Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady faha-VI manaraka ny Paska 21-27 Mey 2023 “Andriamanitra manavao” *

Ny hafatra: Mila fanavaozana ny fiainantsika zanak’olombelona noho ny fiasan’ny ota izay “fanindronan’ny fahafatesana” (1 Kor.15:56). Ho amin’izany dia hoy ny Tompo: “Indro, havaoziko ny zavatra rehetra” Apok.21:5. Fa “ny haizina manarona ny tany, ary ny haizim-pito manarona ny firenena ” Isa.60:2., dia ny fahafatesana manarona izao rehetra izao. Fa ny vokany dia fahasimbana sy … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady faha-V manaraka ny Paska, 14-20 Mey 2023“Andriamanitra Mpampihavana” *

Ny hafatra: Ny “Andriamanitra Mpampihavana” dia maneho indrindra ny toetra maha-fitiavana Azy. Fa “Andriamanitra dia fitiavana”, hoy Jaona Apostoly (1 Jao.4:16), ary noho izany, dia tia fihavanana Izy, ary tia ny mampihavana ny olona. Soa sy fahatsarana ary fahatanterahana no vokatry ny asan’ny fitiavan’Andriamanitra. Raha mikasika ny zava-nohariany dia voasoratra hoe: “Ary hitan’Andriamanitra izay rehetra … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady faha-IV manaraka ny Paska, 07-13 Mey 2023“Miderà an’Andriamanitra”*

Fitarihan-kevitra: Ny “Midera an’Andriamanitra” dia ny manandratra avo ny Anarany sy ny manome voninahitra lehibe indrindra ho Azy. Fa avo noho ny anarana rehetra Izy, ary ny voninahiny mahenika ny tany sy ny lanitra ary ny lanitry ny lanitra (Deo.10:14). Antony samihafa no hiderana an’Andriamanitra, dia ny fahalehibiazany, ny asa sy famantarana vitany, ny fandreseny … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahadin’ny Sampan-drofia 02-08 Avrily 2023“ Ny fanekem-pamonjena mandrakizay”*

Ny hafatra: Hitantsika nisesy teto ireo Loha-hevidehibe izay mahakasika ny asa ataon’Andriamanitra ho an’ny olona, dia “ny fanavotana azy,”ny fitahiana azy”, ary izao dia “ny famonjena azy”. Endrika isehoan’ny fanasoavan’Andriamanitra ny olombelona avokoa izy ireo. Koa mba hiorenan’izany tsara sy haharetany eo amin’ny olona sy ny taranany mifandimby, dia nofatorany tamin’ny alalan’ny “Fanekena” izy ireo, … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady I manaraka ny Paska, 16-22 Avrily 2023 “Andriamanitra no Mpanavotra ny olony”*

Ny hafatra: Ny hoe “Andriamanitra no Mpanavotra” ny olony dia milaza fa tsy misy anarana hafa afaka hanavotra azy. Izany koa dia milaza ny fahasaro-piaron’Andriamanitra amin’ny maha-“Mpanavotra sady Tompon’ny olony” Azy, raha hoy Izy tamin’ny Isiraely nanao hoe: “Fa ankehitriny, ry Jakoba ô, izao no lazain’i Jehovah, Izay nahary anao sady namorona anao, ry Isiraely … [Read more…]

Fiangonana Loterana MalagasyHira & FilazantsaraAlahady II mialoha ny Paska, 26 Marsa – 01 Aprily 2023“Ny fanekem-pitahiana mandrakizay” *

Ny hafatra: Ny hoe “Andriamanitra manao fanekem-pitahiana” amin’ny olony dia midika fa manome antoka Izy ny amin’ny hanatanterahany ny fikasam-pitahiana ho azy; ary miaraka amin’izany dia mampaharitra mandrakizay ny fitahiany Izy ho amin’ny taranaka mifandimby rehetra, arakany teny nomeny an’i Abrahama manao hoe: “Ary haoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mbamin’ny taranakao mandimby … [Read more…]

Fiangonana Loterana MalagasyHira & FilazantsaraAlahady II manaraka ny Paska 23 – 29 Aprily 2023“Andriamanitra miahy ny ondriny”*

Ny hafatra: “Andriamanitra miahy ny ondriny” satria tia azy Izy, ary nataony ho akaiky ny fony. Oharin’ny tenin’Andriamanitra amin’ny “ondry” ny olony izay ahiany, ka hoy ny mpanao Salamo: “Fa Izy no Andriamanitsika; ary olona fiandriny sy ondry tandremany isika” Sal.95:7a. Eny, “Izy no nanao antsika,ary Azy isika, dia olony sy ondry fiandriny” Sal.100:3b,d. Miahy … [Read more…]

Fiangonana Loterana MalagasyHira & FilazantsaraAlahady faha-III manaraka ny Paska, 30 Aprily – 06 Mey 2023“Andriamanitra anjara tsara indrindra”*

Ny hafatra: Noharian’Andriamanitra hanan-tsafidy ny olombelona eo amin’ny lalam-piainana hizorany. Kanefa sitrak’Andriamanitra ny hahavelomany, koa dia hoy Izy: “Miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana; koa mifidiana ny fiainana, mba ho velona hianao sy ny … [Read more…]

Fiangonana Loterana MalagasyHira & FilazantsaraAndro Paska I & II, 09-15 Aprily 2023“Kristy, fandresen’ny mino” *

Ny hafatra: Ny hoe: “Kristy, fandresen’ny mino” dia milaza indrindra ny firaisana antoky ny olona amin’Andriamanitra. Izany no fototry ny fanekena masina izay nifanaovan’Andriamanitra tamin’ny olony, ka Andriamanitra manaiky ny hiantoka ny aminy, ary ny olony kosa manaiky Azy hoAndriamaniny, dia Tompo Tokana ka tsy misy hafa (Eks.20:3). Izany fanekena izany dia miorina amin’ny firaisana … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady III mialoha ny Paska 19-25 Marsa 2023 « Ny fanekem-panavotana mandrakizay » *

Ny hafatra: Ny hevi-dehibe fonosin’ny hoe “fanekem-panavotana” dia ny hahatanteraka fanavotana mandrakizay, izay omen’Andriamanitra ny olona mba hitomoerany tsara ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra ka tsy hahavery azy. Fa raha ny olona mety mivadika amin’ny teniny sy ny zavatranekeny, Andriamanitra kosa dia mitoetra amin’izay nolazainy sy nekeny, araka ny voasoratra hoe: “Fa na dia tsy matoky Azy … [Read more…]