“Andriamanitra manamarina ny mpanota”

”Andriamanitra manamarina ny mpanota” mba tsy hahavery azy, satria ny tsy marina tsy mba manana anjara amin’Andriamanitra ary tsy mba handova ny fanjakany na oviana na oviana. Fa hoy ny Tompo:”Izaho no Alfa sy Omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Izaho hanome maimaimpoana amin’ny loharanon’ny ranon’aina ho an’izay mangetaheta. Izay maharesy no handova izany zavatra … [Read more…]

“NY FANAHY MASINA TONGA AMINTSIKA”.

“NY FANAHY MASINA TONGA AMINTSIKA”. Hoy Jesosy: “Raiso ny Fanahy Masina” Jao.20:22. Endrika telo no isehoan’ny asan’ny Fanahy Masina eo amin’izay mandray Azy sy manaiky ny asany: 1- Ny voalohany: ny Fibebahana, dia ny fibebahan’ny mpanota. . Ny hevitra voalohan’ny fibebahana, ary fibebahana marina, dia ny nenina lalina ny amin’ny fahadisoana sy ny fahotana vita … [Read more…]

Mitafia fahamasinana

Ilaina ny mitafy sy ny manana fahamasinana, indrindra amin’izao fotoan’andron’ny haizina sy ny fihemorana ary ny fahalovana izao. Antoka sy mariky ny famonjen’Andriamanitra sy fanamarinany ny mino izany, ary adidy masina apetrany aminy. Ny mitafy, ary mitafy fahamasinana no maha-zanak’Andriamanitra sy maha olom-boahosotra. Hoy Paoly Apostoly: “fa ho hita mitafy isika, fa tsy mba mitanjaka” 2 … [Read more…]

Matahora an’Andriamanitra

Ny hoe “Matahora an’Andriamanitra”: Fiteny mahavantana, tsy mahavantana ny olona sasany. Fa hoy izy: “Andriamanitra dia fitiavana, koa nahoana no lazaina hoe: Matahora an’Andriamanitra”? Kanefa koa, rehefa tsy misy ny tahotra an’Andriamanitra, dia malalaka sady tsy voafetra ny fanaovan-dratsy sy ny tsy fahamarinana. Inona no marina? Inona no tena hevitr’Andriamanitra hahasoa sy hahavonjy? Raha ny … [Read more…]

Ny fisehoan’ny voninahitr’Andriamanitra

Ry havana malala, izany lohatenin’ny hafatry ny tenin’Andriamanitra izany no iarahabanay anao amim-pifaliana amin’izao herinandro fahefatry ny Advento izao sady fankalazana ny Andro Noely. Ny fisehoan’ny voninahitr’Andriamanitra dia tanteraka indrindra amin’ny fahatongavan’i Jesosy Kristy Zanak’Andriamanitra eto amin’izao tontolo izao, dia ny fisehoany amin’ny olona rehetra, ary nitenenany manao hoe : « Izaho no fahazavan’izao tontolo … [Read more…]