Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XVII manaraka ny Trinite, 09 – 15 Oktobra 2022

 “Andriamanitra manome rariny ny olony”

Fitarihan-kevitra: Andriamanitra manome rariny ny olony, satria tia rariny Izy sady tia ny olony. Fa mitaky rariny ny olona satria iharan’ny “tsy rariny”, dia ny tsy fahamarinana. Ny rariny omen’Andriamanitra ny olony dia Izy manamarina ny finoany, ka manatanteraka ny teny fikasana izay omeny. Koa na dia mety ho mafy aza ny fitsapana iaretan’ny olon’Andriamanitra noho ny tsy fahamarinana, Andriamanitra manome rariny azy ka manamarina azy, satria Andriamanitra Marina Izy (Apok.19:1) sady Andriamanitra Fitiavana (1 Jao.4:16). Fa voasoratra hoe: “Fa Jehovah tia rariny sady tsy hahafoy ny olony masina” Sal.37:28a. Ny “olony” dia izay rehetra mandala ny sitrapony sy manao ny asany ary miankina Aminy. Fahasaro-piaron’Andriamanitra no anomezany rariny ny olony, dia Izy momba azy, miandany aminy, ary mampahery sy mampandresy azy amin’ny adiny rehetra. Fa manana ady avokoa ny olon’Andriamanitra, dia ny “adin’ny finoana”; saingy mahery izy noho Andriamanitra miady ny adiny (Isa.49:25b), ary mahery ny finoany satria Izy no “Tompony sy Mpanefa azy” (Heb.12:2). Koa dia tsy misy mahasakana ny asan’ny finoana, fa mandresy ny zavatra rehetra izy, dia ny ota (1 Jao.3:9), ny devoly sy ny asa ratsiny (Lio.10:19), izao tontolo izao sy ny fombany (1 Jao.5:4). Araka izany, dia toky feno no omeny ny olony manao hoe: “Aza matahotra hianao, fa momba anao Aho; ary aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao; mampahery anao Aho sady mamonjy anao; eny, mitantana anao amin’ny tànana ankavanan’ny fahamarinako Aho. Indro, ho menatra sy hangaihay izay rehetra tezitra aminao, ho tsinontsinona izy; eny, ho levona izay miady aminao. […] Fa Izaho Jehovah Andriamanitrao no mitantana ny tànanao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe: Aza matahotra, Izaho no hamonjy anao” Isa.41:10-11,13, izany hoe “hanome rariny anao”.Teny raisina amin’ny finoana izany, satria ny olon’Andriamanitra dia velon’ny finoana (Heb.10:38) ary miady sy mandresy amin’ny finoana (Heb.11:6). Amin’ny andron’ady indrindra no anomezan’ny Tompo rariny ny olony; fa hoy Jesosy: “Atỳ amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao” Jao.16:33b-e.

Alatsinainy 10: Andriamanitra manome rariny ny olony.

“Izy hanandratra ny tandroky ny voahosony” 1 Sam.2:10d.

Vakiteny 1: 1 Kor.1:26-31. Vakiteny 2: 1 Sam.2:1-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Sam.2:10.

Fitarihan-kevitra: Noho ny Anarany sy ny fahasaro-piarony, ny Tompo dia tsy mamela ny olom-boafidiny hangaihay, fa manao famaliana ho azy mba hanomezany rariny azy. Fa tsy foana tsy akory ny fikelezana ain’izay manompo Azy (1 Kor.15:58). Fa efa niteny Izy manao hoe: “Ho hitanareo indray ny tsi-fitovian’ny marina sy ny meloka, dia ny manompo an’Andriamanitra sy ny tsy manompo Azy. […] Ary hiposaka aminareo, izay matahotra ny anarako, ny Masoandron’ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin’ny tànany” Mal.3:18,20a.

Talata 11: Andriamanitra manome rariny ny mpandefitra.

“[Mandeha] amin’ny fahari-po mifandefitra amin’ny fitiavana” Efes.4:2.

Vakiteny 1: Sal.10:10-18. Vakiteny 2: Efes.4:1-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Efes.4:1-2.

Fitarihan-kevitra: Hoy ny mpanao Salamo: Ny mpandefitra kosa no handova ny tany ka hiravoravo amin’ny haben’ny fiadanana” Sal.37:11. Ny mpandefitra dia izay malemy fanahy ka tsy mamaly ratsy ny ratsy na manozona olona, fa mametraka ny adiny amin’Andriamanitra Tompon’ny famaliana Izay mitsara sy manapaka ny zavatra rehetra. Mampahery ny olony izay iharan’ny tsy rariny Izy ka mampiteny ny mpanao Salamo manao hoe: “Ankino amin’i Jehovah ny làlanao, ary matokia Azy, fa hataony tanteraka. Ary hampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava Izy, ary ny rariny ho anao tahaka ny mitataovovonana” Sal.37:5-6.

Alarobia 12: Andriamanitra manome rariny izay manetry tena.

“Fa izay rehetra manandra-tena no haetry; ary izay manetry tena no hasandratra” Lio.14:11.

Vakiteny 1: Joba 42:1-10. Vakiteny 2: Lio.14:1-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.14:11.

Fitarihan-kevitra: Toetra ankasitrahan’Andriamanitra indrindra ny fanetren-tena. Hoy Paoly Apostoly ny amin’i Jesosy: ”Fa nofoanany ny tenany tamin’ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin’ny olona” Fil.2:7. Omen’Andriamanitra rariny sy asandrany tokoa izay manetry tena ka manome voninahitra Azy. Fa hoy indrindra ny Apostoly Petera: ”Koa amin’izany manetre tena ambanin’ny tàna-maherin’Andriamanitra, mba hanandratany anareo amin’ny fotoan’andro” 1 Pet.5:6.

Alakamisy 13: Andriamanitra manome rariny ny olony mitaraina Aminy.

“Fa Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-boafidiny va, izay mitaraina aminy andro aman-alina […]?” Lio.18:7.

Vakiteny 1: Isa.62:6-12. Vakiteny 2: Lio.18:1-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.18:7.

Fitarihan-kevitra: Tsy zavatra kely amin’Andriamanitra ny fitarainan’ny olony. Hoy ny teniny tamin’i Mosesy fahizay: “Ary ankehitriny, indro, ny fitarainan’ny Zanak’Isiraely dia efa mby atỳ amiko, sady efa hitako koa ny fahoriana izay ampahorian’ny Egyptiana azy. Koa avia ankehitriny hianao hirahiko ho any amin’i Farao hitondra ny Zanak’Isiraely oloko hivoaka avy any Egypta” Eks.3:9-10. Toky no efa nomen’ny mpanao Salamo: Hanefa ny irin’izay matahotra Azy Izy ary hihaino ny fitarainany ka hamonjy azy” Sal.145:19. Fa efa niteny Izy nanao hoe: Antsoy Aho amin’ny andro fahoriana, dia hamonjy anao Aho, ka hanome voninahitra Ahy hianao” Sal.50:15.

Zoma 14: Jesosy Kristy, rariny ho an’ny mino.

“Fa Kristy no faran’ny lalàna ho fahamarinana ho an’izay rehetra mino” Rom.10:4.

Vakiteny 1: Heb.7:20-25. Vakiteny 2: Rom.10:1-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.10:1-4.

Fitarihan-kevitra: Satria mpanota avokoa isika olombelona dia “tsy misy marina na dia iray akory aza” Rom.3:10. Koa dia nanao fahamarinana ho antsika Andriamanitra Ray amin’ny finoana an’i Jesosy Kristy Zanany, mba hahazoantsika rariny eo imasony (Rom.3:38), dia isika afaka mandova ny fanjakany (Rom.8:17). Koa amin’izany, dia “Iza no hiampanga ny olom-boafidin’Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin’ny maty koa ka mitoetra eo amin’ny tànana ankavanan’Andriamanitra ary mifona ho antsika” Rom.8:33-34.

Sabotsy 15: Andriamanitra manome rariny izay miandry Azy.

“Izay miandry an’i Jehovah no handova ny tany” Sal.37:9b.

Vakiteny 1: Jao.16:23-33. Vakiteny 2: Sal.37:1-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.37:8-9.

Fitarihan-kevitra: Ny hoe “miandry an’i Jehovah”, dia ny matoky Azy, matoky ny famaliany. Toky lehibe no efa nomeny fa tsy hangaihay izay mino sy manantena Azy (1 Pet.2:6). Tsy ho resy na hilofika izy, satria voasoratra hoe: “Fa izay miandry an’i Jehovah dia mandroso hery kosa; elatra no hiakarany tahaka ny voromahery; hihazakazaka izy, nefa tsy ho sasatra; handeha izy, nefa tsy ho reraka” Isa.40:31. Hoy Jesosy: “Indro, avy faingana Aho; ary eto amiko ny famaliako […]” Apok.22:12. Omeny rariny tokoa izay mino Azy.

This pericope is published weekly in Malagasy, French, English and German, and can be seen on www.hifi-madanet.org, on Facebook « HiFi – english », on Instagram (@hirasyfilazantsara) and on Twitter (@HFilazantsara). Listen to hifiradio.org: teachings, testimonies, songs… 24/24 hours, 7/7 days.                           © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *