Fiangonana Loterana Malagasy
Hira & Filazantsara
Alahady III alohan’ny Paska, 27 Martsa – 02 Aprily 2022
“Andriamanitra manao fanekena amin’ny olony”
*

Ny hafatra: Ny hoe “Andriamanitra manao fanekena amin’ny olony” dia Izy manaiky ny hiahy ny fahavelomany, tsy ho amin’ity fiainana ity ihany, fa ho amin’ny fiainana mandrakizay indrindra koa. Izany fanekena izany dia nofeheziny amin’ny teniny hoe: “Ho Andriamanitrareo [Aho], ary hianareo ho oloko” Lev.26:12, izay nanterin’i Jesosy amin’ny hoe: “Satria velona Aho, dia ho velona koa hianareo” Jao.14:19b. Antoka lehibe tokoa no ataon’Andriamanitra noho ny fanekena nataony. Hoy Izy tamin’ny firenena Israely: “Fa ankehitriny, ry Jakoba ô, izao no lazain’i Jehovah, Izay nahary anao sady namorona anao, ry Israely ô: Aza matahotra hianao, fa efa nanavotra anao Aho; efa niantso ny anaranao Aho, Ahy hianao” Isa.43:1.
Ary satria tsy mahafoy antsika Izy, na dia “tsy misy marina na dia iray akory aza” isika (Rom.3:10), dia efa nanao fanavotana ho antsika izay mino Azy Izy. Fa “Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy” Rom.5:8. Fanekena mitoetra mandrakizay no
ataon’Andriamanitra amin’ny olony amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanany, fa Jesosy no “Mpiandry ondry lehibe, niala amin’ny maty, mitondra ny ran’ny fanekena mandrakizay” Heb.13:20. Hoy Izy tamin’ny mpianany: “Sotroinareo rehetra ity; fa ity no rako, dia ny amin’ny fanekena [na: ny fanekena vaovao], izay alatsaka ho an’ny maro ho famelan-keloka” Mat.26:27b-28.
Fa tsy mahafoy ny olony Izy (Rom.11:1a), na dia mananatra azy mafy aza, toy ny nataony tamin’ny firenena Israely manao hoe: “Tamin’ny firehetan’ny fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao indray mipi-maso monja, fa amin’ny famindrampo mandrakizay kosa no amindrako fo aminao, hoy Jehovah, Mpanavotra anao” Isa.54:8. Ary amin’izany, dia hoy Izy: “Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindrampoko, ary tsy hitsoaka ny faneken’ny fihavanako, hoy Jehovah, Mpamindra fo aminao” Isa.54:10. Hazòny ny faneken’Andriamanitra mba hihazonany anao!

Alatsinainy 28: Andriamanitra manao fanekena amin’ny olony.
“Indro, Izaho efa manorina ny fanekeko aminareo sy amin’ny taranakareo mandimby anareo” Gen.9:9.
Vakiteny 1: Heb.7:17-28. Vakiteny 2: Gen.9:1-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Gen.9:9.
Fitarihan-kevitra: Fanekena mandrakizay no ataon’Andriamanitra mba hiantohana ny olom-boafidiny sy ny taranany, satria fitiavana mandrakizay no nitiavany azy (Jer.31:3). Amin’izany dia manome toky Izy fa hitsinjo ny olony sy homba azy hatrany, araka ny teniny manao hoe: “Izaho tsy
handao anao na hahafoy anao akory” Heb.13:5b. Hoy indrindra Jaona milaza ny amin’izany fitiavana mahatoky izay nitiavan’i Jesosy ny mpianany izany: “Ary efa tia ny Azy izay amin’izao tontolo izao Izy, dia tia azy hatramin’ny farany” Jao.13:1b.

Talata 29: Jesosy Kristy no fehin’ny fanekena amin’Andriamanitra.
“Dia hiaro Anao Aho ka hanome Anao ho fanekena ho an’ny olona” Isa.49:8b.
Vakiteny 1: Gal.3:15-22. Vakiteny 2: Isa.49:8-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.49:8.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra manao fanekena amin’ny olona mba hiray antoka aminy. Izany dia tamin’ny alalan’ny ran’i Kristy maty ho antsika mpanota, “fa raha tsy misy ra alatsaka, dia tsy misy famelan-keloka” Heb.9:22b. Koa dia ny rany masina no mamehy ny fanekempanavotana nataon’Andriamanitra mandrakizay ho an’ny mpanota, araka ny Soratra Masina manao hoe: “Fa Kristy kosa, rehefa tonga ho Mpisoronabe ny amin’ny zavatra tsara ho avy; dia […] tsy mba nitondra ran’osilahy sy ran-janak’omby Izy, fa ny ran’ny tenany, dia niditra indray mandeha ho any amin’ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay ” Heb.9:11-12.

Alarobia 30: Ny faneken’Andriamanitra miahy ny olony.
“Dia nandray ny mofo Jesosy; ary rehefa nisaotra, dia nizara izany tamin’izay nipetraka hihinana Izy” Jao.6:11a.
Vakiteny 1: Isa.46:3-9. Vakiteny 2: Jao.6:1-15. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.6:11.
Fitarihan-kevitra: Endriky ny fiahian’Andriamanitra ny olony ny nizaran’i Jesosy ny mofo izay nampitomboiny ho an’ireo olona maro nanaraka Azy. Itarafana ny fanoloran’i Jesosy ny tenany izany, fa hoy Izy: “Ny mofon’Andriamanitra dia Ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an’izao tontolo izao” Jao.6:33. Araka izany, dia hoy koa Izy: “Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay; ary Izaho hanangana azy amin’ny andro farany” Jao.6:54.

Alakamisy 31: Ny zanaky ny fanekena mandova teny fikasana.
“Fa ilay tamin’ny tsy andevo kosa dia nateraka tamin’ny teny fikasana” Gal.4:23b.
Vakiteny 1: Jao.16:19-24. Vakiteny 2: Gal.4:21-23. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Gal.4:23.
Fitarihan-kevitra: Hoy ny Soratra Masina ny amin’izay mino sy mandray ny fanekena nataon’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy : “Hianareo no zanaky ny mpaminany sy ny fanekena nataon’Andriamanitra tamin’ny razanareo, raha hoy Izy tamin’i Abrahama: Ary amin’ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany – Gen.22:18” Asa.3:25. Hoy Jesosy: “Fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano
mandrakariva; fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva” Jao.8:35, dia ny zanaka mandray sy mihazona ny teny fikasana nomen’Andriamanitra izany (Rom.9:8).

Zoma 01: Andriamanitra mihazona ny fanekeny.
“Tsy hitsoaka ny faneken’ny fihavanako, hoy Jehovah, Mpamindra fo aminao” Isa.54:10b.
Vakiteny 1: 2 Kor.9:6-15. Vakiteny 2: Isa.54:5-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.54:10.
Fitarihan-kevitra: Fampaherezana ho an’ny finoantsika ny fahatokiana fa mitoetra mandrakizay ny faneken’Andriamanitra. Fa Andriamanitry ny Fahamarinana Izy ka tsy mba mivadika amin’ny teniny. Eny tokoa: “Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak’olombelona ka hanenina; moa efa nilaza va Izy ka tsy hefainy? Na efa niteny va Izy, ka tsy hotoviny?” Nom.23:19. Hoy Jesosy: “Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona” Mat.24:35.

Asabotsy 02: Ny fanekena, firaisana voninahitra amin’i Kristy.
“Ray ô, tiako mba ho any amiko amin’izay itoerako ireo izay nomenao Ahy” Jao.17:24a.
Vakiteny 1: 2 Tim.2:8-13. Vakiteny 2: Jao.17:20-26. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.17:24.
Fitarihan-kevitra: Voninahitra mandrakizay no lova omanin’Andriamanitra ho an’ny olony izay mihazona ny fanekeny. Tsy inona izany voninahitra izany fa ny firaisany aina amin’Andriamanitra, ny fiarahany miaina miaraka Aminy mandrakizay. Ataon’Andriamanitra ho “fanaka omem-boninahitra” izy ao amin’ny fanjakany (2 Tim.2:21). Amin’izany dia hoy Jesosy: “Avia hianareo izay notahian’ny Raiko, mandovà ny
fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao” Mat.25:34.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi- madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org: fampianarana, Hira, … 24/7. © Madanet.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *