Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady II manaraka ny Epifania, 16 – 22 Janoary 2022 “Ny Mesia Mpaminanin’i Jehovah”*

Ny hafatra: Ny Mesia Mpaminanin’i Jehovah dia manondro indrindra an’i Jesosy Kristy Ilay Tenin’Andriamanitra tonga nofo, ka niseho tamintsika sy nonina tamintsika. Izy no notendren’Andriamanitra sy nirahiny mba hitondra sy hanambara ny hafatry ny famonjeny izao tontolo izao, dia araka ny fanambaran’ny Filazantsara manao hoe: “Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanany Lahitokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay” Jao.3:16. Jesosy tokoa no Ilay Mpaminany izay nambara fa ho avy hatry ny ela, dia araka ny teny fikasana efa nomen’ny Tompo ny Zanak’Isiraely tamin’ny alalan’i Mosesy nanao hoe: “Mpaminany avy eo aminao, dia avy amin’ny rahalahinao, tahaka ahy, no hatsangan’i Jehovah Andriamanitrao ho anao; izy no hohenoinareo” Deot.18:15. Nanantitra izany indrindra ny Tompo raha naneho ny voninahiny Jesosy ka niova tarehy manoloana ny mpianany telo lahy, dia Petera sy Jaona ary Jakoba, ka nanambara nanao hoe: “Ity no Zanako malalako Izay sitrako; Izy no henoy” Mat.17:5b. Tenin’Andriamanitra ombàn’ny Fanahy Masin’Andriamanitra, izay Fanahin’aina mahavelona (Rom.8:2), ny hafatra nomena tamin’ny alalan’i Jesosy, ka mamelona izay rehetra maty mbola mitoetra ao amin’ny ota sy ny tsy fahalalana an’Andriamanitra. Hafatra fampihavanana antsika amin’Andriamanitra Velona izany, dia ny famelany ny helotsika ka andravany ny efitra nampisaraka antsika taminy (Efes.2:14), mba handovantsika ny fanjakany mandrakizay (Rom.8:16). Hoy Jesosy manantitra izany: “Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana” Jao.6:63d. Koa dia tamin’ny alalan’ny teniny ihany no nananganany tamin’ny maty ny zanak’ilay vehivavy mpitondra tena tao Naina, raha hoy Izy taminy: “Ry zatovo, hoy Izaho aminao: Miarena” Lio.7:14d. Ary dia voalaza fa niarina ny maty sady niteny, ary raiki-tahotra ny olona rehetra ka nankalaza an’Andriamanitra hoe: “Mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika” Lio.7:16a. Koa mihavàna amin’Andriamanitra, ary: “Minoa an’i Jesosy Tompo, dia hovonjena hianao sy ny ankohonanao” Asa 16:31.

Alatsinainy 17: Ny Mesia Mpaminany maneho ny voninahitr’Andriamanitra.
“Izany no nataon’i Jesosy tao Kana any Galilia ho voaloham-pamantarana, ka nasehony ny voninahiny” Jao.2:11a.
Vakiteny 1: 1 Mpan.18:36-40. Vakiteny 2: Jao.2:1-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.2:8-11.
Fitarihan-kevitra: Mazava ny fanambaran’ny mpaminany Isaia momba ny Mesia manao hoe: “Ny Fanahin’i Jehovah Tompo no ato amiko, satria Jehovah efa nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny mpandefitra […], hanolotra ho an’ny malahelo ao Ziona, eny, hanome azy hamama ho solon’ny lavenona, sy diloilo fifaliana ho solon’ny fahalahelovana, ary fitafiana fiderana ho solon’ny fanahy reradreraka, mba hanaovana Azy hoe Hazon’ny fahamarinana, nambolen’i Jehovah ho fampisehoam-boninahitra” Isa.61:1,3. Ny voninahitr’Andriamanitra? Ny mamonjy ny mpanota!

Talata 18: Ny Mesia mpaminany, Iraka mahatoky.
“Ny Zanaka tsy mahazo manao na inona na inona ho azy, afa-tsy izay hitany ataon’ny Ray” Jao.5:19a.
Vakiteny 1: Rom.15:14-22. Vakiteny 2: Jao.5:19-23. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.5:19.
Fitarihan-kevitra: Iraka mahatoky ny Mesia Mpaminany, satria Iraka Voahosotr’Andriamanitra Izy ka tsy misy fitaka na fivadibadihana ao Aminy, dia Iraka mendrika ny hitokisana tokoa. Ary dia noho izany no nanambaran’ny Ray ny Aminy manao hoe: “Ity no Zanako malalako Izay sitrako; Izy no henoy” Mat.17:5b. Fanambarana mandoaka ny lanitra izany ary tsy voasakan’ny rahona, izay tian’ny Tompo koa hipaka sy ho tafiditra ao am-pontsika mba hampiorina ny finoantsika, dia Kristy velona ato anatintsika ho fiainana mandrakizay.

Alarobia 19: Ny Mpaminanin’Andriamanitra miteny ny tenin’Andriamanitra.
“Mpaminany no hatsangako ho azy […] ka hataoko ao am-bavany ny teniko […]” Deo.18:18.
Vakiteny 1: Jao.3:28-36. Vakiteny 2: Deo.18:15-19. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Deo.18:18.
Fitarihan-kevitra: Satria ny Fanahin’i Jehovah no mitoetra sy miasa ao amin’izay nohosorany sy nirahiny, dia hoy Jesosy: “Izaho tsy niteny ho Ahy, fa ny Ray Izay naniraka Ahy, Izy no nandidy Ahy izay holazaiko sy izay hotoriko. Ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny; koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay nolazain’ny Ray tamiko” Jao.12:49-50. Dia manaraka izany koa izay rehetra nirahin’ny Tompo, araka ny baiko nomen’i Petera Apostoly ny mino teo amin’ny fiangonana manao hoe: “Raha misy olona miteny, dia aoka izy hiteny toy ny milaza tenin’Andriamanitra” 1 Pet.4:11a.

Alakamisy 20: Ny faminaniana marina.
“Raha faminaniana, dia aoka hatao araka ny ohatry ny finoana” Rom.12:6b.
Vakiteny 1: 1 Jao.3:16-20. Vakiteny 2: Rom.12:6-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.12:6.
Fitarihan-kevitra: Ny fanambarana ny tenin’Andriamanitra dia tsy misaraka amin’ny asa sy ny famantarana izay momba azy (Mar.16:17). Koa ny mpaminany na mpitory ny tenin’Andriamanitra dia “mahery amin’ny teny sy mahery amin’ny asa”. Hoy Jakoba Apostoly: “Fa maty ny tena, raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa” Jak.2:26. Manantitra izany Jaona Apostoly ka manao hoe: “Anaka, aoka tsy ho tia amin’ny teny na amin’ny lela isika, fa amin’ny asa sy amin’ny marina” 1 Jao.3:18.

Zoma 21: Minoa ny Mesia Mpaminany.
“Izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay” Jao.3:36a.
Vakiteny 1: 2 Tan.20:13-21. Vakiteny 2: Jao.3:31-36. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.3:35-36
Fitarihan-kevitra: Hoy ny fanambaran’ny Soratra Masina: “Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak’olombelona ka hanenina; moa efa nilaza va Izy, ka tsy hefainy? Na efa niteny va Izy, ka tsy hotoviny?” Nom.23:19. Andriamanitra izay nanendry ny Mesia Mpaminaniny no miantoka ny Aminy ka manao hoe: “Indro, efa nataoko ao am-bavanao ny teniko” Jer.1:9. Ary amin’izany, dia hoy Izy: “Tsy hiverina amiko foana izy, raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin’izay ampandehanako azy” Isa.55:11. Minoa ny tenin’ny Mesia Zanaka dia ho velona hianao!

Asabotsy 22: Andriamanitra momba ny mpaminaniny.
“[…] Ho fantany fa efa nisy mpaminany teo aminy” Ezek.2:5.
Vakiteny 1: Mat.23:29-39. Vakiteny 2: Ezek.2:1-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Ezek.2:4-5.
Fitarihan-kevitra: Momba ny mpaminaniny Andriamanitra ka manamarina ny teny izay ampitondrainy sy ampilazainy azy. Miray antoka tanteraka amin’ny mpaminany izay irahiny ny Tompo ka manamarina izay lazainy ary miaro azy amin’ny fanakianana sy fanoherana mety ataon’ny tsy mino. Firaisana antoka ataon’Andriamanitra amin’ny olom-boahosony izany mba hahatanteraka izay voalazan’ny Soratra Masina manao hoe: “Mba hohamarinina amin’ny teninao Hianao, ary hahery rehefa manana ady – Sal.51:4” Rom.3:4b.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi- madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”.
Henoy ny hifiradio.org: fampianarana, hira… 24/7. © Madanet.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *