Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady VII alohan’ny Paska, 27 Febroary – 5 Martsa 2022 “Andriamanitra mamonjy ny olona” *

Ny hafatra: Ny dikan’ny hoe “Andriamanitra mamonjy ny olona” dia Izy manafaka ny olona amin’izay mety ho fahaterena sy famiravirana ny aina, dia izay mety mahatonga fahavoazana sy fahafatesana. Fomba maro samihafa no mety isehoan’izany: aretina, loza, fahasimbana, faharatrana, fahasahiranana ara-pivelomana, fampihorohoroana ataon’ny fahavalo sy ny tsy tia. Tsy voafetra ny fiantraikan’ny zava-manjo ny olona, fa mety mahakasika ny lafim-piainan’ny tsirairay, ny tokantrano, ny ankohonana, ny fiaraha-monina, ny firenena, ny fifandraisana ara-pirenena. Kanefa koa tsy voafetra ny famonjen’Andriamanitra; fa nirahiny ny Zanany Lahitokana hitondra famonjena, ary famonjena feno ho an’izao tontolo izao. Fa hoy Jesosy: “Raha ny Zanaka no hahafaka anareo, dia ho afaka tokoa hianareo” Jao.8:36. Nataon’Andriamanitra ho an’ny olona rehetra tokoa ny famonjena, satria tsy tiany hisy ho very na dia iray aza (Ezek.33:11a); saingy ny fahatanterahan’izany kosa dia miankina amin’ny safidin’ny olona sy ny finoany. Fa voasoratra hoe: “Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanany lahitokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay” Jao.3:16. Toky no omen’ny tenin’Andriamanitra manao hoe: “Tsy ho menatra izay rehetra mino Azy – Isa.28:16” Rom.10:11. “Fa izay rehetra miantso ny anaran’ny Tompo no hovonjena – Joe.3:5” Rom.10.13. Koa “Miantsoa Azy, dieny mbola akaiky Izy” Isa.55:6; fa Izy mihitsy aza no miantso sy mitaona manao hoe: “Antsoy Aho amin’ny andro fahoriana, dia hamonjy anao Aho, ka hanome voninahitra Ahy hianao” Sal.50:15.

Alatsinainy 28 : Andriamanitra manome tokim-pamonjena ho an’ny olona. “Lazao amin’izay reraka am-po hoe: Mahereza, aza matahotra, indro, Andriamanitrareo” Isa.35:4a,b. Vakiteny 1: Heb.12:1-6. Vakiteny 2: Isa.35:3-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.35:4. Fitarihan-kevitra: Maro ny adin’ny olona izay ilany famonjena, indrindra ny adiny amin’ny ota. Amin’izany dia sarotra itokisana ny olona, satria “tsy misy marina na dia iray aza” Rom.3:10. Soa fa izay tsy hain’ny olona dia hain’Andriamanitra (Mar.10:27). Tonga Jesosy manome tokim-pamonjena ka manao hoe: “Atỳ amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokoa; Izaho efa naharesy izao tontolo izao” Jao.16:33b.

Talata 01 : Andriamanitra tia mamonjy ny olona. “Mpamonjy mora azo indrindra amin’ny fahoriana Izy” Sal.46:1b. Vakiteny 1: Mar.10:46-52. Vakiteny 2: Sal.46:1-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.46:1-3. Fitarihan-kevitra: Ny planina izay imasoan’Andriamanitra dia ny hamonjy ny olona izay nohariany hanana ny voninahiny (Gen.1:26) sy izao tontolo izao izay taratry ny fahatsarany (Gen.1:31). Koa dia nampahafantariny fa tsy lavitra izay mitady Azy Izy ary tsy manetsin-tadìny amin’ny fitarainany. Hoy Izy: “Antsoy Aho, dia hovaliako hianao” Jer.33:3.

Alarobia 02 : Jesosy Kristy maty hamonjy ny mpanota. “Fa Kristy kosa efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny Marina hamonjy ny tsy marina” 1 Pet.3:18a. Vakiteny 1: Jao.10:7-16. Vakiteny 2: 1 Pet.3:18-22. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Pet.3:18. Fitarihan-kevitra: Fahoriana ny fisarahana amin’Andriamanitra, satria fahaverezana no hevitr’izany. Fa hoy ny Tompo: “Ny helokareo no efitra mampisaraka anareo amin’Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy mihaino Izy” Isa.59:2. Tonga kosa Jesosy hamonjy antsika, fa “Izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an’izao tontolo izao koa” 1 Jao.2:2.

Alakamisy 03 : Jesosy Kristy, vavahadin’ny famonjena. “Ary, injao! Nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: Ity no zanako malalako Izay sitrako” Mat.3:17. Vakiteny 1: Gen.28:10-16. Vakiteny 2: Mat.3:13-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.3:17. Fitarihan-kevitra: Foana tsy misy intsony ny efitra nampisaraka antsika olombelona amin’Andriamanitra noho ny fanavotana vitan’i Jesosy, ary dia tanteraka indray ny fihavanantsika amin’Andriamanitra Mpahary antsika. Kristy amintsika: lanitra misokatra mandrakizay. Hoy Jesosy: “Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin’ny Ray, afa-tsy amin’ny alalako” Jao.14:6.

Zoma 04 : Azo antoka ny famonjen’Andriamanitra. “Mahavonjy tokoa izay manatona an’Andriamanitra amin’ny alalany Izy” Heb.7:25a. Vakiteny 1: Jao.14:1-7. Vakiteny 2: Heb.7:23-28. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.7:24-25. Fitarihan-kevitra: Ny “Mesia” (Massiah, arameana), na “Kristy” (Kristos, grika), dia Ilay voahosotr’Andriamanitra hitondra famonjena. Manondro an’i Jesosy indrindra izany. Mahatoky ny famonjena entiny, fa voasoratra hoe: “Ary ny anarany ataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany” Mat.1:21. Fa Izy no “Mpisoronabe mamindra fo sy mahatoky ny amin’Andriamanitra, mba hanaovany fanavotana noho ny heloky ny olona” Heb.2:17.

Asabotsy 05 : Antsoy Jesosy famonjena anao. “Fa izay rehetra miantso ny anaran’ny Tompo no hovonjena” Rom.10:13. Vakiteny 1: Mat.20:29-34. Vakiteny 2: Rom.10:1-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.10:13. Fitarihan-kevitra: Voasoratra hoe: “Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota” Jao.9:31a, kanefa dia toky lehibe kosa no omen’i Jesosy antsika, dia ny ahazoantsika miantso Azy ka mandray ny famonjeny. Fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po Izy ka manao hoe: “Mankanesa aty amiko, hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana” Mat.11:28. Ny fitsaharana? Dia isika ho voavela heloka ka vita fihavanana indray amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanany.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi- madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org: toriteny, fampianarana, hira… 24/7 © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *