Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady VIII Alohan’ny Paska, 20 – 26 Febroary 2022 “Mahatoky ny tenin’Andriamanitra” *

Ny hafatra: Ny hoe “Mahatoky ny tenin’Andriamanitra” dia manambara ny fahamarinany, dia Izy tsy voasakan’inona na inona, ary na iza na iza, amin’ny fahatanterahany, araka ny voasoratra hoe: “Ny tenin’Andriamanitra dia tsy mba voafatotra” 2 Tim.2:9b. Hoy ny anjely Gabriela nanome toky an’i Maria raha nanambara ny fikasan’Andriamanitra lehibe sady mahagaga ny amin’ny hahaterahan’ny Mesia taminy izy: “Fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon’Andriamanitra” Lio.1:37. Azo adika izany manao hoe “tsy misy zavatra izay tsy hain’Andriamanitra”. Koa rehefa miteny Izy dia azo antoka fa ho tanteraka
izany, na ho ela na ho haingana. Tian’Andriamanitra tokoa ny hahatanteraka ny teniny hahatonga fitahiana, indrindra ho an’ny olom-boafidiny sy ny ankohonany, araka ny teniny manao hoe: “Fa izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin’ny farany” Jer.29:11. Ho amin’izany dia misy ny fepetra izay apetrany, araka ny voasoratra hoe: “Raha mihaino tsara ny feon’i Jehovah Andriamanitrao hianao ka mitandrina hanaraka ny didiny rehetra, izay andidiako anao anio […]” Deo.28:1. Fankatoavana no hevitr’izany, ary fankatoavana feno amin’ny fo mahitsy, mahatoky, tsy mivadika. Hoy indrindra ny Tompo manome toky ny amin’ny fahatanterahan’ny teniny amin’izay rehetra mino sy mankatò Azy:
“Raha manaiky sy mankatò hianareo, dia hihinana ny voka-tsoa amin’ny tany” Isa.1:19. Manantitra izany ny toky nomen’i Jesosy ny mpianany, raha hoy Izy: “Raha miray amiko hianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angataho izay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany” Jao.15:7.

Alatsinainy 21: Mahatoky ny tenin’Andriamanitra.
“Tsy hiverina amiko foana izy, raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako […]” Isa.55:11.
Vakiteny 1: 2 Kor.1:15-20. Vakiteny 2: Isa.55:10-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.55:11.
Fitarihan-kevitra: Marina Andriamanitra, koa dia mahatoky indrindra ny teny rehetra aloaky ny vavany. Mahay ny zavatra rehetra koa Izy, ka mahatanteraka ny teniny araka ny voasoratra hoe: “Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak’olombelona ka hanenina; moa efa nilaza va Izy, ka tsy hefainy? Na efa niteny va Izy, ka tsy hotoviny?” Nom.23:19. Azo antoka feno koa, araka izany, ny famonjen’Andriamanitra antsika mpanota tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy. Nijoro vavolombelona ny amin’izany Paoly Apostoly ka nanao hoe: “Mahatoky ka tokony hekena amin’ny fankasitrahana rehetra izao teny izao: tonga tety ambonin’ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota, ary amin’ireny izaho no lohany” 1 Tim.1:15.

Talata 22: Mitondra fahasoavana ny tenin’Andriamanitra.
“Ary izy rehetra nankalaza Azy sady talanjona noho ny tenin’ny fahasoavana naloaky ny vavany” Lio.4:22a.
Vakiteny 1: Asa.2:36-42. Vakiteny 2: Lio.4:16-22. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.4:22.
Fitarihan-kevitra: Jesosy Kristy no Ilay “Teny tonga nofo ka nonina tamintsika” (Jao.1:14a). Andriamanitra Loharanon’ny fahasoavana rehetra Izy, ka tenin’ny fahasoavana no naloaky ny vavany raha nampianatra Izy ka nitondra hafatry ny famonjen’Andriamanitra ho an’ny mpanota, dia famelan-keloka sy fampihavanana amin’Andriamanitra. Nahatsapa izany indrindra Jaona Apostoly, ka hoy izy: “Fa tamin’ny fahafenoany no nandraisantsika rehetra, dia fahasoavana anampy fahasoavana” Jao.1:16.

Alarobia 23: Mamoaza ny voan’ny tenin’Andriamanitra.
“Fa ireo teny amin’ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin’ny fo sady marina no tsara […]” Lio.8:15.
Vakiteny 1: Mat.3:7-12. Vakiteny 2: Lio.8:4-15. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.8:15.
Fitarihan-kevitra: Mamafy ny teniny amintsika tsy tapaka ny Tompo, ary manantena hahita voa eo amin’ny fiainantsika, dia finoana sy fibebahana hahatonga famonjena (Asa 20:21). Toy izany no niseho tamin’ny fiandohan’ny fitoriana ny Filazantsara, araka ny voasoratra hoe: “Dia nandroso
ny tenin’Andriamanitra; ary nihamaro indrindra ny isan’ny mpianatra tany Jerosalema; ary maro be kosa ny mpisorona nanaiky ny finoana” Asa.6:7. Mahavery kosa ny tsy fandraisana sy tsy fankatoavana ny tenin’Andriamanitra, araka ny fampitandremana nataon’i Jesosy manao hoe:
“Raha misy tsy miray amiko, dia ariana eny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo; ary angonina izy ka atsipy ao anaty afo, dia ho may” Jao.15:6.

Alakamisy 24: Ny Tenin’Andriamanitra, Teny fiainana.
“Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana” Jao.6:63b.
Vakiteny 1: 2 Kor.12:2-9. Vakiteny 2: Jao.6:48-63. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.6:63.
Fitarihan-kevitra: Ny tenin’Andriamanitra no mampisy ny tsy misy hatrany am-piandohana (Jao.1:1-4), dia araka ny voasoratra momba ny namoronany izao tontolo izao manao hoe: “Ary Andriamanitra nanao hoe: Misia mazava; dia nisy mazava” Gen.1:3. Mbola nasehon’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanany izany herin’ny teniny izany. Koa dia tamin’ny teniny ihany no nananganan’i Jesosy an’i Lazarosy tamin’ny maty izay efa nalevina hefarana, araka ny voasoratra hoe: “[…] Niantso tamin’ny feo mahery [Jesosy] hoe: Ry Lazarosy, mivoaha! Dia nivoaka ny maty nisy fehim-paty ny tànany sy ny tongony, sady voafehy mosara koa ny tavany” Jao.11:43-44a.

Zoma 25: Zarao ny tenim-pahasoavana mahavelona.
“Aoka ny fiteninareo ho amin’ny fahasoavana mandrakariva” Kol.4:6a.
Vakiteny 1: Sal.19:7-14. Vakiteny 2: Kol.4:2-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Kol.4:6.
Fitarihan-kevitra: Sarobidy indrindra ny tenin’Andriamanitra, fa tenim-pahasoavana mamelona ny reraka izy, manasitrana ny fon’izay tojo ratrampiainana samihafa, mampionona ny ory, manome fanantenana, ary manorina finoana. Hoy ny fanambaran’ny mpanao Ohabolana ny aminy: “Ny teny atao amin’ny antony dia poma volamena ao anaty vilia volafotsy tsara soratra” Oha.25:11, fa “aina ho an’ny mahazo azy izy ary
fahasalamana ho an’ny nofony rehetra” Oha.4:22. Zava-dehibe iankinan’ny aina ny fizaràna azy, ka tokony hataon’ny mino amin’ny fotoana rehetra (2 Tim.4:2), araka ny anatr’i Petera Apostoly manao hoe: “Raha misy olona miteny, dia aoka izy hiteny toy ny milaza tenin’Andriamanitra” 1 Pet.4:11.

Asabotsy 26: Maharitra mandrakizay ny tenin’Andriamanitra.
“Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona” Mat.24:35.
Vakiteny 1: 1 Pet.1:22-23. Vakiteny 2: Mat.24:29-35. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.24:35.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra dia velona mandrakizay, ary toy izany koa ny teniny, araka ny voasoratra hoe: “Fa ny tenin’Andriamanitsika dia haharitra mandrakizay” Isa.40:8b. Sambatra izay mandray sy mitandrina ny teniny, fa “mandalo izao fiainana izao sy ny filany; fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay” 1 Jao.2:17. Fiainana mandrakizay tokoa no lovan’izay mino an’i Jesosy, Ilay “làlana sy fahamarinana ary fiainana” (Jao.14:6a), dia izay rehetra mivelona amin’ny teniny sy mankatò Azy, fa Izy no “manana ny tenin’ny fiainana mandrakizay” Jao.6:68b.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi- madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org: fampianarana, hira, … 24/7. © Madanet.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *