Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady VI manaraka ny Trinite 16-22 Jolay 2023 “Tandremo ny didin’Andriamanitra” *

Ny hafatra: Ny fanjakan’Andriamanitra dia fanjakana tan-dalàna, manana ny lalàny. Matoa nomen’Andriamanitra ny làlana hifehy azy dia ny hanajana sy hanarahana azy mba hahavelona ny olona ao aminy sy hahazoan’Andriamanitra izay Tompony ny haja amam-boninahitra ary ny fankatoavana sahaza Azy. Fa hoy Izy: “Ny zanaka manaja ny rainy, ary ny mpanompo ny tompony; koa raha Ray Aho, aiza ary izay hajako? ary raha Tompo Aho, aiza izay tahotra Ahy? hoy Jehovah, Tompon’ny maro” Mal.1:6a, ny hoe “Tompon’ny maro” dia midika ho Tompo Tsitoha ambonin’ny anarana sy ny fahefana rehetra. Koa ny fitandremana ny didin’Andriamanitra dia mifandraika indrindra amin’ny vavaka izay nampianarin’i Jesosy ny olony manao hoe: “Ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao ane ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra” Mat.6:10. Nomen’Andriamanitra tokoa ny didy aman-dalàny mba hiveloman’ny olona sy handraisany ny fitahian’Andriamanitra. Hoy ny teny fanorenana sady teny fikasana nataony tamin’ny Isiraely olony: “Raha mihaino tsara ny feon’i Jehovah Andriamanitrao hianao ka mitandrina hanaraka ny didiny rehetra, izay andidiako anao anio, dia hasandratr’i Jehovah Andriamanitrao ho ambonin’ny firenena rehetra amin’ny tany hianao; ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao, raha mihaino ny feon’i Jehovah Andriamanitrao hianao” Deo.28:1-2. Raha tsy izany kosa dia ny fanozonana sy loza no hanjo azy (Deo.28:15). Efa nomen’Andriamanitra ny didiny mba hahasambatra ny olona, saingy tsy ny olona na ny firenena rehetra no manaraka izany, ary mampihisatra ny maro aza ny hanaiky ny “sitrapon’Andriamanitra”, satria mifanohitra amin’ny sitrapon’ny nofony. Hoy ny Apostoly Paoly: “Fa ho avy ny andro izay tsy hahazakan’ny olona ny fampianarana tsy misy kilema [* Gr. salama]; fa hangidihidy sofina izy, dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany” 2 Tim.4:3. Androm-pihemorana tokoa ny ankehitriny, koa na dia ny olom-boafidy aza, raha azo atao, dia hofitahina (Mat.24:24b). Tsy mahagaga raha fahoriana sy fangaihaizana no vokatr’izany, dia “andro mahory”, lavitra an’Andriamanitra sy ny famonjeny. Ho amin’izany dia hoy ny antson’ny Tompo: “Amboary ny lalan’i Jehovah, Ataovy mahitsy ny lalan-kalehany – Isa. 40.3” Mat.3:3.

Alatsinainy 17: Andriamanitra manome ny lalàna.
“Dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra ka nanao hoe” Eks.20:1.
Vakiteny1: Jao1:1-4. Vakiteny 2: Eks.20:1-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Eks.20:1.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra, izay “Andriamanitry ny lalàna”, dia “Tsy tompon’ny fikotranana, fa tompon’ny fiadanana” 1 Kor.14:33, ka mandrindra ny zavatra rehetra izay nohariany amin’ny alalan’ny lalàna izay nataony, ary hitany fa “tsara indrindra izany” Gen.1:31. Ny manaraka ny lalàn’Andriamanitra no iankinan’ny fahombiazan’ny atao, ka hoy ny Tompo tamin’i Josoa raha nandimby an’i Mosesy izy: “Aoka tsy hiala amin’ny vavanao ity bokin’ny lalàna ity, fa saintsaino andro aman’alina, hitandremanao
hanao araka izay rehetra voasoratra eo; ary amin’izany dia hahalavorary ny lalanao hianao sady hambinina” Jos.1:8.

Talata 18: Ny fankatoavana ny lalàna, loharanom-pitahiana.
“Ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao, raha mihaino ny feon’i Jehovah Andriamanitrao hianao” Deo.28:2.
Vakiteny 1: Mat.7:24-27. Vakiteny 2: Deo.28:1-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Deo.28:1-2.
Fitarihan-kevitra: Ny “fankatoavana ny lalàn’Andriamanitra” no mariky ny maha-zanak’Andriamanitra. Hoy Jesosy: “Raha tia Ahy hianareo dia hitandrina ny didiko” Jao.14:15. Tsy ho orim-pahasoavana izy, fa hoy ny Tompo: “Raha manaiky sy mankatò hianareo, dia hihinana ny voka-tsoa amin’ny tany” Isa.1:19. Fa ho azy ireo, dia hoy Jesosy: “Ny fiadanako no omeko ho anareo” Jao.14:27b.

Alarobia 19: Ny finoana no mahatanteraka ny lalàna.
“Koa mahafoana ny lalàna amin’ny finoana va isika? Sanatria izany! fa mampiorina tsara ny lalàna isika” Rom.3:31.
Vakiteny 1: Mat.21:18-22. Vakiteny 2: Rom.3:21-31. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.3:30-31.
Fitarihan-kevitra: Sarobidy amin’Andriamanitra ny lalàna omeny, satria izany no mahatanteraka ny fanjakam-pahasoavana izay nomaniny hahasambatra antsika ombelombelona. Amin’ny finoana no andraisana izany, dia amin’ny fatokiana sy ny fanekena an’Andriamanitra izay hivavahana sy hotompoina, toa an’i Tomasy nanao hoe: “Tompoko sy Andriamanitro” Jao.20:28.

Alakamisy 20: Jesosy no fanatanterahana ny lalàna.
“Tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka” Mat.5:17b.
Vakiteny 1: Rom.13:10-14. Vakiteny 2: Mat.5:17-19. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.5:17.
Fitarihan-kevitra: Misongadina amin’ny teny nataon’i Jesosy eto fa malaina ny olona hanaraka ny lalàn’Andriamanitra, satria ny ota no mbola mamatotra azy sy manjaka ao aminy. Fa misy ny mihevitra fa rehefa ao ambanin’ny fahasoavana izy, dia tsy voafehin’ny lalàna insony” (cf. Rom.6:14), na koa ny miteny fa tsy ilaina intsony ny Testamenta Taloha fa efa “andron’ny Filazantsara” izao. Hoy Paoly: “Fa raha mitady hohamarinina ao amin’i Kristy isika, nefa ny tenantsika no hita fa mpanota, moa mpanompo ny ota va Kristy? Sanatria izany” Gal.2:17. Fa Kristy no “Teny tonga nofo” (Jao.1:14) hahatanteraka ny alàn’Andriamanitra rehetra.

Zoma 21: Ny fotototry ny fahatanterahan’ny lalàna.
“Izany didy roa izany no ihantonan’ny lalàna rehetra sy ny mpaminany” Mat.22:40.
Vakiteny 1: 1 Kor.13:4-13. Vakiteny 2: Mat.22:34-40. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.22:40.
Fitarihan-kevitra: Ireo “didim-pitiavana roa lehibe” voalazan’i Jesosy eto no mahatanteraka ny lalàna rehetra sy ny fanambaran’ny mpaminany rehetra, araka ny voasoratra hoe: “Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana (fa mikendry ny hahasoa sy hampandroso); koa dia ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna” Rom.13:10. Fa “Andriamanitra dia fitiavana” 1 Jao.4:16.

Sabotsy 22: Mankatoava ny lalàn’Andriamanitra.
“Koa foana ny ivavahan’ireo amiko, raha mampianatra ny didin’olombelona ho fampianarana izy” Mat.15:9.
Vakiteny 1: Deo.27:1-10. Vakiteny 2: Mat.15:1-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.15:9.
Fitarihan-kevitra: Satria “ny Tompo dia mahalala ny Azy” 2 Tim.2:19, dia mampiavaka ny olon’Andriamanitra ny fanarahana ny didiny sy ny fanaovana ny sitapony ary ny asany araka ny tenin’i Jesosy manao hoe: “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa” Jao.14:12. Tsy foana ny ivavahany amin’Andriamanitra sy anompoany Azy, fa hoy Izy: “Ary hiposaka aminareo, izay matahotra ny anarako, ny Masoandron’ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin’ny tanany; ary hivoaka hianareo ka hifalihavanja toy ny zanak’omby mifahy” Mal.3:20.

Ny perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifimadanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *