Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IX Alohan’ny Paska 13 – 19 Febroary 2022 “Andriamanitra maniraka ny olony” *

Ny hafatra: “Andriamanitra dia fitiavana” 1 Jao.4:16, ary satria fitiavana Izy, dia tia ny olona rehetra ho vonjena. Hoy ny teniny “Raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan’ny ratsy fanahy, fa ny hialan’ny ratsy fanahy amin’ny lalany, mba ho velona izy” Ezek.33:11a. Fibebahana no hevitr’izany, dia fiverenana amin’Andriamanitra sy fihavanana Aminy indray. Fa hoy Jesosy: “Manana ondry hafa izay tsy amin’ity vala ity Aho; ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hihaino ny feoko; ary ho tonga andiany iray izy, sady iray ihany ny Mpiandry” Jao.10:16. Noho izany dia miantso izay rehetra mino sy mandray Azy ho Tompo Izy mba hiara-miasa Aminy hanangona ireo ondry rehetra izay mbola mitoetra any ivelan’ny valany, tahaka ny nanontaniany tamin’Isaia mpaminany hoe: “Iza no hirahiko, ary iza no handeha ho irakay?” Isa.6:8a. Naniraka mazava ny mpianany rehetra Jesosy Kristy Tompo, raha hoy Izy nanao hoe: “Mandehana any amin’izao tontolo izao hianareo; ka mitoria ny filazantsara amin’ny olombelona rehetra. Izay mino sy atao batisa no hovonjena; fa izay tsy mety mino no hohelohina” Mar.16:15-16. Adidin’ny mpino tsirairay, araka izany, ny mizara ny Filazantsaran’i Jesosy Kristy izay andraisan’ny olona ny famonjena amin’ny finoana (Rom.1:16). Fa amin’ny fomba ahoana tokoa moa no hahafahan’ny tsy mahalala hino Azy raha tsy misy mitory aminy? Fa voasoratra hoe: “Fa izay rehetra miantso ny anaran’ny Tompo no hovonjena (Joe. 3:5). Hataony ahoana ary no fiantso izay tsy ninoany? Ary hataony ahoana no fino izay Olona tsy reny? Ary hataony ahoana no fandre, raha tsy misy mpitory? Ary hataony ahoana no fitory, raha tsy nirahina? araka ny voasoratra hoe: Akory ny hatsaran’ny tongotr’iry mitondra teny soa mahafaly? (Isa.52:7)” Rom.10:13-15. Tsy an-katerena na itadiavana tambiny no anompoana an’Andriamanitra fa amin’ny nahim-po feno sy amin’ny fitiavana Azy noho ny famonjena efa noraisina taminy, araka ny tenin’i Jesosy manao hoe: “Efa nahazo maimaimpoana hianareo, koa manomeza maimaimpoana” Mat.10:8b.

Alatsinainy 14: Andriamanitra maniraka ny olony hanao ny sitrapony. “Handeha amin’izay rehetra hanirahako anao hianao” Jer.1:7b. Vakiteny 1: Mat.10:16-20. Vakiteny 2: Jer.7:4-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.1:7. Fitarihan-kevitra: Andriamanitra no Mpahary sady Tompon’izao rehetra izao, isan’izany ny olombelona izay tafasaraka taminy noho ny ota ka nanirahany ny Zanany Lahitokana mba hamonjy azy noho ny fitiavany azy (Jao.3:16). Ny hitory izany indrindra sy hamory ny olony no itadiavany mpiara-miasa, araka ny tenin’i Jesosy manao hoe: “Be ny vokatra, fa ny mpiasa no vitsy; koa amin’izany mangataha amin’ny Tompon’ny vokatra mba hampandehanany mpiasa hamory ny vokatra” Mat.9:38. Amin’izany dia Izy Tompo no miantoka ny mpanompony. Hoy Jesosy: “Tsy hianareo no nifidy Ahy, fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan’ny vokatrareo, mba homen’ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo amin’ny anarako na inona na inona” Jao.15:16.

Talata 15: Jesosy Tompo no mibaiko ny iraka. “Tsy mahazo manao izay tiako amin’ny ahy va aho?” Mat.20:15a. Vakiteny 1: Jao.15:9-18. Vakiteny 2: Mat.20:1-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.20:15. Fitarihan-kevitra: Iraka feno fanetren-tena no tadiavin’Andriamanitra, dia olona izay manaiky Azy ho Tompo manapaka eo amin’ny asany, araka ny teny fampahatsiahivan’i Jesosy manao hoe: “Ny andevo tsy lehibe noho ny tompony, na ny iraka noho ny maniraka azy” Jao.13:16. Mpanompo manana fo tahaka izany no ahazoan’Andriamanitra maneho ny voninahiny, toa izay nataony tamin’ny alalan’i Mosesy sy Arona araka ny voasoratra hoe: “Ary nataon’i Mosesy sy Arona izany, araka izay nandidian’i Jehovah; dia nanainga ny tehina izy ka namely ny rano tao Neily teo imason’i Farao sy teo imason’ny mpanompony, dia tonga ra ny rano rehetra tao Neily” Eks.7:20.

Alarobia 16: Ny iraka mivelona amin’ny tenin’Andriamanitra. “Fa ireo teny amin’ny tany tsara kosa […], dia mitana azy ka mamoa amin’ny faharetana” Lio.8:15. Vakiteny 1: Apok.22:12-21. Vakiteny 2: Lio.8:4-15. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.8:15. Fitarihan-kevitra: Alohan’ny itoriany ny tenin’Andriamanitra dia antsoiny ny olony izay irahiny handray izany teny izany ho azy aloha ka hivelona aminy. Ho fiarovan’ny iraka ny tenany no anton’izany, araka ny hiran’ny mpanao Salamo manao hoe: “Ato am-poko no iraketako ny teninao, mba tsy hanotako aminao” Sal.119:11, no sady fitahiana ho azy rahateo, araka ny tenin’i Jesosy Tompo manao hoe: “Raha miray amiko hianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angataho izay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany” Jao.15:7.

Alakamisy 17: Ny irak’Andriamanitra, olona mahatoky. “Mazotoa manolotra ny tenanao amin’Andriamanitra ho olona voazaha toetra” 2 Tim.2:15a. Vakiteny 1: Jer.26:4-15. Vakiteny 2: 2 Tim.2:11-18. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 2 Tim.2:15. Fitarihan-kevitra: Ny iraka izay mahatoky eo anatrehan’Andriamanitra dia arovany sy ambininy, eny na dia mandia lalan-tsarotra aza, toy ireo telo lahy miaramilan’i Davida mpanjaka fahizay izay nandeha namakivaky ny tobin’ny fahavalony, araka ny voasoratra hoe: “Ary ireo telo lahy mahery namaky teo amin’ny miaramilan’ny Filistina ka nanovo rano tamin’ny fantsakana tao Betlehema, izay teo anilan’ny vavahady, dia nentiny ho any amin’i Davida” 2 Sam.23:16a. Koa dia hiloa-bava tahaka an’i Paoly Apostoly izy, ka hiteny hoe: “Misaotra an’i Kristy Jesosy Tompontsika aho, Izay nampahery ahy, fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin’ny fanompoana” 1 Tim.1:12.

Zoma 18: Ny irak’Andriamanitra manao asa matotra. “Raha izaho ary, dia mihazakazaka, nefa tsy toy ny manao kitoatoa” 1 Kor.9:26a. Vakiteny 1: Mat.25:14-23. Vakiteny 2: 1 Kor.9:14-10:5. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Kor.9:26a. Fitarihan-kevitra: Andriamanitra Mpahary dia nanao asa tanteraka araka ny voasoratra hoe: “Ary hitan’Andriamanitra izay rehetra nataony, ary, indro, tsara indrindra izany” Gen.1:31a. Toy izany koa no takiany amin’ny olony izay irahiny, dia ny hiezaka hanao asa matotra amin’ny fony manontolo ka hanao izay hahatanteraka azy araka izay tratrany, araka ny tenin’i Paoly Apostoly manao hoe: “Fa asany isika, voaforona tao amin’i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, izay namboarin’Andriamanitra rahateo, mba handehanantsika eo aminy” Efes.2:10.

Asabotsy 19: Andriamanitra miantoka ny iraka izay irahiny. “Indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao” Mat.28:20b. Vakiteny 1: Asa.18:1-11. Vakiteny 2: Mat.28:16-20. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.28:19-20. Fitarihan-kevitra: Toky tsy mamitaka no omen’Andriamanitra ny olony izay manaiky hirahiny fa Izy no miantoka azy amin’ny alehany rehetra (Heb.6:10a). Toy izany no nataony tamin’i Josoa mpanompony fahizay nanao hoe: “Tsy hisy olona hahajanona eo anoloanao amin’ny andro rehetra hiainanao; tahaka ny nombako an’i Mosesy no hombako anao koa; tsy handao anao na hahafoy anao Aho” Jos.1:5. Nanantitra izany indrindra Paoly Apostoly raha hoy izy tamin’ny Kristiana tao Roma hoe: “Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hahatohitra antsika? Iza no hiampanga ny olom-boafidin’Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy” Rom.8:31b,33.

Ity perikopa ity dia avoaka isan-kerinandro amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy sy alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org sy ao amin’ny Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org: toriteny, fampianarana, hira… © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *