ny teniny manao hoe: “Ny Fanahin’i Jehovah Tompo no ato amiko, satria Jehovah efa nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny
mpandefitra, efa naniraka Ahy hahasitrana ny torotoro fo Izy, ary hitory fanafahana amin’ny babo sy hamoaka ny ao an-trano-maizina ho amin’ny mazava, hitory taona ankasitrahan’i Jehovah sy andro famalian’Andriamanitsika, hampionona ny malahelo rehetra” Isa.61:1-2. Taom-pitahiana anaposahan’Andriamanitra masoandrom-piainana vaovao izany, izay hisandratan’ny voninahiny eo amin’ny olony ny taona ankasitrahan’i Jehovah. Izany no iraka izay nampanaoviny ny Mesia, mba hahatanteraka ny teny fikasany manao hoe: “Ary hiposaka aminareo izay matahotra ny anarako ny
Masoandron’ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin’ny tànany” Mal.3:20a,b.

Alatsinainy 10 : Ny Iraka mitory ny taona ankasitrahan’i Jehovah.
“Hitory ny taona ankasitrahan’i Jehovah” Isa.61:2a.
Vakiteny 1: Mat.1:18-25. Vakiteny 2: Isa.61:1-3. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.61:1a, 2a. .
Fitarihan-kevitra: Ny taona ankasitrahan’i Jehovah dia ny taona ahatongavany mitondra fanavotana ho an’ny olony, dia ny famelana ny helony sy ny fampihavanana azy amin’Andriamanitra Tompony, ary miaraka amin’izany dia ny fanavaozana ny fiainany araka ny teniny manao hoe: “Indro, havaoziko ny zavatra rehetra” Apok.21:4a. Taona vaovao no omeny, ka ho lasa ny zavatra taloha ary hitsahatra ny taom-pioriany.

Talata 11 : Jesosy, fanambarana ny taona ankasitrahan’i Jehovah eo amin’ny olona.
“Ary Jesosy nitombo saina sy tena sady nandroso fitia tamin’Andriamanitra sy ny olona” Lio.2:52.
Vakiteny 1: Isa.11:1-5. Vakiteny 2: Lio.2:42-52. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.2:52.
Fitarihan-kevitra: Hatramin’ny fahazazany Jesosy dia loharanom-pahasoavana ho an’izay rehetra nifanerasera Taminy, dia ireo izay nihaino Azy ka talanjona tamin’ny teny sy ny fahalalana naloaky ny vavany. “Ary izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazain’ny Tompo ny mpaminany manao hoe: Indro ny virjiny hitoe-jaza ka hiteraka zazalahy ; ary ny Anarany hataon’ny olona hoe: Imanoela (Isa.7:14), izany hoe, raha adika: Amintsika Andriamanitra” Mat.1:21-22.

Alarobia 12 : Ny taona ankasitrahan’i Jehovah, taona mitory fiadanana.
“Akory ny hatsaràn’ny tongotr’irỳ mitondra teny soa mahafaly erỳ an-tendrombohira sady mitory fiadanana!” Isa.52:7a.
Vakiteny 1: Jao.20:18-23. Vakiteny 2: Isa.52:1-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.52:7.
Fitarihan-kevitra: Tanteraka ny teny fikasana nampilazaina an’i Jeremia mpaminany manao hoe: “Fa Izaho mahalala ny hevitra hiheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin’ny farany” Jer.29:11. Fa tamin’ny nahatongavan’ny Mesia dia nihoby ireo anjely marobe nanao hoe: “Voninahitra any amin’ny avo Indrindra ho an’Andriamanitra! Ary fiadanana ho etỳ ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany” Lio.2:14.

Alakamisy 13 : Ny taona ankasitrahan’i Jehovah, taom-pamalian’Andriamanitra.
“Avia hianareo izay notahian’ny Raiko, mandovà ny fanjakana izay voavoatra ho anareo […]” Mat.25:34.
Vakiteny 1: Mal.3:16-18. Vakiteny 2: Mat.25:31-34. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.25:34.
Fitarihan-kevitra: Ny taona ankasitrahan’i Jehovah, taom-pamalian’Andriamanitra, dia fitahiana ho an’izay mino sy manompo Azy. Fa
hoy ny Tompo: “Indro, avy faingana Aho; ary eto amiko ny famaliako, mba hamaliako ny olona rehetra araka ny asany” Apok.22:12. “Ary hiposaka aminareo izay matahotra ny anarako ny Masoandron’ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin’ny tànany; ary hivoaka hianareo ka hifalihavanja toy ny omby mifahy” Mal.3:20 a,b.

Zoma 14 : Ny taona ankasitrahan’i Jehovah, taom-panavaozana ny fanoloran-tena ho an’Andriamanitra.
“Mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak’Andriamanitra […]” Rom.12:1.
Vakiteny 1: Sal.110:1-4. Vakiteny 2: Rom.12:1-5. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.12:1.
Fitarihan-kevitra: Ny taona ankasitrahana dia taona ahatongavan’Andriamanitra eo amin’ny olona. Sambatra izay ho hitany mahatoky ka mitoetra eo amin’ny fanompoana izay nanendreny azy. Fa hoy Jesosy: “Sambatra ny mpanompo izay ho hitan’ny Tompony miambina, raha avy Izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa hisikina ny tompony, dia hampipetraka azy hihinana, dia ho avy ka hanompo azy. Ary na amin’ny fiambenana faharoa amin’ny alina izy, na amin’ny fiambenana fahatelo, ka mahita toy izany, dia sambatra ireo mpanompo ireo” Lio.12:37-38.

Asabotsy 15 : Ny taona ankasitrahan’i Jehovah, Andriamanitra monina eo amin’ny olona.
“Hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko” Apok.3:20.
Vakiteny 1: Jao.14:18-23. Vakiteny 2: Apok.3:14-20. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Apok.3:20.
Fitarihan-kevitra: Ny taona ankasitrahany dia taom-pihavanan’Andriamanitra amin’ny olona sy fanavaozany ny fanekeny. Koa Izy dia tsy ho vahiny mandalo fa ho tompon-trano mitoetra eo amin’ny olony, ary ny olony dia ataony ho zanany tokoa. Fa hoy Izy: “Ho Rainareo Aho, ary hianareo ho zanako-lahy sy ho zanako-vavy, hoy Jehovah Tsitoha – Isa.52:11-12” 2 Kor.6:18. Hoy koa Jesosy: “Fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva” Jao.8:35.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi- madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”.
Henoy ny hifiradio.org: fampianarana, hira… 24/7. © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *