Fiangonana Loterana MalagasyHira & FilazantsaraAlahady VIII manaraka ny Trinite 30 Jolay – 05 Aogositra 2023“Mandehana amin’ny finoana” *

Fitarihan-kevitra: Ny finoana no mamaritra sy manavaka ny maha-olon’Andriamanitra amin’ny olona rehetra, dia ny manorina ny fiainany sy ny tokiny amin’Andriamanitra ka manaiky Azy ho Tompo sy Mpamonjy Tokana mandrakizay, ka tsy misy hafa, ary manaiky hankato ny teniny, dia ny sitrapony amin’ny
zavatra rehetra (Efes.5:17). Fa amin’ny finoana no ahaterahana ho zanak’Andriamanitra (Jao.1:12-13) sy handehanana ao Aminy (Rom.15:18). Fa hoy ny Tompo : “Ny oloko marina, dia ho velon’ny finoana; fa raha mihemotra izy, dia tsy sitraky ny fanahiko” Heb.10:38, “fa raha tsy amin’ny finoana, dia tsy misy azo
atao hahazoana sitraka Aminy” Heb.11:6a. Raha bangoina ny hevitra fonosin’ny finoana an’Andriamanitra dia fihavanana sy firaisana Aminy (Jao.15:5), sady firaisana antoka Aminy hahatanteraka ny sitrapony sy ny asany (Jao.14:12a). Fehezina izany amin’ny tenin’i Jesosy manao hoe: “Ny haniko dia ny manao ny
sitrapon’Izay naniraka Ahy sy ny mahavita ny asany” Jao.4:34. Koa dia finoana fa tsy lalàna, na koa asa, no anamarinan’Andriamanitra ny olona sy hamonjeny azy, fa voasoratra hoe: “Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana; ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin’Andriamanitra; tsy avy
amin’ny asa, fandrao hisy hirehareha” Efes.2:8-9. Ary dia fahasoavana amin’ny finoana ihany koa no anaovana ny asan’Andriamanitra, ka tsy mitoky amin’ny nofo fa amin’Andriamanitra irery ihany (2 Kor.3:5). Izany no anavahan’Andriamanitra ny olony, araka ny voasoratra hoe: “Ary inona no iraisan’ny anjaran’ny
mino sy ny tsy mino? […] Koa mivoaha eo aminy hianareo, ka misaraha aminy, hoy Jehovah” 2 Kor.6:15b,17a. Raha akapoka, dia amin’ny finoana no iasan’ny fahasoavan’Andriamanitra amin’ny olona mba hahavonjy azy ary andraisany ny fahasoavan’Andriamanitra feno sady tsy ritra mandrakizay (Jao.1:16) mba hanatanterahana ny sitrapony amin’ny zavatra rehetra (Kol.1:10).

Alatsinainy 31: Ny olon’Andriamanitra mandeha amin’ny finoana.
“Ny oloko marina dia ho velon’ny finoana” Heb.10:38a.
Vakiteny 1: Mat.15:21-28. Vakiteny 2: Heb.10:35-39. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.10:38.
Fitarihan-kevitra: Amin’ny finoana no ifandraisana amin’Andriamanitra, ary andraisana ny fahasoavana avy Aminy, “Fa raha tsy amin’ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy; fa izay manatona an’Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Izy sady Mpamaly soa izay mazoto mitady Azy” Heb.11:6. Hoy Jesosy tamin’ilay kapiteny: “Mandehana; tongava aminao araka ny ninoanao. Dia sitrana tamin’izany
ora izany ilay [ankizilahiny]” Mat.8:13.

Talata 01: Jesosy Kristy no Tompon’ny finoana.
“Mijery an’i Jesosy, Tompon’ny finoantsika sy Mpanefa azy” Heb.12:2a.
Vakiteny 1: Mar.4:35-41. Vakiteny 2: Heb.12:1-2. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.12:2.
Fitarihan-kevitra: Tsy finoana mandeha an-jambany ny finoana kristiana, fa manana fiorenana marina sy mazava izay anorenany ny finoany, dia Jesosy Kristy sy ny Soratra Masina irery ihany. Araka izany no anorenana ny fampianarana ny finoana, na dogmatika, ka ny antom-pisiany sy tanjona kendreny dia ny hahazoan’ny mpino tsirairay hiteny toa an’i Paoly Apostoly hanao hoe: “Tsy menatra aho, satria fantatro Izay inoako” 2 Tim.1:12a.

Alarobia 02: Fantaro ny lalan’ny finoana.
“Raha manavaka ny zava-tsoa hiala amin’ny zava-poana hianao, dia ho solom-bavako” Jer.15:19b.
Vakiteny 1: 2 Kor.6:14-18. Vakiteny 2: Jer.15:19-21. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Jer.15:19.
Fitarihan-kevitra: Ny finoana marina dia matotra, ka mahay manavaka ny lalana marina tokony hizorany, dia ny lalan’ny sitrapon’Andriamanitra, amin’ny finoanoam-poana sy ny finoana haitraitra. Ny finoana araka an’Andriamanitra no mahavonjy sy mahavelona, araka ny voasoratra hoe: “Ny marina amin’ny finoana no ho velona” Rom.1:17, dia izay mitoetra ao amin’Andriamanitra sy mihazona ny teniny.
Fa hoy Jesosy: “Raha miray Amiko hianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angataho izay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany” Jao.15:7.

Alakamisy 03: Ny lalan’ny finoana no andraisana fitahiana.
“Koa finoana no andovana, … hahatò ny teny fikasana ho an’ny taranaka rehetra” Rom.4:16a.
Vakiteny 1: Lio.17:11-19. Vakiteny 2: Rom.4:9-25. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.4:16.
Fitarihan-kevitra: Ny fitahian’Andriamanitra, izay lazaina hoe koa “ny fahasoavan’Andriamanitra”, dia zavatra tsy tonga ho azy, fa Andriamanitra no iaviany. Hoy Jakoba: “Aza mety hofitahina hianareo, ry rahalahy malalako. Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin’ny Rain’ny fanazavana, Izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin’ny fihodinana”
Jak.1:16-17. Koa dia minoa Azy ary misaora Azy.

Zoma 04: Ny finoana no mahatanteraka ny teny fikasana.
“Ary sambatra hianao izay nino; fa hefaina izay zavatra nampilazain’ny Tompo taminao” Lio.1:45.
Vakiteny 1: Isa.62:6-9. Vakiteny 2: Lio.1:34-45. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.1:45.
Fitarihan-kevitra: Ny finoana tsy mba mahamenatra (1 Pet.2:6b), fa ny tsy finoana no mampangaihay, ary mahameloka mihitsy aza (Jao.3:18). Fa noho ny finoana no hanatanterahan’Andriamanitra ny teny fikasana omeny, izay raisina amin’ny fankasitrahana sy ny fatokiana be, dia amin’ny finoana izany. Fa “ny finoana no fatokiana ny amin’ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita” Heb.11:1, satria “Andriamanitra tsy mahay mandainga” Tit.1:2.

Sabotsy 05: Ny lalan’ny finoana no mahavonjy.
“Midira amin’ny vavahady èty hianareo; […] Fa èty ny vavahady, ary tery ny lalana izay mankany amin’ny fiainana” Mat.7:13a,14.
Vakiteny 1: 1 Jao.2:15-17. Vakiteny 2: Mat.7:12-14. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Mat.7:13-14.
Fitarihan-kevitra: Misy sivana ataon’Andriamanitra amin’ny fidirana ao amin’ny fanjakany. Fa hoy Jesosy: “Maro no antsoina, nefa vitsy no fidina” Mat.22:14. Ireo tsy afa-miditra any dia izay rehetra tsy manana finoana fa mandeha araka ny sitrapony sy manompo ny nofony sy ny tany. Fa voasoratra hoe: “Fa izay mamafy ho an’ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin’ny nofo; ary izay mamafy ho an’ny Fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin’ny Fanahy” Gal.6:8.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *