Perikopa HiFi – GESC Hira & FilazantsaraAlahady II manaraka ny Epifania, 21-27 Janoary 2024 “Ny Irak’i Jehovah tonga eo amin’ny olona” *

Ny hafatra: “Ny Irak’i Jehovah tonga eo amin’ny olona”, dia ny Mesia Izay voahosotr’Andriamanitra. Ny fahatongavany eo amin’ny olona dia tena famangian’Andriamanitra Izay naniraka azy, satria nataony ho vavolombelon’ny Anarany Izy. Araka izany, dia Izy no solontenan’Andriamanitra Izay mitondra ny
teniny ary miteny amin’ny Anarany. Teny fampihavanana no entiny, dia ny tenin’Andriamanitra izay tsy mahafoy ny olona ka miantso sy mitady azy hiverina Aminy.
Dia tanteraka amin’izay mandray azy ny tenin’i Jesosy Kristy manao hoe: “Izay mandray anareo dia mandray Ahy; ary izay mandray Ahy dia mandray Izay naniraka Ahy. Izay mandray mpaminany, satria mpaminany izy, dia handray ny valim-pitian’ny mpaminany” Mat.10:40-41a. Ho amin’izany fandraisana ny
fahasoavan’Andriamanitra ho famonjena sy fitahiana izany no itaoman’ny tenin’Andriamanitra ny olona. Fa hoy indrindra ny teny nataon’i Josafata mpanjaka raha nampahery ny Isiraely izy hiatrika ny fahavalony maro: “Minoa an’i Jehovah Andriamanitrareo, dia ho tafatoetra hianareo; minoa ny mpaminaniny, dia hambinina hianareo” 2 Tan.20:20d. Ary dia tanteraka tokoa izany. Hoy koa ny fanambaran’i Jaona Apostoly: “Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra, dia izay mino ny anarany” Jao.1:12. Koa dia fananarana hahasoa no hafatra napetraky ny Apostoly Paoly tamin’ireo Tesaloniana raha hoy izy: “Aza manao tsinontsinona ny faminaniana” 1 Tes.5:20. Fa ny “faminaniana” dia ny tenin’Andriamanitra izay ampitondrainy sy ampiteneniny ny mpanompony izay irahiny. Fitahiana tokoa ho an’izay mino sy mandray azy izy, fa fitsarana kosa ho an’izay mandà sy manamavo azy. Fa hoy i Mosesy tamin’ny Isiraely:
“Mpaminany avy eo aminao, dia avy amin’ny rahalahinao, tahaka ahy, no hatsangan’i Jehovah Andriamanitrao ho anao; izy no hohenoinareo” Deo.18:15. Fa hoy ny Tompo: “Ary izay rehetra tsy mihaino ny teniko, izay holazainy amin’ny anarako, dia Izaho no hitsara azy” Deo.18:19. Hoy Jesosy amin’izay rehetra mandre ny teniny ka mbola misalasala: “Aza ho isan’izay tsy mino, fa minoa” Jao.20:27d.

Alatsinainy 22.01.24: Ny Irak’i Jehovah tonga eo amin’ny olona.
“Mpaminany no hatsangako ho azy avy amin’ny rahalahiny, […] ka hataoko ao am-bavany ny teniko” Deo.18:18a.
Vakiteny 1: Mat.17:1-6. Vakiteny 2: Deo.18:15-19. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Deo.18:18.
Fitarihan-kevitra: Ny Irak’i Jehovah tonga eo amin’ny olona dia mitondra ny hafatr’Andriamanitra, satria Iraka nirahiny Izy. Tsy ny teniny no lazainy, fa ny teny izay ampitenenin’Andriamanitra Azy, toy ny nilazan’ny Tompo tamin’i Jeremia hoe: “Indro, efa nataoko ao am-bavanao ny teniko” Jer.1:9b. Hoy indrindra Jesosy tamin’ny mpianany izay nirahiny: “Fa tsy hianareo no miteny, fa ny Fanahin’ny Rainareo no miteny ao anatinareo” Mat.10:20.

Talata 23.01.24: Ny Tompo no manendry ny iraka izay irahiny.
“Fa ny adala amin’izao tontolo izao no nofidin’Andriamanitra hampahamenatra ny hendry” 1 Kor.1:27a.
Vakiteny 1: Amo.7:10-17. Vakiteny 2: 1 Kor.1:26-31. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Kor.1:27-28.
Fitarihan-kevitra: An’Andriamanitra ny mifidy ny olona izay irahiny mba hanao ny asany. Zavatra tsy takatry ny sain’olombelona ny fifidianany, fa hoy Izy: “Ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny làlanareo kosa tsy mba làlako, hoy Jehovah” Isa.55:8. Koa mifalia ary misaora an’Andriamanitra raha nataony ho isan’ny voafidiny, fa voasoratra hoe: “Ary izay notendreny no nantsoiny koa; ary izay nantsoiny no nohamarininy koa; ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa” Rom.8:30.

Alarobia 24.01.24: Jesosy Kristy, Irak’i Jehovah tonga hamonjy ny mpanota.
“Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very” Lio.19:10.
Vakiteny 1: Ezek.34:11-16. Vakiteny 2: Lio.19:1-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.19:10.
Fitarihan-kevitra: Satria lavo tao amin’ny ota ny taranaky ny olombelona ary tsy mahay manavotra ny tenany samy irery, dia nirahina Jesosy ho Iraka hitondra famelan-keloka ho fanavotana azy. Fanomezan’Andriamanitra noho ny fitiavany izany, ka hoy Jesosy: “Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody, fa ny marary. Fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe: ‘Famindrampo no sitrako, fa tsy fanatitra alatsa-drà’ (Hos.6:6); fa tsy tonga hiantso ny marina Aho, fa ny mpanota” Mat.9:12-13.

Alakamisy 25.01.24: Ny Irak’i Jehovah tonga hampihavana amin’Andriamanitra.
“Solon’i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe: mihavàna amin’Andriamanitra anie hianareo” 2 Kor.5:20b.
Vakiteny 1: Heb.9:15-22. Vakiteny 2: 2 Kor.5:16-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 2 Kor.5:20.
Fitarihan-kevitra: Tsy vitan’ny famelana ny heloka ihany ny asam-panavotana nataon’i Jesosy, fa tena fampihavanana sy fampiraisana amin’Andriamanitra mihitsy, ka nananganany ny mpanota voavela heloka ho zanaka mandova ny fanjakany (Rom.8:17), dia zanaky ny fanjakan’ny lanitra, fa tsy zanak’izao tontolo izao intsony. Fa hoy Paoly: “Mahatoky Andriamanitra, Izay nahatonga ny fiantsoana anareo hanananareo
firaisana amin’ny Zanany, dia Jesosy Kristy Tompontsika” 1 Kor.1:9.

Zoma 26.01.24: Ny Irak’i Jehovah tonga hanompo.
“Ny Zanak’olona tsy tonga mba hotompoina, fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avotra hisolo ny maro” Mat.20:28.
Vakiteny 1: Isa.53:4-10. Vakiteny 2: Mat.20:21-28. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.20:28.
Fitarihan-kevitra: Zava-dalina tsy hay hoheverina ny fanetren-tenan’i Jesosy nidina tetỳ an-tany ary nanaiky honina tamintsika sy hanompo antsika. Fa voasoratra hoe: “Tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin’Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin’ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin’ny olona” Fil.2:6b-7. Izany tokoa no tendrin’ny Ray ho Azy, ka hoy Izy: “Ny haniko dia ny manao ny sitrapon’Izay naniraka Ahy sy ny mahavita ny asany” Jao.4:34. Ny sitrapon’Andriamanitra dia ny manome an’i Jesosy ho Fiainantsika, Solovavantsika, Mpamonjintsika mandrakizay.

Sabotsy 27.01.24: Jesosy Kristy, Irak’Andriamanitra tonga hanome fiainana mandrakizay.
“Fa na iza na iza no misotro ny rano izay homeko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay” Jao.4:14a.
Vakiteny 1: Isa.55:1-3. Vakiteny 2: Jao.4:4-26. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.4:13-14.
Fitarihan-kevitra: Tena Tompon’ny aina sady Mpamonjy tokoa Jesosy, ka niteny hoe: “Izaho no Mpiandry Tsara; ny Mpiandry Tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny” Jao.10:11. Fa “ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana; Izaho avy mba hananany fiainana, sady hananany be dia be” Jao.10:10. Izany no ny fiainana mandrakizay.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy, alemà ary espaniola, ary azo jerena ao amin’ny rohy www.hifi-madanet.org, Facebook “Hira sy Filazantsara”, Instagram
(@hirasyfilazantsara) ary Twitter (@HFilazantsara). Henoy ny hifiradio.org: fampianarana, fijoroana vavolombelona, hira …24/24ora, 7/7 andro. © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *