Fiangonana Loterana MalagasyHira & FilazantsaraAlahady V manaraka ny Trinite 09-15 Jolay 2023 “Andriamanitra mananatra ny olona ” *

Fitarihan-kevitra: Ny hoe “Andriamanitra mananatra ny olona” dia mikendry ny amerenana azy ho amin’ny lalan’ny fahamarinana mba hahavelona azy, dia ny lalan’ny sitrapon’Andriamanitra “izay tsara sady ankasitrahana no marina” Rom.12:2. Ny lalan’ny fahamarinana, na “Lalan’ny fahitsiana”, dia
“Lalan’aina mahavelona” izay miaro amin’ny loza sy ny fahavoazana mety hahatonga fahafatesana. Hoy ny mpanao Salamo: “Mamelombelona ny fanahiko Izy; mitarika ahy amin’ny lalan’ny fahamarinana noho ny anarany Izy” Sal.23:3, satria Mpiandry Tsara Izy izay miahy sy miaro ny ondriny
(Jao.10:11). Hoy Jaona Apostoly: “Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako” 3 Jao.4. Fa maro ny lalam-piainana hizoran’ny olona, izay antenainy fa hahasambatra azy sy miantoka ny hoaviny: ny safidy ny ho tokantranony, ny
asa ivelomany, ny fomba fiainany indrindra indrindra, sns. Saingy amin’izany, dia “Misy lalana ataon’ny olona ho mahitsy, Kanjo lalana mivarina any amin’ny fahafatesana no iafarany” Oha.14:12. Hoy Paoly tamin’i Timoty: “Fa ho avy ny andro izay tsy hahazakan’ny olona ny fampianarana tsy misy
kilema [Gr. salama]; fa hangidihidy sofina izy, dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany; ary hampiala ny sofiny amin’ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin’ny anganongano” 2 Tim.4:3-4. Ny ataon’Andriamanitra amin’ny maha-Ray Mpiahy Azy dia ny mampianatra, sy mananatra, eny,
manafay mihitsy aza mba tsy hahavery ny zanany. Fa voasoratra hoe: “Anaka, aza atao ho zavatra kely ny famaizana ataon’i Jehovah, Ary aza reraka, raha resi-lahatry ny anatra ataony hianao; Fa izay tian’i Jehovah no faizany, Ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny” Oha.3:11,12. Na izany aza
anefa, dia misy ny misafidy ny “lalan-tsitrapo” ihany, saingy “Ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sitranina” Jer.17:9, dia ny ota, ny ditra, hahatanteraka ny filan’ny nofo. Kanefa “Izay mamafy ho an’ny nofony dia mijinja fahasimbana avy amin’ny nofo” Gal.6:8a.
Fa tsy izay heverintsika ho marina no marina, fa ny hevitr’Andriamanitra. Hoy Jesosy: “Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana” Jao.14:6, “Avia manaraha ahy” Lio.18:22b.

Alatsinainy 10: Andriamanitra mananatra ny olona.
“Ho fantany fa Jehovah no anarako” Jer.16:21b.
Vakiteny 1: 2 Pet.2:1-10. Vakiteny 2: Jer.16:4-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.16:19-21.
Fitarihan-kevitra: Asan’Andriamanitra ny manabe ny olona ho amin’ny fahamarinana. Mila faharetana, fahendrena, ary indrindra fitiavana. Fa teraka tao amin’ny ota ny olombelona, ka “tsy maintsy ateraka indray” hoy Jesosy (Jao.3:7), mba hahalala an’Andriamanitra izy ka ho tonga “zanak’Andriamanitra mandresy ny ota” (1 Jao.3:9) sy mandray ny Fanahy Masina (Asa.2:38). Ho amin’izany, dia “Zaro amin’izay lalana tokony halehany ny zaza, Ka na rehefa antitra aza izy, dia tsy hiala amin’izany” Oha.22:6.

Talata 11: Andriamanitra no marina.
“Mba hohamarinina amin’ny teninao Hianao, ary hahery, rehefa manana ady” Rom.3:4b.
Vakiteny 1: Jao.8:39-45. Vakiteny 2: Rom.3:1-20. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.3:4.
Fitarihan-kevitra: Tian’ny olona ny miady hevitra mba hahamarina azy. Saingy tsy maha-marina azy izany, fa “Tsy misy marina izy, na dia iray akory aza” Rom.3:10, fa mpanota avokoa. Andriamanitra kosa dia miteny sy mananatra satria Marina sy Mahatoky Izy. Mivavaka ho an’ny olony Jesosy ka manao hoe: “Manamasìna azy amin’ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana” Jao.17:17.

Alarobia 12: Andriamanitra mampianatra ny olona.
“Raby ô, hianao no Zanak’Andriamanitra” Jao.1:49a.
Vakiteny 1: Fil.2:6-10. Vakiteny 2: Jao.1:35-51. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.1:49.
Fitarihan-kevitra: Jesosy Kristy no Vavolombelon’ny fahamarinan’Andriamanitra, dia “Teny tonga nofo ka nonina tamintsika” Jao.1:14a, sady Mpiandry ondry Lehibe (Heb.13:20) hamerina ny maro ho ao amin’ny valan’Andriamanitra (Jao.10:16). Teny fananarana no nataony raha nanomboka niasa Izy nanao hoe: “Mibebaha hianareo, fa efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra” Mat.4:17.

Alakamisy 13: Andriamanitra mamporisika handray ny teniny.
“Tsy misy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon’Andriamanitra” Lio.1:37.
Vakiteny 1: Nom.23:13-20. Vakiteny 2: Lio.1:30-38. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.1:37.
Fitarihan-kevitra: Satria tsy misy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon’Andriamanitra dia tokim-pitahiana lehibe no omeny. Hoy Elizabeta tamin’i Maria: “Sambatra hianao izay nino; fa hefaina izay zavatra nampilazain’ny Tompo taminao” Lio.1:45. Dia ho toy izany koa izay rehetra mino anatra; fa voasoratra hoe: “Fa aina ho an’ny mahazo azy izy Ary fahasalamana ho an’ny nofony rehetra” Oha.4:22.

Zoma 14: Mahasambatra ny mandray fananarana.
“He! ny manaraka no tsara noho ny fanatitra, ary ny mihaino no tsara noho ny saboran’ondrilahy” 1 Sam.15:22.
Vakiteny 1: Mat.7:24-29. Vakiteny 2: 1 Sam.15:16-23. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Sam.15:22-23.
Fitarihan-kevitra: Nataon’i Jesosy manana toerana ambony izay rehetra mandray ny teny fananarana, dia olona raisiny ho akaiky fo Azy. Hoy Izy: “Raha tia Ahy hianareo, dia mitandrina ny didiko” Jao.14:15. Hatry ny ela no efa nampahafantarin’Andriamanitra fa fitahiana no raisin’izay manao izany. Fa hoy Izy: “Raha mihaino tsara ny feon’i Jehovah Andriamanitrao hianao ka mitandrina hanaraka ny didiny rehetra, izay andidiako anao anio, dia hasandratr’i Jehovah Andriamanitrao ho ambonin’ny firenena rehetra
amin’ny tany hianao; ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao” Deo.28:1b-2.

Sabotsy 15: Andriamanitra mandidy fibebahana.
“Fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon’ny jentilisa ” 1 Pet.4:3.
Vakiteny 1: Asa.17:22-30. Vakiteny 2: 1 Pet.4:1-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Pet.4:3.
Fitarihan-kevitra: Ny tenin’Andriamanitra dia manambara fa Andriamanitra dia tia mamindra fo amin’ny mpanota (Hos.6:6) sy mamela ny helony (Isa.55:7). Koa ny famindrampony dia mitaona antsika hibebaka fa tsy ny mbola hanota ihany (Rom.2:4/ Gal.2:17), izany hoe hiala amin’ny ratsy fanao ka hiverina Aminy sy hihavana Aminy. Rehefa izany, ny olona dia tokony hahatsiaro tena hiaiky ny fahadisoany ary hanavao ny fanoloran-tenany ho an’Andriamanitra (Rom.12:1), fa Izy dia vonona mandray ny mpanota mibebaka
(Jao.6:37), ka miteny hoe: “Anaka, matokia, voavela ny helokao” Mat.9:2.

Ny perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifimadanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *