Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahadin’ny sampan-drofia, 10 – 16 Aprily 2022 “Kristy, Paska ho antsika” *

Ny hafatra: Satria “tsy mahaisotra ny ota ny ran’ombilahy sy ny ran’osilahy” Heb.10:4, dia “voavono Kristy, Paska ho antsika” 1 Kor.5:7b. Jesosy Kristy “Paska ho antsika”:
(1) Fanehoan’Andriamanitra ny fitiavany antsika izany, “fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy” Rom.5:8, dia Izy manao fanavotana amin’ny famelana ny fahadisoantsika araka ny haren’ny fahasoavany (Efes.1:7), fanafahana antsika amin’ny ziogan’ny ota araka ny fahafenoan’ny fahefany (Jao.8:36), ary fampihavanana antsika amin’ny Ray hahatonga antsika ho mpandova ny fanjakany
(Rom.8:17). Fa ny fanavotany antsika dia ny fividianan’i Jesosy antsika tamin’ny rany ho an’Andriamanitra Ray.

(2) Nanolotra ny tenany aman-drany ho antsika Jesosy Kristy ho fanamarinana antsika. “Fa raha tsy misy rà alatsaka, dia tsy misy famelankeloka” Heb.9:22b. Latsaka tokoa ny ran’i Jesosy ho fanavotana antsika, ary “Izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an’izao tontolo izao koa” 1 Jao.2:2. Koa amin’izany, “Iza no hiampanga ny olom-boafidin’Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin’ny maty koa ka mitoetra eo an-tànana ankavanan’Andriamanitra ary mifona ho antsika” Rom.8.33-34. Fa ny asam-panavotana nataon’i Jesosy tamin’ny nanolorany ny tena amandrany dia tsy misaraka amin’ny asam-pisoronana am-bavaka izay ady varotra ataony amin’ny Ray mba hahazoantsika ny famindrampony ho famelana ny helotsika. “Koa amin’izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an’Andriamanitra amin’ny alalany Izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy” Heb.7:25.

(3) Mahery sady tsy manam-paharoa ary azo antoka indrindra ny fanavotana nataon’i Jesosy Kristy. Fa resy Satana mpaka fanahy sy mpiampanga ary mpanameloka (Gen.3:6 / Apok.12:10), fa nandohalika nivavaka Jesosy manao fifonana ho antsika (Mat.26:38). “Ary amin’izany dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy” Rom.8:1. Resy koa ny herin’ny ota, fanindronan’ny fahafatesana, ka andraisantsika tokin’aina avy amin’ny tenin’i Jesosy manao hoe: “Satria velona Aho, dia ho velona koa hianareo” Jao.14:19d


Alatsinainy 11: Ny olon’Andriamanitra mifaly amin’ny fihavian’ny Mpanavotra azy.
“Mifalia indrindra, ry ziona zanakavavy; […] Indro ny Mpanjakanao avy ho anao […]” Zak.9:9a.
Vakiteny 1: Jao.1:22-31. Vakiteny 2: Zak.9:9-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Zak.9:9.
Fitarihan-kevitra: Naniry mafy ny hiverenan’ny fahasoavan’Andriamanitra sy ny voninahiny ho aminy ny Israely rehefa voanatry ny Tompo Izay tezitra taminy noho izy nivadika taminy. Fa “tsy nety nihaino ireny, fa nampihemotra ny sorony, ary nataony lalodalovana ny sofiny mba tsy handre” Zak.7:11. Andriamanitra kosa tsy mba to fo amin’ny olony, koa dia naniraka ny Zanany Lahitokana Izy “Hitady sy hamonjy ny very” (Lio.19:10). Tonga Jesosy Mpanjaka mitondra fanavotana, dia famelan-keloka ho fanamarinana sy fampihavanana : mifalia!

Talata 12: Kristy nandray ny fietrentsika tamin’ny tenany.
“Ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona Izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin’ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin’ny hazo fijaliana” Fil.2:8.
Vakiteny 1: Isa.53:7-9. Vakiteny 2: Fil.2:5-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Fil.2:7-8.
Fitarihan-kevitra: Fandavan-tena tsy tratry ny saina sady tsy vitan’olombelona no nataon’i Jesosy. Fa naka ny endriky ny mpanota Izy ary nanaiky ho tsaraina sy ho helohina toy ny mpanota, mba hahavotra ny mpanota amin’ny fitsaran’Andriamanitra, dia ny fanamelohany mandrakizay! Fa voasoratra hoe : “Ary novonoiny ny sora-tànan’ny didy izay niampanga antsika; dia nesoriny tsy ho eo mihitsy izany ka nohomboany tamin’ny hazo fijaliana ” Kol.2:14. Tanteraka ny fanavotana nataon’Andriamanitra, fa hoy Izy: “Miasa Aho, ka iza moa no mahasakana izany?” Isa.43:13b.

Alarobia 13: Antsoy ny Mpanavotra fa tonga ho anao Izy.
“Hosana ho an’ny Zanak’i Davida ” Mat.21:9a.
Vakiteny 1: Sal.50:1-15. Vakiteny 2: Mat.21:1-19. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.21:9.
Fitarihan-kevitra: Ny hoe “Hosana” dia adika hoe “Vonjeo re!”. Noho ny fahafantarana araka ny fitarihan’ny Fanahy Masina fa tonga hamonjy izao tontolo izao sy ny mpanota tokoa Jesosy, dia tsy nihambahamba ireo jamba roa lahy niantsoantso nanao tamin’i Jesosy hoe: “Mamindra fo aminay, ry Zanak’i Davida ô!” Mat.9:27. Tanteraka izany araka ny voasoratra hoe: “Dia nanendry ny masony Izy ka nanao hoe: Tongava aminareo araka ny finoanareo. Dia nahiratra ny masony” Mat.9:29-30a. “Fa izay rehetra miantso ny anaran’ny Tompo no hovonjena – Joe.3:5” Rom.10:13.

Alakamisy Masina 14: Ny fanavotana, fehezina amin’ny ran’ny fanekena.
“Ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin’ny rako, izay aidina ho anareo” Lio.22:20b.
Vakiteny 1: 1 Kor.11:23-29. Vakiteny 2: Lio.22:14-20. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.22:20.
Fitarihan-kevitra: Vidin’aina ny famelan-keloka azon’ny mpanota ho fanavotana azy, dia “ny ra soan’i Kristy, toy ny ran’ny zanak’ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentimpentina” 1 Pet.1:19. Fa hoy ny Tompo raha nanomana ny Paska ny Israely: “Zanak’ondry tsy misy kilema, dia lahy izay iray taona, no halainareo; halainareo amin’ny ondry na amin’ny osy izy” Eks.12:5.
Hoy Jaona mpanao batisa raha nanondro an’i Jesosy: “Indro ny Zanak’ondrin’Andriamanitra, Izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao” Jao.1:29.

Zoma Masina 15: Kristy nanaiky hiaritra ho fanavotana ny mpanota.
“Ny kapoaka nomen’ny Raiko Ahy tsy hosotroiko va?” Jao.18:11b.
Vakiteny 1: Es.50:6-9. Vakiteny 2: Jao.18:1-19. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.18:10-11.
Fitarihan-kevitra: Jesosy Kristy, Zanaky ny fankatoavana ny Ray. Fa hoy Izy tamin’ireo Jiosy izay tsy nino Azy: “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Ny Zanaka tsy mahazo manao na inona na inona ho Azy, afa-tsy izay hitany ataon’ny Ray”Jao.5:19. Ary noho izany dia voasoratra hoe: “Tamin’ny andron’ny nofony, raha nanao fivavahana sy fangatahana nomban’ny fitarainana mafy sy ny ranomaso be tamin’izay nahavonjy Azy tamin’ny fahafatesana Izy, sady voahaino noho ny fahatahorany an’Andriamanitra, dia nianatra fanarahana tamin’izay fahoriana nentiny Izy, na dia Zanaka aza” Heb.5:7-8.

Asabotsy 16: Andro fanginana. Fibanjinana an’i Jesosy maty ho antsika. Fiandrandrana koa ny fitsanganany ho antsika.
Vakiteny 1: Mat.27:27-50/ Jao.20:1-20/ Heb.5:1-10/ Heb.12:1-2

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio: fampianarana, hira… 24/7. © Madanet.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *