Fiangonana Loterana MalagasyHira & FilazantsaraAlahady II manaraka ny Paska 23 – 29 Aprily 2023“Andriamanitra miahy ny ondriny”*

Ny hafatra: “Andriamanitra miahy ny ondriny” satria tia azy Izy, ary nataony ho akaiky ny fony. Oharin’ny tenin’Andriamanitra amin’ny “ondry” ny olony izay ahiany, ka hoy ny mpanao Salamo: “Fa Izy no Andriamanitsika; ary olona fiandriny sy ondry tandremany isika” Sal.95:7a. Eny, “Izy no nanao antsika,
ary Azy isika, dia olony sy ondry fiandriny” Sal.100:3b,d. Miahy ny ondriny Andriamanitra ka mamelona azy. Hoy Jesosy: “Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana; Izaho avy mba hananany fiainana, sady hananany be dia be” Jao.10:10. Koa manoloana ny ady sy tolompiainana
atrehin’ny olony, dia mibaiko azy ny Tompo manao hoe: “Aza manahy hianareo ka manao hoe: Inona no hohaninay?[…] na: Inona no hotafinay? […] Fa izany rehetra izany dia katsahin’ny jentilisa fatratra; fa fantatry ny Rainareo Izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fa katsaho
aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany” Mat.6:31-33. Dia eo koa ny fiarovany azy amin’ny fahavalo. Hoy Jesosy: “Izaho no Mpiandry Tsara, ny Mpiandry Tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry” Jao.10:11. Fa sarobidy amin’Andriamanitra ny ondriny, ka
arovany tahaka ny anakandriamasony (Deo.32:10). Koa dia mananatra ny mpiandry ondry tsy manam-pitiavana ny ondriny marina Izy fa miasa toy ny mpikarama, ka “raha mahita ny amboadia avy, dia mandao ny ondry ka mandositra, ary ny amboadia misambotra ny ondry ka mampihahaka azy”
Jao.10:12. Dia misy koa ny mpiandry tsy marina sy manatavy tena amin’ny fanararaotana ny ondry andrasany (1 Pet.5:2-3), ka (fa?) “ny kibony no andriamaniny” Fil.3:19b. Sambatra kosa ny ondry izay manana ny Tompo ho Andriamaniny; fa afaka hihira izy hoe: “Jehovah no Mpiandry ahy, tsy hananjava-
mahory aho. Mampandry ahy amin’ny ahi-maitso Izy. Mitondra ahy eo amoron’ny rano fialan-tsasatra Izy” Sal.23:1-2. Toky sy Fiadanana tokoa izany !

Alatsinainy 24: Andriamanitra miahy ny ondriny. “Indro, Izaho, eny, Izaho no hiahy ny ondriko […]” Ezek.34:11.
Vakiteny 1: Jao.10:1-10. Vakiteny 2: Ezek.34:11-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Ezek.34:11.
Fitarihan-kevitra: Teny fanehoan’Andriamanitra ny fahasaro-piarony ny perikopa anio. Izany dia noho ny fitiavany ny ondriny ka hiarovany azy tsy ho voaviravira, araka ny tenin’i Jesosy manao hoe: “Ny ondriko mihaino ny feoko, ary Izaho mahalala azy, ary izy manaraka Ahy, ary Izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin’ny tànako” Jao.10:27-28. Dia manome toky lehibe ny amin’ny tsy hahafoizany ny olony Izy ka manao hoe: “Izaho tsy handao anao mihitsy na hahafoy anao akory (Jos.1:5)” Heb.13:5b.

Talata 25: Andriamanitra miahy ny ondriny ka miaro ny ainy.
“Ny Anjelin’i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra Azy” Sal.34:7a.
Vakiteny 1: Mat.10:22-33. Vakiteny 2: Sal.34:1-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.34:7.
Fitarihan-kevitra: Saro-piaro amin’ny ondriny Andriamanitra ka arovany amin’ny fahavalony rehetra izy. Toky lehibe no omeny ny ondriny fa Andriamanitra Tsitoha Izy. Hoy indrindra Jesosy: “Ny Raiko Izay nanome Ahy dia lehibe noho izy rehetra; ary tsy misy mahay mandrombaka amin’ny tànan’ny Ray. Izaho sy ny Ray dia iray ihany” Jao.10:29-30. Fiadanam-po feno manoloana ny fahavalony no azon’ny ondriny vokatr’izany, izay mahatonga azy mihira tahaka an’i Davida mpanjaka hoe: “Mamelatra latabatra eo anoloako eo imason’ny fahavaloko hianao; manosotra diloilo ny lohako hianao” Sal.23:5a,b.

Alarobia 26: Ny Mpiandry Tsara miahy ny fanahin’ny ondriny.
“Isika tsy manana mpisoronabe izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika” Heb.4:15a.
Vakiteny 1: Jao.13:1-5. Vakiteny 2: Heb.4:14-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.4:15.
Fitarihan-kevitra: Fantatr’Andriamanitra loatra ny fahoriam-panahin’ny ondriny noho ny fahaverezany vokatry ny fisarahany taminy, hany ka niantra azy Izy, ary nanaiky hivesatra ny fahoriany. Izany indrindra no nahatongavan’i Jesosy Kristy Zanany Lahitokana, fa “nitondra ny aretintsika tokoa Izy sady nivesatra ny fahoriantsika” Isa.53:4a. Ny fitsaharan’ny fanahin’ny ondriny no kendreny indrindra ka hoy Izy: “Mankanesa atỳ amiko, hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana” Mat.11:28.

Alakamisy 27: Andraso ny ondrin’Andriamanitra.
“Andraso ny ondrin’Andriamanitra izay eo aminareo” 1 Pet.5:2a.
Vakiteny 1: Jao.21:15-25. Vakiteny 2: 1 Pet.5:1-4. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Pet.5:2
Fitarihan-kevitra: Lalina ny firaisana antoka nataon’i Jesosy amin’ireo mpianany raha hoy Izy: “Izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa” Jao.14:12. Koa dia napetrany tamin’ireo Apostoly ny hafatra izay nataony tamin’i Petera manao hoe: “Andraso ny ondriko” Jao.21:16b. Dia nampianariny azy ireo ny fandavan-tenany noho ny fitiavany miahy ny ondriny, ary niatrehany hatramin’ny fahafatesana aza mba hahavonjy azy. Fa hoy Izy: “Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany” Jao.15:13.

Zoma 28: Ny mpiandry mahatoky mandà tena hiahy ny ondriny.
“Ny Mpiandry Tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry” Jao.10:11b.
Vakiteny 1: Isa.46:3-10. Vakiteny 2: Jao.10:11-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.10:11.
Fitarihan-kevitra: Modelim-pitiavana tonga lafatra no nomen’i Jesosy Mpiandry Tsara ny mpianany mba hiahiany ny ondrin’Andriamanitra, dia ny fahafoizany ny ainy hahavonjy azy. Koa dia niteny ny Apostoly Paoly hoe: “Nefa tsy ataoko ho zavatra akory ny aiko, mba hahavita ny alehako, dia ny fanompoana izay noraisiko tamin’i Jesosy Tompo hanambara ny filazantsaran’ny fahasoavan’Andriamanitra” Asa.20:24.

Sabotsy 29: Tsy manam-petra ny fiahian’Andriamanitra ny ondriny.
“Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrampo ho anao” Jer.31:3.
Vakiteny 1: Heb.13:5-6. Vakiteny 2: Jer.31:1-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.31:3.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra dia Fitiavana (1 Jao.4:16). Feno sy tsy misy fetra ny fitiavany ny ondriny ka hatramin’ny Ainy no natolony ho famonjena azy. Fa voasoratra hoe: “Fantatr’i Jesosy fa tonga ny fotoana hialany amin’izao tontolo izao ho any amin’ny Ray, ary efa tia ny Azy izay amin’izao tontolo izao Izy, dia tia azy hatramin’ny farany” Jao.13:1. Ary satria tsy tiany ho kamboty na ho irery ny ondriny dia manome toky Izy fa fitiavana tsy miova sy tsy manam-pahatamperana ny fitiavany azy mandra-piveriny, ary fitiavana mandrakizay. Hoy Izy “Ary, indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao” Mat.28:20b.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, …© Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *