Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady faha-V manaraka ny Paska, 14-20 Mey 2023“Andriamanitra Mpampihavana” *

Ny hafatra: Ny “Andriamanitra Mpampihavana” dia maneho indrindra ny toetra maha-fitiavana Azy. Fa “Andriamanitra dia fitiavana”, hoy Jaona Apostoly (1 Jao.4:16), ary noho izany, dia tia fihavanana Izy, ary tia ny mampihavana ny olona. Soa sy fahatsarana ary fahatanterahana no vokatry ny asan’ny fitiavan’Andriamanitra. Raha mikasika ny zava-nohariany dia voasoratra hoe: “Ary hitan’Andriamanitra izay rehetra nataony, ary, indro, tsara indrindra izany” Gen.1:31. Ny amin’ny fifandraisam-pihavanan’ny olony koa dia hoy ny mpanao Salamo: “Endrey, tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina” Sal.133:1, izany hoe miaina amim-pihavanana vokatry ny fitiavana. Dia nambaran’i Jesosy hoe: “Sambatra
ny mpampihavana; fa izy no hatao hoe zanak’Andriamanitra” Mat.5:9. Ny hoe “sambatra” dia izay ankasitrahan’Andriamanitra ka ataony mandova Azy sy ny fanjakany, dia fiainana mandrakizay (Rom.8:17). Dia hoy ny baiko nomen’i Paoly Apostoly: “Raha azo atao, dia ataovy izay hihavananareo amin’ny olona rehetra” Rom.12:18. Ary dia araka izany no hitaomany ny olona ho amin’Andriamanitra manao hoe: “Mihavàna amin’Andriamanitra anie hianareo. Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan’Andriamanitra ao aminy kosa isika” 2 Kor.5:20b-21. Sarobidy amin’Andriamanitra ny fifandraisana amim-pihavanan’izay nohariany, indrindra ny olombelona; koa dia manao asam-panavotana Izy, dia ny asa fividianana ny mpanota hiverina hihavana Aminy. Novidiny lafo indrindra izany, dia tamin’ny ran’i Kristy Zanany araka ny fanambaran’ny Apostoly Petera manao hoe: “Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba, tahaka ny volafotsy sy ny volamena, no
nanavotana anareo tamin’ny fitondran-tena adala, izay azonareo tamin’ny nentin-drazana, fa ny ra soan’i Kristy, toy ny ran’ny zanak’ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentimpentina” 1 Pet.1:18-19. Izany dia ny ran’ny fanekem-pihavanana amin’Andriamanitra. Fa amin’izany, dia hoy ny Tompo: “Ary Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko” Jer.31:33b.

Alatsinainy 15: Andriamanitra mampihavana ny olony Aminy.
“Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana […]” Jer.29:11.
Vakiteny 1: Jao.3:16-21. Vakiteny 2: Jer.29:11-14 . Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.29:11.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra mampihavana ny olony Aminy mba hahasambatra azy. Fa Andriamanitry ny fiadanana sy ny fahasoavana Izy. Izany no vokatry ny firaisan’ny olony Aminy. Ny fisarahana Aminy kosa no mahatonga loza sy fikotranana, dia rofy sy aretina, fahavoazana, fahafatesana toy ny tao Edena (Gen.3). Rehefa tonga Jesosy dia nanao fampihavanana antsika mpanota tamin’ny Ray ka niteny hoe: “Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo; tsy tahaka ny fanomen’izao tontolo
izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo” Jao.14:27.

Talata 16: Jesosy Kristy mampihavana amin’ny Andriamanitra Ray.
“Tsy tonga Aho hiantso ny marina, fa ny mpanota” Mat.9:13b.
Vakiteny 1: Lio.7:36-48. Vakiteny 2: Mat.9:9-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.9:13.
Fitarihan-kevitra: Rehefa namangy an’i Zakaiosy sy niditra tao an-tranony Jesosy dia nanao hoe: “Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady hamonjy very” Lio.19:10. Very ny olona rehefa tafasaraka amin’Andriamanitra, toy ilay zanaka adala nandao ny rainy (Lio.15:13-17). Noho ny nataon’i Jesosy kosa, “ny maty dia velona indray, ary ny very dia hita indray” (Lio.15:24a).

Alarobia 17: Jesosy Kristy, miantoka ny fanekem-pihavanana amin’ny rany.
“Jesosy no Mpiantoka ny fanekena tsara lavitra” Heb.7:22.
Vakiteny 1: Isa.49:8-10. Vakiteny 2: Heb.7:18-25. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.7:20-22.
Fitarihan-kevitra: Famonjena feno sy maharitra mandrakizay no vitan’i Jesosy tamin’ny nanolorany ny tenany ho faty teo amin’ny hazo fijaliana ho avotra ho antsika mpanota (1 Jao.2:2). Ho amin’izany, dia hoy Izy tamin’ireo mpianany: “Ity no rako, dia ny amin’ny fanekena, izay alatsaka ho an’ny maro ho famelan-keloka” Mat.26:28. Fanekem-pihavanana feno no nataony, fa “Mahavonjy tokoa izay manatona an’Andriamanitra amin’ny alalany Izy” Heb.7:25a. Fa hoy Izy: “Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin’ny Ray, afa-tsy amin’ny alalako” Jao.14:6.

Alakamisy 18: ANDRO NIAKARANA. Andriamanitra mampiray ny olony amin’ny fampihavanana.
“Mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao Ahy, ary Izaho koa ho ao aminy” Jao.17:26b.
Vakiteny 1: 1 Kor.12:12-20. Vakiteny 2: Jao.17:24-26. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.17:26.
Fitarihan-kevitra: Antom-bavaka nataon’i Jesosy indrindra ho an’ny mpianany ny nahalalan’izy ireo ny fitiavan’ny Ray sy ny firaisany Aminy; fa ny fitiavan’Andriamanitra no mitarika ny olony ho tia sy hifankatia, toa an’i Paoly niteny hoe: “Ny fitiavan’i Kristy no manery anay […]” 2 Kor.5:14a. Hoy Jesosy: “Tahaka ny nitiavan’ny Ray Ahy no nitiavako anareo; tomoera amin’ny fitiavako hianareo” Jao.15:9. Hoy Paoly: “Dia tanteraho ny fifaliako, mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra” Fil.2:2.

Zoma 19: Andriamanitra mitady fihavanana amin’ny olony.
“Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandondòna” Apok.3:20a.
Vakiteny 1: Jer.3:18-22. Vakiteny 2: Apok.3:15-22. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Apok.3:20.
Fitarihan-kevitra: Satria tsy mahay mitady an’Andriamanitra ny olona, dia tonga Jesosy mitady azy sy mamangy azy. Sambatra izay afaka mampandroso Azy ao an-tokantranon’ny fiainany tahaka an’i Zakaiosy, fa hiloa-bava Izy ka hanao hoe: “Anio no efa tonga eto amin’ity trano ity ny famonjena” Lio.19:9. Ary dia hoy Izy: “Izay mandray Ahy dia mandray Izay naniraka Ahy” Mat.10:40b.

Sabotsy 20: Andriamanitra manao fanekem-pihavanana mandrakizay amin’ny olony.
“Tsy hitsoaka ny faneken’ny fihavanako” Isa.54:10d.
Vakiteny 1: Heb.8:6-12. Vakiteny 2: Isa.54:7-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.54:10.
Fitarihan-kevitra: Ny fanekem-pihavanan’Andriamanitra dia fanekem-pitiavany, dia izay nitenenany hoe: “Izaho tsy handao anao na hahafoy anao akory” Heb.13:5. Fa hoy ny Tompo: “Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrampo ho anao” Jer.31:3. “Fa efa tia ny Azy izay amin’izao tontolo izao Izy, dia tia azy hatramin’ny farany” Jao.13:1b.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy, alemà ary espaniola, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *