Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady faha-VI manaraka ny Paska 21-27 Mey 2023 “Andriamanitra manavao” *

Ny hafatra: Mila fanavaozana ny fiainantsika zanak’olombelona noho ny fiasan’ny ota izay “fanindronan’ny fahafatesana” (1 Kor.15:56). Ho amin’izany dia hoy ny Tompo: “Indro, havaoziko ny zavatra rehetra” Apok.21:5. Fa “ny haizina manarona ny tany, ary ny haizim-pito manarona ny firenena ” Isa.60:2., dia ny fahafatesana manarona izao rehetra izao. Fa ny vokany dia fahasimbana sy fahavoazana amin’ny lafiny maro: tsy fahasalamana, fikorotanan’ny tokantrano sy ny fiaraha-monina, sns. Ary na dia ny ao amin’ny tokantranon’Andriamanitra aza, dia indro fa manjaka ny fieremana mihoatra noho ny fahefan’i Kristy Lohan’ny fiangonana. Eo ny tsy fahononan-tena amin’ny haitraitra, ny fitiavan-tena mihoampampana sy ny tsy fanajana izay masina, araka ny fanambaran’ny Apostoly Paoly (2 Tim.3:2-3). Raha akapoka, dia mahenika ny fahalovana, ary takona ny fahavazan’ny Filazantsara, izay “herin’Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino” Rom.1:16. Tena ilaina ny fanavaozana; saingy, indrisy, tsy hain’ny olona izany. Fa hoy ny Apostoly Paoly: “Fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko; fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko” Rom.7:19, ary noho izany dia hoy ny fitarainany: “Indrisy! olo-mahantra aho! Iza no hanafaka ahy amin’ny tenan’ity
fahafatesana ity?” Rom.7:24. Fa hoy Jesosy: “Tsy misy manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta; raha izany, dia ho triatra ny siny hoditra, ka ho raraka ny divay, sady ho simba ny siny hoditra; fa ny siny hoditra vaovao no asian’ny olona divay vaovao, dia miara-maharitra izy roroa” Mat.9:17. Tian’Andriamanitra ny hanavao izay rehetra nohariany,mba ho velona indray, indrindra ny fontsika olombelona, izay efa tontan’ny ota. Koa dia mitaona ny olona rehetra Izy handray ny Fanahy Masina amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanany izay niteny hoe: “Raha misy olona mangetaheta, aoka izy hanatona Ahy ka hisotro. Izay mino Ahy, dia hisy onin’ny rano velona miboiboika avy ao an-kibony, araka ny
voalazan’ny Soratra Masina. Ary ny Fanahy [Fanahy Masina], Izay efa horaisin’ny mino Azy, no nolazainy tamin’izany” Jao.7:37b-39a.

Alatsinainy 22: Andriamanitra manavao.
« Indro, havaoziko ny zavatra rehetra” Apok.21:5a.
Vakiteny 1: Isa.65:17-19. Vakiteny 2: Apok.21:1-5a. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Apok.21:3-5.
Fitarihan-kevitra: Tra-pahalovana ny zava-boarin’Andriamanitra noho ny ota manjaka ao am-pon’ny olona. Noho izy tafasaraka amin’Andriamanitra, dia adinony ny hanome voninahitra Ilay Mpahary izay nanome azy fahefana hanapaka amin’ny zava-boariny (Gen.1:28-30). Havaozin’Andriamanitra tokoa ny zavatra rehetra manomboka amin’ny fon’ny olona mba hiverina sy hihavana Aminy (2 Kor.5:19-20) hatramin’ny zava-boariny rehetra izay nataony mba hankalazana ny voninahitry ny Anarany (Sal.66:2).

Talata 23: Andriamanitra maniraka ny Fanahiny hanavao.
“Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy” Ezek.36:27.
Vakiteny 1: Efes.5:15-20. Vakiteny 2: Ezek.36:25-27. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Ezek.36:27.
Fitarihan-kevitra: Ny olona nohavaozin’Andriamanitra dia mandeha araka ny fitarihan’ny Fanahy Masina azy (Rom.8:14). Satria ny Fanahy Masina no hery nanangana azy ho zanak’Andriamanitra (Jao.1:12), dia “olom-baovao ao amin’ i Kristy” (2 Kor.5:17). Mandeha araka ny Fanahy tokoa izy mba ”tsy hahatanteraka ny filan’ny nofo” (Gal.5:16) fa nomena hery ho vavolombelon’i Kristy “manomboka any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria, ary hatrany amin’ny faran’ny tany” (Asa.1/8).

Alarobia 24: Ny firaisan’ny mino mahatanteraka ny fiavian’ny Fanahy Masina.
“Ireo rehetra ireo niray saina naharitra nivavaka mbamin’ny vehivavy sy Maria, renin’i Jesosy, ary ny rahalahiny” Asa.1:14.
Vakiteny 1: Eks.29:1-9. Vakiteny 2: Asa.1:12-14. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Asa.1:14.
Fitarihan-kevitra: Mahery ny firaisam-bavaky ny olona masina, ka mahatanteraka ny teny fikasana izay nomen’ny Tompo ny amin’ny fiavian’ny Fanahy Masina (Lio:24:49), dia ny Pentekosta izany. Hoy Jesosy: “Raha misy roa aminareo mifanaiky etỳ ambonin’ny tany na amin’inona na amin’inona ka hangataka izany, dia ho azony avy amin’ny Raiko Izay any an-danitra izany” Mat.18:19.

Alakamisy 25: Andriamanitra manone ny Fanahy Masina ho an’izay mangataka Aminy.
“Tsy mainka va ny Ray, Izay any an-danitra, no hanome ny Fanahy Masina ho an’izay mangataka aminy?” Lio.11:13b.
Vakiteny 1: Mat.7:7-11. Vakiteny 2: Lio.11:5-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Lio.11:13.
Fitarihan-kevitra: Tarihin’Andriamanitra ny olony hangataka ny Fanahy Masina izay soa sy sarobidy indrindra avy Aminy. Tsy tahaka ny fanomezan’ny tany izay mety ho levona sy mety hanalaviran’ny olona Azy rehefa azony, fa vao mainka kosa mampiray amin’Andriamanitra. Fa ny Fanahy Masina no fanahin’ny firaisana amin’Andriamanitra sy fahalalana Azy, araka ny voasoratra hoe: “Ny Fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an’Andriamanitra aza” 1 Kor.2:10.

Zoma 26: Ny fo vaovao no andraisana ny Fanahy Masina.
“Ary hasiako fanahy vaovao ao anatinareo; ary hesoriko amin’ny nofony ny fo vato, ka homeko fo nofo izy” Ezek.11:19.
Vakiteny 1: Asa.2:34-39. Vakiteny 2: Ezek.11:14-20. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Ezek.11:19.
Fitarihan-kevitra: Ny Fanahy Masina dia arovan’Andriamanitra amin’ny fahasaro-piarony indrindra. Fa Izy dia tsy afaka mifandray afa-tsy amin’izay madio sy masina. Fa voasoratra hoe: “Iza no hiakatra any an-tendrombohitr’i Jehovah? ary iza no hitoetra ao amin’ny fitoerany masina? Izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin’ny lainga, na mianiana hamitaka” Sal.24:3-4. Hoy Jesosy: “Sambatra ny madio am-po, fa izy no hahita an’Andriamanitra” Mat.5:8.

Sabotsy 27: Ny fahamasinana, toetry ny olona nohavaozina.
“Manamasìna azy amin’ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana” Jao.17:17.
Vakiteny 1: 2 Sam.22: 20-31. Vakiteny 2: Jao.17:13-19. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.17:17.
Fitarihan-kevitra: Ny Fanahy Masina no niteraka ny olona ho “zanak’Andriamanitra” (Jao.1:12). Izy koa no mahatanteraka ny maha olon’Andriamanitra, izay mandova ny toe-panahy araka an’Andriamanitra (2 Tim.4:7). Koa hoy ny Tompo: “Aoka ho masina hianareo, satria masina Aho, Jehovah Andriamanitrareo” Lev.19:2. Fa “Izay tsy manam-pahamasinana tsy hahita ny Tompo” Heb.12:14. Ho amin’izany, dia hoy ny baikony: “Izay masina dia aoka mbola hihamasina ihany izy” Apok.22:11d.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifimadanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *