Fiangonana Loterana MalagasyHira & Filazantsara Alahady XI manaraka ny Trinite 20-26 Aogositra 2023 “Ny mpanompo mahatoky” *

Ny hafatra: Andron’ny fihemorana ara-panahy maha-olona sy fizahan-toetra ny andro ankehitriny (Apok.3:10) ka itadiavan’Andriamanitra sy itakiany mpanompo mahatoky, izay ametrahany ny fitokisany sy ny asany. Fa vavolombelon’Andriamanitra izay naniraka azy izy, ka itarafana ny toetra sy ny fombany, dia olona nataony hiray antoka feno Aminy, ary manao ny sitrapony sy mahavita ny asany araka ny tenin’i Jesosy manao hoe: “Ny asa ataoko no hataony koa” Jao.14:12. Araka izany no nitenenan’i Jesosy tamin’ny mpianany manao hoe: “Aoka ho tanteraka hianareo toy ny fahatanterahan’ny Rainareo
Izay any an-danitra” Mat.5:48. Fa tiany indrindra tokoa ny mpanompony ho mahatoky tahaka Azy izay “Mahatoky sy Marina” Apok.19:11, ka tsy ho tia lainga na mandainga (Tit.1:2), fa ho tia fahamarinana, ary tsy miala na mivadika amin’izany. Afaka hiteny tahaka an’i Paoly Apostoty izy hanao hoe: “Fa izahay
manana ny sain’i Kristy” 1 Kor.2:16b. Fa ny toetran’ny olona ankapobe mantsy dia “Tsy misy marina na dia iray akory aza” Rom.3:10; ary dia hoy indrindra Jesosy: “Hianareo avy tamin’ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo hatao. Izy dia […] tsy nitoetra tamin’ny marina, satria tsy misy marina
aminy” Jao.8:44, fa izy dia mpamitaka hatramin’ny voalohany (Gen.3:4-5). Ny mpanompon’Andriamanitra mahatoky dia manaiky hilefitra mandrakariva eo ambany tana-maheriny, manaiky ny fitondrany, satria “ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony, na ny iraka noho ny maniraka azy” Jao.13:16. Mandeha
amin’ny tahotra an’Andriamanitra tokoa izy, ka manompo amin’ny fahamarinana ary miasa sy miady ho amin’ny fahamarinana, toy izay mbola hampamoahina ny amin’ny asany (Heb.13:17). Ny fiaretany amin’izany no ilazana azy ho “fanaka omem-boninahitra” (2 Tim.2:20), dia mpanompo izay
ifalian’ny tompony sy ankasitrahany ka ataony hoe: “Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky; nahatoky tamin’ny kely hianao, dia hotendreko ho mpanapaka ny be; midìra amin’ny fifalian’ny tomponao” Mat.25:21,23. Fa tanterahany aminy ny teniny manao hoe: “Fa izay manome voninahitra Ahy no homeko voninahitra” 1 Sam.2:30b.

Alatsinainy 21.08.23: Ny mpanompo mahatoky mitandrina ny tenin’Andriamanitra.
“Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako, ary ny lalàny tsy mba nialako” 2 Sam.22:23.
Vakiteny 1: Jao.14:15-21. Vakiteny 2: 2 Sam.22:21-29. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 2 Sam.22:23.
Fitarihan-kevitra: Ny mpanompo mahatoky dia olon’ny fankatoavana ny tenin’Andriamanitra ary miraiki-po aminy. Fa hoy ny mpanao Salamo: “Ato am-poko no iraketako ny teninao, mba tsy hanotako aminao” Sal.119:11. Ankasitrahan’Andriamanitra izy, ary anaovany fanekena mihitsy. Fa hoy Izy: “Mihainoa ny feoko, ary mankatoava ireny araka izay rehetra andidiako anareo, dia ho oloko hianareo, ary Izaho kosa ho Andriamanitrareo” Jer.11:4.

Talata 22.08.23: Ny mpanompo mahatoky, mpanompon’ny fahamarinana.
“Ary rehefa natao afaka tamin’ny ota hianareo, dia tonga mpanompon’ny fahamarinana” Rom.6:18.
Vakiteny 1: Sal.26:1-8. Vakiteny 2: Rom.6:17-23. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.6:17-18.
Fitarihan-kevitra: Ny atao hoe “mpanompo” dia midika ho “andevo”, dia olona tsy afaka manao afa-tsy izay tompoiny. Safidy lehibe no apetrak’Andriamanitra amintsika, dia ny hanompo ny ota ho amin’ny fahafatesana, na hanompo ny fahamarinana ka hahazo fiainana mandrakizay. Fa hoy Jesosy: “Tsy misy olona mahay manompo tompo roa” Mat.6:24a. Koa amin’izany dia “atolory ny momba ny tenanareo
ho fiadian’ny fahamarinana ho an’Andriamanitra” Rom.6:13b.

Alarobia 23.08.23: Ny mpanompo mahatoky manao ny sitrapon’Andriamanitra.
“Ka iza moa amin’izy mirahalahy no nanao ny sitrapon’ny rainy?” Mat.21:31a.
Vakiteny 1: Sal.40:6-10. Vakiteny 2: Mat.21:28-31. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.21:31.
Fitarihan-kevitra: Tantara mampandinika ny azy mirahalahy nirahin’ny rainy hijery ny tanimboalobony; fa ilay zandriny nanaiky handeha, kanjo nijanona, ary ilay zokiny tsy nety hohirahina no lasa nandeha. Hoy ny Apostoly Jaona: “Anaka, aoka tsy ho tia amin’ny teny na amin’ny lela isika, fa amin’ny asa sy amin’ny marina” 1 Jao.3:18. Hoy Jesosy: “Fa aoka ny teninareo ho Eny, eny; Tsia, tsia; fa izay mihoatra noho izany dia avy amin’ny ratsy [Na: amin’ilay ratsy]” Mat.5:37, dia ny devoly mpandainga sy mpamitaka. Ataovy matotra ny fanompoanao fa masina izany.

Alakamisy 24.08.23: Ny mpanompo mahatoky manompo amin’ny fahamarinana.
“Mazotoa manolotra ny tenanao amin’Andriamanitra ho olona voazaha toetra, dia mpiasa tsy mahazo henatra […]” 2 Tim.2:15.
Vakiteny 1: Lio.9:57-62. Vakiteny 2: 2 Tim.2:11-15. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 2 Tim.2:15.
Fitarihan-kevitra: Ny fahamarinana no itokisana ny mpanompo, dia izy tia ny manao ny sitrapon’Andriamanitra, dia “izay tsara sady ankasitrahana no marina” Rom.12:2b. Eny, ankasitrahan’Andriamanitra tokoa izy, fa voasoratra hoe: “Fa marina Jehovah, ka fahamarinana no tiany; ny mahitsy no hahita ny tavany [Na: ny mahitsy no hitan’ny tavany]” Sal.11:7.

Zoma 25.08.23: Ny mpanompo mahatoky manompo amin’ny fahamasinana.
“Efa tonga mpanompon’Andriamanitra [hianareo], dia manana ny vokatrareo ho amin’ny fahamasinana” Rom.6:22b.
Vakiteny 1: Lev.10:1-5. Vakiteny 2: Rom.6:1-23. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.6:22.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra dia saro-piaro amin’ny fahamasinany sy ny fahamasinan’ny asany. Koa izay antsoiny hiray antoka Aminy sy ny asany dia ataony ho mahatoky amin’izany, dia izay rehetra nandre ny antson’i Jesosy manao hoe: “Izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa” Jao.14:12a. Ny fanamasinan’Andriamanitra izay rehetra manompo Azy dia amin’ny alalan’ny ran’i Kristy izay “manadio [azy] ho afaka amin’ny tsi-fahamarinana rehetra” 1 Jao.1:9, sy ny tenin’Andriamanitra araka ny vavaka nataon’i Jesosy tamin’ny Rainy manao hoe : “Manamasìna azy amin’ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana” Jao.17:17.

Sabotsy 26.08.23: Ny mpanompo mahatoky matoky Izay naniraka azy.
“Ary natoky […] indrindra fa izay nolazainy dia hainy hatao koa” Rom.4:21.
Vakiteny 1: Sal.16:1-11. Vakiteny 2: Rom.4:13-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.4:21-22.
Fitarihan-kevitra: Asan’ny finoana ny asan’Andriamanitra ka atao amin’ny finoana, dia ny fitokisana an’Andriamanitra Tompon’ny asa, Tompon’ny fiantsoana, Tompon’ny finoana sy Mpanefa azy (Heb.12:2). Abrahama dia “natoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy hatao koa” Rom.4:21. Hoy Paoly Apostoly: “Ary noho izany koa no iaretako izao zavatra izao, ka tsy menatra aho, satria fantatro Izay inoako,
ary matoky aho fa Izy dia mahatahiry ilay zavatra natolotro Azy mandra-pihavin’izay andro izay” 2 Tim.1:12.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *