Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IV manaraka ny Trinite, 02-08 Jolay 2023 “Ny fifadiana ankasitrahana” *

Ny hafatra: Ankasitrahan’Andriamanitra ny fifadian-kanina ataon’ny olony raha mifanaraka amin’ny sitrapony, fa raràny mafy kosa raha tsy izany.
1/ Inona no ambaran’ny Soratra Masina ho antony mahatonga, na ilàna, ny fifadian-kanina? Raha bangoina, dia ireto no antony:

 • Fifehezan-tena, na famolahana ny tena tsy ho baikon’ny filàna ara-nofo, sy fifotorana ho amin’ny fivavahana, dia ny “Andro fifadiana ho fanavotana”
  (Asa.27:9). Hoy Petera: “Hendre ka mahonòna tena ho amin’ny fivavahana” 1 Pet.4:7b. Hoy Paoly: “Asiako mafy ny tenako ho mangana, ary andevoziko […]” 1
  Kor.9:27.
 • Fanomanana ny fiatrehana ady matanjaka sy maharitra. Hita izany amin’izao fotoam-pisedrana ankehitriny izao, izay hiheverana fa “mahery kokoa ny vavaka
  omban’ny fifadian-kanina”; koa “Mazotoa manolotra ny tenanao ho olona voazaha toetra […]” 2 Tim.2:15.
 • Endrika anehoan’ny olona ny fahatapahan-keviny hanolo-tena ho an’Andriamanitra. Hoy ny Apostoly Paoly: “Mangataka aminareo aho, mba hatolotrareo ny
  tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak’Andriamanitra, dia fanompoam-panahy mety hataonareo izany” Rom.12:1.
  2/ Ny fahadisoan-kevitra sy ny kilema ary ny fivilian-dalana mikasika ny fifadian-kanina:
 • Mahasolo ny fibebahana. Kanefa ny famindrampo no mahavonjy fa tsy ny ezaka ataon’ny tena, “mba tsy hisy nofo hahazo hirehareha” Efes.2:9.
 • Heverina fa fomba anehoana ny fandresena ny nofo, kanefa ny marina, dia fisalovanana ny asan’ny Fanahy Masina izay hany hery mahova ny toetry ny
  olombelona. “Fa raha ny Fanahy no amonoanareo ny asan’ny tena, dia ho velona hianareo” Rom.8:13b, koa “Mandehana araka ny Fanahy, dia tsy
  hahatanteraka ny filan’ny nofo hianareo” Gal.5:16.
 • Fomba entina hanamarinan-tena ho “mandeha araka ny Fanahy”, fa tsy araka ny nofo, ka antenaina sy anerena mihitsy ny Tompo aza mba hanaiky ny
  hataka atao sy hamaly vavaka hirotsahan’ny fitahiany.
 • Nanjary nitsiry ny fanaovana ezaka, eny, natao toy ny fifaninanana mihitsy aza, ny hahavitana fifadiana amin’ny fotoana maharitra, ka tanjona nokendren’ny
  sasany ny hifady mandritra ny 40 andro sy 40 alina toy ny nataon’ny Tompo (Mat.4:2).
  3/ Ny sitrapon’Andriamanitra: ny tena takìna dia ny vavaka amin’ny fo marina sy tarihin’ny Fanahy (Jao.4:24). Ny hoe “fo marina”, dia ny fo izay mibebaka sy
  mino; fa “ny fo torotoro sy mangorakoraka, Andriamanitra ô, tsy mba ataonao tsinontsinona” Sal.51:17b, ka “Amin’ny fo no inoana hahazoana fahamarinana,
  ary amin’ny vava no anekena hahazoana famonjena” Rom.10:10. Izany dia ny fo voadio tamin’ny ran’i Kristy, fa “sambatra izay madio am-po fa izy no mahita
  an’Andriamanitra” Mat.5:8 ary resahin’Andriamanitra, valiany vavaka, araka ny voasoratra hoe: “Ny tena olo- marina no isehoanao fa marina” 2 Sam.22:26b.
  Fehiny: Hifady sa tsy hifady? Hifady, ka ny ota no tena fadìna sy izay rehetra tsy sitrapon’Andriamanitra (1 Tes.4:3), ary dia manamasina ny tena sy manolotra
  ny fiainana ho Azy, araka ny baikony manao hoe: “Ho masina hianareo satria Masina Aho” Lev.11:44

Alatsinainy 03: Ny fifadiana ankasitrahana dia ny fanaovan-tsoa.
“Tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako: […] Moa tsy ny hizara ny mofonao ho an’ny noana va” Isa.58:6a,7a.
Vakiteny 1: Mat.25:34-40. Vakiteny 2: Isa.58:6-12. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.58:6-7.
Fitarihan-kevitra: Ankasitrahan’Andriamanitra ny fanaovan-tsoa, izay fanehoana fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra (1 Kor.13:13), dia fanomezana aina, famelomana. Hoy Jesosy: “Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany” Jao.15:13. Rehefa izany, dia “Mandehana hianao, ka mba manaova toy izany koa” Lio.10:37

Talata 04: Ny fifadiana ankasitrahana tsy misehoseho ivelany.
“Fa tsy izay araka ny miseho no Jiosy, ary tsy izay miseho amin’ny nofo no famorana” Rom.2:28.
Vakiteny 1: Mat.6:1-4. Vakiteny 2: Rom.2:17-29. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.2:28-29.
Fitarihan-kevitra: Ny fifadiana marina ankasitrahan’Andriamanitra dia tsy natao ho hitan’ny olona rehetra fa ho hitan’Andriamanitra irery ihany. Hoy Jesosy: “Mihevera, ka mitandrema hianareo, fandrao azon’ny masirasiran’ny Fariseo sy ny Sadoseo” Mat.16:6, dia ny fihatsarambelatsihy sy ny fisehosehoana. Araka izany, dia “mba tsy ho hitan’ny olona fa mifady, fa ho hitan’ny Rainao, Izay ao amin’ny mangingina; ary ny Rainao, Izay mahita ao amin’ny mangingina, no hamaly anao” Mat.6:18

Alarobia 05: Ny fifadiana ankasitrahana dia toy ny fanatitra masina.
“Mandehana, fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako” Asa.9:15.
Vakiteny 1: Isa.66:1-4. Vakiteny 2: Asa.9:8-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Asa.9:15.
Fitarihan-kevitra: Tsy fivavahana hanompoana fitiavan-tena na koa fireharehana na tombon-tsoa manokana, no ankasitrahan’Andriamanitra, fa ny hampandroso ny hafa sy ny fiangonan’Andriamanitra (1 Kor.14:12). Arovan’Andriamanitra amin’ny fahasaro-piaro ny asa fanompoana Azy, ka hoy Izy: “Tsy zakako ny fivoriana masina haroharoam-paharatsiana” Isa.1:13; toy izany koa ny voninahitry ny anarany ka
hitenenany manao hoe: “Ny voninahitro tsy homeko ny hafa” Isa.42:8.

Alakamisy 06: Ny fifadiana ankasitrahana dia atao amin’ny fo madio.
“Na aiza na aiza amin’izao tontolo izao no hitoriana ity filazantsara ity, dia holazaina koa izay nataon-dravehivavy” Mat.26:13.
Vakiteny 1: Asa.5:1-11. Vakiteny 2: Mat.26:6-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.26:13.
Fitarihan-kevitra: Ny fifadiana, izay fanompoam-panahy, dia tsy entina hanamarinan-tena, na hitsarana ny namana, toy ilay Fariseo nanameloka ilay mpamory hetra niara-nivavaka taminy, izay nahazo rariny noho ny fanetren-tenany sy ny fahitsim-po (Lio.18:14). Dia toy izany koa ny fo tadiavin’Andriamanitra ny amin’ny fahafoizana: “Aoka ny olona rehetra samy hanao araka izay inian’ny fony avy, tsy amin’ny alahelo, na amin’ny faneriterena; fa ny mpanome amin’ny fifaliana no tian’Andriamanitra” 2 Kor.9:7

Zoma 07: Ny fifadiana ankasitrahana no hahazoana tombony.
“Omeo izay mangataka aminao; ary aza ilaoza-mihodina izay te-hisambotra aminao” Mat.5:42.
Vakiteny 1: Jak.2:14-20. Vakiteny 2: Mat.5:38-42. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.5:42.
Fitarihan-kevitra: Tsy fatiantoka, fa tombony, ny manome araka an’Andriamanitra, fa voasoratra hoe: “Izay miantra ny malahelo dia mampisambotra an’i Jehovah, ary izay nomeny dia honerany kosa” Oha.19:17. Fa hoy Jesosy: “Lazaiko aminareo marina tokoa: Araka izay efa nataonareo tamin’ny anankiray amin’ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko” Mat.25:40. Hoy Paoly: “Izay afafin’ny olona no hojinjany” Gal.6:7b , “fa izay mamafy be, dia be kosa no hojinjany” 2 Kor.9:6b.

Sabotsy 08: Fitahiana mandrakizay no lovan’ny fifadiana ankasitrahana.
“Sambatra izay manasa ny akanjony mba hananany fahefana amin’ny hazon’aina” Apok.22:14a.
Vakiteny 1: 1 Tes.4:1-8. Vakiteny 2: Apok.22:10-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Apok.22:14.
Fitarihan-kevitra: Ny fifadiana ny ota no andovana fitahiana mandrakizay. Fa ny ota tafiditra teo amin’ny fiainan’ny zanak’olombelona no nahatonga ny fahafatesana (Gen.3:19), fa “ny ota no fanindronan’ny fahafatesana” 1 Kor.15:56a . Fa “izay rehetra naterak’Andriamanitra no tsy manota” 1 Jao.3:9a, dia ny mino an’i Jesosy Mpanome ny fiainana mandrakizay (1 Jao.5:12 ).

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *