Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IV amin’ny Advento, 18 – 24 Desambra 2022 “Tonga ny Mesia, miposaka ny mazava”

Ny hafatra: Tonga ny Mesia, miposaka ny Mazava, dia ny voninahitr’Andriamanitra eo amin’izao tontolo izao, izay efa niandry ela ny fahatongavany. Fa tanteraka ny teny faminaniana, araka ny voasoratra hoe: “Ny olona izay mandeha amin’ny maizina dia mahita mazava lehibe; izay mitoetra amin’ny tany aloky ny fahafatesana no iposahan’ny mazava” Isa.9:1. Ary ho an’izay rehetra niandry ny fahatongavany dia hafatra feno fanomezan-toky no nampitondrain’ny Tompo azy manao hoe: “Mitsangàna, mihazavà, fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitr’i Jehovah efa miposaka aminao. Fa, indro, ny haizina manarona ny tany, ary ny haizim-pito manarona ny firenena; fa aminao kosa no iposahan’i Jehovah, ary aminao no isehoan’ny voninahiny” Isa.60:1-2. Ny fahatongavan’ny Mesia Izay mitondra sy manaposaka ny Mazava dia fotoana tokony hararaotina, ka hoy Jesosy: “Mandehana, raha mbola manana ny mazava hianareo, mba tsy hahatratra anareo ny maizina; fa izay mandeha amin’ny maizina dia tsy mahalala izay alehany” Jao.12:35b,c. Araka izany, dia hoy Paoly Apostoly: “Efa ho lasa ny alina, ka efa mby akaiky kokoa ny andro, koa aoka hariantsika ny asan’ny maizina ka hitafiantsika ny fiadian’ny mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin’ny andro; tsy amin’ny filalaovan-dratsy, na amin’ny fahamamoana, tsy amin’ny fijangajangana, na amin’ny fijejojejoana, tsy amin’ny fifandirana, na amin’ny fialonana. Fa itafio Jesosy Kristy Tompo, ary aza miahy ny amin’ny nofo hahatanteraka ny filany” Rom.13:12-14. Ny “zanak’Andriamanitra” dia zanaky ny mazava, ka manana adidy handeha amin’ny mazava, ary koa haneho ny Mazava mba ho vavolombelona hanazava ny manodidina azy. Fa voasoratra hoe: “Fa maizina hianareo fahiny, fa efa mazava ao amin’ny Tompo kosa ankehitriny; mandehana tahaka ny zanaky ny mazava” Efes.5:8. Vavolombelona miray antoka amin’ny Tompo izy ka mankatò ny teniny manao hoe: “Aza miray amin’ny asan’ny maizina tsy mahavoka-tsoa, fa aleo mananatra izany” Efes.5:11.Fa hoy Jesosy: “Izaho no fahazavan’izao tontolo izao; izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin’ny maizina, fa hanana ny fahazavan’aina” Jao.8:12.

Alatsinainy 19: Tonga ny Mesia, miposaka ny Mazava.

“Avia, ary aoka isika handeha amin’ny fahazavan’i Jehovah” Isa.2:5.

Vakiteny 1: Jao.12:31-36. Vakiteny 2: Isa.2:2-5. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.2:4-5.Fitarihan-kevitra: Andriamanitra dia miantso sy mitaona ny olona rehetra hanatona ny fahazavany, dia ny voninahitr’Andriamanitra miseho mba ho fanavotana ny mpanota, dia Izy manafaka azy amin’ny famatoran’ny ota sy ny asan’ny maizin’ny devoly. Fa hoy Jesosy: “Raha ny Zanaka no hahafaka anareo, dia ho afaka tokoa hianareo”Jao.8:36. Araho Jesosy, fa hoy Izy: “Izaho no fahazavan’izao tontolo izao, izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin’ny maizina, fa hanana ny fahazavan’aina” Jao.8:12

Talata 20: Amboary ny lalan’ny Mesia.

“Ataovy mahitsy ny làlan’i Jehovah” Jao.1:23.

Vakiteny 1: 2 Pet.2:4-10. Vakiteny 2: Jao.1:19-28. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.1:23.

Fitarihan-kevitra: Hiseho tokoa ny Mesia, sambatra izay mahita ny voninahiny. Fa hoy ny Tompo “Ny madio no isehoanao fa madio; ary ny mpiolakolaka kosa no isehoanao fa lalin-tsaina” 2 Sam.22:27. Hoy i Paoly: “Ny Tompo mahalala ny Azy”, “Fa ao an-trano lehibe, tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao, fa fanaka hazo sy tany koa, ny sasany homem-boninahitra, ary ny sasany halam-baraka” 2 Tim.2:19a,20. Meteza ho diovin’ny ran’i Jesosy, fa hoy Izy: “Sambatra ny madio am-po, fa Izy no hahita an’Andriamanitra” Mat.5:8.

Alarobia 21: Tonga ny Mesia, fifaliana ho an’ny olona rehetra!

“Mifalia mandrakariva amin’ny Tompo; hoy izaho indray: Mifalia” Fil.4:4.

Vakiteny 1: Sal.95:1-5. Vakiteny 2: Fil.4:4-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Fil.4:4.

Fitarihan-kevitra: Na dia tanatin’ny figadrana an-tranomaizina aza ny Apostoly Paoly, dia mbola naneho indrindra ny herin’ny Filazantsara, “tenin’Andriamanitra […] tsy mba voafatotra” 2 Tim.2:9b, ka nanentana ireo mpino hiombom-pifaliana aminy amin’ny Tompo. Tonga tokoa ny Mesia, ary tonga ho an’ny olony, ka tsy voasakana izy hifaly Aminy. Hoy indrindra Jesosy: Mangataha mba hahazo hianareo, mba ho tanteraka ny fifalianareo” Jao.16:24b.

Alakamisy 22: Ny Mesia miseho, fiainana ho an’ny olona .

“Efa naseho ny fiainana, ary efa nahita Azy izahay” 1 Jao.1:2a.

Vakiteny 1: 1 Kor.15:1-11. Vakiteny 2: 1 Jao.1:1-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Jao.1:2.

Fitarihan-kevitra: Ny Mesia miseho, foana ny fahafatesana sy ny asa maty vokatry ny ota. Hoy i Paoly Apostoly: “Iza no hanafaka ahy amin’ny tenan’ity fahafatesana ity?” Rom.7:24b,”Fa ao amin’i Kristy Jesosy ny lalàn’ny Fanahin’aina no nahafaka ahy tamin’ny lalàn’ny fahotana sy ny fahafatesana” Rom.8:2. Hoy Jesosy:“Izaho avy mba hananany fiainana, sady hananany be dia be” Jao.10:10b.

Zoma 23: Ny fiposahan’ny voninahitr’Andriamanitra, voninahitry ny mino.

“Raha hiseho Kristy fiainantsika, dia hiara-miseho aminy koa amin’ny voninahitra hianareo” Kol.3:4.

Vakiteny 1: Mat.25:31-34. Vakiteny 2: Kol.3:1:-4. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Kol.3:4.

Fitarihan-kevitra: Ny voninahitry ny mino dia ny fisandratan’ny Tompo eo aminy Izay mampiposaka ny voninahiny sy mizara izany amin’ny olony. Hoy Jaona Apostoly: “Fantatsika fa raha hiseho Izy, dia ho tahaka Azy isika, fa ho hitantsika Izy, dia izay tena endriny tokoa” 1 Jao.3:2. Fa voasoratra hoe: “Ary izay notendreny no nantsoiny koa; ary izay nantsoiny no nohamarininy koa; ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa” Rom.8:30.

Sabotsy 24: Ny fiposahan’ny voninahitr’Andriamanitra, fitsaharana ho an’ny olony.

“Fiadanana ho etỳ ambonin’ny tany ho an’ny olona ankasitrahany” Lio.2:14b.

Vakiteny 1: 2 Tes.1:1-10. Vakiteny 2: Lio.2:8-14. Toriteny 1 (safidy): Toriteny 2: Lio.2:14b.

Fitarihan-kevitra: “Fiadanana” no entin’ny Mesian’Andriamanitra amin’ny isehoany, dia fitsaharana. Izany dia miorina amin’ny fihavanana amin’Andriamanitra. Hoy Jesosy: “Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin’izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao” Jao.3:17.Ary dia hoy Izy: “Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo” Jao.14:27.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy, alemà ary espaniola, ary azo jerena ao amin’ny rohy www.hifi-madanet.org, Facebook ”Hira sy Filazantsara”, Instagram (@hirasyfilazantsara) ary Twitter (@HFilazantsara). Henoy ny hifiradio.org: fampianarana, fijoroana vavolombelona, hira …24/24 ora, 7/7 andro.      © Madanet

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *