Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady II manaraka ny Epifania, 15 – 21 Janoary 2023 “Miseho ny Mpaminanin’i Jehovah” *

Ny hafatra: Miseho amin’ny olona ny Mpaminanin’i Jehovah, dia ny Mesia, mba hitondra ny hafatr’Andriamanitra sy haneho ny voninahiny indrindra. Izany dia filazana izay manambara an’i Jesosy Kristy Tompo, araka ny tenin’i Jaona Apostoly ny Aminy manao hoe: “Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika; ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika ho an’ny Lahitokana avy tamin’ny Ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana” Jao.1:14, dia Teny feno fiainana sy fahefana. Dia araka izany no nanatanterahan’i Jesosy fahagagana lehibe tamin’ny nananganany tamin’ny maty ny zanakalahin’ilay vehivavy mpitondra tena tao Naina, ka nampiloa-bava ireo vahoaka nanaraka Azy hanao hoe: “Mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika; ary Andriamanitra efa nitsinjo ny olony” Lio.7:16d. Ny fisehoan’ny Mpaminanin’i Jehovah, dia tsy ny hitondra ny hafatr’Andriamanitra ihany, fa ny hanatanteraka izany indrindra koa. Nanantitra izany Jesosy raha namaky ny teny faminanian’Isaia momba ny fahatongavan’ny Mesia tamin’ireo olona maro nivory teo amin’ny synagoga tao Nazareta nanao hoe: “Ny Fanahin’i Jehovah no ato amiko, satria nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny malahelo Izy; naniraka Ahy hitory fandefasana amin’ny mpifatotra Izy, sy fampahiratana amin’ny jamba, hanafaka izay nampahorina, hitory ny taona ankasitrahan’i Jehovah (Isa.61:1-2)” Lio.4:18-19. Koa rehefa vita izany, dia hoy Izy: “Androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany” Lio.4:21. Fa ho an’izay rehetra manana ady ka maniry sy mitalaho ny famonjeny, dia hiseho tokoa ny Mpaminanin’i Jehovah, araka ny voalazan’ny mpaminany manao hoe: “Ary hiposaka aminareo, izay matahotra ny anarako, ny Masoandron’ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin’ny tànany; ary hivoaka hianareo ka hifalihavanja toy ny zanak’omby mifahy” Mal.3:20. Izay rehetra nandre sy nandray ny tenim-pahasoavana nentin’ny Mpaminan’i Jehovah dia hifaly tokoa ka hanao hoe: “Akory ny hatsaran’ny tongotr’iry
mitondra teny soa mahafaly erỳ an-tendrombohitra sady mitory fiadanana!” Isa.52:7a. Rehefa izany, dia hoy ny hafatry ny Soratra Masina: “Minoa an’i Jehovah Andriamanitrareo, dia ho tafatoetra hianareo; minoa ny mpaminaniny, dia hambinina hianareo” 2 Tan.20:20d.

Alatsinainy 16: Ny Mpaminanin’i Jehovah manambara ny teniny.
“Hataoko ao am-bavany ny teniko, ary holazainy aminy izay rehetra handidiako azy” Deo.18:18b,d.
Vakiteny 1: Jao.3:28-36. Vakiteny 2: Deo.18:15-19. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Deo.18:18.
Fitarihan-kevitra: Satria ny Fanahin’i Jehovah no mitoetra sy miasa ao amin’izay nohosorany sy nirahiny, dia hoy Jesosy: “Izaho tsy niteny ho Ahy, fa ny Ray Izay naniraka Ahy, Izy no nandidy Ahy izay holazaiko sy izay hotoriko. Ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny; koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay nolazain’ny Ray tamiko” Jao.12:49-50. Dia manaraka izany koa izay rehetra nirahin’ny Tompo hitory ny teniny, ka hoy Petera Apostoly: “Raha misy olona miteny, dia aoka izy hiteny toy ny milaza tenin’Andriamanitra” 1 Pet.4:11a. Hoy koa ny Apostoly Paoly: “Raha faminaniana, dia aoka hatao araka ny ohatry ny finoana” Rom.12:6, dia ny ohatry ny tenin’Andriamanitra izany.

Talata 17: Ny Mpaminanin’i Jehovah maneho ny voninahiny. “Izany no nataon’i Jesosy tao Kana any Galilia ho voaloham-pamantarana, ka nasehony ny voninahiny” Jao.2:11a,b.
Vakiteny 1: 1 Mpan.18:36-40. Vakiteny 2: Jao.2:1-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.2:8-11.
Fitarihan-kevitra: Neken’ny fiangonan’ny Isiraely ho mpaminany avy amin’Andriamanitra ny olona izay mitory sy manao asam-pamantarana araka izay voatendrin’Andriamanitra. Hoy Nikodemosy Fariseo mpanapaka tamin’ny Jiosy, raha nankao amin’i Jesosy: “Raby ô, fantatray fa mpampianatra avy amin’Andriamanitra hianao; fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao, raha tsy Andriamanitra no momba azy” Jao.3:2. Fa ny Mpaminanin’i Jehovah dia mahery amin’ny teny sy amin’ny asa, dia ny famantarana izay momba izany (Mar.16:20).

Alarobia 18: Jesosy Kristy no Mpaminanin’i Jehovah.
“Izaho Izay miresaka aminao no Izy” Jao.4:26.
Vakiteny 1: Heb.1:1-9. Vakiteny 2: Jao.4:4-26. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.4:25-26.
Fitarihan-kevitra: Ny mpaminany no solontena sady solo-vava mpitondra ny hafatr’Andriamanitra. Takiana ho marina sy mahatoky izy, ka tsy hanan-tsiny eo amin’ny fanompoany. Hoy Paoly tamin’i Timoty: “Mazotoa manolotra ny tenanao amin’Andriamanitra ho olona voazaha toetra, dia mpiasa tsy mahazo henatra, mizara tsara ny teny fahamarinana” 2 Tim.2:15. Tanteraka feno ao amin’i Jesosy izany.

Alakamisy 19: Ny Mpaminanin’i Jehovah Mpampihavana amin’Andriamanitra.
“Fa Izy no fihavanantsika, Izay nahiray antsika roa tonta ka nandrava ny efitry ny fisarahana” Efes.2:14.
Vakiteny 1: Isa.53:1-5. Vakiteny 2: Efes.2:10-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Efes.2:14.
Fitarihan-kevitra: Ny Mpaminanin’i Jehovah dia nirahiny mba hampihavana ny olona Aminy. Raha nitory Jesosy dia nanao hoe: “Mibebaha hianareo, fa efa akaiky fanjakan’ny lanitra” Mat.4:17. Fa noravany teo amin’ny tenany tamin’ny alalan’ny fahafatesany ny efitra mampisaraka tamin’Andriamanitra (2 Kor.5:19.) ary nanaiky ho nalatsa-dra Izy, fa “raha tsy misy rà alatsaka, dia tsy misy famelan-keloka” Heb.9:22b.
Loharanom-pamonjena mandrakizay izany, fa Izy no “tonga Mpisoronabe araka ny fanaon’i Melkizedeka” (Heb.5:10).

Zoma 20: Minoa ny Mpaminany Irak’i Jehovah.
“Ity no Zanako malalako Izay sitrako; Izy no henoy” Mat.17:5b.
Vakiteny 1: 2 Tan.20:13-21. Vakiteny 2: Mat.17:1-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.17:5.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra Izay naniraka ny mpaminaniny no miantoka ny fahamarinan’ny teniny, dia ny maha-tenin’Andriamanitra na teny avy amin’Andriamanitra marina, ary indrindra ny fahatanterahany. Fa “Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak’olombelona ka hanenina; moa efa nilaza va Izy, ka tsy hefainy? Na efa niteny va Izy, ka tsy hotoviny?” Nom.23:19. Hoy ny Tompo tamin’i Jeremia: “Indro, efa nataoko ao am-bavanao ny teniko” Jer.1:9b. Ary amin’izany: “Tsy hiverina amiko foana izy, raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin’izay ampandehanako azy” Isa.55:11b. Minoa fa marina sy mahatoky ny tenin’ny Mpaminany!

Asabotsy 21: Andriamanitra momba ny mpaminaniny.
“Ho fantany fa efa nisy mpaminany teo aminy” Ezek.2:5.
Vakiteny 1: Mat.23:29-39. Vakiteny 2: Ezek.2:1-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Ezek.2:4-5.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra dia miray antoka amin’ny mpaminany izay irahiny, fa nataony ho mpitory ny fahamarinan’ny teniny izy (Jao.17:17). Koa dia tafiany hery sy fahefana izy, ary omeny teny fikasana manao hoe: “Ny fiadiana rehetra izay voaforona hamelezana anao dia tsy hisy hambinina, ary ny lela rehetra izay miady aminao dia horesenao lahatra. Izany no lovan’ny mpanompon’i Jehovah sy fahamarinany avy amiko, hoy Jehovah” Isa.54:17. Fa voasoratra hoe: “Mba hohamarinina amin’ny teninao Hianao, ary hahery rehefa manana ady (Sal.51:4)” Rom.3:4b.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy, alemà ary espaniola, ary azo jerena ao amin’ny rohy www.hifi-madanet.org, Facebook “Hira sy Filazantsara”, Instagram (@hirasyfilazantsara) ary Twitter (@HFilazantsara). Henoy ny hifiradio.org: fampianarana, fijoroana vavolombelona, hira …24/24 ora, 7/7 andro. © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *