Fiangonana Loterana Malagasy
Hira & Filazantsara
Alahady V manaraka ny Paska, 22-28 May 2022
“Mahereza mivavaka”
*

Ny hafatra: Ny hoe “Mahereza mivavaka” dia midika hoe: “Mazotoa, ary mitandrema tsy ho tra-pahalainana na fahakiviana, fa misikìna ka mivavaha”. Ny vavaka no nanovozan’ny mino sy ny olon’Andriamanitra rehetra ny heriny, ny fanavaozana ny sainy, ny fitarihan’ny Fanahy Masina, ka nanatontosany ny asany, indrindra ny fanompoana napetraky ny Tompo taminy. Tanteraka indrindra izany teo amin’i Jesosy Kristy, Izay, na dia Zanak’Andriamanitra aza, dia nazoto nitokana nivavaka
tany an’efitra (Mar.1:35/Lio.5:16) ka nahatanterahany ny asany lehibe izay nisehoan’ny voninahitr’Andriamanitra, dia asa maro sy mahagaga sady feno fahasoavana
tamin’ny alalan’ny fitoriana tamin-kery sy fahefana ary famantarana ny Filazantsaran’ny famonjen’Andriamanitra sy ny fanjakany, “hery ho famonjena izay rehetra
mino” (Rom.1:16). Momba izany, dia niteny Jesosy nanao hoe: “Vitako ny asa nomenao Ahy hataoko” Jao.17:4. Ary dia voasoratra hoe: “Tsara ny nanaovany ny zavatra rehetra” Mar.7:37a. Ary satria miatrika ady ny mino, ary mety ho be ny zavatra erehany izay mamiravira ny finoany sy manakantsakana ny fifandraisany amin’Andriamanitra, dia mitaona sy mampahery azy ny tenin’Andriamanitra ka manao hoe: “Antsoy Aho amin’ny andro fahoriana, dia hamonjy anao Aho, ka hanome
voninahitra Ahy hianao” Sal.50:15, “Mangataha dia omena hianareo” Mat.7:7a, “Miambena ka mivavaha mandrakariva, mba hahery hianareo” Lio.21:36a, “Ary apetraho aminy ny fanahianareo rehetra; fa Izy no miahy anareo” 1 Pet.5:7. Ary amin’izany dia irahin’ny Tompo tokoa ny Fanahy Masina hitarika sy hampahery ny mino mba hivavaka, fa “ny Fanahy no mamonjy ny fahalementsika: fa tsy fantatsika izay vavaka tokony hataontsika; fa ny Fanahy no mifona amin’ny fitarainana tsy azo tononina” Rom.8:26. Misy fototra iorenany ny Vavaka, toy izao manaraka izao:

(1) Andriamanitra dia mihaino ny vavaka ary mamaly izany (1 Mpan.18:37-38).

(2) mahery ny vavaka marina, dia izay atao amin’ny finoana (Mat.21:22), sy amin’ny firaisana amin’i Jesosy sy ny fihazonana ny tenin’Andriamanitra (Jao.15:7), ary
amin’ny fanaovana ny sitrapony sy fanatanterahana ny asany (1 Jao.5:14-15).

(3) mahasokatra ny lanitra (Deo.28:12) ny vavaka atao amin’ny “fo torotoro sy
mangorakoraka, izay tsy mba ataon’Andriamanira tsinontsinona” (Sal.51:17). Sambatra izay mitoetra amin’ny finoana sy maharitra amin’ny vavaka: tafaorina ao aminy ny fanjakan’Andriamanitra, ho fitahiana mandrakizay (Sal.21:6). Mifahara, mahereza mivavaka, mba ho to aminao ny tenin’ny mpanao Salamo manao hoe: “Zava-mahatahotra no ataonao amin’ny fahamarinana ho valin’ny vavakay, ry Andriamanitry ny famonjena anay ô” Sal.65:5a.

Alatsinainy 23: Mahereza mivavaka fa mihaino anao Andriamanitra.
“Ary hiantso Ahy hianareo ka handeha sy hivavaka amiko, dia hihaino anareo Aho” Jer.29:12.
Vakiteny 1: Mat.6:5-6. Vakiteny 2: Jer.29:11-14. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.29:12.
Fitarihan-kevitra: Mahereza mivavaka, fa Andriamanitra dia tsy manosi-bohon-tanana ny mpanota izay mitady Azy sy mitalaho ny famonjeny marina. Hoy Davida raha nifona tamin’Andriamanitra: “Ny fanatitra ho an’Andriamanitra dia fanahy torotoro; ny fo torotoro sy mangorakoraka, Andriamanitra ô, tsy mba ataonao tsinontsinona” Sal.51:17.

Talata 24: Mahereza mivavaka mba hahery hianao.
“Miambena ka mivavaha mandrakariva, mba hahery hianareo” Lio.21:36a.
Vakiteny 1: Dan.6:5-28. Vakiteny 2: Lio.21:29-36. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.21:36.
Fitarihan-kevitra: Ny vavaka dia heverin’izay tsy mahalala an’Andriamanitra ho fahadalana sy fotoana very, fa tombon-dahiny lehibe kosa ho an’izay mino Azy izy. Ny vavaka no nataon’Andriamanitra ho fomba sy làlana ahazoan’ny mino mifandray tsy tapaka Aminy. Tsy fombafomba ivelany izy fa tena fiainan’ny mino, ka amporisihan’i Jesosy manao hoe: “Miambena ka mivavaha mandrakariva, mba hahery hianareo” Lio.21:36a. Raha nitolona nivavaka tao Getsemane Jesosy, dia tonga nampahery azy ny anjelin’Andriamanitra (Lio.22:43). Ny herin’ny vavaka dia Andriamanitra
mihaino sy mamaly izany. Koa mahereza mivavaka!

Alarobia 25: Mahereza mivavaka am-paharetana.
“Mahareta amin’ny fivavahana” Rom.12:12d.
Vakiteny 1: Lio.18:1-8. Vakiteny 2: Rom.12:9-12. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.12:12.
Fitarihan-kevitra: Mahazo tombony lehibe izay maharitra sy miaritra mivavaka. Hoy Paoly Apostoly: “Raha miaritra isika, dia miara-manjaka Aminy” 2 Tim.2:12a. Tsarovy Hana izay naharitra nitalaho mba hahazo zanaka, ka dia nomen’ny Tompo an’i Samoela (1 Sam.1:12); toy izany koa ilay vehivavy Kananita niady varotra tamin’i Jesosy mba hanafahany ny zanany vavy nampahorian’ny devoly (Mat.15:22), ary teo indrindra ireo Apostoly sy vehivavy naharitra nivavaka niandry ny filatsahan’ny Fanahy Masina, ka dia tanteraka izany (Asa.1:14; Asa 2:3).

Alakamisy 26: Andro fiakarana. Mahereza mivavaka, ka miraisa fisoronana amin’i Jesosy.
“Ary rehefa nilaza izany Jesosy, dia nakarina Izy, raha mbola nijery izy ireo” Asa.1:9.
Vakiteny 1: Isa.57:15. Vakiteny 2: Asa.1:1-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Asa.1:9.
Fitarihan-kevitra: Raha niakatra any ambony Jesosy, dia tsy niverina irery Izy fa “nitondra babo ho an’Andriamanitra” (Sal.68:18a), ary indrindra manao asam-pisoronana lehibe, mivavaka ho an’ny olom-bonjena rehetra araka ny voasoratra hoe: “Mitoetra eo amin’ny tanana ankavanan’Andriamanitra ka mifona ho antsika” Rom.8:34b. Toky lehibe ho an’ny mino miray fisoronana Aminy “izay mitaraina Aminy andro aman’alina” izany, fa “sanatria raha hitaredretra Izy fa hanome azy ireo tokoa rariny faingana” (Lio.18:7-8a).

Zoma 27: Mahereza mivavaka ary tanteraho ny asa vokatr’izany.
“Izao no fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan’Andriamanitra Ray: ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondratena amin’ny fahoriany” Jak.1:27a.
Vakiteny 1: Lio.16:19-31. Vakiteny 2: Jak.1:22-27. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jak.1:27.
Fitarihan-kevitra: Tsy ny fivavahana amin’ny teny tsara lahatra sy lavareny no ankasitrahan’Andriamanitra araka ny Mat.6:5-6, fa ny fivavahana miseho amin’ny asan’ny fitiavana sy ny fiantrana ny namana ory sy tsy manana. Fa foana sy maty ny fivavahana tsy arahin’asa. Hoy Jesosy: “Izay mino Ahy, – azo adika koa hoe “izay mivavaka Amiko” – ny asa ataoko no ataony koa” Jao.14:12a.

Asabotsy 28: Jesosy mamporisika antsika hivavaka.
“Mangataha, dia hahazo hianareo, mba ho tanteraka ny fifalianareo” Jao.16:24b.
Vakiteny 1: Zak.10:1-7. Vakiteny 2: Jao.16:23-28. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.16:24.
Fitarihan-kevitra: Jesosy dia mamporisika hivavaka, ary manome toky hoe: “Mangataha dia homena hianareo; fa izay rehetra mangataka no mahazo” Mat.7:7a,8a. Fa hoy Izy: “Ary na inona na inona no hangatahinareo amin’ny Anarako, dia hataoko izany, mba hankalazana ny Ray eo amin’ny Zanaka” Jao.14:13, fa tia ary mamaly vavaka Izy.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi- madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”
Heny ny hifiradio: hira, fampianarana, toriteny… © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *