Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady V Alohan’ny Paska, 13 Martsa – 19 Martsa 2022 “Andriamanitra tia mamonjy ny mpanota” *

Ny hafatra: Tian’Andriamanitra ny olona rehetra ho vonjena amin’ny ady maro sy ny fahoriana, ary indrindra ny fahafatesana izay mianjady aminy vokatry ny fisarahany Taminy noho ny ota (Rom.6:23). Noho ny fitiavany tsy takatry ny saina dia tsy mahafoy ny olombelona ho very tokoa Andriamanitra, ka ny fikendreny dia ny hamerina azy hanana indray ny voninahitra efa nomeny azy hatramin’ny voalohany tamin’ny nahariany azy hitovy endrika Aminy (Gen.1:26). Ho antoka hahatanteraka izany dia nomeny Jesosy Kristy Zanany, araka ny teniny manao hoe: “Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny Zanany Lahitokana mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay” Jao.3:16. Tonga tokoa Jesosy nitondra ny fampihavanana ny olona amin’Andriamanitra (Efes.2:14) tamin’ny nanolorany ny ainy teo amin’ny hazo fijaliana ho avotra hisolo ny mpanota (Mat.20:28), dia Izy Izay Marina hamonjy ny tsy marina (1 Pet.3:18). Fietrena sy fangirifiriana lalina niaretan’i Jesosy hatramin’ny fahafatesana no nanatanterahany ny asam-pamonjena, izay nanokafany ny lanitra ho antsika mpanota. Hoy ny fanambaran’ny Epistily ho an’ny Hebreo milaza izany: “Fa nianatra fanarahana tamin’ny fahoriana nentiny Izy, na dia Zanaka aza; ary rehefa natao tanteraka Izy, dia tonga loharanon’ny famonjena mandrakizay ho an’izay rehetra manaraka Azy” Heb.5:8-9. Jesosy Kristy no Ilay Mesia Voahosotry ny Ray ho Mpamonjy izao tontolo izao (Jao.4:42), dia araka izay nanambarany Azy raha niova tarehy tao an-tendrombohitra Izy nanao hoe: “Ity no Zanako Malalako Izay sitrako; Izy no henoy” Mat.17:5, izay azo adika manao hoe koa: “Izy no inoy”. Koa raiso amin’ny finoana ny famonjena atolotr’Andriamanitra ho anao ao amin’i Jesosy Kristy Zanany, araka ny tenin’ny Soratra Masina manao hoe: “Minoa an’i Jesosy Tompo, dia hovonjena hianao sy ny ankohonanao” Asa.16:31.

Alatsinainy 14: Andriamanitra miantso ny mpanota ho vonjena. “Mijere Ahy, dia ho voavonjy hianareo, ry vazan-tany rehetra” Isa.45:22a. Vakiteny 1: Asa.3:1-10. Vakiteny 2: Isa.45:20-25. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.45:22. Fitarihan-kevitra: Ny hoe “mpanota”? Toerana sarotra indrindra satria midika fahafatesana, dia fahafatesam-panahy noho ny fisarahana amin’Andriamanitra. Fa hoy ny Tompo: “Fa ny helokareo no efitra mampisaraka anareo amin’Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mappiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy mihaino Izy” Isa.59:2. Mahagaga indrindra kosa ny fitiavan’Andriamanitra mampitraka izay rehetra milofika noho ny ota ary mitaona azy handray ny famonjeny, izany hoe: “Mijery an’i Jesosy, Tompon’ny finoana sy mpanefa azy” Heb.12:2a.

Talata 15: Andriamanitra tia mamela heloka ny mpanota. “Izaho koa dia tsy manameloka anao; mandehana, ary amin’izao sisa izao dia aza manota intsony” Jao.8:11. Vakiteny 1: Isa.55:6-11. Vakiteny 2: Jao.8:1-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.8:10-11. Fitarihan-kevitra: Andriamanitra tia ny mpanota, saingy tsy tia ny ota, satria “fahafatesana no tambin’ny ota” Rom.6:23. Ary noho izany dia tonga Jesosy handrava ny herin’ny ota tamin’ny fahafatesany ka nanome famelan-keloka feno ho famonjena ny mpanota (1 Pet.2:24). “Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin’izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao” Jao.3:17.

Alarobia 16: Andriamanitra niaritra mba hahavonjy ny mpanota. “Fa satria nalaim-panahy ny tenany tamin’ny fahoriana nentiny, dia mahavonjy izay alaim-panahy koa Izy” Heb.2:18. Vakiteny 1: 1 Pet.1:3-9. Vakiteny 2: Heb.2:10-18. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.2:18. Fitarihan-kevitra: Ny fitiavan’Andriamanitra hamonjy ny mpanota no niaretany hatramin’ny fahafatesana. Fa voasoratra hoe: “Raha niakatra ho any amin’ny avo Izy, dia nitondra olona maro ho babo ka nanome fanomezana ho an’ny olona – Sal.68:18” Efes.4:8. Ny fanomezana nomeny dia ny ainy ho famonjena ny mpanota ka andraisany ny fiainana mandrakizay.

Alakamisy 17: Ny finoana no mahavonjy ny mpanota. “Ravehivavy, lehibe nu finoanao; tongava aminao araka izay irinao” Mat.15:28a. Vakiteny 1: Gen.32:23-31. Vakiteny 2: Mat.15:21-28. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.15:28. Fitarihan-kevitra: Amin’ny finoana no andraisana ny famonjen’Andriamanitra, araka ny voasoratra hoe: “Fa raha tsy amin’ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy; fa izay manatona an’Andriamanitra dia tsy maintsy mi,no fa misy Izy sady Mpamaly soa izay mazoto mitady Azy” Heb.11:6. Koa “Minoa an’i Jesosy Tompo, dia hovonjena hianao sy ny ankohonanao” Asa.16:31.

Zoma 18: Ny fahamasinan’Andriamanitra manafaka amin’ny ota. “Fa izao no sitrapon’Andriamanitra, dia ny hanamasinana anareo” 1 Tes.4:3a. Vakiteny 1: Heb.12:14-17. Vakiteny 2: 1 Tes.4:1-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Tes.4:3. Fitarihan-kevitra: Ny planin’Andriamanitra ho an’ny olom-bonjeny dia ny fahatanterahany araka ny tenin’i Jesosy manao hoe: “Aoka ho tanteraka hianareo toy ny fahatanterahan’ny Rainareo Izay any an-danitra” Mat.5:45. Ho amin’izany dia hoy ny Tompo: “Koa ho masina hianareo, satria masina Aho” Lev.11:45. “Fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo” Heb.12:14b.

Asabotsy 19: Andriamanitra mitaona ny mpanota hibebaka. “Fa mahari-po aminareo Izy, ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin’ny fibebahana izy rehetra ” 2 Pet.3:9b. Vakiteny 1: Isa.49:9-13. Vakiteny 2: 2 Pet.3:1-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 2 Pet.3:9. Fitarihan-kevitra: Andriamanitra dia tia tokoa ny mpanota ho vonjena, ka dia nirahiny ny Zanany Lahitokana “mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay” Jao.3:16b. Koa raha nanomboka ny asany Jesosy dia nitoriteny ka nanao hoe: “Mibebaha hianareo, fa efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra” Mat.4:17. Mbola manako mandraka ankehitriny izany antson’Andriamanitra izany, fa ny faharipon’Andriamanitra dia mitaona ny mpanota hibebaka (Rom.2:4 / 2 Pet.3:9b). Koa “Anio, raha hihaino [mahare] ny feony hianareo, aza manamafy ny fonareo […]” Heb.3:7-8, fa raiso ny famonjen’Andriamanitra.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alem , ary azo jerena ao amin’ny ite www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. © Madanet.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *