Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady V manaraka ny Epifania, 6 – 12 Febroary 2022 “Andriamanitra, tokim-pamonjena” *

Ny hafatra: Maro samihafa ny zavatra mety hitokisan’ny olona mba ho fiarovana ny ainy sy hahavonjy azy amin’izay rehetra mety mahatery azy: vola, harena, olom-pantatra, antoka omen’ny orinasa manao fiantohana aina; eo koa ny fahaizana amam-pahalalana sy izay rehetra mety andrian’ny fony; ary ny tena ananany akaiky dia ny fitokisany ny tenany izay mety hiheverany tsy ilàna olona na zavatra hafa akory. Manam-petra avokoa anefa ireny rehetra ireny, satria zavatra nohariana ihany fa tsy ny Mpahary, ary mety hiteraka fahavoazana ny fiankinana aminy. Izany no anton’ny nilazan’ny Mpitoriteny hoe: “Zava-poana dia zava-poana, eny, zava-poana ny zavatra rehetra!” Mp.T.1:2b, izany hoe, raha akapoka: tsy misy mahavonjy! Sambatra kosa izay manana an’Andriamanitra ho tokiny, fa “Mpamonjy mora azo indrindra amin’ny fahoriana Izy” Sal.46:1b; Izy no “Rain’ny kamboty sy Mpanome rariny ny mpitondratena […]” Sal.68:5, ary dia manome toky antsika tokoa Izy manao hoe: “Izaho tsy handao anao mihitsy na hahafoy anao akory – Jos.1:5” Heb.13:5b. Manantitra izany ny toky omen’i Jesosy ho an’izay rehetra manaraka Azy manao hoe: “Indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao” Mat.28:20b. Antsoy Izy amin’ny andro fahoriana (Sal.50:15a), ary minoa Azy, dia ho voavonjy hianao!

Alatsinainy 07: Andriamanitra, tokim-pamonjena ny olona. ―Hotahina izay olona matoky an’i Jehovah, dia izay manana an’i Jehovah ho tokiny‖ Jer.17:7. Vakiteny 1: Sal.37:1-7. Vakiteny 2: Jer.17:5-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.17:7. Fitarihan-kevitra: Tian’Andriamanitra indrindra ny olona hanana faharetana amin’ny fatokiana Azy, araka ny nampitenenany ny mpanao Salamo manao hoe: ―Miandrasa an’i Jehovah hianao; matokia, ary aoka hahery ny fonao; eny, miandrasa an’i Jehovah‖ Sal.27:14. Fa manana ny fotoana hamaliany ny vavaka atao Aminy Izy, ary tsy miova ny amin’ny fifidianany ny olony sy ny tokim-pamonjena efa nomeny azy manao hoe: ―[…] Mpanompoko hianao, efa nofidiko ka tsy mba nariako: aza matahotra hianao, fa momba anao Aho; ary aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao; mampahery anao Aho sady mamonjy anao; eny, mitantana anao amin’ny tànana ankavanan’ny fahamarinako Aho‖ Isa.41:9b-10. Hoy Jesosy manantitra izany: ―Atỳ amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao‖ Jao.16:33b.

Talata 08: Jesosy Kristy, antoka ho amin’ny famonjena. ―Ary na inona na inona ataonareo, na amin’ny teny, na amin’ny asa, dia ataovy amin’ny anaran’i Jesosy Tompo izany […]‖ Kol.3:17. Vakiteny 1: Jao.16:19-24. Vakiteny 2: Kol.3:12-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Kol.3:17. Fitarihan-kevitra: Jesosy Kristy maty teo amin’ny hazo fijaliana, nitsangana tamin’ny maty ary Velona mandrakizay no antoka ho amin’ny fahatanterahan’ny famonjena omen’Andriamanitra antsika. Izy koa no miantoka eo anatrehan’Andriamanitra Ray ny vavaka izay tononina amin’ny Anarany, araka ny teniny manao hoe: ―Ary na inona na inona no hangatahinareo amin’ny anarako, dia hataoko izany, mba hankalazana ny Ray eo amin’ny Zanaka‖ Jao.14:13. Manantitra izany indrindra Petera Apostoly raha hoy izy hoe: ―Ary tsy misy famonjena amin’ny hafa; fa tsy misy anarana hafa ambanin’ny lanitra nomena ny olona izay hahazoantsika famonjena‖ Asa.4:12.

Alarobia 09: Ny fanjakan’ny lanitra, lova ho an’izay matoky an’Andriamanitra. ―Angony aloha ny tsimparifary, ka ataovy amboarany mba hodorana; fa ny vary dia taomy ho any an-tsompitro‖ Mat.13:30b. Vakiteny 1: Apok.21:5-8. Vakiteny 2: Mat.13:24-30. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.13:30. Fitarihan-kevitra: Ny finoana an’i Jesosy Kristy ho Andriamanitra Mpamonjy sy ny fankatoavana ny teniny no mahavonjy. Hoy indrindra Izy: ―Izay mino sy atao batisa no hovonjena; fa izay tsy mety mino no hohelohina‖ Mar.16:16. Fiainana mandrakizay no omeny ho lovan’izay mino, araka ny teniny manao hoe: ―Aza gaga amin’izany; fa avy ny andro [Gr. ora] izay handrenesan’ny olona rehetra any am-pasana ny feony; dia hivoaka izy: izay nanao tsara dia ho any amin’ny fitsanganana ho fiainana; fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin’ny fitsanganana ho fahamelohana‖ Jao.5:28-29.

Alakamisy 10: Matokia an’Andriamanitra fa aza matoky ny harena. ―Fa inona no soa azon’ny olona, raha mahazo izao tontolo izao aza, kanefa very ny ainy?‖ Mar.8:36. Vakiteny 1: 1 Tim.6:6-10. Vakiteny 2: Mar.8:34-38. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mar.8:36. Fitarihan-kevitra: Mananatra ny olony Andriamanitra tsy hitoky amin’ny zavatry ny tany, izay zavatra nohariana na asan’ny tanan’olombelona ihany, ka tsy mahavonjy na ny aina, na ny fanahy. Hoy ny tenin’ny mpanoratra ny Ohabolana: ―Izay matoky ny hareny dia ho lavo; fa ny marina ho tahaka ny ravina maitso‖ Oha.11:28. Ny marina dia izay mino sy matahotra an’Andriamanitra Izay Mpamaly ny atao rehetra (Joba 34:11). Hoy Jesosy ny amin’ny fahadalan’izay matoky ny hareny: ―Ry adala, anio alina no halaina aminao ny fanahinao‖ Lio.12:20a.

Zoma 11: Aza matoky ny olona mihoatra noho ny fahatokiana an’Andriamanitra. ―Ho voaozona izay olona matoky olona sy manao ny nofo ho sandriny, ka miala amin’i Jehovah ny fony‖ Jer.17:5. Vakiteny 1: Sal.146:1-5. Vakiteny 2: Jer.17:5-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.17:5. Fitarihan-kevitra: Matetika ny olona no alaim-panahy hametraka ny fitokisany amin’izay olona heveriny ho lehibe noho izy. Mazava ny fananaran’Andriamanitra antsika amin’ny alalan’ny mpanao Salamo momba izany: ―Aza matoky ny lehibe, na ny zanak’olombelona izay tsy mahavonjy‖ Sal.146:3. Nanantitra izany indrindra i Paoly Apostoly raha nananatra ny Fiangonana tao Korinto izy nanao hoe: ―Ka dia aza misy manao olona ho reharehany; fa anareo ny zavatra rehetra: na Paoly, na Apolosy, na Kefasy, na izao tontolo izao, na fiainana, na fahafatesana, na ny zavatra ankehitriny, na ny zavatra ho avy; dia anareo izany rehetra izany‖ 1 Kor.3:21-22.

Asabotsy 12: Sambatra izay matoky an’Andriamanitra. ―Hatrizao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana, izay homen’ny Tompo […]‖ 2 Tim.4:8a. Vakiteny 1: Lio.1:45-56. Vakiteny 2: 2 Tim.4:6-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 2 Tim.4:8. Fitarihan-kevitra: Maro samihafa ny fomba heverin’ny olombelona hahazoana fahasambarana. Hoy kosa Andriamanitra ny amin’ny tena fahasambarana: ―Sambatra izay olona manao an’i Jehovah ho tokiny […]‖ Sal.40:4a. Ary koa: ―Hotahina izay olona matoky an’i Jehovah, dia izay manana an’i Jehovah ho tokiny‖ Jer.17:7. Fitahiana tsy manam-petra tokoa no arotsak’Andriamanitra amin’izay mino sy matoky Azy, dia izay miray aina Aminy sy miombona antoka Aminy amin’ny asany, araka ny tenin’i Jesosy manao hoe: ―Fa na iza na iza no misotro ny rano izay homeko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay; fa ny rano izay homeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay‖ Jao.4:14.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alem , ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi- madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara” © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *