Fiangonana Loterana Malagasy
Hira & Filazantsara
Andro Paska I & II, 17 – 23 Aprily 2022
“Misandratra Kristy”
*

Ny hafatra: Ny hoe « Misandratra Kristy » dia manambara indrindra ny fanehoan’Andriamanitra ny voninahiny tamin’ny nananganany Azy tamin’ny maty. Nasandratr’Andriamanitra Ray tokoa Jesosy Kristy Zanany satria nanome voninahitra Azy tamin’ny fankatoavana ny teniny sy ny fanatanterahana ny sitrapony. Fa hoy Jesosy: « Fa tsy nidina avy any an-danitra Aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapon’Izay naniraka Ahy. Ary izao no sitrapon’Izay naniraka Ahy, dia ny tsy hamelako hisy very izay rehetra nomeny Ahy, fa hatsangako indray amin’ny andro farany izy » Jao.6:38-39. Famelomana ny maty no hevitr’izany, dia isika maty noho ny ota, « fa ny ota no fanindronan’ny fahafatesana » 1 Kor.15:56a
. Ho amin’izany, dia maty hamonjy antsika Kristy (Rom.5:8). Ary dia nanaiky hiaritra hatramin’ny fahafatesana tokoa Izy mba hanangana antsika avy amin’ny fahafatesana ka ho velona tahaka Azy (Jao.14:19). Fa naka ny endrika maha-mpanota antsika Izy ary nanaiky hatramin’ny
fahafatesana mba hankalazany ny Ray. Hoy ny tonom-bavaka nataony: « Izaho efa nankalaza anao tety ambonin’ny tany; vitako ny asa nomenao Ahy hataoko. Ary ankehitriny, Ray ô, mankalazà ahy amin’ny tenanao, dia amin’ny voninahitra niarahako nanana taminao, fony tsy mbola ary izao tontolo izao » Jao.17:4-5. Ny voninahitr’Andriamanitra izay nisandratan’i Jesosy dia ny nandreseny ny fasana ka nitsanganan’ny tenany tamin’ny maty; ary dia tanteraka sy niseho tamin’izany ny fahefana feno izay nomena Azy, dia Izy velona sy afaka hamelona na dia ny maty aza (Jao.11:25). Fa nitsangana Jesosy, ary velona mandrakizay mandrakizay sady manana ny fanalahidin’ny fahafatesana sy ny fiainantsy-hita (Apok.1:18). Koa minoa an’i Jesosy Tompo, dia ho velona hianao! Fa amin’izany, dia hoy Paoly Apostoly: « Mahatoky izao teny izao : Fa raha miara-maty aminy isika, dia hiara-belona aminy koa » 2 Tim.2:11.

Alatsinainy 18: Andriamanitra manandratra ny Mpanompony.
“Hisandratra sy ho ambony Izy ka ho avo indrindra” Isa.52:13b.
Vakiteny 1: Jao.12:27-32. Vakiteny 2: Isa.52:13-15. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.52:13.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra dia manome voninahitra izay manome voninahitra Azy (1 Sam.2:30) ka dia noho izany no anandratany ny Mpanompony. Fa ny hankalaza sy hanome voninahitra ny Ray no anton’ny nahatongavan’i Jesosy, ka nanekeny hanao ny sitrapony, dia ny niaretany hatramin’ny fahafatesana ho fanavotana ny mpanota. Fa voasoratra hoe: “Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy” Rom.5:8

Talata 19: Misandratra Kristy, fanavotana ho an’ny olony.
“Fa voavono Kristy, Paska ho antsika” 1 Kor.5:7b.
Vakiteny 1: Jao.6:52-58. Vakiteny 2: 1 Kor.5:7-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Kor.5:7.
Fitarihan-kevitra: Jesosy Kristy no Ilay Zanak’ondry tsy misy pentina nomen’Andriamanitra mba hanaisotra ny fahotan’izao tontolo izao (Jao.1:29). Fanatitra nankasitrahan’Andriamanitra tanteraka Izy, noho Izy nanao ny sitrapony. Fa “Amin’izany sitrapo izany no nanamasinana antsika tamin’ny nanaterana ny tenan’i Jesosy Kristy indray mandeha” Heb.10:10.

Alarobia 20: Misandratra Kristy, nandresy ny fasana.
“Efa nitsangana Izy; tsy ato Izy” Mar.16: 6d,e.
Vakiteny 1: Sal.16:4-11. Vakiteny 2: Mar.16:1-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mar.16:6.
Fitarihan-kevitra: Toy ny nananganan’i Jesosy an’i Lazarosy no nitsanganany koa tamin’ny alalan’ny herin’ny Fanahin’Andriamanitra Izay mahay manangana na dia ny maty azy (Rom.4:17). Ny fitsanganan’i Jesosy dia hafatra lehiben’ny Filazantsara mba hampitraka antsika olombelona milofika noho ny ady maro sy noho ny fahalementsika, sady fitaomana antsika hitady Ilay velona mandrakizay. Ho an’izay rehetra mino ny fitsanganany tamin’ny maty, dia hoy Jesosy: “satria velona Aho, dia ho velona koa hianareo” Jao.14:19d.

Alakamisy 21: Misandratra Kristy hanafaka ny olona.
“Raha ny zanaka no hahafaka anareo, dia ho afaka tokoa hianareo” Jao.8:36.
Vakiteny 1: Heb.2:10-18. Vakiteny 2: Jao.8:31-36. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.8:36.
Fitarihan-kevitra: Feno sy tanteraka ny fanafahana omen’i Jesosy ny olona, satria noraisiny teo amin’ny tenany ny momba azy manontolo araka ny voasoratra hoe: “Fa nofoanany ny tenany tamin’ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin’ny olona; ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona Izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin’ny fahafatesana; dia ny fahafatesana tamin’ny hazo fijaliana” Fil.2:7-8. Ary dia foana niaraka tamin’ny fahafatesan’i Jesosy ny asa
maty rehetra amintsika (Heb.9:14) : ny ota, ny fahalovana, ny fahafatesana, ny tsy finoana! Fa “raha misy olona ao amin’i Kristy, dia olom-baovao izy” 2 Kor.5: 17a, dia olona velona !

Zoma 22: Misandratra Kristy, manangana ny mpanota.
“Matokia anaka, voavela ny helokao” Mat.9:2b.
Vakiteny 1: Isa.44:21-23. Vakiteny 2: Mat.9:1-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.9:1-2.
Fitarihan-kevitra: Hoy i Paoly Apostoly: “Iza no hanafaka ahy amin’ny tenan’ity fahafatesana ity?” Rom.7: 4b, izany hoe hanova azy mba hitafy ny toe-panahy araka an’Andriamanitra (1 Tim.2:2). Ny olombelona namany va? Sanatria izany. Izy tenany va? Vao mainka koa. Tonga Kristy Mpanompon’i Jehovah “hitory fanafahana amin’ny babo” Isa.61:1d, dia izay voafatotry ny ota sy ny toetra maha-mpanota izay mahameloka azy. Ho an’izay mitady famelan-keloka sy fiovàna marina dia tanterahin’i Jesosy ny
teny nataony tamin’i Zakaiosy manao hoe: “Anio no tonga amin’ity trano ity ny famonjena” Lio.19:9a.

Asabotsy 23: Misandratra Kristy, manangana ny maty.
“Izaho no fananganana ny maty sy fiainana” Jao.11:25a.
Vakiteny 1: 1 Tes.4:13-18. Vakiteny 2: Jao.11:21-27. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.11:25.
Fitarihan-kevitra: Toetra maha-Andriamanitra sady Mpamonjy an’i Jesosy indrindra ny manangana ny maty sy manome fiainana. Sambatra izay mino Azy, fa “izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay” Jao.3:36. Ho an’izay mitady ny famonjeny dia mbola vonona Izy hanao aminy hoe: “Hoy Izaho aminao, mitsangàna” Mar.5:41.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny ite www.hifi- madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara” Henoy ny hifiradio: fampianarana, hira, … 24/7. © Madanet.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *