Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady I manaraka ny Paska, 16-22 Avrily 2023 “Andriamanitra no Mpanavotra ny olony”*

Ny hafatra: Ny hoe “Andriamanitra no Mpanavotra” ny olony dia milaza fa tsy misy anarana hafa afaka hanavotra azy. Izany koa dia milaza ny fahasaro-piaron’Andriamanitra amin’ny maha-“Mpanavotra sady Tompon’ny olony” Azy, raha hoy Izy tamin’ny Isiraely nanao hoe: “Fa ankehitriny, ry Jakoba ô, izao no lazain’i Jehovah, Izay nahary anao sady namorona anao, ry Isiraely ô: Aza matahotra hianao, fa efa nanavotra anao Aho; efa niantso ny anaranao Aho, Ahy hianao” Isa.43:1. Ary dia nampiany hoe: “Hampitovinareo amin’iza moa Aho, sy amin’iza no hanoharanareo Ahy ary iza no hataonareo ho tahaka Ahy mba hitahany amiko?” Isa.46:5. Noho izany no nanomezany azy ny Didy manao hoe: “Aza manana
andriamani-kafa, fa Izaho ihany” Eks.20:3. Ary dia maneho ny maha-Andriamanitra Tokana azy sy Mpanavotra ny olony amin’ny fahavalony Izy, raha hoy Izy tamin’i Farao izay nangeja ny Zanak’Isiraely tany Egypta: “Fa ankehitriny izao dia halefako ny areti-mandringana rehetra avy atỳ
amiko hamely ny fonao sy ny mpanomponao ary ny vahoakanao, mba hahafantaranao fa tsy misy tahaka Ahy amin’ny tany rehetra” Eks.9:14. Milaza izany fa Andriamanitra no foto-piavian’ny olony sady antom-pisiany; fa raha naterak’Andriamanitra izy, dia nataony ho velona ho Azy koa,
ka anekeny Azy ho antom-pahavelomany, dia izy “velona ho an’Andriamanitra Mpanavotra azy” sady mampaharitra azy (Sal.91:16). Hoy Paoly Apostoly manambara izany: “Fa Kristy no anton’ny ahavelomako, ary ny fahafatesana no hahazoako tombony” Fil.1:21. Mpanavotra miray antoka
amin’ny olony tokoa Izy ka manao hoe: “Na dia mandra-pahantitrareo aza, dia tsy miova Aho, ary mandra-pahafotsy volonareo, dia Izaho ihany no hisahirana mitondra anareo. Izaho no nanao, ka Izaho ihany no hitrotro, eny, Izaho no hitondra sy hanafaka” Isa.46:4. Hoy Davida midera Azy:
“Eo an-tànanao no atolotro ny fanahiko; fa efa nanavotra ahy Hianao, Jehovah ô, Andriamanitry ny fahamarinana” Sal.31:5. Fa hoy Jesosy: “Izaho no Mpiandry Tsara, ny Mpiandry Tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry” Jao.10:11.

Alatsinainy 17: Andriamanitra no Mpanavotra ny olony.
“Kanefa raha izaho, dia fantatro fa velona ny Mpanavotra ahy” Joba 19:25a.
Vakiteny 1: Sal.73:21-28. Vakiteny 2: Joba 19:7-25. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Joba 19:25.
Fitarihan-kevitra: Mila Mpanavotra isika satria mpanota. Fa maty sy very noho ny ota isika, satria teraka tao amin’ny fahotana, taranaky ny mpanota, ary tsy mahavonjy ny tenantsika. Hoy Paoly Apostoly: “Indrisy! olo-mahantra aho! Iza no hanafaka ahy amin’ity tenan’ity fahafatesana ity?” Rom.7:24. Tokim-panavotana lehibe kosa no omen’ny Filazantsaran’Andriamanitra ny mpanota, fa “hamarinina maimaimpoana amin’ny fahasoavany izy noho ny fanavotana izay ao amin’i Kristy Jesosy” Rom.3:24. Fa
“izay tsy hain’ny olona dia hain’Andriamanitra” Lio.18:27.

Talata 18: Ny fibebahana no lalam-panavotana.
“Koa mibebaha hianareo, ka miverena hamonoana ny fahotanareo […]” Asa.3:19.
Vakiteny 1: Ezek.18:23-32. Vakiteny 2: Asa.3:12-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Asa.3:19.
Fitarihan-kevitra: Efa vitan’i Jesosy tokoa ny asa fanavotana antsika mpanota, fa adidintsika ny mandray izany. Ny fandraisana izany dia amin’ny alalan’ny fibebahana, dia ny fiaikem-pahadisoana mba hahazoana ny famelan-keloka (1 Jao.1:9), sy ny fiverenena amin’Andriamanitra mba hihavanana Aminy indray, toy ny nataon’ilay zanaka adala izay niverina tamin’ny rainy (Lio.15:17-21). Hoy Jesosy raha nanomboka nitoriteny: “Mibebaha hianareo; fa efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra” Mat.4:17.

Alarobia 19: Jesosy Kristy, Famantaram-panavotana ny mpanota.
“Ary tonga Jesosy, dia nandray ny mofo, ka natolony azy, dia vao ny hazandrano indray” Jao.21:13.
Vakiteny 1: 1 Kor.15:1-8. Vakiteny 2: Jao.21:1-14. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.21:13-14.
Fitarihan-kevitra: Zava-debihe ny toerana misy ny “famantarana”, dia izy nataon’Andriamanitra ho vavolombelon’ny fahamarinan’ny teniny sy ny asany. Asam-panavotana no vitan’i Jesosy ho antsika mpanota, dia Izy nitondra teo amin’ny tenany ny fahotantsika (Isa.53:8) ka nizaka ny fitsaran’Andriamanitra ho famelana ny helotsika (Efes.1:7). Ho amin’izany, dia voasoratra hoe:
“Hoy Izy tamin’i Tomasy: Atehefo eto ny rantsan-tànanao, ka jereo ny tànako; ary atehefo eto koa ny tànanao, ka ataovy amin’ny lanivoako; ary aza ho isan’izay tsy mino, fa minoa” Jao.20:27. Raiso Jesosy, ary minoa ny asa fanavotana vitany.

Alakamisy 20: Jesosy Kristy, tokim-panavotana ny mpanota.
“Izy no ananantsika fanavotana amin’ny rany, dia ny famelana ny fahadisoantsika […]” Efes.1:7.
Vakiteny 1: Mat.26:26-29. Vakiteny 2: Efes.1:1-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Efes.1:7.
Fitarihan-kevitra: Fa voasoratra hoe:“Fa raha tsy misy ra alatsaka, dia tsy misy famelan-keloka” Heb.9:22b. Jesosy Kristy tokoa no fanatitra voatolotra hanaisotra ny fahotan’izao tontolo izao (Jao.1:29). Ary noho izany, dia hoy Izy: “Ity no rako, dia ny amin’ny fanekena [na: ny fanekena vaovao], izay alatsaka ho an’ny maro ho famelan-keloka” Mat.26:28.

Zoma 21: Minoa ny fanavotan’Andriamanitra.
“Hamarinina maimaimpoana amin’ny fahasoavany izy noho ny fanavotana izay ao amin’i Kristy Jesosy” Rom.3:24.
Vakiteny 1: Mar.5:25-34. Vakiteny 2: Rom.3:21-26. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.3:23-24.
Fitarihan-kevitra: Efa vita tokoa ny fanavotana antsika, dia araka ny voasoratra hoe: “Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy” Rom.5:8. Ary amin’izany, dia “Izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an’izao tontolo izao koa” 1 Jao.2:2.

Asabotsy 22: Fanavotana mandrakizay no omen’Andriamanitra.
“Niditra indray mandeha ho any amin’ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay” Heb.9:12b.
Vakiteny 1: Jao.4:4-14. Vakiteny 2: Heb.9:6-14. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.9:11-12.
Fitarihan-kevitra: Fanavotana mandrakizay no nataon’Andriamanitra, dia Izy manendry asam-pisoronana mandrakizay ary manao fanekena izay tsy hitsoaka, araka ny voasoratra hoe: “Manatitra fanavotana ho an’ny olony Izy; efa nanorina ny fanekeny ho mandrakizay Izy; masina sy mahatahotra ny anarany” Sal.111:9. Izany dia tamin’ny alalan’i Jesosy Izay nataony ho Mpisoronabe Mahatoky ka mifona antsika eo an-tanana ankavanan’ny Ray (Rom.8:34). Hoy Izy: “Ary Izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin’ny tànako” Jao.10:28. Isaorana ny Tompo!

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *